02.10.2007 Aktualizacja: 30.11.2018

Emisja spalin i hałas statków powietrznych

Certyfikacja w zakresie hałasu i emisji spalin

Certyfikacja w zakresie hałasu i emisji spalin statków powietrznych produkcji polskiej nie objętych odpowiedzialnością EASA lub w ramach kontraktu podpisanego pomiędzy EASA a ULC należy do zadań Inspektoratu Certyfikacji Wyrobów Lotniczych (LTT-3).
Wzór wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji w tym zakresie jest wysyłany do wnioskującego. Po wypełnieniu wniosek należy przesłać do Dyrektora Departamentu Techniki Lotniczej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty według tabeli nr 1, część III, 3.3, punkt 6.2) załącznika nr 6 do ustawy - Prawo lotnicze.


Wydawanie Świadectw zdatności w zakresie hałasu


Wydawanie Świadectw zdatności w zakresie hałasu dla statków powietrznych, rejestrowanych w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych należy odpowiednio do zadań Inspektoratu Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Skomplikowanych Statków Powietrznych (LTT-1) albo Inspektoratu Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Statków Powietrznych Lotnictwa Ogólnego (LTT-2).
Świadectwo zdatności w zakresie hałasu stwierdza, że statek powietrzny spełnia odpowiednie wymagania I tomu Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Jest to jednym z warunków niezbędnych do zarejestrowania statku powietrznego w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych i dopuszczenia go do użytkowania.

Druki i wzory dokumentów 

Departament Techniki Lotniczej przypomina o obowiązku spełniania formalnych wymagań dotyczących sposobu reprezentowania strony, ustalonych w przepisach prawa, w przypadku składania pism i wniosków do Urzędu.
Osoby prawne, występujące w postępowaniu administracyjnym jako strony, działają przez swoich ustawowych lub statutowych przedstawicieli zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona postępowania może również działać przez pełnomocnika. W takich przypadkach do akt każdej sprawy powinien zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa albo jego kopia poświadczona za zgodność przez notariusza. Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego pełnomocnictwa.

Stwierdzone braki będą skutkować wezwaniem do ich usunięcia w określonym czasie, a ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek o wydanie Świadectwa zdatności w zakresie hałasu dostępny jest na stronie internetowej Departamentu Techniki.

Wniosek o wydanie Świadectwa Zdatności w Zakresie Hałasu
docxplik do pobrania20.7 KB

W pliku do pobrania, oprócz wzoru wniosku, znajdują się informacje o niezbędnych dodatkowych dokumentach oraz opłatach. Wnioski są przyjmowane wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta.


Dodatkowe informacje:
Do wniosku (wzór w załączniku) należy dołączyć:
a)    w przypadku nowych statków powietrznych:
•    dane dotyczące hałasu,
•    kopię eksportowego świadectwa zdatności do lotu lub oświadczenia o zgodności statku powietrznego (EASA Form 52),
b)    w przypadku używanych statków powietrznych:
•    dane dotyczące hałasu,
•    dokumentację historyczną na temat modyfikacji oraz obsługi technicznej statku powietrznego (np. kopia dotychczasowego świadectwa hałasu),
c)    w przypadku nietypowych konfiguracji statków powietrznych (np. zainstalowany niestandardowy tłumik) mogą być niezbędne dodatkowe dokumenty potwierdzające wykonane modyfikacje,  
d)    dowód uiszczenia opłaty lotniczej (informacja pod wzorem wniosku),
e)    pełnomocnictwo w przypadku wyznaczenie pełnomocnika do działaniu w imieniu podmiotu/osoby uprawnionej (wpisanej w KRS) w zakresie czynności związanych z wystawieniem Świadectwa zdatności w zakresie hałasu dla tego statku powietrznego,
f)    w przypadku złożenia pełnomocnictwa, dowód uiszczenia opłaty skarbowej (informacja pod wzorem wniosku).


Aktualnie szacowany czas wystawienia świadectwa wynosi od 3 do 5 dni roboczych w przypadku złożenia kompletu dokumentów i zgodności statku powietrznego z bazą EASA (TCDSN).
Wnioskodawca jest informowany drogą mailową o wystawieniu Świadectwa i sposobie jego odbioru (przesyłka pocztowa lub odbiór osobisty).
Świadectwo odebrać może wnioskodawca, osoba uprawniona (wpisana w KRS) lub posiadająca stosowne upoważnienie (do odbioru dokumentów w danej sprawie) wraz z opłatą skarbową.


Uregulowania prawne:
•    Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, z późn. zm.), art. 53 ust. 2.,
•    Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska (Dz. U. z 2012 r., poz. 953),
•    Załącznik I (Part-21) do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. L 224 z 21.08.2012, str.1-85, z późn. zm.).

 

Informacja na temat świadectw hałasu dla statków powietrznych

 

Rozporządzenie (WE) Nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA w artykule 6 stwierdza, że wszystkie statki powietrzne, za wyjątkiem określonych w załączniku II do tego rozporządzenia, muszą spełniać wymagania ochrony środowiska, w tym w zakresie hałasu zgodnie z tomem I Załącznika (Aneksu) 16 ICAO. Spełnienie tych wymagań potwierdza Urząd Lotnictwa Cywilnego poprzez wydanie Świadectwa zdatności w zakresie hałasu (noise certificate). Jest to warunkiem zarejestrowania i dopuszczenia statku powietrznego do użytkowania.

 EASA opublikowała bazę danych w zakresie hałasu i państwa UE są zobowiązane do wystawiania takich świadectw ściśle według zamieszczonych tam danych. EASA respektuje nie tylko podane w tomie I Załącznika 16 procedury pomiaru hałasu i jego dopuszczalne poziomy, ale także ograniczenia stosowania wymagań w stosunku do starszych statków powietrznych pomimo, że w jej bazie danych takie typy i modele występują.

Rozdział 6 Załącznika 16 zwalnia z obowiązku przeprowadzania certyfikacji w zakresie hałasu, a więc i posiadania świadectwa hałasu, następujące samoloty z maksymalną certyfikowaną masą startową do 8.618 kg:

  • samoloty zaprojektowane jako rolnicze lub przeciwpożarowe oraz samoloty akrobacyjne,
  • samoloty, dla których wniosek o certyfikat typu był złożony przed 1 stycznia 1975 r. lub świadectwo zdatności do lotu dla poszczególnego samolotu było wydane po raz pierwszy przed 1 stycznia 1980 r.

Ponieważ w wielu przypadkach trudno jest uzyskać informację na temat daty złożenia wniosku o certyfikat typu, należy zatem kierować się tym ostatnim warunkiem i przyjąć, że zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa hałasu są samoloty wyprodukowane przed 1 stycznia 1980 r.

Jeśli dla takich samolotów zostały już wydane świadectwa hałasu, to na żądanie właściciela samolotu i po zwrocie świadectwa do ULC będzie zwracana wniesiona opłata lotnicza.

Należy jednak pamiętać wykonując loty do państw, na których lotniskach jest pobierana opłata hałasowa, jak np. Niemcy, że za lądowanie samolotem bez świadectwa hałasu pobierana jest znacznie wyższa opłata.

Rozdział 10, dotyczący nowszych samolotów lekkich, dodatkowo zwalnia także z obowiązku posiadania takiego świadectwa szybowce z napędem pomocniczym (niezdolne do samodzielnego startu) oraz łodzie latające i amfibie.

Dla śmigłowców dużych taką datą graniczną jest data złożenia wniosku o certyfikat typu: 1 stycznia 1985r., zaś dla śmigłowców lekkich, o maksymalnej masie startowej do 3.175 kg: 11 listopada 1993 r.

W stosunku do ultralekkich statków powietrznych polski nadzór lotniczy jeszcze nie wymaga posiadania świadectw hałasu.

Samoloty wyprodukowane po 1 stycznia 1980 r. oraz śmigłowce po powyższych datach muszą zatem posiadać świadectwo hałasu. Poziom hałasu musi być określony na podstawie badań w locie i jeśli danych takich nie ma jeszcze w bazie danych EASA, wówczas posiadacz certyfikatu typu lub zatwierdzona przez EASA organizacja projektująca składa do Agencji wniosek o przeprowadzenie certyfikacji w zakresie hałasu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 520-73-01.

***

Informacja na temat Mechanizmu Kompensacji i Redukcji CO2 dla Lotnictwa Międzynarodowego (CORSIA)

 

Uprzejmie informujemy, że Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała na swoich stronach internetowych https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx tekst Załącznika 16 cz. 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym wraz z materiałami towarzyszącymi. Załącznik poświęcony został regulacjom związanym z Mechanizmem Kompensacji i Redukcji CO2 dla Lotnictwa Międzynarodowego (CORSIA).

Głównym celem mechanizmu jest utrzymanie od 2021 roku zerowego przyrostu emisji CO2 w cywilnym lotnictwie międzynarodowym, w stosunku do emisji z lat 2019-2020. Zobowiązania kompensacji i redukcji emisji CO2 zaczną obowiązywać w 2021 roku, jednak pierwsze obowiązki po stronie przewoźników lotniczych oraz Państw będą miały miejsce już w 2019 roku i będą dotyczyły m.in. monitorowania emisji. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, uczestnikami mechanizmu będą operatorzy lotniczy wykonujący przewóz międzynarodowy statkami powietrznymi o MTOW>5700 kg, emitujący więcej niż 10.000 ton CO2 rocznie, z wyłączeniem lotów humanitarnych, medycznych oraz przeciwpożarowych.   

Aktualnie trwają prace w Grupie Ekspertów ds. Zmian Klimatu podlegającej Dyrektoriatowi ds. Działań Klimatycznych w strukturach Komisji Europejskiej (KE) nad implementacją przepisów niniejszego załącznika do prawa Unii Europejskiej. Komisja planuje implementację przepisów poprzez nowelizację Dyrektywy w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) wraz z aktami delegowanymi. Celem prac jest możliwie maksymalne zintegrowanie mechanizmu CORSIA z EU ETS, co ma m.in. zapobiec dublowaniu się obowiązków wynikających z tych systemów.    

Zachęcamy szczególnie operatorów lotniczych wykonujących przewóz międzynarodowy do zapoznania się z niniejszym materiałem.

***

Informacja dotycząca dalszego stosowania gaśnic halonowych na pokładach statków powietrznych - NOWOŚĆ
pdfplik do pobrania119.9 KB
Smugi kondensacyjne: powstawanie i interakcje środowiskowe
pdfplik do pobrania228.29 KB
Emisja spalin z silników lotniczych
pdf plik do pobrania 162.26 Kb

Certyfikacja statków powietrznych pod względem uciążliwości akustycznych a odrębny charakter norm poziomu dźwięku w środowisku.
pdf plik do pobrania 239.48 Kb

 

jQuery('a.jce_file').each(function() { jQuery(this).addClass('wf_file').removeClass('jce_file'); });
UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»