30.01.2012 Aktualizacja: 13.10.2022

Komunikaty

Komunikaty

Nowy wzór wniosku o licencję na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66

Od 11 października 2022 r. zostaje wprowadzony nowy wzór wniosku EASA Form 19 wraz z czterema oddzielnymi załącznikami dotyczącymi poszczególnych kategorii/podkategorii licencji Part-66.

Wnioski są przygotowane w języku polskim i angielskim w formatach docx i pdf wraz z instrukcją wypełniana wniosku w języku polskim.

 

Przy składaniu wniosku EASA Form 19 należy wypełnić tylko załącznik dotyczący wnioskowanej kategorii/podkategorii.

 

Wnioski według „starego wzoru” można składać do 31 grudnia 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. będą uznawane wyłącznie wnioski złożone na nowym wzorze wniosku.

 

Więcej informacji oraz wzory wniosków są dostępne w zakładce "Szkolenie i licencjonowanie personelu technicznego"

***

Seminarium dla kadry kierowniczej organizacji Part-147 – Chełm 2019

W dniach 25 i 26 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium dla kadry kierowniczej organizacji Part-147 zorganizowane we współpracy z Państwową Szkołą Zawodową w Chełmie. Tematami omawianymi na seminarium były:

  • Nowe rozporządzenia bazowe nr (EU) 2018/1139;
  • Zmiany do rozporządzenia nr 1321/2014;
  • Procesy realizowane w organizacji Part-147, ze szczególnym uwzględnieniem działania systemy jakości;
  • Opis procesów realizowanych w organizacji Part-147 zawarty w charakterystyce organizacji MTOE.

Materiały do pobrania:

pdfprzywileje_personelu_part-66_wg_part-m_i_part-145.pdf1.76 MB

pdfga.pdf400.19 KB

pptjakosc.ppt672 KB

xlsmoduly-ilosci_pytan.xls280 KB

pdfseminarium_mtoe.pdf1.23 MB

pptzmiany1142.ppt1.78 MB

pdfseminarium_mtoe.pdf3.08 MB

 

***

Informujemy o ukazaniu się Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1142 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do wprowadzania niektórych kategorii licencji na obsługę techniczną statku powietrznego. 

Rozporządzenie stosuje się od dnia 5 marca 2019 r.
Jednak:
w odniesieniu do obsługi technicznej samolotów ELA1 nieeksploatowanych w operacjach zarobkowego transportu lotniczego oraz statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce:
a) wymaganie, aby właściwy organ wydawał licencje na obsługę techniczną statków powietrznych zgodnie z załącznikiem III (część 66), jako nowe lub poddane konwersji zgodnie z pkt 66.A.70, stosuje się od dnia 1 października 2019 r.;
b) wymaganie dotyczące posiadania przez personel poświadczający kwalifikacji zgodnie z załącznikiem III (część 66), określone w załączniku I (część M) pkt M.A.606 lit. g) i M.A.801 lit. b) ppkt 2 oraz załączniku II (część 145) pkt 145.A.30 lit. g) i h), stosuje się od dnia 1 października 2020 r.
Rozporządzenie wprowadza nowe kategorie:
1.    Kategoria B2L
Licencja B2L ma zastosowanie do wszystkich statków powietrznych oprócz statków powietrznych należących do grupy 1 określonych w pkt 66.A.5 ppkt 1 i dzieli się na następujące »uprawnienia na systemy«:
    — łączność/nawigacja (com/nav),
    — przyrządy,
    — autopilot,
           — dozorowanie (surveillance),
           — systemy płatowca.
Licencja B2L obejmuje co najmniej jedno uprawnienie na systemy.
Licencja  kategorii B2L uprawnia posiadacza do wydawania poświadczeń obsługi oraz działania w charakterze personelu pomocniczego kategorii B2L w zakresie:
— obsługi technicznej systemów elektrycznych;
— obsługi technicznej systemów elektroniki lotniczej w granicach uprawnień na systemy wyszczególnionych na licencji; oraz
— w przypadku posiadania uprawnienia »systemy płatowca«, wykonywania zadań związanych     z systemami elektrycznymi i elektroniki lotniczej w zespole napędowym i systemach mechanicznych, wymagającymi jedynie prostych testów w celu sprawdzenia ich sprawności.

        2.  Kategoria L, podzielona na następujące podkategorie:
— L1C: szybowce o konstrukcji kompozytowej,
— L1:    szybowce,
— L2C: motoszybowce o konstrukcji kompozytowej i samoloty ELA1 o konstrukcji kompozytowej,
— L2:  motoszybowce i samoloty ELA1,
— L3H: balony na ogrzane powietrze,
— L3G: balony gazowe,
— L4H: sterowce na ogrzane powietrze,
— L4G: sterowce gazowe ELA2,
— L5.   sterowce gazowe inne niż ELA2.
Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii L uprawnia posiadacza do wydawania     poświadczeń obsługi oraz działania w charakterze personelu pomocniczego kategorii L w zakresie:
— obsługi technicznej konstrukcji statku powietrznego, zespołu napędowego oraz systemów     mechanicznych
              i elektrycznych;
— zadań związanych z systemami radiowymi, awaryjnego nadajnika lokalizacyjnego (ELT) i transpondera; oraz
— zadań związanych z innymi systemami elektroniki lotniczej wymagającymi prostych testów w celu sprawdzenia ich sprawności.
Podkategoria L2 obejmuje podkategorię L1

Licencje krajowe (MML):
-  AV(A) (uprawnienie) dotyczące awioniki i systemów elektrycznych statku powietrznego o masie startowej poniżej  5700 kg,
-  TM(FB)R (uprawnienie) dotyczące balonu wolnego jako całości,
-  TM(G)R (uprawnienie) dotyczące szybowca jako całości,
-  TM(MG)R (uprawnienie) dotyczące motoszybowca jako całości,
wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego będą mogły być poddane procesowi konwersji zgodnej z pkt. 66.A.70 Załącznika III (część-66).
 Proces konwersji, na wniosek mechanika (będzie dostępny na stronach internetowych ULC), będzie mógł rozpocząć się od dnia 5 marca 2019 r., zgodnie z przygotowanym wg  punktów 66.A.300, 66.A.305 Raportem Konwersji. Nowe licencje będą zawierały ograniczenia wymienione w pkt. 66.A.45 i 66.A.70 wynikające z uprawnień w dotychczasowych licencjach krajowych. Licencje krajowe zostaną skonwertowane zgodnie z uprawnieniami na:
- AV(A) do licencji na obsługę statku powietrznego Part-66 w kategorii B2L,
- TM(G)R do licencji na obsługę statku powietrznego Part-66 w kategorii L1(szybowce) i B2L,
- TM(MG)R do licencji na obsługę statku powietrznego Part-66 w kategorii L2 (motoszybowce i samoloty ELA 1) i B2L,
-   TM(FB)R do licencji na obsługę statku powietrznego Part-66 w kategorii L3H (balony na ogrzane powietrze) lub L3G (balony gazowe).

***

Informujemy o podpisaniu w dniu 30 stycznia 2017 r. wytycznych nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie ustanowienia wymagań kwalifikacyjnych dla kadry dydaktycznej w organizacjach szkolenia mechaników lub inżynierów obsługi technicznej Part – 147 .

pdfplik do pobrania673.79 KB

Informujemy, że w związku z przeprowadzoną modyfikacją systemu egzaminacyjnego w zakresie licencji Part-66, Lotnicza Komisja Egzaminacyjna wznowiła przeprowadzanie egzaminów z wiedzy podstawowej wymaganej do ww. licencji. Chętnych zapraszamy na egzaminy.

Zdawanie egzaminów na ww. moduły (basic knowledge) jest możliwe w organizacjach Part-147 wskazanych tutaj: http://ulc.gov.pl/_download/ltt/Organizacje_MTO_Part-147.pdf

 

Informacja dotycząca zaliczenia wiedzy na poczet modułów obowiązujących do wydania licencji wg. Part-66 zgodnie z rozporządzeniem 1321/2014

Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L362 z 17.12.2014, s. 1.) wprowadziło zmiany odnośnie przyznawanych zaliczeń na poczet egzaminów wiedzy podstawowej obowiązujących do uzyskania licencji wg Part-66. W stosunku do obowiązującego wcześniej rozporządzenia 2042/2003 wprowadzono dodatkowy pkt. 66.A.25 lit. c  stanowiący, iż: „Składający wniosek może wystąpić do właściwego organu o pełne lub częściowe zaliczenie egzaminów dotyczących wymagań z zakresu podstawowej wiedzy”.

Majac na względzie powyższe informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 roku:
-  wnioskujący  o przyznanie zaliczenia wiedzy powinien zaznaczyć tę informację na ostatniej stronie wniosku EASA Form-19 (dostępny w zakładce ULC- http://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/szkolenie-i-licencjonowanie-personelu-technicznego/wzory-dokumentow) w zaznaczonym akapicie: Ubiegam się o uznanie następujących zaliczeń (w stosownych przypadkach): …………………………………….
- wniosek o zaliczenie wiedzy na poczet modułów Part-66 (dostępny w zakładce ULC- http://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/szkolenie-i-licencjonowanie-personelu-technicznego/wzory-dokumentow.) zostanie anulowany.
- do Decyzji Prezesa ULC o przyznaniu lub nie licencji wg Part-66, na podstawie pkt. 66.A.405 ww. rozporządzenia dołączany będzie dokument informujący o przyznaniu zaliczeń.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt 66.A.400 i 66.A.405 ww. rozporządzenia sporządzany jest Raport Uznania Wiedzy według którego przyznawane jest zaliczenie przez Organ, jak również można samodzielnie określić jakie moduły wiedzy podstawowej mogą zostać zaliczone. W ww. Raporcie ujęto wszystkie szkoły średnie i uczelnie, które przedstawiły swoje programy szkolenia celem porównania ich z zakresem obowiązującej wiedzy podstawowej przedstawionej w Dodatku I do Załącznika III (Part-66) ww. Rozporządzenia.

Kolorem zielonym zaznaczono moduły, które mogą zastać zaliczone na podstawie uzyskanej wiedzy w procesie wydawania licencji Part-66. Raport Uznania Wiedzy jest dostępny pod adresem: http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2015/3/

 ***

Seminarium dla personelu kierowniczego organizacji Part-147 prowadzonego przez Departament Personelu Lotniczego dotyczącego systemu jakości

1. W dniach 13-14.04.2016 r. odbyło się w ośrodku konferencyjnym PWSZ Chełm w m. Depułtycze nowe seminarium dla kadry kierowniczej organizacji szkoleniowych zatwierdzonych na zgodność z przepisami Part-147 prowadzących szkolenia dla mechaników lotniczych.
2. Seminarium zostało zorganizowane przez Inspektorat LPL-3 we współpracy z PWSZ Chełm.
3. W seminarium z ramienia ULC udział wzięli: dyr. LPL T. Grzegorczyk, nacz.LPL-3 T. Gembski, insp. Piotr Kulec, insp. J. Szulc.
4. Środowisko organizacji szkoleniowych  było reprezentowane przez 32 przedstawicieli (KO i KJ) z 15 organizacji szkoleniowych Part-147.
5. Tematem przewodnim seminarium było funkcjonowanie Systemu Jakości w AMTO Part-147 (plan seminarium w załączeniu). Dodatkowo zostały omówione najczęściej występujące niezgodności stwierdzane przez inspektorów ULC podczas audytów w AMTO w ramach nadzoru bieżącego.
6. Wykłady poprowadzili: T. Grzegorczyk, T. Gembski, P. Kulec, Z. Smutek (KJ z PWSZ Chełm) oraz P. Góra (KJ z ALL4JETS). (prezentacje w załączeniu)
7. Biorąc pod uwagę ustalenia Inspekcji Standaryzacyjnej EASA AIR.PL.01.2016 omówiono konsekwencje z jakimi należy się liczyć przy wydaniu przez organizację Part-147 Certyfikatów z przeprowadzonych szkoleń i egzaminów:
- obarczonych błędami lub
- organizacja nie posiada dowodów z przeprowadzonych szkoleń i egzaminów.
8.  W związku z Art.10(2) rozporządzenia (EC) 216/2008 dotyczącego nadzoru nad wydawanymi Certyfikatami przez organizacje Part-147 ustalono, że organizacje dostarczą do ULC:
- wykaz wydanych dotychczas Certyfikatów,
- w terminach 3 – miesięcznych,  wykazy wydawanych ostatnio Certyfikatów.
9. Seminarium zostało bardzo dobrze przyjęte i zrecenzowane przez uczestników. Wiele osób brało w nim aktywny udział. Merytoryczny poziom dyskusji był bardzo wysoki, a szczegółowość dyskutowanych problemów zaskakująco duża.
10. Kierownictwo departamentu oraz inspektoratu LPL-3 wiąże duże nadzieje na poprawę sytuacji w tak newralgicznym obszarze działalności organizacji szkoleniowych, jakim jest jej System Jakości.
11. W trakcie seminarium został powołany zespół zadaniowy do uzupełnienia i zweryfikowania Krajowego Banku Pytań Part-66. Swój akces do pracy w zespole zgłosiło 8 osób z 8 AMTO Part-147.
12. Reprezentujący Organ dyr. Grzegorczyk w uzgodnieniu z nacz. LPL-3 p. T. Gembskim podjęli decyzję i złożyli obietnicę o udostępnieniu uzupełnionego i zweryfikowanego Banku Pytań Part-66 wszystkim organizacjom, które wezmą udział w pracach weryfikacyjnych i wniosą swój udział do banku pytań. Udostępnienie KBP w połączeniu z ustaleniem i narzuceniem dystrybucji pytań w zestawie egzaminacyjnym (ustalenie liczby pytań w zestawie z poszczególnych podmodułów) pozwoli na większą standaryzację procesu egzaminowania mechaników oraz zwiększy ich wiarygodność.
13. Do rozważenia pozostaje kwestia wysokości opłat za egzaminy prowadzone w AMTO w imieniu Prezesa ULC.
14. Dodatkowym zadaniem zespołu mogłaby być kwestia opracowywania w przyszłości nowych pytań w celu uaktualniania banku i wymiany części pytań.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas seminarium:

Audyt
Niezgodności
System jakości w AMTO

 

Komunikat dla kandydatów na mechaników obsługi statków powietrznych

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem zawierającym informacje przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkół średnich oraz studentów szkół wyższych, którzy planują związać swoją dalszą karierę zawodową z szeroko pojętą obsługą cywilnych statków powietrznych. Informacje zawierają podstawowe wymagania odnośnie niezbędnej wiedzy i obowiązującej praktyki lotniczej.
Jak zostać mechanikiem lotniczym?

pdfplik do pobrania982.58 KB***

Komunikat dla mechaników posiadających licencje Part-66 oraz licencje krajowe MML.

Informujemy, że wprowadzone w tym roku rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1077), wprowadziło istotne zmiany w sposobie uzyskiwania oraz korzystania z przywilejów licencji mechaników obsługi. Celem jednoznacznego interpretowania zapisów w licencjach informujemy, że:

1. Mechanik lotniczy posiadający licencję Part-66 odpowiedniej kategorii może na terytorium RP poświadczać obsługę samolotów i śmigłowców z Aneksu II do rozporządzenia nr 216/2008 (§ 38 ust.5 rozporządzenia MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego) oraz wiatrakowców według następującego klucza:

- podkategoria B1.2 oraz kategoria B3 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji):  samoloty z Aneksu II, w tym samoloty ultralekkie,

- podkategoria B1.4 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji): śmigłowce z Aneksu II i wiatrakowce, w tym  śmigłowce i wiatrakowce ultralekkie,

- kategoria B2 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji): awionika samolotów i śmigłowców z Aneksu II oraz wiatrakowców, w tym awionika samolotów, śmigłowców i wiatrakowców ultralekkich.

Zgodnie z §38 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia mechanik może poświadczać wykonanie obsługi technicznej statku powietrznego, jeżeli ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie specjalistyczne w zakresie tego typu statku powietrznego i posiada wpis typu statku powietrznego oraz praktyki do osobistego dokumentu praktyki lotniczej oraz w ciągu ostatnich 2 lat wykazał się 6-miesięczną praktyką w obsłudze statków powietrznych wpisanych do dokumentu praktyki lotniczej mechanika lotniczego obsługi technicznej.

Mechanik może poświadczać wykonanie obsługi technicznej statku powietrznego pod warunkiem spełniania wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2609).

Obowiązujące rozporządzenie MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego nie przewiduje dokonywania zapisu uprawnień krajowych w licencji Part-66. W związku z powyższym uprawnienia krajowe nie będą wpisywane do licencji Part-66, a istniejące wpisy będą usuwane podczas dokonywania zmian w licencji jako bezprzedmiotowe.

2. Osoba posiadająca krajową licencję mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych (MML) może również poświadczać obsługę ultralekkich statków powietrznych stosownie do uprawnień wpisanych do licencji.

 

Uwaga!
Niniejszy komunikat i jego treść nie zastępują postanowień ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych w oparciu o tą ustawę.

Prezentacje z Seminarium 24-25 stycznia 2012 r. dotyczącego zmian w rozporządzeniu 2042/2003

Rozporządzenie 2042 zmiany:

pptrozp_2042_zmiany.ppt317 KB

System jakości:

pptsystem_jakosci.ppt306 KB

Zmiany Part 66:

pptzmiany_part_66.ppt601 KB

Zmiany Part 147:

Pobierz plik 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies