08.04.2013 Aktualizacja: 10.03.2022

Komunikaty

 

Wytyczne dla ośrodków szkolenia w zakresie języka prowadzenia szkoleń

W związku z dużym wzrostem liczby obcokrajowców szkolących się na terytorium Polski, oraz instruktorów prowadzących szkolenie w języku innym niż polski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przypomina o konieczności stosowania wytycznych dotyczących języka w jakim prowadzone jest szkolenie, oraz warunków uzyskania poziomu biegłości językowej.


OBYWATEL POLSKI
Obywatel polski, chcąc uzyskać POZIOM 6 znajomości języka polskiego, musi ukończyć pełne szkolenie teoretyczne i praktyczne do licencji w języku polskim. Znajomość języka polskiego zostanie następnie zweryfikowana przez egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej (LKE) podczas państwowego egzaminu praktycznego na licencję. Jakiekolwiek odstępstwa w zakresie szkolenia, np. przeprowadzenie części szkolenia teoretycznego lub praktycznego przez instruktora nieposiadającego w licencji poziomu biegłości języka polskiego, skutkować będzie koniecznością przystąpienia kandydata do egzaminu językowego. W takim przypadku licencja może zostać wydana kandydatowi wyłącznie po przedstawieniu certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka polskiego lub angielskiego zgodnie ze skalą ICAO.

 

PILOCI NIEPOSIADAJĄCY OBYWATELSTWA POLSKIEGO
Piloci nieposiadający obywatelstwa polskiego, szkolący się w polskim ośrodku szkolenia, muszą ukończyć pełne szkolenie teoretyczne i praktyczne wyłącznie w jednym języku: polskim lub angielskim. Pilot niebędący obywatelem polskim, który nie posiada w licencji wpisu poziomu biegłości języka, w którym prowadzone było szkolenie, ma obowiązek przystąpić do egzaminu językowego. W takim przypadku licencja może zostać wydana kandydatowi wyłącznie po przedstawieniu certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka zgodnie ze skalą ICAO.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego odbywający szkolenie lotnicze w języku polskim, w celu uzyskania licencji muszą dostarczyć certyfikat, potwierdzający poziom znajomości języka polskiego zgodnie ze skalą ICAO.
Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego odbywający szkolenie lotnicze w języku angielskim, do uzyskania licencji muszą dostarczyć certyfikat, potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego zgodnie ze skalą ICAO.

OŚRODKI SZKOLENIA LOTNICZEGO (ATO)
Powyższe wytyczne dotyczą języka w jakim prowadzone jest szkolenie lotnicze, tj. języka w którym instruktor porozumiewa się z uczniem. Język szkolenia nie musi być tożsamy z językiem w którym prowadzona jest korespondencja radiowa podczas szkolenia w locie (np. podczas szkolenia do uprawnienia IR). W związku z powyższym ATO, wystawiając zaświadczenie o ukończeniu szkolenia powinno wskazać w jakim języku było prowadzone szkolenie lotnicze, a nie w jakim języku prowadzona była korespondencja radiowa.

Każde zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione przez ATO, musi wskazywać język w jakim prowadzone było szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydata.
Instruktorzy prowadzący szkolenie kandydata w określonym języku muszą posiadać w licencji ważny wpis poziomu biegłości tego języka.
Instruktorzy symulatorowi prowadzący szkolenie w języku angielskim, muszą posiadać ważny  certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka angielskiego zgodnie ze skalą ICAO.

EGZAMINATORZY
Egzaminatorzy praktyczni są zobowiązani do przeprowadzenia egzaminu w takim samym języku w jakim prowadzone było szkolenie kandydata, zgodnie z informacją na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia wystawionym przez ATO. Egzaminatorzy przyjmujący egzaminy praktyczne w języku angielskim, muszą posiadać w licencji ważny wpis poziomu biegłości języka angielskiego zgodnie ze skalą ICAO.

ZGODA NA SZKOLENIE CUDZOZIEMCA
Cudzoziemcy spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej, przed rozpoczęciem szkolenia lotniczego, są zobowiązani do złożenia wniosku o zgodę na szkolenie. Na wniosku tym, należy wskazać w jakim języku będzie prowadzone szkolenie kandydata. Jeśli przed rozpoczęciem szkolenia, cudzoziemiec nie będzie posiadał w licencji wpisu poziomu biegłości języka, w którym prowadzone będzie szkolenie, zgoda na szkolenie lotnicze może zostać wydana. Cudzoziemiec przed wydaniem licencji ma jednak obowiązek przystąpić do egzaminu językowego (w zakresie języka w jakim prowadzone było szkolenie). W takim przypadku licencja może zostać wydana kandydatowi, wyłącznie po przedstawieniu certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka zgodnie ze skalą ICAO.

UWAGA! Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 zmienionego rozporządzenia w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (z dnia 27 marca 2019, Dz.U. poz. 668), Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może wydać cudzoziemcowi polską licencję członka personelu lotniczego, jeżeli cudzoziemiec zdał egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny, w tym egzamin językowy przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze, zwany dalej „egzaminem państwowym”. W związku z powyższym cudzoziemiec (spoza kraju członkowskiego UE/EOG) po ukończeniu szkolenia, ubiegając się o uzyskanie polskiej licencji zobowiązany jest zdać egzamin językowy przed Komisją Egzaminacyjną ULC w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych. Zmiana dotyczy postępowań wszczętych po 25 kwietnia 2019 r.

KORESPONDENCJA RADIOWA W ŚWIADECTWACH KWALIFIKACJI
Wpis korespondencji radiowej nie jest warunkiem niezbędnym do wydania świadectwa kwalifikacji. W/w wpis jest uprawnieniem dodatkowym (niestandardowym) i za dodatkową opłatą może zostać wpisany do świadectwa kwalifikacji w każdej chwili na wniosek posiadacza świadectwa.
Do świadectw kwalifikacji nie wpisuje się poziomu biegłości języka.

Komunikat ICAO attachment to automatically validate licences

pdfplik do pobrania352.74 KB

 

***

Komunikat w sprawie wpisu ‘ATPL(A)/(H) JAR-FCL/PART-FCL theory exam’ do licencji samolotowych i śmigłowcowych.
Z dniem 2 lutego 2016 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdził procedurę umożliwiającą wpis do licencji samolotowych (LAPL(A), PPL(A), CPL(A) i ATPL(A)) oraz śmigłowcowych (LAPL(H), PPL(H), CPL(H) i ATPL(H)) informacji o zaliczonym egzaminie teoretycznym ATPL. Wpis w/w informacji jest dobrowolny.
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem
pdfplik do pobrania204.73 KB

***

Zmiany w odbiorze licencji/świadectw kwalifikacji w niektórych Jednostkach Terenowych ULC
Ze względu na obowiązki inspekcyjne zatrudnionego personelu i niemożność zapewnienia ciągłości odbioru licencji i świadectw kwalifikacji w niżej wymienionych jednostkach terenowych:

• Jednostka Terenowa Szczecin-Goleniów
• Jednostka Terenowa Łódź
• Jednostka Terenowa Lublin
• Jednostka Terenowa Mielec

- od dnia  01.09.2015 r. licencje i świadectwa kwalifikacji wysyłane będą jedynie do delegatur i jednostek terenowych w których możliwy jest ich odbiór codziennie w normalnych godzinach pracy, czyli do Delegatur w Gdańsku, Wrocławiu i Rzeszowie oraz do Jednostek Terenowych w Krakowie, Poznaniu i Bielsku- Białej.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odebrania dokumentów w  Jednostkach Terenowych w Goleniowie, Mielcu i Lublinie, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem właściwej JT  lub Delegatury terminu i godziny ich odbioru. Dla Goleniowa właściwą  JT jest Poznań, a dla Lublina i Mielca –  Delegatura Rzeszów W tych przypadkach, na wniosku o wydanie dokumentu należy określić miejsce wysyłki w formie: Rzeszów (Lublin), Rzeszów (Mielec) lub Poznań (Goleniów), a następnie po uzyskaniu mailowej lub SMS-owej informacji o wysłaniu licencji  we wskazane miejsce - telefonicznie skontaktować się z sekretariatem Delegatury w Rzeszowie (17 854 35 86, 17 8547559) lub w Poznaniu (61 855 35 19, 61 852 26 63). Licencje i świadectwa kwalifikacji  przygotowane w oparciu o wcześniej  złożone wnioski, w przypadkach gdy wskazane zostały w nich miejsca  odbioru w Goleniowie, Mielcu i Lublinie, po 01.09.2015 r. będą wysyłane odpowiednio do JT Poznań lub Delegatury Rzeszów.

***

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2015 r. ukazał się Komunikat Prezesa ULC skierowany do środowiska lotniczego w tym m.in. do organizacji szkolenia lotniczego (ATO) szkolących do licencji zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 o zmianie ww. rozporządzenia, która wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2015 r.
pdfplik do pobrania993.82 KB

***

Komunikat Prezesa ULC dotyczący uzyskiwania uprawnienia „chmury” wpisywanego do licencji pilota szybowcowego SPL
pdfplik do pobrania944.22 KB

***

Notyfikacja Polski o stosowaniu niektórych ogłoszonych odstępstw od rozporządzenia WE nr 216/2008 w obszarze FCL (II)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, iż w dniu 31 lipca 2014 r. Polska za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej notyfikowała zgodnie z art. 3 Decyzji Komisji z dnia 1 lipca 2014 r. udzielającej Republice Słowackiej i Zjednoczonemu Królestwu zezwolenia na zastosowanie odstępstw od niektórych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 196 z 3.07.2014 r.) Dyrektorowi Generalnemu Dyrekcji Generalnej do spraw Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej (DG MOVE), Dyrektorowi Wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Ambasadorom Stałych Przedstawicielstw przy UE pozostałych państw członkowskich stosowanie załączników I, II i III do ww. decyzji.

Tym samym Polska będzie udzielała zezwoleń na stosowanie odstępstw od niektórych przepisów wykonawczych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 216/2008, w zakresie i na warunkach określonych w załączniku I, II oraz III do ww. decyzji Komisji z dnia 1 lipca 2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ww. decyzji w zakresie załączników I - III:Decyzja
pdfplik do pobrania337.59 KB
Notyfikacja
pdfplik do pobrania106.05 KB

***

Komunikat w sprawie zmiany wymogu posiadania badań lotniczo-lekarskich

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w związku z opublikowaną w dniu 10 czerwca 2014 r. zmianą  w zakresie art. 105 ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze od dnia 10 sierpnia 2014 r. powraca wymóg posiadania badań lotniczo - lekarskich dla niektórych specjalności członków  personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu lotniczego.

Specjalności objęte zmianą:

  •  pilot lotni;
  •  pilot paralotni;
  •  pilot motolotni;
  •  skoczek spadochronowy

wykonujący czynności lotnicze na podstawie posiadanego uprawnienia instruktorskiego, uprawnienia do lotów lub skoków z pasażerem oraz uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy.

Jednocześnie na podstawie wprowadzonej zmiany, wymogowi posiadania badań lotniczo-lekarskich od dnia 10 sierpnia 2014 r. nie podlegają następujący członkowie personelu lotniczego oraz kandydaci na członków personelu lotniczego:

  •  pilot lotni;
  •  pilot paralotni;
  •  pilot motolotni;
  •  skoczek spadochronowy;
  •  mechanik poświadczenia obsługi statków powietrznych;
  •  mechanik lotniczy obsługi technicznej.

***

Komunikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczący terminu ważności krajowych licencji pilotów balonu wolnego (PL(FB) i szybowcowych PL(G).

Komunikat został wydany w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi terminu ważności licencji pilota balonu wolnego oraz pilota szybowcowego i stanowi przypomnienie powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie licencjonowania dotyczących konwersji i wymiany krajowych licencji pilota balonu wolnego PL(FB) oraz szybowcowego PL(G) odpowiednio na wspólnotową licencję pilota balonowego BPL albo LAPL(B) i szybowcowego SPL albo LAPL(S). Wyżej wymieniony komunikat zawiera także zalecenie Prezesa ULC dotyczące dochowania odpowiednich ram czasowych przed upływem ważności dotychczasowych licencji w momencie składania wniosku o ich konwersję, celem uzyskania przez organ realnej możliwości na przeprowadzenie rzeczonego postępowania administracyjnego.

pdfplik do pobrania156.65 KB

***

Komunikat w sprawie uzyskiwania uprawnienia akrobacja "ograniczona" wpisywanego do licencji pilota szybowcowego SPL

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od dnia 17 kwietnia 2014 r. zaczęła obowiązywać zmiana do przygotowanego przez Polskę i zgłoszonego do Komisji Europejskiej oraz EASA Raportu Konwersji licencji krajowej pilota szybowcowego PL(G) na licencję pilota szybowcowego (SPL) umożliwiająca wpisywanie oprócz obecnie istniejącego uprawnienia „akrobacja” także uprawnienia „akrobacja ograniczona”.

Komunikat stanowi procedurę uzyskiwania uprawnienia akrobacja „ograniczona” wpisywanego do licencji pilota szybowcowego SPL na podstawie uzupełnionego polskiego Raportu Konwersji do licencji SPL.
 pdfplik do pobrania111.06 KB

***

Komunikat w sprawie uzyskiwania metod startu do licencji pilota szybowcowego i spełnienia wymagań w zakresie utrzymywania ich ważności
pdfplik do pobrania186.28 KB

***

Informacja w sprawie publikacji raportów konwersji zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1178/2011

W dniu 30 września 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 90 ukazały się Wytyczne nr 6 Prezesa ULC w sprawie raportów konwersji oraz raportów zaliczenia szkoleń dla licencji pilota szybowcowego (SPL), licencji pilota balonowego (BPL) i uprawnień pilota doświadczalnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b, ust. 4 i 5, art. 6 oraz art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. UE L 311 z 25.11.2011, s. 1, z późn. zm.), publikuje się następujące dokumenty:

•   Raport konwersji licencji krajowej pilota szybowcowego PL(G) na licencję pilota szybowcowego SPL;
•   Raport konwersji licencji krajowej pilota balonu wolnego PL(FB) na licencję pilota balonowego BPL;
•   Raport konwersji uprawnień pilota doświadczalnego samolotowego i śmigłowcowego (TPR) uzyskanych na podstawie wymagań krajowych na uprawnienia (FTR) spełniające wymagania rozporządzenia UE nr 1178/2011;
•  Raporty zaliczenia szkolenia do licencji pilota szybowcowego i balonowego, uprawnień wpisywanych do ww. licencji oraz szkoleń specjalistycznych.

Celem publikacji powyższych dokumentów jest wskazanie przez organ zasad, którymi Departament Personelu Lotniczego ULC kierował się będzie przy konwersji krajowych licencji PL(G), PL(FG) i uprawnień do nich wpisywanych oraz uprawnień pilota doświadczalnego samolotowego i śmigłowcowego na ich wspólnotowe odpowiedniki.

W zdecydowanej większości przypadków dotychczasowe krajowe wymagania niezbędne do uzyskania ww. licencji lub uprawnień występowały na poziomie równoważnym z nowymi wymaganiami UE, zaś w wielu sytuacjach wręcz przewyższały one analogiczne wymagania unijne.

Jedynie, w odniesieniu do znikomej części mających zastosowanie wymagań wystąpiły różnice na niekorzyść uprzednio obowiązujących przepisów krajowych (jako wymagań łagodniejszych od tych przewidzianych rozporządzeniem UE nr 1178/2011 - szczegóły zawarto w ww. Raportach). We wszystkich tych przypadkach, gdzie przepisy prawa dozwalały na takie rozwiązanie, przewidziano możliwość uzyskania nowych unijnych licencji/uprawnień (wraz z odpowiednimi ograniczeniami w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), dostosowującymi zakresy posiadanych przywilejów do aktualnie obowiązujących wymagań.

Poniżej link do treści wytycznych:
http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2013/90/akt.pdf

***

Komunikat w sprawie IPS
Wytyczne nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie opracowywania Indywidualnych Programów Szkolenia (IPS) w Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia (ATO).

Poniżej link do treści wytycznych:
http://srv-data2.ulc.local/UrzadLotnictwaCywilnego/document/4139/Wytyczne-2

Komunikat w sprawie uznawania dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje wydane skoczkom spadochronowym przez właściwy organ lub uprawniony podmiot państwa obcego i wykonywania skoków spadochronowych w oparciu o takie dokumenty.
pdfkomunikat_ws_uznawania_obcych_dok_skocz.pdf204.09 KB

Komunikat w sprawie wymiany dotychczasowych świadectw kwalifikacji na świadectwa kwalifikacji zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji
dockom_ws_licencji_szyb_i_balo.doc28.5 KB

Komunikat w sprawie przedłużania lub wznawiania uprawnień w licencjach szybowcowych i balonowych.
dockomunikat_w_sprawie_wymiany_swiadectw_kwlaifikacji.doc28 KB

Informacja dla kandydatów na pilotów balonowych i pilotów balonowych
dockom_ws_licencji_szyb_i_balo.doc28.5 KB

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies