02.10.2007 Aktualizacja: 12.01.2023

Obsługa techniczna

Odesłania do rozporządzenia 216/2008 traktuje się jako odesłanie do rozporządzenia 2018/1139 zgodnie z tabelą korelacji stanowiącej Załącznik X do rozporządzenia 2018/1139, w tym odesłanie do Aneksu II rozporządzenia 216/2008 traktuje się jako odesłanie do Aneksu I rozporządzenia 2018/1139.

 

KOMUNIKATY 

Przewodnik wdrażania SMS w organizacjach Part-145

Od 2 grudnia 2022 r. każda organizacja obsługi technicznej posiadająca ważny certyfikat, wydany zgodnie z Załącznikiem II (Part-145), powinna spełniać wymagania Załącznika II sekcja A, wprowadzone rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1963. Do 2 grudnia 2024 r. ustanowiony został okres przejściowy umożliwiający organizacji obsługi technicznej skorygowanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie niezgodności z nowymi wymaganiami Part-145 („niezgodności przekształcenia”).

Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował przewodnik dotyczący wdrażania SMS w organizacjach Part-145. Należy korzystać z niego wyłącznie w celach doradczych oraz czytać łącznie z aktualną treścią rozporządzenia (UE) nr 1321/2014 wraz z mającymi zastosowanie akceptowanymi sposobami spełnienia oraz materiałami doradczymi Dyrektora Wykonawczego EASA.

Przewodnik_wdrażania_SMS_w_organizacjach_Part_145.pdf

 

Komunikat dla mechaników posiadających licencje Part-66 oraz licencje krajowe MML.

 

Informujemy, że wprowadzone w tym roku rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1077), wprowadziło istotne zmiany w sposobie uzyskiwania oraz korzystania z przywilejów licencji mechaników obsługi. Celem jednoznacznego interpretowania zapisów w licencjach informujemy, że:

 

1. Mechanik lotniczy posiadający licencję Part-66 odpowiedniej kategorii może na terytorium RP poświadczać obsługę samolotów i śmigłowców z Aneksu II do rozporządzenia nr 216/2008 (§ 38 ust.5 rozporządzenia MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego) oraz wiatrakowców według następującego klucza:

 

- podkategoria B1.2 oraz kategoria B3 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji):  samoloty z Aneksu II, w tym samoloty ultralekkie,

 

- podkategoria B1.4 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji): śmigłowce z Aneksu II i wiatrakowce, w tym  śmigłowce i wiatrakowce ultralekkie,

 

- kategoria B2 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji): awionika samolotów i śmigłowców z Aneksu II oraz wiatrakowców, w tym awionika samolotów, śmigłowców i wiatrakowców ultralekkich.

 

Zgodnie z §38 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia mechanik może poświadczać wykonanie obsługi technicznej statku powietrznego, jeżeli ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie specjalistyczne w zakresie tego typu statku powietrznego i posiada wpis typu statku powietrznego oraz praktyki do osobistego dokumentu praktyki lotniczej oraz w ciągu ostatnich 2 lat wykazał się 6-miesięczną praktyką w obsłudze statków powietrznych wpisanych do dokumentu praktyki lotniczej mechanika lotniczego obsługi technicznej.

 

Mechanik może poświadczać wykonanie obsługi technicznej statku powietrznego pod warunkiem spełniania wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2609).

 

Obowiązujące rozporządzenie MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego nie przewiduje dokonywania zapisu uprawnień krajowych w licencji Part-66. W związku z powyższym uprawnienia krajowe nie będą wpisywane do licencji Part-66, a istniejące wpisy będą usuwane podczas dokonywania zmian w licencji jako bezprzedmiotowe.

 

2. Osoba posiadająca krajową licencję mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych (MML) może również poświadczać obsługę ultralekkich statków powietrznych stosownie do uprawnień wpisanych do licencji po uzyskaniu zatwierdzenia opisanego w rozdziale 10 załącznika nr 5 Ultralekkie statki powietrzne do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków powietrznych, Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2013 poz. 440.

 

Uwaga!
Niniejszy komunikat i jego treść nie zastępują postanowień ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych w oparciu o tą ustawę.

***

  • ULC przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1056/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych, po 28 września 2010 r. obsługę samolotów i śmigłowców o masie startowej pow. 495 kg będzie mógł poświadczać jedynie personel posiadający licencję Part-66 odpowiedniej kategorii, z wpisem właściwego statku powietrznego lub wpisem grupy. Powyższe wymaganie nie dotyczy statków powietrznych wymienionych w Załączniku II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 luty 2008 r.
  • ULC przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania,  po 28 września 2010 r. należy stosować zmieniony formularz EASA Nr 1. Wytyczne ULC w tym zakresie przedstawiamy w załączonym przykładzie druku oraz instrukcji wypełniania.

    Załącznik 1
    doc plik do pobrania 45.00 Kb
    Załącznik nr 2
    doc plik do pobrania 73.00 Kb

Druki i wzory dokumentów 

Departament Techniki Lotniczej przypomina o obowiązku spełniania formalnych wymagań dotyczących sposobu reprezentowania strony, ustalonych w przepisach prawa, w przypadku składania pism i wniosków do Urzędu.
Osoby prawne, występujące w postępowaniu administracyjnym jako strony, działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona postępowania może również działać przez pełnomocnika. W takich przypadkach do akt każdej sprawy powinien zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa albo jego kopia poświadczona za zgodność przez notariusza. Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego pełnomocnictwa.

Stwierdzone braki będą skutkować wezwaniem do ich usunięcia w określonym czasie, a ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek ULC Form NCAOdocxWniosek ULC Form NPOA Part 21

Druk EASA ULC form 2 145
docxplik do pobrania101.25 KB

Druk EASA form 4

docxplik do pobrania60.02 KB

 

Informacje:

Informacja dotycząca warunków magazynowania towarów lotniczych
pdf plik do pobrania 234.53 Kb

Informacja dotycząca kwalifikowania osób wykonujących procesy specjalne
pdf plik do pobrania 258.66 Kb

Informacja na temat wymagań dotyczących wyposażenia obsługowego
pdf plik do pobrania 153.48 Kb

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies