11.10.2007 Aktualizacja: 25.02.2022

Uzgadnianie i opiniowanie lokalizacji inwestycji

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie art. 877 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.) dla terenów, na których:
• znajduje się lotnisko,
• wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody,
• wydano promesę zezwolenia,
• wydano zezwolenie na założenie lotniska,


w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitarnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa.


Ponadto Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 877 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.) może wydać na prośbę wnioskodawcy opinię o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy. Wydanie opinii podlega opłacie lotniczej*
Wniosek o opinię powinien zawierać następujące informacje:
 * rodzaj inwestycji,
 * planowana lokalizacja inwestycji (miejscowość – adres, nr działki, gmina, powiat, województwo),
 * rzędna terenu w metrach nad poziom morza,
 *wysokość całkowita inwestycji w metrach nad poziom terenu (wraz z urządzeniami na dachu, tj. kominy, anteny, itp.),
 *mapa w dowolnej skali z widocznymi rzędnymi terenu i numerami działek oraz ze wskazaną lokalizacją inwestycji,
 *współrzędne geograficzne w układzie WGS 84,
 * dane teleadresowe,
 * inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą być pomocne przy wydawaniu opinii.

*W związku z art. 87 7 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają obowiązku zajęcia stanowiska przez Prezesem Urzędu, podlega opłacie lotniczej w wysokości 1188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r., tabelą nr 1, część III, podczęść 3.13, ust. 32, w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. stawek opłat lotniczych (M.P. 2022 r. poz. 230).

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na jego rachunek:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
W tytule przelewu należy podać numery: tabeli, części, podczęści, ustępu. Dodatkowo w tytule przelewu musi znaleźć się informacja identyfikująca daną czynność urzędową z daną opłatą lotniczą (numer sprawy, lokalizacja inwestycji). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do akt sprawy.

 

 

 

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies