15.09.2022 Aktualizacja: 03.11.2022

Wejście w życie rozporządzenia ws. klasyfikacji statków powietrznych (tzw. OPT-OUT)

29 września 2022 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 1939) oraz z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 2012). Wejście w życie tych przepisów zwalnia ze stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 projektowanie, produkcję, obsługę techniczną i eksploatację następujących kategorii statków powietrznych (tzw. OPT-OUT z art. 2 ust. 8 ww. rozporządzenia):

a) samoloty, inne niż samoloty bezzałogowe, mające nie więcej niż dwa siedzenia, mierzalną prędkość przeciągnięcia lub prędkość minimalną w locie ustalonym w konfiguracji do lądowania nieprzekraczającą 45 węzłów prędkości cechowanej i maksymalną masę startową (MTOM) nie większą niż 600 kg w przypadku samolotu nieprzeznaczonego do lądowania na wodzie lub 650 kg w przypadku samolotu przeznaczonego do lądowania na wodzie;
b) śmigłowce, inne niż śmigłowce bezzałogowe, mające nie więcej niż dwa siedzenia i MTOM nie większą niż 600 kg w przypadku śmigłowca nieprzeznaczonego do lądowania na wodzie lub 650 kg w przypadku śmigłowca przeznaczonego do lądowania na wodzie;
c) szybowce, inne niż szybowce bezzałogowe, oraz motoszybowce, inne niż motoszybowce bezzałogowe, mające nie więcej niż dwa siedzenia i MTOM nie większą niż 600 kg.

Istotą zwolnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 8 ww. rozporządzenia, jest to, aby producenci tych statków powietrznych mogli prowadzić ich certyfikację i produkcję zgodnie z przepisami krajowymi wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy - Prawo lotnicze, a nie unijnymi, jak ma to miejsce obecnie. Dzięki temu uwzględnione zostaną postulaty wdrożenia takich rozwiązań wyrażane przez środowisko lotnicze.

Jeżeli organizacja prowadząca działalność związaną z projektowaniem i produkcją statków powietrznych, mająca główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podejmie decyzję, że nie chce korzystać z OPT-OUT, informuje o tym Prezesa Urzędu w celu notyfikacji podjętej przez organizację decyzji do EASA. W takich przypadkach decyzja o zwolnieniu podjęta przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z ust. 8 nie ma zastosowania do działań tej organizacji związanych z projektowaniem i produkcją, ani do statków powietrznych zaprojektowanych i wyprodukowanych w wyniku tych działań. Do statków powietrznych zaprojektowanych i wyprodukowanych przez organizację która nie korzysta z OPT-OUT mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 oraz aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie.

Załogowy statek powietrzny o MTOM>300kg, który na mocy przepisów podlega wpisowi do ewidencji statków powietrznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu, aby mógł zostać wpisany do tej ewidencji w kategorii K4, musi być objęty wydanym zatwierdzeniem typu, który jest wpisany na listę typów zatwierdzonych, którą prowadzi Prezes Urzędu.

W przypadku importowanych statków powietrznych posiadających wydane w państwie projektu zatwierdzenie typu, właściwym podmiotem do uznania takiego zatwierdzenia jest Prezes Urzędu, który prowadzi taki proces uznania na wniosek posiadacza zatwierdzenia złożony do Prezesa Urzędu za pośrednictwem właściwego organu państwa projektu i w uzgodnieniu z tym organem.

 

***


Publikacja rozporządzenia ws. klasyfikacji statków powietrznych (tzw. OPT-OUT) - aktualizacja (15.09.2022 r.)

14 września 2022 r. zostało opublikowane rozporządzanie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych, które zwalnia ze stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 projektowanie, produkcję, obsługę techniczną i eksploatację następujących kategorii statków powietrznych (OPT-OUT z art. 2 ust. 8 ww. rozporządzenia):

a) samoloty, inne niż samoloty bezzałogowe, mające nie więcej niż dwa siedzenia, mierzalną prędkość przeciągnięcia lub prędkość minimalną w locie ustalonym w konfiguracji do lądowania nieprzekraczającą 45 węzłów prędkości cechowanej i maksymalną masę startową (MTOM) nie większą niż 600 kg w przypadku samolotu nieprzeznaczonego do lądowania na wodzie lub 650 kg w przypadku samolotu przeznaczonego do lądowania na wodzie;
b) śmigłowce, inne niż śmigłowce bezzałogowe, mające nie więcej niż dwa siedzenia i MTOM nie większą niż 600 kg w przypadku śmigłowca nieprzeznaczonego do lądowania na wodzie lub 650 kg w przypadku śmigłowca przeznaczonego do lądowania na wodzie;
c) szybowce, inne niż szybowce bezzałogowe, oraz motoszybowce, inne niż motoszybowce bezzałogowe, mające nie więcej niż dwa siedzenia i MTOM nie większą niż 600 kg.

Istotą zwolnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 8 ww. rozporządzenia, jest to, aby producenci tych statków powietrznych mogli prowadzić ich certyfikację i produkcję zgodnie z przepisami krajowymi, a nie unijnymi, jak ma to miejsce obecnie. Dzięki temu uwzględnione zostaną postulaty wdrożenia takich rozwiązań wyrażane przez środowisko lotnicze.

Jeżeli organizacja prowadząca działalność związaną z projektowaniem i produkcją statków powietrznych, mająca główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podejmie decyzję, że nie chce korzystać z OPT-OUT, informuje o tym Prezesa Urzędu w celu notyfikacji podjętej przez organizację decyzji do EASA. W takich przypadkach decyzja o zwolnieniu podjęta przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z ust. 8 nie ma zastosowania do działań tej organizacji związanych z projektowaniem i produkcją, ani do statków powietrznych zaprojektowanych i wyprodukowanych w wyniku tych działań. Do statków powietrznych zaprojektowanych i wyprodukowanych przez organizację która nie korzysta z OPT-OUT mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 oraz aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie.

Załogowy statek powietrzny o MTOM>300kg, który na mocy przepisów podlega wpisowi do ewidencji statków powietrznych prowadzonej przez Prezesa Urzędu, aby mógł zostać wpisany do tej ewidencji w kategorii K4, musi być objęty wydanym zatwierdzeniem typu, który jest wpisany na listę typów zatwierdzonych, którą prowadzi Prezes Urzędu.

W przypadku importowanych statków powietrznych posiadających wydane w państwie projektu zatwierdzenie typu, właściwym podmiotem do uznania takiego zatwierdzenia jest Prezes Urzędu, który prowadzi taki proces uznania na wniosek posiadacza zatwierdzenia złożony do Prezesa Urzędu za pośrednictwem właściwego organu państwa projektu i w uzgodnieniu z tym organem.

UWAGA! W związku z nieujęciem dwumiejscowych lądowych ultralekkich samolotów i śmigłowców w tabeli nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 1939), wprowadzającym OPT-OUT do przepisów krajowych, pełna implementacja zwolnienia nastąpi po wejściu w życie procedowanych już przepisów zmieniających ww. rozporządzenie oraz notyfikacji decyzji dot. OPT-OUT do Komisji Europejskiej i EASA.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies