26.08.2009 Aktualizacja: 28.02.2023

Egzamin na operatora kontroli bezpieczeństwa

1. Egzamin dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa
Osoby kierowane na szkolenie w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa, zgodnie z art. 189c ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą Prawo lotnicze", podlegają rozszerzonemu sprawdzeniu przeszłości.
Osoba, która nie spełni wymogów określonych w art. 189c ust. 1 ustawy Prawo lotnicze nie może brać udziału w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.
Osoba zamierzająca ubiegać się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa powinna ukończyć szkolenie, o którym mowa w pkt. 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
Zgłoszenia na egzamin osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, o którym mowa
w pkt. 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, dokonuje jej pracodawca lub ośrodek szkoleniowy w którym
ta osoba ukończyła szkolenie,
Zgłoszenie na egzamin, wypełnione zgodnie z załączonym wzorem, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 189e ust. 1 ustawy Prawo lotnicze i kopię dokumentu (skan) potwierdzającego odbycie szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, pracodawca albo ośrodek szkolenia przesyła na adres poczty elektronicznej:
Zgłoszenie na egzamin należy przesyłać w pliku Word (wersja edytowalna) oraz w pliku PDF zawierającym imię i nazwisko, podpis osoby zgłaszającej oraz datę zgłoszenia.
Zapisy osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa na egzamin w danym miesiącu rozpoczynają się od pierwszego dostępnego terminu (do wyczerpania miejsc), a następnie na kolejne dostępne terminy i kończą się nie później niż na 2 dni robocze przed terminem egzaminu.
Dowodem rejestracji osoby na egzamin jest otrzymanie przez osobę dokonującą zgłoszenia wiadomości drogą elektroniczną z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającej zapis na wyznaczony termin egzaminu.

Pliki do pobrania:


Formularz zgłoszenia na egzamin

Wzór wypełnienia formularza zgłoszenia

Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z przepisami Rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej: ”KPS”.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa jest:

 • ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin – na podstawie okazanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu,
 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 189e ust. 1 ustawy Prawo lotniczej,
 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa.


TERMINY EGZAMINÓW

W 2023 r. wyznaczono następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa:

24, 25, 26, 31 stycznia

1 oraz 21, 22, 23 lutego

7, 8 oraz 28, 29, 30 marca

4, 5 oraz 12, 13 kwietnia

9, 10 oraz 29, 30, 31 maja

6, 7 oraz 27, 28, 29 czerwca

18, 19 oraz 25, 26, 27 lipca

5, 6, oraz 26, 27, 28 września

3, 4 oraz 24, 25, 26 października

21, 22 oraz 28, 29, 30 listopada

18, 19, 20 grudnia


Powyższe terminy mogą ulec zmianie.
Egzaminy odbywają się w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa.

Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, osoba składa do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w części III podczęść 3.13 ust. 1 pkt 9 tabeli nr 1 załącznika nr 6 do ustawy Prawo lotnicze. Wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty lotniczej składa się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo doręcza się przez operatora pocztowego na adres Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa albo przez ePUAP na adres /ULCPR/SkrytkaESP (dokumenty w formacie PDF).
Wniosek należy złożyć w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia zaliczenia egzaminu.

Wniosek_o_wydanie_certyfikatu.docx

Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydaniu certyfikatu wraz z certyfikatem jest wysłana listem poleconym na adres osoby, podany we wniosku o wydanie certyfikatu.
Zgodnie z art. 26a ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo lotnicze opłacie lotniczej podlegają przeprowadzane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego egzaminy i wykonywane czynności związane z wydaniem certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.


Zgodnie z Tabelą nr 1, część III, pkt. 3.12.10 Inne certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty stanowiącą załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z dnia 15 lutego 2023 r. poz. 196), opłata za wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wynosi aktualnie 211 zł.

 
Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy Prawo lotnicze opłatę lotniczą za czynności urzędowe, związane z przeprowadzeniem egzaminu
i wydaniem certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Dane do przelewu:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
z dopiskiem „opłata lotnicza za wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa dla (imię i nazwisko)”.
Dane kontaktowe:

 • telefon 22 520 74 72
 • adres poczty elektronicznej:

2. Egzamin kończący ponowną certyfikację operatorów kontroli bezpieczeństwa
Zgodnie z § 46 ust. 1 KPS operatorzy kontroli bezpieczeństwa podlegają ponownej certyfikacji w sposób określony dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, nie później niż na 3 miesiące przed upływem 3 lat od dnia uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa albo ukończenia ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym.
Proces ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa obejmuje:

 • ocenę wyników operacyjnych, o której mowa w pkt 11.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;
 • egzamin prowadzony w formie:
 • testu pisemnego wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę teoretyczną,
 • sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, który zawiera obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, w zakresie analizy obrazów, o którym mowa w § 42 ust. 3 KPS, stosownie do posiadanych uprawnień.

Ponowną certyfikację operatorów kontroli bezpieczeństwa przeprowadza organ lub podmiot, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1, 4
i 5 KPS, posiadający:

 • program ponownej certyfikacji zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,program komputerowy umożliwiający przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 lit. b KPS, w sposób określony w § 42 ust. 3 KPS.

Warunkiem przystąpienia operatora kontroli bezpieczeństwa do ponownej certyfikacji jest:

 • ustalenie przez instruktora prowadzącego ponowną certyfikację tożsamości tego operatora na podstawie okazanego przez niego dowodu osobistego lub paszportu,
 • przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 189e ust. 1 ustawy Prawo lotnicze,
 • przedstawienie dokumentu potwierdzającego otrzymanie pozytywnej oceny wyników operacyjnych,przedstawienie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa lub zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym ostatniej ponownej certyfikacji.

W przypadku niezaliczenia egzaminu, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 KPS, operator kontroli bezpieczeństwa może dwukrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia egzaminu, jednak nie później niż przed upływem trzech lat od dnia uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa albo ukończenia ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym.
Do czasu zaliczenia egzaminu poprawkowego operator kontroli bezpieczeństwa nie wykonuje czynności, o których mowa w pkt 11.2.3.1‒11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.

W przypadku zaliczenia ponownej certyfikacji operator kontroli bezpieczeństwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym ponownej certyfikacji.
Kopię zaświadczenia o ukończeniu ponownej certyfikacji, operator kontroli bezpieczeństwa przekazuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia ponownej certyfikacji.
Operator kontroli bezpieczeństwa składa kopię zaświadczenia w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego, albo doręcza przez operatora pocztowego na adres Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym,
ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, albo przesyła na adres poczty elektronicznej:


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego skreśla operatora kontroli bezpieczeństwa z listy operatorów kontroli bezpieczeństwa w przypadku:

 • śmierci operatora kontroli bezpieczeństwa;
 • nieukończenia z wynikiem pozytywnym ponownej certyfikacji;
 • stwierdzenia wystąpienia negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 189e ust. 1 ustawy Prawo lotnicze.

Nieukończenie ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym, powoduje konieczność odbycia szkolenia dla osób ubiegających się
o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa i przystąpienia do egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Wykaz podmiotów dysponujących programami szkolenia dla operatorów kontroli bezpieczeństwa oraz programami ponownej certyfikacji znajduje się w zakładce „Zatwierdzanie programu szkolenia”.
Dane kontaktowe:

 • telefon 22 520 74 72 
 • adres poczty elektronicznej:

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies