26.09.2007 Aktualizacja: 15.12.2020

Wymagania dotyczące składanych dokumentów

 

Uprzejmie informujemy, że w momencie złożenia wniosku o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych należy wnieść opłatę lotniczą, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 180). Nie dopełnienie tej czynności może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE LOTNISKA

Podmiot występujący z wnioskiem o założenie lotniska winien złożyć, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę wymogów, o których mowa w art. 55 ust. 2 albo 2a ustawy Prawo lotnicze;
 • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego województwa, o ile został uchwalony, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska oraz obszarów go otaczających, znajdujących się w strefie jego oddziaływania, odpis decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, odpis decyzji o warunkach zabudowy, odpis decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego albo odpis decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234, 1378.);
 • zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu plan generalny lotniska – w przypadku lotnisk użytku publicznego;
 • program wykorzystania lotniska;
 • prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk;
 • projekt zagospodarowania terenu lotniska;
 • dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy lotniska;
 • mapę z naniesionymi powierzchniami ograniczającymi przeszkody na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych;
 • profile pól wznoszenia i podejścia;

WPIS DO REJESTRU (art. 59 ustawy Prawo lotnicze)

Eksploatację lotniska można rozpocząć po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk cywilnych.

Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk następuje na wniosek zakładającego lotnisko po sprawdzeniu przez Prezesa Urzędu lub przez osoby przez niego upoważnione, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym i eksploatacyjnym określonym na podstawie ustawy, warunkom określonym w zezwoleniu na założenie lotniska oraz czy spełnione są wymagania określone w art. 55.

Do wniosku o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:

 • dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze;
 • zezwolenie na założenie lotniska;
 • zatwierdzoną instrukcję operacyjną lotniska.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies