06.02.2015 Aktualizacja: 08.10.2020

Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019

Misja Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 

misja ulc


Wartości Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 • Profesjonalizm
   
 • Efektywność
   
 • Transparentność
   
 • Orientacja na klienta
   
 • Praca zespołowa

 

Cele Planu Strategicznego


Cel strategiczny 1:
Skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym

Cele operacyjne:

1.1. Spełnianie przez podmioty rynku lotniczego wymagań z zakresu bezpieczeństwa (w tym ochrony środowiska) adekwatnych do rodzaju i skali działania.
1.2. Wdrożony Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.
1.3. Wysoki poziom kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
1.4. Skuteczne i szybkie reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
1.5. Zwiększenie efektywności nadzoru nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
1.6. Pełna standaryzacja nadzoru w zakresie zgodności z przepisami i standardami (dwustopniowa: ICAO i EASA oraz wewnętrzna krajowa).
1.7. Aktywny, zgodny z interesami Polski udział w międzynarodowych organizacjach i agencjach lotnictwa cywilnego.

Cel strategiczny 2: Zrównoważony rozwój rynku lotniczego

Cele operacyjne:

2.1. Zapewnienie w ramach umów międzynarodowych konkurencyjnych warunków uczestnictwa polskich podmiotów rynku lotniczego.
2.2. Dostęp do infrastruktury lotniczej dla wszystkich użytkowników na równych i ekonomicznie uzasadnionych warunkach.
2.3. Ograniczenie nieadekwatnych wymagań w stosunku do podmiotów lotniczych.
2.4. Ochrona praw pasażerów.

Cel strategiczny 3: Wysoka sprawność działania Urzędu

Cele operacyjne:

3.1. Wysoka jakość usług Urzędu i efektywne procesy wewnętrzne.
3.2. Wysoki poziom kompetencji pracowników Urzędu.
3.3. Wysoka jakość działalności legislacyjnej Urzędu.
3.4. Skuteczne narzędzia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
3.5. Pozytywny wizerunek Urzędu.
3.6. Motywujące środowisko pracy.

 

Zarządzanie Planem strategicznym

Zarządzanie Planem strategicznym wykonywane jest w sposób określony w poniższych punktach:

1) Za osiągnięcie celów Planu strategicznego ULC na lata 2015 – 2019 odpowiada Kierownictwo ULC.
2) Za bieżącą koordynację realizacji Planu strategicznego odpowiada Dyrektor Generalny ULC.
3) Realizacja Planu strategicznego oparta jest o pakiety zadań realizacyjnych dla komórek organizacyjnych.
4) Realizacja Planu strategicznego jest systematycznie monitorowana w ramach systemu kontroli zarządczej.
5) Monitoring dokonywany jest w oparciu o syntetyczne wskaźniki, prezentowane na następnej stronie dokumentu.
6) Wyniki monitoringu są podstawą do okresowej weryfikacji Planu strategicznego.
7) Decyzję o weryfikacji Planu strategicznego podejmuje Prezes Urzędu.
8) Wykonanie celów strategicznych będzie odzwierciedlone w rocznym sprawozdaniu z działalności Urzędu.
9) W przypadku zajścia zdarzeń w otoczeniu mających szczególne znaczenie dla zdolności realizacji Planu strategicznego, Kierownictwo ULC analizuje je niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ich temat.
10) W przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających realizacji Planu strategicznego, Kierownictwo ULC zwołuje doraźne spotkanie dyrektorów komórek organizacyjnych, dokonuje oceny sytuacji i formułuje wnioski w zakresie niezbędnych zmian w tym planie.
11) Na podstawie wniosków sformułowanych przez dyrektorów komórek organizacyjnych Kierownictwo ULC  dokonuje zmian w Planie strategicznym.

Wzór formularza wskaźników celów strategicznych

Cel strategiczny Definicja wskażnika  Wartość wskażnika w roku
 Planowana (w %)  Osiągnięta (w %)
 1. Skuteczny nadzór nad  bezpieczeństwem w  lotnictwie cywilnym  A. Stopień realizacji rocznych planów kontroli w nadzorowanych podmiotach (%)    
 2. Zrównoważony rozwój  rynku lotniczego  A. Liczba połączeń w ruchu regularnym w letnim sezonie rozkładowym do/z polskich portów lotniczych (połączenia krajowe liczone tylko raz)    
 3. Wysoka sprawność  działania Urzędu

 A. Liczba decyzji administracyjnych zakończonych negatywnym dla ULC, prawomocnym wyrokiem przez sąd ostatniej instancji, w stosunku do liczby wszystkich decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu

   
 B. Poziom satysfakcji klienta Urzędu (wyniki ankiety)    

 

Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019 a Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

Plan strategiczny ULC na lata 2015 – 2019 nawiązuje do przyjętej 22 stycznia 2013 roku Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SRT).

W ramach celu szczegółowego 1 SRT: stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej, jednym z kierunków interwencji jest zapewnienie zrównoważonego dla środowiska rozwoju polskiego rynku lotniczego. Zrównoważony rozwój rynku lotniczego został zapisany w Planie strategicznym w celu strategicznym nr 2. Aspekt środowiskowy natomiast został zapisany w celu operacyjnym 1.1. Spełnianie przez podmioty rynku lotniczego wymagań z zakresu bezpieczeństwa (w tym ochrony środowiska) adekwatnych do rodzaju i skali działania przypisanym do celu strategicznego 1: skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

W ramach celu szczegółowego 3 SRT: poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów, jako kierunek interwencji w obszarze transportu lotniczego wskazano: wprowadzenie systemu opartego na zarządzaniu ryzykiem – przewidywanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i wdrażania takich rozwiązań, które będą służyć całemu systemowi, a nie wyłącznie wybranym jego elementom. Bezpieczeństwo w lotnictwie zostało w Planie ujęte w celu strategicznym nr 1.

W ramach podrozdziału 5.1.2. SRT Organizacja i zarządzanie w pozostałych gałęziach transportu wskazano, iż usprawnienie zarządzania w transporcie lotniczym powinno obejmować m.in. monitoring funkcjonowania rynku przewozów lotniczych, w szczególności pod względem respektowania zasad uczciwej konkurencji przez przewoźników, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Zapis ten koresponduje z celem strategicznym 1: skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym oraz 2: zrównoważony rozwój rynku lotniczego.

Podrozdział 6.3. SRT Bezpieczeństwo lotnicze w całości koresponduje z celem strategicznym 1:  skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym oraz przypisanymi do niego poniższymi celami operacyjnymi.

1.1. Spełnianie przez podmioty rynku lotniczego wymagań z zakresu bezpieczeństwa (w tym ochrony środowiska) adekwatnych do rodzaju i skali działania.
1.2. Wdrożony Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.
1.3. Wysoki poziom kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
1.4. Skuteczne i szybkie reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
1.5. Zwiększenie efektywności nadzoru nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
1.6. Pełna standaryzacja nadzoru w zakresie zgodności z przepisami i standardami (dwustopniowa: ICAO i EASA oraz wewnętrzna krajowa).
1.7. Aktywny, zgodny z interesami Polski udział w międzynarodowych organizacjach i agencjach lotnictwa cywilnego.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies