02.10.2007 Aktualizacja: 01.07.2022

Rejestr cywilnych statków powietrznych

Rejestr cywilnych statków powietrznych, zwany dalej rejestrem, prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Realizacja zadań rejestru wynika z postanowień ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych, znaków i napisów umieszczanych na statkach powietrznych oraz wykazu znaków rozpoznawczych wykorzystywanych do lotów przez statki powietrzne niewpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 596).

Wpisaniu do rejestru podlegają statki powietrzne, których właścicielem lub innym użytkownikiem jest:
1) obywatel polski;
2) polska osoba prawna;
3) polska jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
4) cudzoziemiec mający miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na wpisanie do rejestru statków statku powietrznego używanego przez podmiot inny niż wymieniony powyżej.

Poprzez wpisanie do rejestru stwierdza się tożsamość danego egzemplarza, określa właściciela i ewentualnie użytkownika, a także ustanawia się jego przynależność państwową. Podczas rejestracji statku powietrznego nadaje się znak rozpoznawczy, składający się ze znaków przynależności państwowej oraz oddzielonych poziomą kreską znaków rejestracyjnych. Potwierdzeniem wpisania jest wydanie decyzji administracyjnej o wpisie statku powietrznego do rejestru.

Ponadto, w rejestrze realizuje się następujące czynności:

  • Zmiana danych wpisanych do rejestru (np. zmiana właściciela, zmiana danych adresowych, ujawnienie użytkownika innego niż właściciel). Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze zgłoszenie zmiany danych rejestrowych podlegających wpisaniu do rejestru statków powinno być dokonane w terminie 14 dni od jej zaistnienia.
  • Wykreślanie statków powietrznych z rejestru.
  • Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu względnie o niezarejestrowaniu.
  • Wydawanie wyciągu z rejestru.
  • Wystawianie "duplikatów" zagubionych bądź zniszczonych świadectw rejestracji po pisemnym zgłoszeniu przez właściciela.
  • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją urządzeń latających wyłączonych z zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze (wpisywanie i wykreślanie z ewidencji, zmiana danych wpisanych, wydawanie świadectw ewidencji). Realizacja tych czynności wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia  2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1041).
  • Ewidencja stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą na okres powyżej 6 miesięcy oraz ewidencja stałego pobytu obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 3 miesięcy. Realizacja tych czynności wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr 94, poz. 916).
  • Nadawanie kodów transpondera radaru wtórnego Mode-S.

Druki i wzory dokumentów 

Departament Techniki Lotniczej przypomina o obowiązku spełniania formalnych wymagań dotyczących sposobu reprezentowania strony, ustalonych w przepisach prawa, w przypadku składania pism i wniosków do Urzędu.
Osoby prawne, występujące w postępowaniu administracyjnym jako strony, działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona postępowania może również działać przez pełnomocnika. W takich przypadkach do akt każdej sprawy powinien zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa albo jego kopia poświadczona za zgodność przez notariusza. Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego pełnomocnictwa.

Stwierdzone braki będą skutkować wezwaniem do ich usunięcia w określonym czasie, a ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Informacja dotycząca wpisu do rejestru, zmiany danych wpisanych oraz wykreślenia statku powietrznego
pdfzasady_rejestracji-2.pdfInformacja dotycząca wpisu do ewidencji, zmiany danych wpisanych oraz wykreślenia urządzenia latającego z ewidencji
pdfzasady_ewidencji.pdf169.64 KB

Wzór wniosku o rezerwację znaku rozpoznawczego
pdfplik do pobrania423.94 KB
Wzór zgłoszenia o wpisanie statku powietrznego lub dokonanie zmiany danych wpisanych do Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych
pdfplik do pobrania338.86 KB
Wzór zgłoszenia o wpisanie urządzenia latającego lub dokonanie zmiany danych wpisanych do Ewidencji Cywilnych Statków Powietrznych
pdfplik do pobrania367.83 KB
Wzór wniosku o wykreślenie statku powietrznego z rejestru
pdfplik do pobrania347.85 KB

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies