11.10.2007 Aktualizacja: 17.06.2019

Aktualnie obowiązujące przepisy i uregulowania prawne dotyczące lotnisk i lądowisk

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące lotnisk i lądowisk

- regulacje międzynarodowe:

1)    Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm),

2)    Oświadczenie Rządowe w sprawie mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1413 z 2003 r.),

3)    Obwieszczenie nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa  Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.Urz.ULC z 2018 r. poz. 32),

4)    Obwieszczenie nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa  Cywilnego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.Urz.ULC z 2018 r. poz. 33).

- regulacje unijne:

1)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91,

 2)    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, uzupełnione o zmianę nr 1 wprowadzoną rozporządzeniem Komisji (EU)  nr 2018/104 z dnia 4 marca 2018 r.,  

3)    „Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) w zakresie wymagań dla władz, organizacji i funkcjonowania lotnisk”, wydanie pierwsze z dnia 27 lutego 2014 r, uzupełnione o zmianę nr 1 wprowadzoną Decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/009/R z dnia 23 maja 2016 r., oraz zmianę nr 2 wprowadzoną Decyzją Dyrektora wykonawczego EASA nr 2017/017/R z dnia 10 lipca 2017 r.,

4)    „Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk” wydanie 4 wprowadzone Decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2017/021/R z dnia 8 grudnia 2017 r.

5) „Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania naziemnych lotnisk dla śmigłowców (VFR), zlokalizowanych na lotniskach objętych wymaganiami rozporządzenia UE 2018/1139” wydanie pierwsze z dnia 23 maja 2019 roku wprowadzone decyzją nr 2019/012/R.

- regulacje krajowe

1)    Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze tj. z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1029 i 1637 oraz 2019 r. poz. 235),

2)    art. 59a ust. 5 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1661),

3)    art. 59a ust. 6 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1210),

4)    art. 59a ust. 7 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz.U. 2018 poz. 1208),

5)    art. 63 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (tj. Dz.U. 2018 poz. 2145),

6)    art. 73 ust. 4 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych (Dz. U. 2015 poz. 1059), 7)    art. 83 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 91),

8)    art. 85 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. 2013 r. poz. 487),

9)    art. 92 pkt 1-3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 55),

10)   art. 92 pkt 4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130, poz. 1192, z późn. zm.),

11)   art. 92 pkt 5 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. Nr 130, poz. 1193, z późn. zm.),

12)   art. 93 ust. 9 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 795),

13)   art. 30 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1640, z późn. zm.),

14)   art. 163 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2017 poz. 1400).

Inne przepisy:

1) Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1380),

2) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 r. poz. 646),

3) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych (M. P. z 2019 r. poz. 177),

4) Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»