26.08.2009 Aktualizacja: 09.06.2022

Egzamin na operatora kontroli bezpieczeństwa


1. Egzamin dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa
Zgodnie z art. 186b ust. 11 ustawy Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą" w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa może wziąć udział osoba,
co do której ustalono brak negatywnych przesłanek do wykonywania przez tę osobę kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5 ustawy.


Zgodnie z art. 186b ust. 12 ustawy podmiot wykonujący zadania w zakresie kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym albo podmiot wnioskujący o wyznaczenie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako zarejestrowany agent lub zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego, kierując osobę na szkolenie w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa, występuje do komendanta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o ustalenie braku negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 i 5 ustawy.


W przypadku braku dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu wskazanego w art. 186b ust. 11 ustawy osoba ta nie może brać udziału w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.


Osoba zamierzająca ubiegać się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa powinna ukończyć szkolenie, o którym mowa w pkt. 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej „załącznikiem do rozporządzenia 2015/1998”.


Zgłoszenia na egzamin osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, dokonuje jej pracodawca lub ośrodek szkoleniowy w którym ta osoba ukończyła szkolenie, o którym mowa w pkt. 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.


Zgłoszenie na egzamin, wypełnione zgodnie z załączonym wzorem, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze i kopię dokumentu (skan) potwierdzającego odbycie szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, pracodawca albo ośrodek szkolenia przesyła na adres poczty elektronicznej:


Zgłoszenie na egzamin należy przesyłać w pliku Word (wersja edytowalna) oraz w pliku PDF zawierającym imię i nazwisko, podpis osoby zgłaszającej oraz datę zgłoszenia.
Zapisy osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa na egzamin w danym miesiącu rozpoczynają się od pierwszego dostępnego terminu
(do wyczerpania miejsc), a następnie na kolejne dostępne terminy i kończą się nie później niż na 2 dni robocze przed terminem egzaminu.

Dowodem rejestracji osoby na egzamin jest otrzymanie przez osobę dokonującą zgłoszenia wiadomości drogą elektroniczną z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającej zapis na wyznaczony termin egzaminu.
Pliki do pobrania:


Formularz zgłoszenia na egzamin

Wzór wypełnienia formularza zgłoszenia

Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z przepisami Rozdziału 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej: ”KPS”.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa jest:
a) ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin – na podstawie okazanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu,
b) przedstawienie dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze,
c) przedstawienie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa.


TERMINY EGZAMINÓW

W 2022 r. wyznaczono następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa:
24, 25, 26, 27 stycznia
2, 3 oraz 22, 23, 24 lutego
22, 23 oraz 29, 30 marca
21, 22 oraz 26, 27 kwietnia
23, 24, 25 maja
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 oraz 28, 29 czerwca
19, 20 oraz 26, 27 lipca
6, 7, 8 oraz 27, 28 września
4, 5, 6 oraz 25, 26 października
22, 23 oraz 29, 30 listopada
19, 20, 21 grudnia
Powyższe terminy mogą ulec zmianie.
Egzaminy odbywają się w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa.


Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, osoba składa do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w części III podczęść 3.13 ust. 1 pkt 9 tabeli nr 1 załącznika nr 6 do ustawy Prawo Lotnicze.
Wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty lotniczej składa się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo doręcza się przez operatora pocztowego na adres Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa albo przesyła się na adres poczty elektronicznej:
Wniosek składa się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od dnia zaliczenia egzaminu.

Wniosek_o_wydanie_certyfikatu.docx

Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydaniu certyfikatu wraz z certyfikatem jest wysłana listem poleconym na adres osoby, podany we wniosku o wydanie certyfikatu.
Zgodnie z art. 26a ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. opłacie lotniczej podlegają przeprowadzane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego egzaminy i wykonywane czynności związane z wydaniem certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.


Zgodnie z Tabelą nr 1, część III, pkt. 3.12.11 Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty, stanowiącą załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z dnia 15 lutego 2022 r. poz. 230), opłata za wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wynosi aktualnie 184 zł.


Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze opłatę lotniczą za czynności urzędowe, związane z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Dane do przelewu:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
z dopiskiem „opłata lotnicza za wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa dla (imię i nazwisko)”.
Dane kontaktowe:
 telefon 22 520 74 72 lub 22 520 72 36
 adres poczty elektronicznej:

 

2. Egzamin kończący ponowną certyfikację operatorów kontroli bezpieczeństwa
Zgodnie z § 46 ust. 1 KPS operatorzy kontroli bezpieczeństwa podlegają ponownej certyfikacji w sposób określony dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, nie później niż na 3 miesiące przed upływem 3 lat od dnia uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa albo ukończenia ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym.


Proces ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa obejmuje:
a) ocenę wyników operacyjnych, o której mowa w pkt 11.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;
b) egzamin prowadzony w formie:
 testu pisemnego wielokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę teoretyczną,
 sprawdzianu umiejętności praktycznych prowadzonego z wykorzystaniem egzaminacyjnego programu komputerowego, który zawiera obrazy wygenerowane przez urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, w zakresie analizy obrazów, o którym mowa w § 42 ust. 3 KPS, stosownie do posiadanych uprawnień.
Ponowną certyfikację operatorów kontroli bezpieczeństwa przeprowadza organ lub podmiot, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1, 4 i 5 KPS, posiadający:
a) program ponownej certyfikacji zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
b) program komputerowy umożliwiający przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 lit. b KPS, w sposób określony w § 42 ust. 3 KPS.


Warunkiem przystąpienia operatora kontroli bezpieczeństwa do ponownej certyfikacji jest:
a) ustalenie przez instruktora prowadzącego ponowną certyfikację tożsamości tego operatora na podstawie okazanego przez niego dowodu osobistego lub paszportu,
b) przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego brak negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze,
c) przedstawienie dokumentu potwierdzającego otrzymanie pozytywnej oceny wyników operacyjnych,
d) przedstawienie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa lub zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym ostatniej ponownej certyfikacji.


W przypadku niezaliczenia egzaminu, o którym mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 KPS, operator kontroli bezpieczeństwa może dwukrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia egzaminu, jednak nie później niż przed upływem trzech lat od dnia uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa albo ukończenia ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym.


Do czasu zaliczenia egzaminu poprawkowego operator kontroli bezpieczeństwa nie wykonuje czynności, o których mowa w pkt 11.2.3.1‒11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.
W przypadku zaliczenia ponownej certyfikacji operator kontroli bezpieczeństwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym ponownej certyfikacji.


Kopię zaświadczenia o ukończeniu ponownej certyfikacji, operator kontroli bezpieczeństwa przekazuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie 14 dni od dnia ukończenia ponownej certyfikacji.
Operator kontroli bezpieczeństwa składa kopię zaświadczenia w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego, albo doręcza przez operatora pocztowego na adres Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, albo przesyła na adres poczty elektronicznej:


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego skreśla operatora kontroli bezpieczeństwa z listy operatorów kontroli bezpieczeństwa w przypadku:
a) śmierci operatora kontroli bezpieczeństwa;
b) nieukończenia z wynikiem pozytywnym ponownej certyfikacji;
c) stwierdzenia wystąpienia negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 188a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze.


Nieukończenie ponownej certyfikacji z wynikiem pozytywnym, powoduje konieczność odbycia szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa i przystąpienia do egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.


Wykaz podmiotów dysponujących programami szkolenia dla operatorów kontroli bezpieczeństwa oraz programami ponownej certyfikacji znajduje się w zakładce „Zatwierdzanie programu szkolenia”.
Dane kontaktowe:
 telefon 22 520 74 72 lub 22 520 72 36
 adres poczty elektronicznej:

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies