12.06.2017 Aktualizacja: 24.01.2020


Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) z siedzibą w Kolonii, została powołana w 2002 roku i zrzesza 32 państwa. Do jej głównych celów należy: zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej, zapewnienie najwyższego poziomu ochrony środowiska, ujednolicanie procesu regulacyjnego oraz certyfikacyjnego w Krajach Członkowskich, wspieranie jednolitego rynku lotniczego i stworzenie warunków do równego traktowania w jego ramach, a także współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami lotniczymi i prawodawcami.


Do zakresu zadań Agencji należy:
• Proponowanie projektów przepisów wykonawczych we wszystkich dziedzinach związanych z misją EASA;
• Certyfikacja i zatwierdzanie produktów i organizacji w dziedzinach, w których EASA ma wyłączne kompetencje (np. zdatność do lotu);
• Zapewnienie nadzoru i wsparcia państwom członkowskim w dziedzinach, w których EASA ma kompetencje dzielone (np. operacje lotnicze, zarządzanie ruchem lotniczym);
• Promowanie stosowania europejskich i światowych standardów;
• Współpraca z podmiotami międzynarodowymi w celu osiągnięcia globalnego poziomu bezpieczeństwa obywateli UE na całym świecie.


Podstawa prawna funkcjonowania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91


Organami EASA są Dyrektor Wykonawczy i Zarząd.


Dyrektor Wykonawczy zarządza Agencją i odpowiada za realizację jej zadań.


Zarząd EASA skupia przedstawicieli państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Zarząd odpowiada za określanie priorytetów Agencji, wybór Dyrektora Wykonawczego, ustanawianie budżetu i monitorowanie działalności Agencji. W grudniu 2019 r. Prezes ULC został wybrany na przewodniczącego Zarządu. Jego kadencja trwać będzie cztery lata.


Komitet EASA
Komitet EASA, działający w ramach struktur Komisji Europejskiej, na podstawie artykułu 127 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91, wspomaga Komisję Europejską w ramach tzw. procedury komitetowej. Spotkania Komitetu EASA odbywają się trzy razy w roku. Przedmiotem jego prac są projekty aktów wykonawczych do rozporządzenia 2018/1139. Państwa członkowskie głosują nad dokumentami przedłożonymi przez przewodniczącego Komitetu. Przedstawicielem Polski w Komitecie EASA jest członek Kierownictwa ULC.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies