02.10.2007 Aktualizacja: 03.02.2023

Rejestr cywilnych statków powietrznych

Rejestr cywilnych statków powietrznych, zwany dalej rejestrem, prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Realizacja zadań rejestru wynika z przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych, znaków i napisów umieszczanych na statkach powietrznych oraz wykazu znaków rozpoznawczych wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 596).

Wpisaniu do rejestru podlegają statki powietrzne, których właścicielem lub innym użytkownikiem jest:

1) obywatel polski;
2) polska osoba prawna;
3) polska jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
4) cudzoziemiec mający miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na wpisanie do rejestru statków statku powietrznego używanego przez podmiot inny niż wymieniony powyżej.

Poprzez wpisanie do rejestru stwierdza się tożsamość danego egzemplarza, określa właściciela i ewentualnie użytkownika, a także ustanawia się jego przynależność państwową. Podczas rejestracji statku powietrznego nadaje się znak rozpoznawczy, składający się ze znaków przynależności państwowej oraz oddzielonych poziomą kreską znaków rejestracyjnych. Potwierdzeniem wpisania jest wydanie decyzji administracyjnej o wpisie statku powietrznego
do rejestru. 

Ponadto, w rejestrze realizuje się następujące czynności:

 • Zmiana danych wpisanych do rejestru (np. zmiana właściciela, zmiana danych adresowych, ujawnienie użytkownika innego niż właściciel). Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze zgłoszenie zmiany danych rejestrowych podlegających wpisaniu do rejestru statków powinno być dokonane w terminie 14 dni od jej zaistnienia.
 • Wykreślanie statków powietrznych z rejestru.
 • Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu względnie o niezarejestrowaniu.
 • Wydawanie wyciągu z rejestru.
 • Wystawianie "duplikatów" zagubionych bądź zniszczonych świadectw rejestracji po pisemnym zgłoszeniu przez właściciela.
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją urządzeń latających wyłączonych z zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze (wpisywanie i wykreślanie z ewidencji, zmiana danych wpisanych, wydawanie świadectw ewidencji). Realizacja tych czynności wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1497).
 • Ewidencja stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą na okres powyżej 6 miesięcy oraz ewidencja stałego pobytu obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 3 miesięcy. Realizacja tych czynności wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr 94, poz. 916).
 • Nadawanie kodów transpondera radaru wtórnego Mode-S.

UWAGA! Dotyczy możliwości dokonania rezerwacji znaków i wpisu ultralekkiego statku powietrznego do ewidencji statków powietrznych.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Urzędu dotyczącą opublikowania i wejścia w życie znowelizowanych przepisów w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (https://www.ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/5956-publikacja-rozporzadzenia-ws-klasyfikacji-statkow-powietrznych):

Załogowy statek powietrzny o MTOM>300kg, który na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (D. U. poz. 1939) podlega wpisowi do ewidencji statków powietrznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu, aby mógł zostać wpisany do tej ewidencji w kategorii K4, musi być objęty wydanym zatwierdzeniem typu, który jest wpisany na listę typów zatwierdzonych, którą prowadzi Prezes Urzędu.

W przypadku importowanych statków powietrznych posiadających wydane w państwie projektu zatwierdzenie typu, właściwym podmiotem do uznania takiego zatwierdzenia jest Prezes Urzędu, który prowadzi taki proces uznania na wniosek posiadacza zatwierdzenia złożony do Prezesa Urzędu.

Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu typu importowanego statku powietrznego albo wydania przez Prezesa certyfikatu typu ultralekkiego statku powietrznego (zatwierdzenia typu, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (D.U. z 2019 r., poz. 1497)) wymaga przede wszystkim udostępnienia Prezesowi Urzędu:

 • certyfikatu typu, albo świadectwa spełnienia wymagań technicznych wydanego przez podmiot zatwierdzający w przypadku wyrobów produkowanych w Polsce, dla których nie został wydany inny certyfikat typu, wraz z arkuszem danych technicznych,
 • dokumentów wykazujących zgodność projektu statku powietrznego ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz stosownymi wymogami ochrony środowiska, które mają zastosowanie do tego statku powietrznego i które obowiązują w dniu przedłożenia Prezesowi ŚSWT, w przypadku wyrobów produkowanych w Polsce, dla których podmiot posiadający prawo do projektu typu występuje o wydanie przez Prezesa Urzędu certyfikatu typu,
 • mających zastosowanie wymagań technicznych,
 • zatwierdzonych warunków specjalnych, zwolnień od wymagań, zapewnienia równoważnego poziomu bezpieczeństwa (Equivalent Level of Safety), jeśli istnieją
 • wykazu rysunków i specyfikacji, niezbędnych dla zdefiniowania układu i cech konstrukcyjnych wyrobu (Master Drawing List),
 • instrukcji użytkowania w locie,
 • instrukcji ciągłej zdatności do lotu (instrukcja obsługi technicznej, instrukcja naprawy),
 • katalogu części zamiennych,
 • indeksu publikacji serwisowych z uwzględnieniem aktualnych instrukcji obsługi i biuletynów serwisowych,
 • zestawu odpowiednich biuletynów serwisowych,
 • zestawu wydanych dyrektywy zdatności do lotu,

wydanych w języku polskim albo angielskim w przypadku statków importowanych. W związku z tym w przypadku statku powietrznego, który nie jest objęty certyfikatem typu wydanym albo uznanym przez Prezesa Urzędu i który nie jest wpisany na LTZ, podmiot wnioskujący o rezerwację znaków albo o wpis statku powietrznego do ewidencji jest obowiązany wystąpić do producenta (bezpośrednio albo poprzez dystrybutora statku powietrznego) o uzyskanie przez niego certyfikatu typu i jego uznania w przypadku statku powietrznego pochodzącego z importu.

Rezerwacja znaków i wpis statku powietrznego do ewidencji będzie możliwa po wpisaniu typu statku powietrznego na LTZ.

Informacja dotycząca wpisu motolotni o MTOM powyżej 300 kg na listę typów zatwierdzonych, który jest wymagany w celu wpisania motolotni do ewidencji statków powietrznych w kategorii K4 znajduje się w zakładce często zadawane pytania FAQ – Technika Lotnicza (https://www.ulc.gov.pl/pl/czesto-zadawane-pytania-faq/350-ltt).


Wzór wniosku o uznanie certyfikatu typu dostępny jest poniżej w sekcji „Procedury oraz formularze wniosków/zgłoszeń”.

Przepisy dotyczące zachowania ważności wpisów do ewidencji statków powietrznych kategorii K4, K5, K6A, K6H i K6R, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (D.U. z 2022 r., poz. 1939 i 2012) dotyczą wpisów dokonanych przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia (29.09.2022 r.), co oznacza, że dotyczą również wpisów dokonanych przed 30.05.2018 r. (data wejścia w życie przepisów zmieniających tzw. rozporządzenie wyłączające dotyczące statków powietrznych klasy urządzenie latające (D. U. z 2019 r., poz. 1497)).

Oznacza to, że dla już wpisanych do ewidencji urządzeń latających aktualizacja wpisów dokonanych przed 30.05.2018 r. dotyczy zgodności z klasyfikacją statków powietrznych z 2013 r. (D. U. z 2018 r., poz. 1568), gdzie np. nie było ograniczenia dla kategorii K4, że musi to być statek powietrzny objęty certyfikatem typu i wpisem na listę typów zatwierdzonych.

W związku z tym brak jest podstaw do domagania się spełnienia dla wpisanych do ewidencji urządzeń latających spełnienia obecnych wymagań dla kategorii K4, ale w związku z ograniczeniami wynikającymi ze zmienionych przepisów dla kategorii K4, do czasu objęcia urządzenia latającego certyfikatem typu / wpisem na listę typów zatwierdzonych (dotyczy MTOM powyżej 300 kg) nie mogą mieć one wydanego pozwolenia na wykonywanie lotów, ale mogą być użytkowane tak jak dotychczas na podstawie wydanego dopuszczenia do wykonywania lotów.

W związku z powyższym dla takich urządzeń latających w wydawanych świadectwach ewidencji, w związku z aktualizacją danych w ewidencji, w polu adnotacje na świadectwie ewidencji będzie wpisane ograniczenie: "Do czasu wpisania typu urządzenia latającego na listę typów zatwierdzonych nie może być wydane pozwolenie na wykonywanie lotów".

UWAGA!

Przypominamy, że 14.06.2023 r. upływa 5-letni termin na złożenie aktualizacji danych zawartych w ewidencji statków powietrznych (liczony od 30.05.2018 r.), o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze (tzw. rozporządzenie wyłączające) Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 1497

Niezłożenie zgłoszenia aktualizacji danych w terminie, o którym wyżej, będzie skutkować wykreśleniem urządzenia latającego z ewidencji statków powietrznych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, co spowoduje, że wpisy do ewidencji dokonane przed 30.05.2018 r. dotyczące statków powietrznych kategorii K4, K5, K6A, K6H i K6R, które zachowały ważność na mocy przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, które weszły w życie z dniem 29.09.2022 r., utracą ważność.

Ponowny wpis urządzenia latającego do ewidencji statków powietrznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu będzie wymagał spełniania przez statek powietrzny warunków włączenia do danej kategorii (K4, K5, K6A, K6H i K6R) określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie klasyfikacji statków powietrznych obowiązujących od 29.09.2022 r. 

Procedury oraz formularze wniosków/zgłoszeń

Departament Techniki Lotniczej przypomina o obowiązku spełniania formalnych wymagań dotyczących sposobu reprezentowania strony, ustalonych w przepisach prawa, w przypadku składania pism i wniosków do Urzędu.
Osoby prawne, występujące w postępowaniu administracyjnym jako strony, działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona postępowania może również działać przez pełnomocnika. W takich przypadkach do akt każdej sprawy powinien zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa albo jego kopia poświadczona za zgodność przez notariusza. Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego pełnomocnictwa.

Stwierdzone braki będą skutkować wezwaniem do ich usunięcia w określonym czasie, a ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Wzór wniosku o uznanie certyfikatu typu
docxApplication_for_Validation_of_Type_Certificate_ULC_rev.4d.docx27.86 KB


Informacja dotycząca wpisu do rejestru, zmiany danych wpisanych oraz wykreślenia statku powietrznego

pdfzasady_rejestracji-2.pdf


Informacja dotycząca wpisu do ewidencji, zmiany danych wpisanych oraz wykreślenia urządzenia latającego z ewidencji

pdfzasady_ewidencji.pdf169.64 KB


Wzór wniosku o rezerwację znaku rozpoznawczego

docxwniosek_o_rezerwacje.docx57.91 KB


Wzór zgłoszenia o wpisanie statku powietrznego lub dokonanie zmiany danych wpisanych do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych

docxZgłoszenie_Rejestr.docx57.81 KB


Wzór zgłoszenia o wpisanie urządzenia latającego lub dokonanie zmiany danych wpisanych do Ewidencji Cywilnych Statków Powietrznych

docxZgłoszenie_Ewidencja.docx59.42 KB


Wzór wniosku o wykreślenie statku powietrznego z rejestru/ewidencji

docxWniosek_o_wykreślenie.docx57.79 KB

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies