28.12.2016 Aktualizacja: 12.03.2021

Dźwigi budowlane w otoczeniu lotnisk

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi lokalizacji obiektów stałych o charakterze czasowym, tj. żurawi budowlanych, dźwigów oraz innych obiektów ruchomych, przekraczających wysokości wyznaczone przez powierzchnie ograniczające przeszkody dla danego lotniska, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, że powyższą kwestię reguluje art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970).

Mając na uwadze powyższe, lokalizacja ww. obiektu stanowiącego przeszkodę lotniczą nie podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Podmiot zainteresowany posadowieniem takiego obiektu, uzgadnia jego lokalizację z zarządzającym lotniskiem oraz z instytucją zapewniającą służbę ruchu lotniczego (o ile taka służba funkcjonuje na lotnisku) i po uzyskaniu uzgodnień może posadowić obiekt.

Jednocześnie przypominamy, że przedmiotowy obiekt podlega oznakowaniu i zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Informacje dotyczące powierzchni ograniczających przeszkody można sprawdzić w serwisie informacyjnym.

lotnisk
Rejestr Lotnisk Cywilnych (RLC) i ich powierzchnie ograniczające przeszkody

Serwis informacyjny przedstawiający aktualny wykaz lotnisk wpisanych do Rejestru Lotnisk Cywilnych wraz z kilkoma podstawowymi atrybutami oraz powierzchniami ograniczającymi przeszkody dla lotnisk.

 

W przypadku zgłaszania przeszkody lotniczej o charakterze tymczasowym (np. dźwigi) Zgłaszający dodatkowo powinien dostarczyć Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

  • informację o lokalizacji przeszkody lotniczej, określoną nazwą miejscowości oraz za pomocą współrzędnych według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, z dokładnością do 1/10 sekundy w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska oraz do 1 sekundy poza otoczeniem lotniska,
  • mapę z zaznaczeniem lokalizacji tej przeszkody,
  • wysokość przeszkody lotniczej powyżej poziomu terenu, z dokładnością do pół metra w otoczeniu lotniska,
  • wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody lotniczej, w odniesieniu do poziomu morza, z dokładnością do pół metra w otoczeniu lotniska,
  • informację o terminie posadowienia przeszkody,
  • kserokopię opinii Zarządzającego lotniskiem,
  • kserokopię opinii Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.


Powyższe materiały należy skompresować (spakować) do pojedynczego pliku .zip oraz przesłać na adres mailowy

Zgodnie z § 52 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. 2021 r. poz. 264) dopuszcza się powstanie obiektu, stałego o charakterze czasowym lub obiektu ruchomego przekraczającego wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody, w granicach:
• powierzchni podejścia lub powierzchni wznoszenia na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy,
• powierzchni ograniczających przeszkody innych niż powierzchnie, o których mowa w pkt 1, na czas nie dłuższy niż 24 miesiące
– o ile nie będzie stanowił niedopuszczalnego zagrożenia dla ruchu statków powietrznych.


Dopuszcza się również powstanie obiektu, stałego o charakterze czasowym lub obiektu ruchomego przekraczającego wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody, po złożeniu przez zarządzającego lotniskiem, wniosku o publikację informacji NOTAM lub suplementu, o których mowa w rozdziale 6 Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. i oznakowaniu obiektu zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies