05.09.2022 Aktualizacja: 05.09.2022

Jak wpisać lotnisko do rejestru lotnisk ?


KROK I

ZATWIERDZONY PLAN GENERALNY - dotyczy lotnisk użytku publicznego podlegających wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE oraz lotnisk, którym przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 2018/1139/UE.


Zgodnie z art. 55 ustawy Prawo lotnicze lotnisko użytku publicznego sporządza Plan generalny.

Plan generalny należy skonsultować z gminami, których tereny zostały objęte planem generalnym.

Właściwe organy gminy wyrażają swoje stanowisko i zgłaszają uwagi do planu generalnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania planu. Nieprzedstawienie stanowiska ani uwag przez właściwe organy gminy w terminie 30 dni, traktuje się jako brak zastrzeżeń do planu generalnego. Wnioskodawca ustosunkowuje się na piśmie do uwag gminy i przedkłada do zaopiniowania Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego powyższy plan.   

Zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego plan generalny wymaga  uzgodnienia z:

 • Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 7257301309),
 • ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego - w zakresie zgodności z programami rządowymi dotyczącymi rozwoju kraju, w tym jego poszczególnych regionów,

oraz podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie zgodności z polityką transportową kraju.

KROK II

UZYSKANIE PROMESY ZEZWOLENIA NA ZAŁOŻENIE LOTNISKA – proces nieobowiązkowy uwarunkowany od szczególnych potrzeb wnioskodawcy.

 1. Wniosek o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego powinien zawierać niżej podane informacje:
  • nazwę podmiotu składającego wniosek;
  • nazwę lotniska;
  • lokalizację lotniska (miejscowość, gmina, powiat, województwo);
  • na jakich nieruchomościach zlokalizowane będzie lotnisko;
  • jaka będzie dostępność dla użytkowników lotniska;
  • jakiego kodu referencyjnego będzie lotnisko;
  • jakiego rodzaju droga startowa wykorzystywana będzie do wykonywania operacji lotniczych;
  • jakie typy statków powietrznych będą eksploatowane na lotnisku;
  • jakiego rodzaju wyposażenie nawigacyjne będzie posiadać główna droga startowa;
 2. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska
  • odpis spółki z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego województwa, o ile został uchwalony, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska oraz obszarów go otaczających, znajdujących się w strefie jego oddziaływania, odpis decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, odpis decyzji o warunkach zabudowy, odpis decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego albo odpis decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630);
  • program wykorzystania lotniska;
  • prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk;
  • dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy lotniska;
  • mapę w skali 1:25000 z naniesionymi powierzchniami ograniczającymi przeszkody na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych;
  • profile pól wznoszenia i podejścia w skali 1:1000/1:25000;
  • w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389);
  • zatwierdzony plan generalny – w przypadku lotnisk użytku publicznego podlegających wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE oraz lotnisk, którym przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 2018/1139/UE.

Dokumenty określone w punkcie B 2 i 5 nie dotyczą inwestycji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1079) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

KROK III

UZYSKANIE ZEZWOLENIA PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO NA ZAŁOŻENIE LOTNISKA.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235), dalej jako „ustawa Prawo lotnicze” lotnisko można założyć po uzyskaniu zezwolenia na założenie lotniska.


Zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego może uzyskać:

 1. organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna;
 3. spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, której członek zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub co najmniej dwóch członków zarządu – w przypadku zarządu wieloosobowego, posiadają znajomość języka polskiego, co wykazuje się złożeniem stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 4. stowarzyszenie lub podmiot, do którego odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), których przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego;
 5. osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku gdy nie jest ona obywatelem polskim – również posiadająca znajomość języka polskiego lub zatrudniająca co najmniej jedną osobę upoważnioną do jej reprezentowania, posiadającą znajomość języka polskiego, co wykazuje złożeniem stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

*Lotnisko użytku wyłącznego może założyć podmiot posiadający miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na założenie lotniska powinien zawierać niżej podane informacje:
  • nazwę podmiotu składającego wniosek;
  • nazwę lotniska;
  • lokalizację lotniska (miejscowość, gmina, powiat, województwo);
  • na jakich nieruchomościach zlokalizowane będzie lotnisko
  • jaka będzie dostępność dla użytkowników lotniska;
  • jakiego kodu referencyjnego będzie lotnisko;
  • zakres ruchu statków powietrznych;
  • jakiego rodzaju droga startowa wykorzystywana będzie do wykonywania operacji lotniczych;
  • jakiego rodzaju wyposażenie nawigacyjne będzie posiadać główna droga startowa;
  • jakie typy statków powietrznych będą eksploatowane na lotnisku;
  • na jakich działkach ewidencyjnych usytuowane będzie lotnisko.
 2. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na założenie lotniska:
  • odpis spółki z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego województwa, o ile został uchwalony, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska oraz obszarów go otaczających, znajdujących się w strefie jego oddziaływania, odpis decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, odpis decyzji o warunkach zabudowy, odpis decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego albo od-pis decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630);
  • zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu plan generalny lotniska, o którym mowa w ust. 5. * w przypadku lotnisk użytku publicznego;
  • program wykorzystania lotniska;
  • prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk;
  • projekt zagospodarowania terenu lotniska w skali 1:5000;
  • dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy lotniska;
  • mapę w skali 1:25000 z naniesionymi powierzchniami ograniczającymi przeszkody na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych;
  • profile pól wznoszenia i podejścia w skali 1:1000/1:25000;
  • w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389);
  • zatwierdzony plan generalny – w przypadku lotnisk użytku publicznego podlegających wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE oraz lotnisk, którym przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 2018/1139/UE.

KROK IV

WPIS DO REJESTRU LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH


Przed oddaniem lotniska do eksploatacji, zgodnie z art. 88 ust. 9 ustawy Prawo lotnicze, należy wpisać lotnicze urządzenia naziemne do Rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych (osobna procedura w ULC). Wniosek o wpis wraz z koniecznymi załącznikami znajduje się na stronie internetowej ULC -> Żegluga Powietrzna -> LUN – Lotnicze urządzenia naziemne -> Rejestr LUN.

A. Do wniosku, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć lub przedstawić:

 • informację o rodzaju urządzenia i celu, w jakim ma być stosowane;
 • współrzędne geograficzne anteny promieniującej urządzenia, jeżeli dotyczy danego urządzenia;
 • charakterystykę techniczną urządzenia;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o posiadaniu pozwolenia radiowego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane;
 • dokument potwierdzający wybudowanie i oddanie do użytku lotniczego urządzenia naziemnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3;
 • dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, na której ma być wykorzystywane urządzenie naziemne;
 • dane wektorowe dotyczące granic poziomych i pionowych wraz z wartościami atrybutowymi, przedstawiające powierzchnie ograniczające zabudowę wokół urządzenia, w wersji elektronicznej, odniesione przestrzennie w układzie współrzędnych Światowego Systemu Geograficznego 1984 (WGS-84).

O wpisie lub odmowie wpisania lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych, rozstrzyga Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w drodze decyzji administracyjnej.

KROK V

WYZNACZENIE SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ - dotyczy lotnisk użytku publicznego podlegających wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE oraz lotnisk, którym przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 2018/1139/UE.


Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, wyznaczenia instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, w drodze decyzji administracyjnej dokonuje minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Prezesem Urzędu, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej.

Sposób wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej:

 • Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej występuje do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o wyznaczenie. Szczegóły dotyczące wniosku i niezbędnych załączników określa rozporządzenie Ministra właściwego do spraw transportu wydane na podstawie art. 128 ustawy – Prawo lotnicze.
 • Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego weryfikuje dokumenty, o których mowa w pkt 1 (w tym opinię zarządzającego danym lotniskiem o instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej) oraz analizuje stopień realizacji celów skuteczności działania zawartych w planie skuteczności działania, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiającego system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylającego rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013, a następnie przesyła wniosek wraz z opinią do ministra właściwego do spraw transportu w terminie dwóch tygodni od dnia jego otrzymania.
 • Minister Obrony Narodowej wydaje opinię nt. wyznaczenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 • Minister właściwy do spraw transportu wyznacza instytucję albo odmawia jej wyznaczenia w terminie 30 dni po otrzymaniu wniosku od Prezesa Urzędu oraz opinii Ministra Obrony Narodowej.

KROK VI

WYZNACZENIE JAKO LOTNISKA MIĘDZYNARODOWEGO

Zgodnie z art. 73 ust. 4 ustawy Prawo lotnicze Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, lotniska międzynarodowe, z uwzględnieniem potrzeb danego regionu oraz przepisów określających lotnicze przejścia graniczne. Jest to warunek niezbędny do prowadzenia przewozów międzynarodowych oraz wyznaczenia przejścia granicznego.

 

KROK VII

ZATWIERDZENIE PROGRAMU OCHRONY LOTNISKA

Prezes Urzędu zatwierdza program ochrony lotnisk oraz nadzoruje jego realizację – art. 21 ust. 2 pkt 22 ustawy Prawo lotnicze.

 • Wymogi dotyczące programu ochrony określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 485).
 • Program ochrony uwzględnia istniejący stan faktyczny w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, aktualne zagrożenia dla lotnictwa cywilnego oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony lotnictwa zawarte w szczególności w:
 1. ustawie Prawo lotnicze, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
 2. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 oraz aktach wykonawczych i aktach uzupełniających wydanych na jego podstawie,
 • Program ochrony jest przedstawiany do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wraz z kompletem załączników, w formie wydruku oraz na informatycznym nośniku danych

Szczegółowe wymagania dotyczące programu ochrony portu lotniczego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

KROK VIII

KONTROLA CERTYFIKACYJNA

Potwierdzenie spełnienia wymagań związanych z eksploatacją i zarządzaniem lotniskiem użytku publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1), a w przypadku wydania na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 4 przepisów dotyczących lotnisk także w tych przepisach – w przypadku lotnisk dla samolotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 2018/1139/UE, ubiegających się o certyfikat, o którym mowa w art. 34 ust. 1 tego rozporządzenia;

Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji po raz pierwszy może przed etapem złożenia wniosku wystąpić do Prezesa Urzędu o przeprowadzenie etapu informacyjnego, który polega na zapoznaniu tego podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres i kryteria oceny oraz praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań i procedury prowadzenia procesów certyfikacji.

Wniosek o wydanie certyfikatu po raz pierwszy składa się nie później niż w terminie 120 dni kalendarzowych przed przewidywaną datą rozpoczęcia wnioskowanej działalności.

W przypadku wnioskowania o certyfikację z przepisami rozporządzenia (UE) 139/2014, zgodnie z zapisami AMC1 ADR.OR.B.015 (a) Wniosek powinien być złożony na piśmie i podpisany przez wnioskodawcę, przy użyciu standardowego formularza określonego przez właściwy organ. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ULC pod adresem https://ulc.gov.pl/pl/lotniska/kontrolanadzor-i-certyfikacja/4149-certyfikacja-wg-przepisow-europejskich . Formularz wniosku można otrzymać również podczas etapu informacyjnego. Wniosek powinien być podpisany przez osobę wyznaczoną jako kierownik odpowiedzialny lotniska. Jednocześnie należy zapewnić zgodność reprezentowania organizacji Zarządzającego z zapisami w KRS.

Do wniosku powinny być załączone m.in. podstawa certyfikacji oraz wnioski o zatwierdzenie odstępstw ELOS i SC, wypełnione na standardowych formularzach, również dostępnych na stronie internetowej ULC, a także instrukcja operacyjna lotniska.

Projekt podstawy certyfikacji załączany jest do wniosku o wydanie certyfikatu. Oznaczeniem danej podstawy certyfikacji jest „data wersji podstawy certyfikacji” (data nie późniejsza niż wydanie certyfikatu). Zgodnie z AMC1 ADR.AR.C.020(a) wnioskodawca w podstawie certyfikacji powinien zaproponować te specyfikacje certyfikacyjne, które obowiązywały w dniu złożenia wniosku.

Na wniosek zarządzającego lotniskiem ULC weryfikuje czy dla danego lotniska określono szczegółowe specjalne specyfikacje techniczne, zwane warunkami specjalnymi, jeżeli odpowiednie specyfikacje certyfikacyjne wydane przez EASA, o których mowa w ADR.AR.C.020 lit. (a), są niewłaściwe lub nieadekwatne, ponieważ:

1) niemożliwe jest spełnienie wymagań specyfikacji certyfikacyjnych z powodu fizycznych,

topograficznych lub innych podobnych ograniczeń związanych z lokalizacją lotniska;

2) lotnisko posiada nowatorskie lub nietypowe cechy konstrukcyjne; lub

3) doświadczenie wynikające z użytkowania tego lotniska bądź lotnisk posiadających podobne cechy konstrukcyjne wskazuje, że może powstać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zawartość podstawy certyfikacji jest weryfikowana z:

– dokumentacją mapową;

– projektem/publikacją w AIP Polska;

– procedurami w INOP;

– z wcześniej stwierdzonymi nieprawidłowościami, jeśli lotnisko było objęte nadzorem ULC, i sposobem oraz terminem ich usunięcia;

– harmonogramem prowadzenia procesu jeśli ma on długotrwały charakter (opcjonalne).

W trakcie etapu oceny dokumentacji ULC weryfikuje zgodność (m.in. układ i zawartość) INOP lotniska z wymaganiami formalno-prawnymi, w tym z ADR.OR.E.005. Ostateczne zatwierdzenie INOP ma miejsce dopiero po przeprowadzeniu kontroli na lotnisku.

Etap praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań (kontrola) polega na przeprowadzeniu czynności sprawdzających w podmiocie wnioskującym o wydanie certyfikatu i u jego podwykonawców, jeżeli są wskazani we wniosku, w ich rzeczywistym środowisku działalności, w tym niezbędnych testów praktycznych, prowadzących do wykazania przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu, że:

a) posiada on zdolność wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym,

b) spełnia wymagania, o których mowa w rozdziale 5, stanowiące podstawę certyfikacji,

c) zapewnia wykonywanie wnioskowanej działalności zgodnie z instrukcjami wykonawczymi lub innymi dokumentami pozytywnie zweryfikowanymi przez Prezesa Urzędu na etapie oceny dokumentacji.

Zakres kontroli obejmuje 27 obszarów funkcjonalnych:

(1) Infrastruktura i urządzenia lotniskowe;

(2) Pomoce wzrokowe i systemy elektryczne lotniska, w tym ich program obsługi technicznej;

(3) Ograniczanie oraz kontrola przeszkód lotniczych;

(4) Zgłaszanie danych dotyczących lotniska, w tym zgłaszanie zanieczyszczeń i warunków na nawierzchni drogi startowej oraz tworzenie NOTAM;

(5) Planowanie działań w sytuacjach zagrożenia na lotnisku;

(6) Ratownictwo i gaszenie pożarów;

(7) Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych;

(8) Urządzenia do przechowywania i obsługi materiałów niebezpiecznych i paliwa, w tym instalacje paliwowe, jakość paliwa i urządzenia do tankowania;

(9) Operacje przy ograniczonej widzialności;

(10) Operacje w warunkach zimowych i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych;

(11) Ochrona radarów, pomocy nawigacyjnych oraz innego wyposażenia lotniska;

(12) Zarządzanie płytą postojową;

(13) Zarządzanie bezpieczeństwem na płycie postojowej;

(14) Zezwolenia dla pojazdów oraz wykonywanie działań w polu ruchu naziemnego, w tym programy obsługi technicznej;

(15) Kontrola pieszych;

(16) Zarządzanie zagrożeniami ze strony zwierząt;

(17) Programy zarządzającego lotniskiem mające na celu zapobieganie nieuprawnionym wtargnięciom na drogę startową oraz wypadnięciu statku powietrznego z drogi startowej, jako

element programu bezpieczeństwa dróg startowych właściwego organu, w tym funkcjonowanie i efektywność lotniskowego lokalnego zespołu ds. bezpieczeństwa na drodze startowej, jak również wdrażanie zidentyfikowanych działań;

(18) Program kontroli FOD operatora lotniska;

(19) Inspekcje pola ruchu naziemnego;

(20) Obsługa techniczna i utrzymanie systemów lotniskowych i pola ruchu naziemnego;

(21) Wykonywanie prac na lotnisku;

(22) Ochrona przed działaniami niebezpiecznymi w otoczeniu lotniska;

(23) Szkolenie personelu i dokumentacja, w tym przegląd programów zapobiegania wtargnięciom na drogę startową i wypadnięciom statków powietrznych z drogi startowej, oraz stan ich wdrożenia, a także upoważnienia dla kierowców pojazdów i ocena biegłości językowej, programy szkolenia i ich wdrożenie;

(24) Instrukcja operacyjna lotniska i związane z nią dokumenty;

(25) System zarządzania zarządzającego lotniskiem, w tym jego system zarządzania bezpieczeństwem oraz system zarządzania jakością i ochroną danych lotniczych;

(26) Nadzór prowadzony przez zarządzającego lotniskiem nad przestrzeganiem przepisów przez organizacje działające lub świadczące usługi na lotnisku (strony trzecie).

(27) Zgłaszanie zdarzeń lotniczych.

W przypadku wszystkich powyższych obszarów, przy prowadzeniu kontroli, weryfikowana jest adekwatność zapisów zawartych w INOP lotniska oraz elementów związanych z zarządzaniem.

W trakcie etapu praktycznej weryfikacji ULC weryfikuje, czy zadeklarowane elementy podstawy certyfikacji  odpowiadają rzeczywistości.

W trakcie etapu praktycznej weryfikacji inspektorzy ULC przeprowadzają co najmniej wskazane poniżej czynności:

– kontrola piesza stanu technicznego nawierzchni utwardzonych pola manewrowego lotniska;

– kontrola piesza obszarów RESA, pasów drogi startowej oraz pasów dróg kołowania;

– kontrola stanu oznakowania pionowego i poziomego oraz przeszkodowego w dzień;

– kontrola stanu oświetlenia nawigacyjnego oraz przeszkodowego po zmierzchu;

– analiza dokumentacji technicznej dotyczącej geometrii infrastruktury;

– weryfikacja publikacji w ZPIL ze stanem faktycznym;

– testy zasilania awaryjnego;

– symulacje awarii pomocy nawigacyjnych i poprawności wyświetlanych komunikatów;

– testy czasów reakcji LSRG;

– udział w kontroli pola manewrowego z odpowiednią służbą, zgodnie z INOP;

– sprawdzenie poprawności prowadzonej korespondencji radiowej;

– test wdrożenia procedur LVP, jeśli takie zostały opracowane na lotnisku;

– kontrola szczelności ogrodzenia;

– kontrola poprawności oznakowania pojazdów i osób w polu manewrowym lotniska;

– weryfikacja analiz LSRG z rzeczywistym stanem zasobów;

– weryfikacja analiz dla statku powietrznego o kodzie wyższym od kodu lotniska.

Jeżeli potwierdzono spełnienie wymogów BR oraz rozporządzenia 139/2014 przez wnioskującego oraz w etapie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości poziomu 1 (lub jeśli zostały one usunięte), a do nieprawidłowości poziomu 2 zaakceptowany został plan działań naprawczych, możliwe jest wydanie decyzji administracyjnej przyznającej certyfikat EU na czas nieokreślony.

2) przepisach wydanych na podstawie ust. 5, art. 83 ust. 1, art. 85 i art. 92 ust. 2 pkt 1 i 2 –                 w przypadku lotnisk, którym przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 2018/1139/UE, oraz lotnisk dla śmigłowców, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 2018/1139/UE;

3) przepisach wydanych na podstawie ust. 6, art. 83 ust. 1, art. 85 i art. 92 ust. 2 pkt 1 i 2 –                   w przypadku lotnisk, dla których Prezes Urzędu wydał decyzję o ograniczonej certyfikacji.

Zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym podmiot, który zamierza ubiegać się o certyfikat lotniska po raz pierwszy i złożyć w stosownym czasie formalny wniosek o jego wydanie, może wcześniej wystąpić do Urzędu o przeprowadzenie etapu informacyjnego, który polega na zapoznaniu podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres i kryteria oceny oraz praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań i procedury prowadzenia procesów certyfikacji.

Podczas spotkania informacyjnego, wnioskujący powinien zaprezentować przedstawicielom Urzędu swoje plany dotyczące lotniska oraz rodzaju certyfikacji, któremu chce się poddać. Powinien również tak zaplanować spotkanie, aby jego kluczowi pracownicy byli na nim obecni.

Podczas spotkania, wnioskodawca:

 • zostanie zapoznany przez właściwy organ z ogólnymi informacjami na temat obowiązujących wymagań dla lotniska,
 • otrzyma kopie obowiązujących wymagań, a także opis procedur, których należy następnie przestrzegać w procesie certyfikacji,
 • zostanie powiadomiony przez właściwy organ o ewentualnych zatwierdzeniach, zezwoleniach lub zgodach, które mogą być konieczne do uzyskania od innych właściwych władz państwa członkowskiego.

Pomiot ubiegający się o wydanie certyfikatu lotniska powinien złożyć wniosek formalny do Prezesa Urzędu wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wniosek o wydanie certyfikatu po raz pierwszy lub o jego wznowienie, którego ważność wygasła albo była zawieszona dłużej niż 12 miesięcy, składa się nie później niż w terminie 120 dni kalendarzowych przed przewidywaną datą rozpoczęcia wnioskowanej działalności.

Wniosek o wydanie certyfikatu po raz pierwszy, przedłużenie ważności certyfikatu (opcjonalnie) albo o wznowienie ważności certyfikatu powinien zawierać, co najmniej niżej wymienione informacje:

1) dane adresowe dotyczące wnioskodawcy, które mają być zamieszczone w certyfikacie lotniska, w tym pełna nazwa lotniska i zarządzającego;

2) podpis osoby upoważnionej w akcie zawiązania podmiotu albo osoby działającej z jej upoważnienia;

3) rodzaj certyfikatu;

4) informacje określające rodzaj i parametry lotniska;

5) przewidywany termin rozpoczęcia działalności związanej z posiadanym certyfikatem lotniska;

6) opis i zakres planowanej działalności;

7) ogólną charakterystykę zasobów z uwzględnieniem:

 • opisu potrzeb wynikających z certyfikowanej działalności,
 • środków, urządzeń i infrastruktury, jakie będą wykorzystywane do wnioskowanej działalności;

8) miejsce, zakres i obszar prowadzonej działalności;

9) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład personelu kierowniczego podejmujących decyzje wpływające na bezpieczeństwo działalności certyfikowanej wraz z informacjami o ich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Razem z wnioskiem formalnym o wydanie ograniczonego certyfikatu, przedłużenie ważności

certyfikatu (opcjonalnie) albo o wznowienie ważności certyfikatu niezbędne jest, aby zarządzający lotniskiem przedstawił wybrane dokumenty pozwalające ocenić zdolność do wykonywania wnioskowanej działalności i przygotować proces certyfikacji.

Dokumentami tymi są:

1) wypis z właściwego rejestru, określający status prawny zarządzającego lotniskiem, w którym

określony będzie zakres dozwolonej działalności, o ile podlega on obowiązkowemu wpisowi do takiego rejestru albo ewidencji;

2) oświadczenie wnioskodawcy w zakresie dostosowania wielkości organizacji do skali i zakresu prowadzenia operacji, jeżeli takie oświadczenie jest wymagane;

3) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikację i doświadczenie osób ze składu kierowniczego, których decyzje wpływają na stan bezpieczeństwa operacji lotniczych;

4) szczegółowy wykaz zasobów, w tym personelu oraz urządzeń technicznych, jakie będą wykorzystywane do wnioskowanej działalności;

5) opis systemu zarządzania i struktury organizacyjnej zarządzającego lotniskiem;

6) instrukcje wykonawcze, jeśli nie zostały dostarczone wcześniej;

7) wykaz umów z podwykonawcami na świadczenia usług w zakresie zarzadzania lotniskiem na rzecz zarządzanego lotniskiem;

8) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa, jeżeli występuje;

9) kopię dowodu wniesienia opłaty lotniczej, w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

W procesie certyfikacji lotniska sprawdzane są przede wszystkim te obszary i informacje, związane merytorycznie z wymaganiami: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla którego została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji w świetle wymagań Załącznika 14 ICAO, art. 83, art. 85, art. 92 ust. 2 Ustawy oraz ze specyfiką i rodzajem działalności zarządzającego lotniskiem, które są szczegółowo opisane w zweryfikowanych INOP i innych instrukcjach wykonawczych.

W zakres kontroli certyfikacyjnej wchodzą zwykle następujące obszary:

1) Struktura organizacyjna i zarządzanie; współpraca z podmiotami zewnętrznymi; kwalifikacje

i szkolenie personelu;

2) Stan techniczny i utrzymanie nawierzchni lotniskowych;

3) Oznakowanie poziome i pionowe lotniska;

4) Współpraca ze służbami informacji lotniczej AIS;

5) Kontrola przeszkód lotniczych;

6) Instrukcja operacyjna lotniska;

7) Służby i procedury operacyjne lotniska;

8) Zarządzanie płytą postojową (opcjonalnie);

9) Ruch pojazdów i osób na lotnisku;

10) Światła i wzrokowe pomoce nawigacyjne;

11) Systemy elektroenergetyczne lotniska;

12) Dokumentacja rejestracyjna lotniska;

13) Zapobieganie zagrożeniom ze strony zwierząt;

14) Planowanie działań w sytuacjach zagrożenia;

15) Ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa lotniska;

16) System zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

W trakcie etapu praktycznej weryfikacji inspektorzy ULC przeprowadzają co najmniej wskazane poniżej czynności:

– kontrola piesza stanu technicznego nawierzchni utwardzonych pola manewrowego lotniska;

– kontrola piesza obszarów RESA, pasów drogi startowej oraz pasów dróg kołowania;

– kontrola stanu oznakowania pionowego i poziomego oraz przeszkodowego w dzień;

– kontrola stanu oświetlenia nawigacyjnego oraz przeszkodowego po zmierzchu;

– analiza dokumentacji technicznej dotyczącej geometrii infrastruktury;

– weryfikacja publikacji w ZPIL ze stanem faktycznym;

– testy zasilania awaryjnego;

– symulacje awarii pomocy nawigacyjnych i poprawności wyświetlanych komunikatów;

– testy czasów reakcji LSRG;

– udział w kontroli pola manewrowego z odpowiednią służbą, zgodnie z INOP;

– sprawdzenie poprawności prowadzonej korespondencji radiowej;

– test wdrożenia procedur LVP, jeśli takie zostały opracowane na lotnisku;

– kontrola szczelności ogrodzenia;

– kontrola poprawności oznakowania pojazdów i osób w polu manewrowym lotniska;

– weryfikacja analiz LSRG z rzeczywistym stanem zasobów;

– weryfikacja analiz dla statku powietrznego o kodzie wyższym od kodu lotniska.

W przypadku pozytywnej oceny wyników certyfikacji zarządzający lotniskiem otrzymuje certyfikat lotniska (Załącznik nr 1), który jest załącznikiem do decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu wydanej zgodnie z wymaganiami k.p.a. Certyfikat lotniska, określa nazwę zarządzającego, zakres, warunki, ograniczenia i szczególne uprawnienia (specyfikacje do certyfikatu– Załącznik nr 2) oraz termin jego ważności. Certyfikat wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, jeśli wydawany jest po raz pierwszy i nie dłuższy niż 36 miesięcy przy jego kolejnym przedłużeniu.

KONTROLA SPRAWDZAJĄCA

Potwierdzenie spełnienia wymagań związanych z eksploatacją i zarządzaniem lotniskiem użytku wyłącznego następuje poprzez złożenie oświadczenia przez zakładającego lotnisko lub zarządzającego lotniskiem o zgodności charakterystyk technicznych i infrastruktury lotniska oraz eksploatacji i zarządzania lotniskiem z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 7 ustawy Prawo lotnicze, po przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu z wynikiem pozytywnym kontroli sprawdzającej na lotnisku, zakończonej wydaniem decyzji administracyjnej.

KROK IX

ZEZWOLENIE NA ZARZĄDZANIE LOTNISKIEM UŻYTKU PUBLICZNEGO - dotyczy lotnisk użytku publicznego podlegających wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE oraz lotnisk, którym przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 2018/1139/UE

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo lotnicze, wykonywanie działalności gospodarczej na lotniskach użytku publicznego w zakresie zarządzania lotniskiem wymaga uzyskania zezwolenia. Co istotne dla wydania ww. zezwolenia konieczne jest uprzednie uzyskanie przez wnioskodawcę certyfikatu, o którym mowa w art. 160 ustawy Prawo lotnicze.

Warunki ogólne

Zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego może uzyskać:

I. Organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
II. Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna.
III. Spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zezwolenia udziela się przedsiębiorcy, jeśli łącznie spełnia warunki określone w art. 174 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze.

W celu uzyskania zezwolenia do Prezesa Urzędu składa się stosowany wniosek wraz z dokumentami określonymi w art. 175 ust. 1 i 2 ustawy Prawo lotnicze. Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego z dnia 20 lutego 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1187), w tym w szczególności: dokumenty określające status prawny wnioskodawcy, plan gospodarczy przedsiębiorstwa obejmujący co najmniej 2 lata działalności;  zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, projekt zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego, systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska, osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego na lotnisku oraz zatwierdzony przez Prezesa Urzędu program ochrony lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji oraz certyfikat uzyskany w trybie określonym w art. 160.

Opłata lotnicza za wydanie zezwolenia do zarządzania lotniskiem użytku publicznego wynosi 7 235 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych).

Stosownie do treści art. 175 ust. 8 ustawy Prawo lotnicze przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania zezwolenia o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo lotnicze może ubiegać się o przyrzeczenie (promesę) wydania ww. zezwolenia. Dla wydania promesy konieczne jest dokonanie oceny spełnienia przez danego przedsiębiorcę warunków i wymogów formalnych przewidzianych dla uzyskania zezwolenia. Opłata lotnicza za wydanie ww. promesy wynosi 3 618 zł (słownie: trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych).

Wyjątki:

Zarządzanie lotniskiem o ograniczonej certyfikacji, o którym mowa w art. 54 ust. 2a ustawy Prawo lotnicze, nie wymaga uzyskania zezwolenia o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo lotnicze.

W przypadku wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego współużytkowanym z wojskiem lub użytkowanym przez służby państwowe, udostępnionym na potrzeby lotnictwa cywilnego, przedsiębiorca dołącza umowę, określającą zasady i warunki udostępnienia tego lotniska, o których mowa w art. 174 ust. 3 pkt 5 ustawy.

 • Gdy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa, o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy, do wniosku dołącza się:

  listę udziałowców albo akcjonariuszy z podaniem:
  1. w przypadku osób fizycznych – ich obywatelstwa, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – miejsca ich siedziby,
  2. wielkości posiadanych przez nich udziałów albo akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania;
 • wykaz członków zarządu, a także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, o ile organy te zostały ustanowione, z podaniem imienia i nazwiska, obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania członków tych organów.
 • W przypadku, gdy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa, o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy, z udziałem osób zagranicznych lub podmiotów zależnych od osób zagranicznych, do wniosku dodatkowo dołącza się:
  1. oświadczenie lub dokumenty potwierdzające, że w spółce tej przedsiębiorcy niezależni od osób zagranicznych zachowują nie mniej niż 51% udziałów lub akcji w całkowitym kapitale założycielskim spółki oraz że zachowują oni decydujący wpływ na ilość głosów, skład, decyzje i kontrolę organów zarządzających spółki, dysponowanie majątkiem spółki oraz na prowadzenie jej działalności;
  2. oświadczenia członków zarządu, czy pozostają oni jednocześnie członkami zarządu albo pełnią funkcje kierownicze w podmiocie z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym ze spółką ubiegającą się o zezwolenie w stosunku zależności;
  3. dokumenty powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego i powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

 

KROK X

WPIS DO AIP POLSKA

Zarządzający lotniskiem, na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235), przekazuje instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego aktualne dane techniczne i eksploatacyjne lotniska.

Zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze, instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego publikuje aktualne dane techniczne i eksploatacyjne lotniska w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych – AIP Polska.

KROK XI

WPIS LOTNISKA DO REJESTRU LOTNISK CYWILNYCH

Eksploatację lotniska można rozpocząć po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk cywilnych.

Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk następuje na wniosek zakładającego lotnisko po sprawdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przez osoby przez niego upoważnione, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym określonym na podstawie Prawa budowlanego, wymaganiom eksploatacyjnym określonym na podstawie niniejszej ustawy oraz warunkom określonym w zezwoleniu na założenie lotniska oraz czy zakładający lotnisko spełnia wymagania określone w art. 55 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378).

 

 1. Wniosek o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych może złożyć podmiot który otrzymał zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska użytku publicznego. Wniosek ten powinien zawierać niżej podane informacje:
  • nazwę podmiotu składającego wniosek;
  • nazwę lotniska;
  • lokalizację lotniska (miejscowość, gmina, powiat, województwo);
  • na jakich nieruchomościach zlokalizowane będzie lotnisko
  • jaka będzie dostępność dla użytkowników lotniska;
  • jakiego kodu referencyjnego będzie lotnisko;
  • zakres ruchu statków powietrznych;
  • jakiego rodzaju droga startowa wykorzystywana będzie do wykonywania operacji lotniczych;
  • jakiego rodzaju wyposażenie nawigacyjne będzie posiadać główna droga startowa;
  • jakie typy statków powietrznych będą eksploatowane na lotnisku;
   na jakich działkach ewidencyjnych usytuowane będzie lotnisko.
  • wskazanie zarządzającego lotniskiem.
 2. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych:
  • odpis spółki z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego województwa, o ile został uchwalony, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska oraz obszarów go otaczających, znajdują-cych się w strefie jego oddziaływania, odpis decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, odpis decyzji o warunkach zabudowy, odpis decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego albo od-pis decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630);
  • zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu plan generalny lotniska, o którym mowa w ust. 5 - w przypadku lotnisk użytku publicznego;
  • program wykorzystania lotniska;
  • prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk;
  • projekt zagospodarowania terenu lotniska w skali 1:5000;
  • dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy lotniska;
  • mapę w skali 1:25000 z naniesionymi powierzchniami ograniczającymi przeszkody na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych;
  • profile pól wznoszenia i podejścia w skali 1:1000/1:25000;
  • w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389);
  • zatwierdzony plan generalny – w przypadku lotnisk użytku publicznego podlegających wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE oraz lotnisk, którym przyznano zwolnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 7 rozporządzenia nr 2018/1139/UE.

lub zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze oświadczenie, że dokumenty przedłożone w postępowaniu o zezwolenie na założenie lotniska na dzień wpisu lotniska do rejestru lotnisk cywilnych, są aktualne.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje decyzję o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych w dniu publikacji lotniska w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych AIP Polska.

Kroki o których mowa w pkt VIII, IX, X i XI prowadzone są równolegle. W przedmiotowych krokach wydanie decyzji następuje jednocześnie.

 

This website uses cookies.