26.10.2015 Aktualizacja: 27.07.2020

Certyfikacja ANSP

Certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej potwierdza zdolność podmiotu do świadczenia usług w zakresie:
a) służb ruchu lotniczego (ATS – Air Traffic Services) obejmujących:
– służby kontroli obszaru (ACC – Area Control Service),
– służby kontroli zbliżania (APP – Approach Control Service),
– służby kontroli lotniska (TWR – Aerodrome Control Service),
– służby informacji powietrznej (FIS – Flight Information Service),
– służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS – Aerodrome Flight Information Service),

b) służb łączności, nawigacji i dozorowania CNS obejmujących:
– służby łączności (COM – Communication Service),
– służby nawigacji (NAV – Navigation Service),
– służby dozorowania (SUR – Surveillance Service),

c) służb meteorologicznych (MET – Meteorological Services),

d) służby informacji lotniczej (AIS – Aeronautical Information Service).


Etapy procesu certyfikacji
Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Infastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym, proces certyfikacji składa się z następujących etapów:


1) złożenia wniosku – polegającego na ocenie, czy wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 15 i § 16 przedmiotowego rozporządzenia;
2) oceny dokumentacji – polegającego na szczegółowym sprawdzeniu adekwatności dostarczonej dokumentacji do zakresu wnioskowanej działalności i jej zgodności z wymaganiami, o których mowa w rozdziale 5 przedmiotowego rozporządzenia;
3) praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań – polegającego na przeprowadzeniu czynności sprawdzających w podmiocie wnioskującym o wydanie certyfikatu i u jego podwykonawców, jeżeli są wskazani we wniosku, w ich rzeczywistym środowisku działalności, w tym niezbędnych testów praktycznych, prowadzących do wykazania przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu, że:
                a) posiada on zdolność wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym,
                b) spełnia wymagania, o których mowa w rozdziale 5, stanowiące podstawę certyfikacji,
                c) zapewnia wykonywanie wnioskowanej działalności zgodnie z instrukcjami wykonawczymi lub innymi dokumentami pozytywnie zweryfikowanymi      przez Prezesa Urzędu na etapie oceny dokumentacji;
4) akceptacji dokumentów wymaganych do prowadzenia certyfikowanej działalności w lotnictwie cywilnym, na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5 przedmiotowego rozporządzenia.

 

Zgłoszenie formalnego wniosku w sprawie rozpoczęcia certyfikacji
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 550/2004 WE z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej (Dz. U. L 096 , 31/03/2004 P. 0010 – 0019) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1400) wniosek o certyfikację instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej powinien być złożony do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na adres:

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa

Wniosek o wydanie certyfikatu powinien odpowiadać wymaganiom formalnym określonym § 15-17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia   7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. 2017, poz. 1400).

Dokumenty do pobrania:

  1. Procedura procesu certyfikacji – plik do pobrania docprocedura_procesu_certyf.doc30.5 KB
  2. Wniosek o wszczęcie procesu certyfikacji – plik do pobrania docxWniosek_o_certyfikację_instytucji_.docx25.18 KB
  3. Harmonogram certyfikacji AFIS – plik do pobrania docharmonogram_certyfikacji_AFIS.doc58.5 KB
  4. Charakterystyka przedsiębiorstwa – plik do pobrania doccharakterystyka_przedsiebiorstwa.doc79 KB
  5. Charakterystyka zawodowa personelu kierowniczego – plik do pobrania doccharakt_zawod_pers_kier.doc70 KB

Zasadnicze akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1400);
  2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz  zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z 18.10.2011 str. 23);
UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»