02.12.2020 Aktualizacja: 02.09.2022

Procedura wydania zezwolenia na operację w kategorii "szczególnej"

PROCEDURA WYDANIA ZEZWOLENIA NA OPERACJĘ W KATEGORII „SZCZEGÓLNEJ”

Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”.
Uzyskanie zezwolenia na operację w kategorii „szczególnej” wymagane jest w przypadku, jeśli operacja nie jest objęta scenariuszem standardowym (STS) lub krajowym scenariuszem standardowym (NSTS).
Niniejszego zezwolenia na operację nie wymaga się od operatora, który posiada certyfikat operatora lekkich systemów bezzałogowych statków powietrznych (certyfikat LUC) lub w przypadku operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego, które otrzymały zezwolenie zgodne z art. 16 rozporządzenia (UE) 2019/947.

„scenariusz standardowy” – rodzaj operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „szczególnej”, jak określono w dodatku 1 do załącznika rozporządzenia (UE) 2019/947, w przypadku której szczegółowy wykaz środków ograniczających ryzyko wskazano w tak sposób, że właściwemu organowi mogą wystarczyć oświadczenia, w których operatorzy deklarują, że będą stosować środki ograniczające ryzyko przy prowadzeniu tego rodzaju operacji
„ULC” – Urząd Lotnictwa Cywilnego
„LBSP” – Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych
„PAŻP” – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
„SAIL” – specific assurance and integrity level (określony poziom pewności i integralności)
„SORA” – specific operations risk assessment (ocena ryzyka operacji szczególnych)
„AMC” – acceptable means of compliance (akceptowalne sposoby spełnienia wymagań) 


ETAP I
Etap informacyjny (etap opcjonalny)
Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego ubiegający się o wydanie zezwolenia na operację w kategorii „szczególnej” może przed złożeniem wniosku wystąpić o przeprowadzenie etapu informacyjnego. Etap ten polega na zapoznaniu podmiotu wnioskującego o wydanie zezwolenia na operację z obowiązującymi przepisami prawa oraz procesem oceny dokumentów, które zostaną złożone do ULC. Na spotkaniu tym uzgadniana jest możliwość wykonania operacji, zastosowanie odpowiednich sposobów ograniczania ryzyka, wstępna analiza trasy planowanych lotów z uwzględnieniem ryzyka naziemnego oraz inne kwestie mające wpływ na realizacje i bezpieczeństwo planowanych operacji.
Spotkanie informacyjnie może zostać umówione za pośrednictwem e-mail bądź telefonicznie w dogodnym dla obu stron terminie.
Czas trwania konsultacji nie trwa dłużej niż 90 minut. Spotkanie może być przeprowadzone on-line albo stacjonarnie w siedzibie ULC.
Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego przed spotkaniem z ULC:
1) przeprowadza wizję lokalną obszaru planowanej operacji;
2) przygotowuje ocenę ryzyka operacyjnego wraz z opisem operacji;
3) konsultuje z PAŻP:
a) przebieg trasy lotu względem istniejących i planowanych struktur przestrzeni powietrznej, oraz
b) ustala procedury koordynacji lotu.
Wszelkie zapytania dotyczące pkt 3 należy kierować na adres e-mail:
W wyniku przeprowadzonej konsultacji z PAŻP operator systemu bezzałogowego statku powietrznego otrzymuje potwierdzenie, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na operację.

Dodatkowe regulacje i wymagane informacje odnośnie spotkania informacyjnego zawarte są w AMC1 Artykuł 11 Zasady przeprowadzania oceny ryzyka operacyjnego pkt. 1.5. lit. b, f, pkt. 2.4.1. lit. c oraz pkt 2.4.2 lit. e.

ETAP II

Etap złożenia wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na operację w kategorii „szczególnej” składa zarejestrowany operator systemu bezzałogowego statku powietrznego.

Wniosek można:

 • przesłać pocztą na adres:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa, albo
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku albo
 • złożyć poprzez platformę ePUAP: /ULCPR/SkrytkaESP.

Wniosek o wydanie zezwolenia na operację w „kategorii szczególnej” należy złożyć na wzorze dostępnym poniżej:


WZÓR WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA OPERACJĘ
Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego może uzupełnić wniosek o zezwolenie na operację o dodatkowe elementy z zakresu budowy bezzałogowego statku powietrznego, jeżeli paramenty techniczne bezzałogowego statku powietrznego odgrywają ważną rolę w ograniczaniu ryzyka (zaawansowany technologicznie bezzałogowy statek powietrzny lub skonstruowany samodzielnie).
Wzór dodatku do zezwolenia na operację w kategorii „szczególnej”:


WZÓR DODATKU DO WNIOSKU – PARAMETRY TECHNICZNE BSP
Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego zobowiązany jest dołączyć załączniki do wniosku o zezwolenie w kategorii „szczególnej”.
Obowiązkowe załączniki:
a) ocena ryzyka operacyjnego wraz z opisem operacji;
b) potwierdzenie opłaty skarbowej* w wysokości 10 zł za wydanie zezwolenia w drodze decyzji.
Dodatkowe załączniki:
a) dodatek do wniosku – parametry techniczne;
b) kopia ubezpieczenia OC w przypadku BSP o MTOM ≥ 20 kg;
c) w przypadku ustanowienia pełnomocnika:
– oryginał pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej wnioskodawcę oraz
– potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej ** w wysokości 17 zł.


WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Opłatę skarbową wnosi się do właściwego organu podatkowego dla spraw prowadzonych w ULC:
Centrum Obsługi Podatnika m. st. Warszawy
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
  *przelewem:
nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, albo
 *gotówką w kasie Centrum Obsługi Podatnika
* w przypadku opłaty za wydanie zezwolenia z dopiskiem:
„Nazwa operatora SBSP, opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na operację w kategorii „szczególnej”;
** w przypadku opłaty za pełnomocnictwo z dopiskiem:
„Imię i nazwisko osoby upoważnionej, wniosek o wydanie zezwolenia na operacje w kategorii „szczególnej”..

ETAP III
Etap oceny wniosku i wydania decyzji
Po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na operację w kategorii „szczególnej” następuje analiza dokumentacji z etapu II.
W przypadku eksploatowania bezzałogowych statków powietrznych o wadze powyżej 25 kg, roju bezzałogowych statków powietrznych lub wynikającego z analizy ryzyka operacyjnego podwyższonego poziomu ryzyka operacji (SAIL III albo IV), przed wydaniem decyzji administracyjnej mogą zostać przeprowadzone przez inspektorów ULC czynności sprawdzające na miejscu planowanej operacji lub oględziny systemu bezzałogowego statku powietrznego.
Po sprawdzeniu, że operator systemu bezzałogowego statku powietrznego spełnia wymagania, Prezes ULC udziela zezwolenia na operację w kategorii „szczególnej” w drodze decyzji administracyjnej.
O fakcie wydania niniejszej decyzji pracownik Urzędu Lotnictwa Cywilnego zawiadamia Polską Agencję Żeglugi Powietrznej drogą elektroniczną na adres e-mail .

• W przypadku braków formalnych lub merytorycznych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków. Postępowanie do czasu uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę w terminie wskazanym w wezwaniu zostaje zawieszone. Nieusunięcie powyższych w terminie wskazanym w wezwaniu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
• Po analizie dokumentacji i stwierdzeniu, że wnioskodawca nie spełnia wymaganych warunków, Prezes ULC odmawia wydania zezwolenia na operację w kategorii „szczególnej”.

ETAP IV
Zezwolenie na operację
Zezwolenie na operację pozostaje ważne w terminie określonym w decyzji administracyjnej oraz jeżeli w okresie ważności zezwolenia operator systemu bezzałogowego statku powietrznego spełnia warunki i ograniczenia wskazane w wydanej decyzji, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów UE i krajowych oraz wytycznych Prezesa ULC.
Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego zobowiązany jest do złożenia wniosku o zaktualizowanie zezwolenia na operację, jeżeli operacja lub środki ograniczające ryzyko wymienione w zezwoleniu uległy znacznym zmianom.
Jeżeli zmianie uległy dane o operatorze należy je zaktualizować w pierwszej kolejności w systemie rejestracji operatorów bezzałogowych statków powietrznych, a następnie złożyć wniosek o zmianę w wydanym zezwoleniu (należy pamiętać o dołączeniu potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji).
Jeżeli operator wyrazi chęć przedłużenia terminu wydanego zezwolenia na operację zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę w wydanym zezwoleniu w terminie jego ważności wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na operację w drodze decyzji administracyjnej.


WZÓR WNIOSKU O ZMIANĘ W WYDANYM ZEZWOLENIU NA OPERACJĘ

Informacje ogólne
• Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia nie podlega opłacie lotniczej.
• Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej.
• Ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej (w przypadku jeżeli podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika).
• Formalnie, proces wydania zezwolenia nie powinien trwać dłużej niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, w sytuacji gdy wniosek wraz z dokumentacją jest przygotowany przez operatora poprawnie i nie zawiera błędów. W przypadku operacji o dużym stopniu skomplikowania, proces rozpatrzenia może zostać przedłużony do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W związku z powyższym operator powinien złożyć dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem.
• Termin ważności zezwolenia zostaje określony na podstawie uzgodnień z wnioskującym.
• Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego zobowiązany jest do złożenia wniosku o zaktualizowane zezwolenia na operację, jeżeli operacja lub środki ograniczające ryzyko wymienione w zezwoleniu uległy znacznym zmianom.
• Jeżeli zmianie uległy dane o operatorze należy je zaktualizować w pierwszej kolejności w systemie rejestracji operatorów bezzałogowych statków powietrznych.
• Zezwolenie na operację nie jest wymagane od operatora, który posiada certyfikat LUC lub w przypadku operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego, które otrzymały zezwolenie zgodne z art. 16 rozporządzenia (UE) 2019/947.
• Kontakt w sprawie wydawania zezwoleń na operację e-mail:

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
Wykaz aktów prawnych mających zastosowanie do systemów bezzałogowych statków powietrznych dostępny jest na stronie ULC pod linkiem: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/akty-prawne

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies