25.03.2011 Aktualizacja: 01.04.2022

Podatek VAT

W zakresie podatku VAT rynek przewozów lotniczych regulowany jest przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Najważniejsze dla rynku przewozów lotniczych nowelizacje ustawy o VAT weszły w życie:

  • 1 kwietnia 2011 roku ustawą z dnia 18 marca 2011 r. zmieniającą ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach (Dz. U. z 2016, poz. 884);
  • 1 kwietnia 2013 roku ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. z 2013 roku, nr 0, poz. 35).

Zmiana przepisów, która weszła w życie 1 kwietnia 2011 r., objęła m.in. zmianę art. 83 ustawy o VAT w zakresie stosowania stawki 0% w odniesieniu do lotnictwa. W tym zakresie zmianie uległo brzmienie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 5-8, 13, 16, 18, jak również dodano w tym artykule nowe przepisy, tj. ust. 1a-1f. Zmiany wprowadzone w brzmieniu punktów ust. 1 dostosowują treści ustawy o VAT do przepisów dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Stosownie do obecnego brzmienia ustawy o VAT, zgodnego z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi podatku od towarów i usług, stawka VAT 0% jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego wykonywanego głównie w transporcie międzynarodowym. Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 kwietnia 2013 r., dotyczyła natomiast kolejnej zmiany przepisów art. 83 ust. 1a, 1c oraz 1f, w wyniku której doprecyzowane zostało pojęcie przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Zgodnie z przepisami art. 83 ust. 1 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:

(…)

5) importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym;

6) dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym;

7) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym;

8) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym;

(…)

13) usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego oraz najmu,  dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym;

(…)

16) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym;

(…)

18) dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez  przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym;

(…)

Odnosząc się do pojęcia przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jest nim przewoźnik lotniczy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, który spełnia kryteria określone w art. 83 ust. 1a ustawy o VAT. Według tego przepisu jest to przewoźnik, u którego udział:

  • przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
  • zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,
  • liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

– wynosił w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%. W odniesieniu do przewoźników lotniczych rozpoczynających działalność w trakcie danego roku, powyższe kryteria odnoszone są do danych prognozowanych na dany rok podatkowy.
Należy podkreślić, że dla korzystania ze stawki 0% VAT koniecznym jest spełnienie przez przewoźnika łącznie wszystkich z powyższych trzech kryteriów.

Na podstawie danych otrzymanych od przewoźników, o których mowa w ust. 1a ustawy o VAT, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządza listę przewoźników lotniczych, którzy spełniają powyższe kryteria.

W odniesieniu do definicji przewoźnika lotniczego, przewoźnikiem lotniczym
, stosownie do przepisu art. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948) jest podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w przypadku obcego przewoźnika lotniczego.

Polscy przewoźnicy lotniczy, którzy znajdą się na liście, będą uprawnieni do korzystania ze stawki 0% VAT w stosunku do importu, dostaw i usług o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18 ustawy o VAT od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatkowego. Lista publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Polscy przewoźnicy lotniczy chcący znaleźć się na liście publikowanej przez Prezesa Urzędu obowiązani są do przesłania Prezesowi Urzędu danych potwierdzających spełnianie kryteriów z art. 83 ust. 1a ustawy, do dnia 20 lutego danego roku podatkowego.

W celu wystandaryzowania sposobu przekazywania informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1d ustawy o VAT, a tym samym ułatwienia i usprawnienia procesu zmierzającego do publikacji listy przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, w Urzędzie sporządzony został szablon oświadczenia, który można wykorzystać w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w art. 83 ust. 1a ustawy. Szablon oświadczenia zamieszczony jest poniżej. Przy wypełnianiu oświadczenia należy wziąć pod uwagę całość operacji wykonanych przez danego przewoźnika lotniczego, nie tylko w ruchu do/z Polski. Ponadto oświadczenie powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Wzór oświadczenia przewoźników

docplik do pobrania40.5 KB


Przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5—8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju:

  • uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub
  • wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.


W celu skorzystania ze stawki 0% VAT w stosunku do importu, dostaw i usług wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18 ustawy o VAT przewoźnik taki powinien złożyć bezpośrednio swym kontrahentom dokument, o którym mowa w art. 83 ust. 1f ustawy o VAT, stanowiący poświadczenie, że jest przewoźnikiem lotniczym wykonującym loty głównie w transporcie międzynarodowym. Tym samym brak uwzględnienia przewoźnika zagranicznego na liście publikowanej przez Prezesa Urzędu nie wyklucza możliwości korzystania ze stawki 0% VAT na usługi określone w art. 83 ust. 1 ustawy o VAT.

Podsumowując od 1 kwietnia 2013 r. w celu uzyskania opodatkowania stawką 0% VAT w stosunku do importu, dostaw i usług wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18 ustawy o VAT:

  • przewoźnicy polscy wpisywani są na ww. listę publikowaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po udokumentowaniu spełnienia warunków, o których mowa powyżej (art. 83 ust. 1a ustawy o VAT) w terminie określonym przepisami art. 83 ust. 1d ustawy o VAT;
  • przewoźnicy „zagraniczni” – nie posiadający siedziby działalności gospodarczej w Polsce przekazują swoim kontrahentom dokument potwierdzający, że w państwie swojej siedziby są uznawani za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (krajowa lista, odpowiedni dokument uprawniający do przewozów międzynarodowych).


W przypadku wątpliwości co do stosowania i interpretacji przepisów art. 83 ustawy o VAT prosimy kierować wszelkie pytania do Ministerstwa Finansów.

Poniżej zamieszczamy aktualnie obowiązującą (01.04.2022 r. -31.03.2023 r.), opublikowaną przez Prezesa Urzędu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym: Obwieszczenie nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym , które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Informacja w języku angielskim dotycząca listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ważnej w okresie 01.04.2022 r. - 31.03.2023 r.

Listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, które obowiązywały w latach poprzednich, opublikowane przez Prezesa Urzędu w Dzienniku Urzędowym ULC:

 

Kontakt

Komórka prowadząca: Wydział Nadzoru Finansowego (LER-3)

Tel. +48 22 520 73 79
Fax. +48 22 520 73 49

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies