20.05.2015 Aktualizacja: 02.03.2023

Krajowy System Egzaminów Językowych KSEJ

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, że od 19 maja 2015 r. istnieje możliwość zdawania egzaminu z języka angielskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ).

Egzaminy z języka angielskiego na podstawie KSEJ prowadzone są zgodnie z:

Procedura KSEJ Pilot i KSEJ ATC określa:
1. ogólne reguły prowadzenia egzaminów z języka angielskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego;
2. wymagania w zakresie kwalifikacji, wiedzy i szkolenia egzaminatorów KSEJ;
3. zadania administratora krajowego i lokalnego KSEJ;
4. elementy składowe egzaminu w KSEJ oraz sposób jego oceny;
5. tryb i sposób prowadzenia egzaminu;
6. zapoznanie z wynikami egzaminu;
7. wymagania w zakresie dokumentowania egzaminu;
8. procedowanie z odwołaniem od wyników egzaminu.

OPIS EGZAMINU

Egzamin z języka angielskiego w Krajowym Systemie Egzaminów Językowych składa się z dwóch części: LISTENING i SPEAKING.

Część LISTENING ma na celu sprawdzenie i ocenę rozumienia ze słuchu. Składa się ona z nagrań nawiązujących tematyką do typowych sytuacji mających miejsce w pracy pilota i kontrolera ruchu lotniczego, w tym w szczególności do informacji przekazywanych podczas sytuacji rutynowych i nierutynowych oraz informacji przekazywanych w komunikatach ATIS.

Sprawdzenie rozumienia ze słuchu polega na odsłuchaniu 6 nagrań audio. Do każdego nagrania przyporządkowane są dwa pytania (w przypadku testu S-ATCL – cztery pytania). Zdający ma do wyboru trzy odpowiedzi (a, b, c) i jego zadaniem jest wybranie właściwej, zgodnej z wysłuchaną informacją. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Pytania z odpowiedziami pojawiają się na 30 sekund przed rozpoczęciem odtwarzania nagrania audio i są widoczne przez czas jego trwania słuchowiska. Czas na udzielenie odpowiedzi na obydwa pytania po zakończeniu nagrania wynosi 40 sekund. Zdający ma możliwość udzielania odpowiedzi zarówno w czasie trwania nagrania jak i po jego zakończeniu.

Udzielenie odpowiedzi polega na kliknięciu myszką w pole, na którym znajduje się właściwa odpowiedź. W czasie 40 sekund zdający ma możliwość dokonywania dowolnych zmian w swoich odpowiedziach.

Po udzieleniu odpowiedzi przed upływem 40 sekund, w celu skrócenia czasu oczekiwania na odtworzenie następnego nagrania audio, zdający może użyć przycisku DALEJ (NEXT). Po użyciu tego przycisku lub po upływie 40 sekund przeznaczonych na udzielanie odpowiedzi, na ekranie ukazują się na 30 sekund nowe pytania z odpowiedziami. Po tym czasie rozpocznie się odtwarzanie kolejnego nagrania audio, a po jego zakończeniu - cały proces udzielania odpowiedzi.

W sytuacji gdy zdający czegoś nie zrozumiał lub nie usłyszał dostatecznie wyraźnie, w czasie 10 sekund po zakończeniu każdego nagrania ma on prawo wyboru powtórnego jego odsłuchania poprzez użycie przycisku POWTÓRZ (REPEAT).

TABELA:

Liczba poprawnych odpowiedzi

Liczba powtórzeń

1 x Repeat

2 x Repeat

3 x Repeat

4 x Repeat

5 x Repeat

6 x Repeat

12

6

6

5

5

4

4

11

6

5

4

4

4

4

10

5

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

3

3

8

4

4

3

3

2

2

7

4

3

3

2

2

2

6 i poniżej

3

3

2

2

2

2


O wyniku egzaminu w części LISTENING decyduje liczba wybranych poprawnych odpowiedzi przy uwzględnieniu liczby wykorzystanych powtórzeń zgodnie z tabelą powyżej.  Zwiększanie liczby powtórzeń ogranicza możliwość uzyskania wyższej oceny za część LISTENING przy tej samej liczbie poprawnych odpowiedzi.

Maksymalna  liczba poprawnych odpowiedzi w części LISTENING wynosi 12 (w przypadku testu S-ATCL - 24). Minimalna liczba poprawnie wybranych odpowiedzi, która pozwala zaliczyć pozytywnie część LISTENING stanowi 7 (w przypadku testu S-ATCL - 14) przy maksymalnie jednym powtórzeniu.

Część SPEAKING ma na celu ocenę poziomu biegłości językowej zdającego z uwzględnieniem 6 kryteriów: wymowa, struktury, słownictwo, płynność wypowiedzi, rozumienie oraz interakcja.

Część SPEAKING rozpoczyna się od wprowadzenia, które stanowi formę rozgrzewki językowej przed właściwym egzaminem w celu oswojenia z sytuacją oraz nawiązania kontaktu z egzaminatorem. Może ona obejmować przedstawienie się, rozmowę o rodzinie, planach zawodowych, pogodzie, itp. Etap rozgrzewki językowej nie podlega ocenie.
Część zasadnicza, sprawdzająca umiejętność wysławiania się i komunikowania, składa się z 3 zadań, w tym:

• Zadanie nr 1 polega na sprawdzeniu komunikacji w relacji pilot-kontroler, kontroler-kontroler, pilot-informator FIS itp. w sytuacjach standardowych (routine) z użyciem frazeologii lotniczej w tematyce właściwej dla pracy pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego,
• Zadanie nr 2 polega na sprawdzeniu komunikacji w relacji pilot-kontroler, pilot-służby ratunkowe itp. w przypadku wystąpienia komplikacji lub nieoczekiwanego obrotu sytuacji (non-routine) z odejściem od frazeologii lotniczej odpowiednio do specyfiki wykonywanego zawodu,
Zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2 bazują na scenariuszu przekazanym przez egzaminatora prowadzącego zdającemu, który ma odpowiednią ilość czasu na jego przeanalizowanie przed rozpoczęciem zadania.
• Zadanie nr 3 polega na opisaniu fotografii oraz na wyrażaniu opinii na tematy lotnicze w kontekście ogólnym nawiązujące do przedstawionej wcześniej fotografii.

Część SPEAKING (poza rozgrzewką językową) jest automatycznie nagrywana i trwa około 20 minut.

Przebiegiem części SPEAKING kieruje egzaminator prowadzący, który jednocześnie ocenia poziom biegłości językowej zdającego . Dodatkowo, poziom biegłości językowej zdającego oceniany jest przez drugiego egzaminatora oceniającego.

Ocena końcowa z całego egzaminu stanowi najniższy poziom uzyskany w jednej z dwóch (LISTENING lub SPEAKING) części egzaminu.

Wynik egzaminu udostępniany jest zdającemu po jego zakończeniu.
Po uzyskaniu przez zdającego pozytywnego wyniku z egzaminu, egzaminator prowadzący dokonuje odręcznego wpisu uprawnienia językowego do licencji pilota w przypadku przedłużenia lub wznowienia uprawnienia na tym samym lub niższym poziomie.

Kontrolerzy, praktykanci–kontrolerzy i kandydaci na praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego zobowiązani są od złożenia wniosku celem wpisania, przedłużenia, bądź wznowienia uprawnienia uzupełniającego w zakresie biegłości językowej.

Wszyscy zainteresowani chcący podejść do egzaminu z języka angielskiego w Krajowym Systemie Egzaminów Językowych mogą zapoznać się ze stroną wizualną egzaminu tutaj.

Wykaz egzaminatorów językowych

pdfWykaz_egzaminatorów_językowych.pdf107.97 KB

 

DANE KONTAKTOWE

Egzamin z języka angielskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych prowadzony jest obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dane teleadresowe do kontaktu ws. egzaminu KSEJ - piloci:

Nazwa Ośrodka

Adres

Telefon

Terminy sesji

Centrum Szkoleniowo-egzaminacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)

ul. Flisa 2

02-247 Warszawa

22 520 74 43

Każda środa i piątek

  Dane teleadresowe do kontaktu ws. egzaminu KSEJ - kontrolerzy:

Nazwa Ośrodka

Adres

Telefon

Terminy sesji

Centrum Szkoleniowo-egzaminacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)

ul. Flisa 2

02-247 Warszawa

 22 520 74 43

Wybrane wtorki i czwartki


FORMALNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU

W celu dopełnienia formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu w oparciu o KSEJ, kandydat powinien:

1) skontaktować się z ośrodkiem egzaminacyjnym w celu ustalenia terminu egzaminu;
2) wypełnić w Części A „Wniosek na egzamin o wydanie/przedłużenie/wznowienie uprawnienia w zakresie języka angielskiego”:

docWniosek_o_egzamin_językowy_KSEJ.doc160 KB
pdfWniosek_o_egzamin_językowy_KSEJ.doc506.54 KB
3) do wniosku dołączyć kopię obecnie posiadanej licencji;
4) uiścić opłatę w wysokości 765 zł za egzamin na uprawnienie w zakresie znajomości języka angielskiego (tytuł: Egzamin jęz. ang., Tabela nr 2, Część I, punkt 1.2.2);
5) przesłać wypełniony wniosek, kopię licencji oraz potwierdzenie przelewu na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta ULC. W sytuacjach nadzwyczajnych, dokumenty te można również złożyć w ośrodku w dniu egzaminu;
6) w dniu egzaminu zgłosić się do ośrodka egzaminacyjnego.
Dopełnienie powyższych formalności stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.

Opłaty, o której mowa w punkcie 4), można dokonać przelewem na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

Kasa jest nieczynna do odwołania.

UWAGA: W tytule przelewu należy podać obowiązkowo: imię i nazwisko / rodzaj czynności / numer tabeli / numer części / nr punktu tabeli zgodnie z pkt 4) powyżej.

Wynik egzaminu znany jest po jego zakończeniu, a dokumenty egzaminacyjne kandydata trafiają do Wydziału Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w celu dalszego przetwarzania.

W przypadku gdy kandydat na pilota lub pilot:

1. zdał egzamin językowy  po raz pierwszy, lub
2. uzyskał z egzaminu przedłużającego lub wznawiającego  ocenę wyższą od wcześniej posiadanej,
- w celu uzyskania wpisu do licencji zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek o wydanie jeśli nie posiada jeszcze wydanej licencji

lub wymianę licencji,jeśli już ją posiada, wraz z dowodem wniesienia opłaty lotniczej.

Członkowie personelu służb ruchu lotniczego po zdanym egzaminie językowym zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku celem uzyskania wpisu w zakresie biegłości językowej zgodnie z procedurą wskazaną TUTAJ

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies