14.12.2012 Aktualizacja: 23.07.2021

Obowiązki polskich przewoźników w zakresie koncesji

Obowiązki polskich przewoźników w zakresie koncesji zostały uregulowane w następujących aktach prawnych:

  • ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, w dalszej części informacji – „ustawa Prawo lotnicze
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  Rady (WE) Nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, w dalszej części informacji – „rozporządzenie nr 1008/2008
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego, w dalszej części informacji – „rozporządzenie MI

Zgodnie z przepisami ww. ustawy polski przewoźnik lotniczy obowiązany jest w szczególności:

1. do przekazywania Prezesowi Urzędu kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego objęcie tego przewoźnika ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (może być ona przekazana w języku angielskim) kopie dokumentów ubezpieczenia powinny być przedstawione każdorazowo nie później niż ostatniego dnia okresu obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia; w przypadku nieprzedstawienia Prezesowi Urzędu dokumentu ubezpieczenia, Prezes Urzędu wzywa przewoźnika do uzupełnienia dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku nieprzedstawienia dokumentu w tym terminie zawiesza koncesję przewoźnika lotniczego do czasu przekazania kopii, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy (decyzja o zawieszeniu koncesji podlega natychmiastowemu wykonaniu); jeżeli przewoźnik lotniczy nie przedstawi dokumentu, w okresie, na jaki została zawieszona koncesja, Prezes Urzędu bez zbędnej zwłoki cofa koncesję. W czasie postępowania w sprawie cofnięcia koncesji koncesja pozostaje zawieszona do czasu dostarczenia kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 1.;
podstawa prawna - art. 171a ust 1-5 ustawy Prawo lotnicze w związku z art. 11 ww. rozporządzenia nr 1008/2008

2. do dostarczenia Prezesowi Urzędu sprawozdania finansowego poddanego badaniu biegłego rewidenta, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego; w przypadku gdy poddane kontroli biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe nie zostanie przekazane w terminie, Prezes ULC występuje bez zbędnej zwłoki do przewoźnika lotniczego o przekazanie sprawozdania finansowego poddanego kontroli biegłego rewidenta; jeśli w terminie 1 miesiąca sprawozdanie finansowe poddane kontroli biegłego rewidenta nie zostanie przekazane, koncesja może zostać cofnięta lub zawieszona; dodatkowo brak przedstawienia sprawozdania finansowego poddanego badaniu biegłego rewidenta w ww. terminie skutkuje nałożeniem na przewoźnika lotniczego kary finansowej w wysokości do 0,5% obrotu przedsiębiorstwa osiągniętego w roku poprzednim, nieprzekraczającej kwoty 50 000 PLN;
uwaga: wymóg ten nie dotyczy przewoźników lotniczych, którzy zajmują się wyłącznie eksploatacją statków powietrznych o MTOM poniżej 10 ton lub z liczbą miejsc pasażerskich poniżej 20, a ich obrót nie przekracza 3 milionów EUR rocznie; tacy przewoźnicy muszą jedynie wykazać każdym czasie, że ich kapitał netto wynosi przynajmniej 100 000 EUR, lub dostarczyć na żądanie Prezesa Urzędu informacje istotne do celów oceny, o której mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1008/2008.

podstawa prawna - art. 8 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 8 oraz art. 9 ust. 3  rozporządzenia nr 1008/2008 oraz art. 209l i art. 209w ustawy Prawo lotnicze

3. do dostarczenia Prezesowi Urzędu informacji o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji oraz w dokumentach dołączonych do tego wniosku. Dokumenty i informacje potwierdzające zaistnienie zmian należy przedstawić w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

podstawa prawna - § 3 w związku z § 2 rozporządzenia MI oraz art. 166 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze

4. do przedstawienia Prezesowi Urzędu informacji o spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania koncesji oraz do dołączenia dokumentów, o których mowa w art. 166 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze oraz § 2 rozporządzenia MIR, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 7 rozporządzenia MI (tj. z wyjątkiem określenia w planie gospodarczym daty planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego i prognozy finansowej dotyczącej wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, w szczególności umożliwiającej ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008), w przypadku badania przez Prezesa Urzędu spełniania przez przedsiębiorcę wymagań rozdziału przez Prezesa Urzędu w następujących przypadkach:
a) po dwóch latach od wydania nowej koncesji;
b) jeśli podejrzewa się wystąpienie potencjalnego problemu; lub
c) na wniosek Komisji Europejskiej.
podstawa prawna - § 4 w związku z § 2 rozporządzenia MI oraz art. 166 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze
wzór informacji
załącznik nr 2 do rozporządzenia MIR

5. przedstawiać Prezesowi Urzędu z wyprzedzeniem informacje odnośnie:
a) wszelkich planów dotyczących wykonywania nowego przewozu lotniczego na kontynent lub do regionu świata, do którego przewoźnik lotniczy nie wykonywał wcześniej przewozów oraz o wszelkich innych ważnych zmianach dotyczących skali jego działalności, w tym – między innymi – o zmianach typu lub liczby użytkowanych statków powietrznych;
b) wszelkich planowanych łączeń lub nabyć.

podstawa prawna - art. 8 ust. 5 lit. a) i b)  rozporządzenia nr 1008/2008;

6. przedstawić Prezesowi Urzędu koncesję do zatwierdzenia w przypadku gdy:
a) przewoźnik lotniczy nie rozpoczął prowadzenia operacji przewozu lotniczego w terminie 6 miesięcy od wydania koncesji lub
b) przewoźnik lotniczy zaprzestał prowadzenia operacji lotniczych na okres dłuższy niż 6 miesięcy lub
c) przewoźnik lotniczy posiadający koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc poniżej 20, nie spełnia już wymogów, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 1008/2008.
Przedstawiając koncesję do zatwierdzenia, przewoźnik lotniczy obowiązany jest do przedłożenia Prezesowi Urzędu informacji o spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania koncesji oraz do dołączenia dokumentów, o których mowa w art. 166 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze oraz § 2 rozporządzenia MI, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 7 rozporządzenia MI (tj. z wyjątkiem określenia w planie gospodarczym daty planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego i prognozy finansowej dotyczącej wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, w szczególności umożliwiającej ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008).

podstawa prawna – art. 8 ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia nr 1008/2008 oraz § 4 w związku z § 2 rozporządzenia MI oraz art. 166 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze i art. 167a ust. 3 ustawy Prawo lotnicze
wzór informacji (załącznik nr 2 do rozporządzenia MI)

7. przedstawić Prezesowi Urzędu koncesję do zatwierdzenia (patrz pkt 6) wraz z wnioskiem o rozszerzenie zakresu koncesji (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków wymaganych do uzyskania koncesji) – w przypadku gdy przewoźnik lotniczy posiadający koncesję uprawniająca do wykonywania działalności gospodarczej z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc poniżej 20 (tzw. małą koncesję), zamierza rozpocząć działalność przy wykorzystaniu statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 10 ton lub o liczbie miejsc co najmniej 20.
podstawa prawna – art. 8 ust. 3 lit. c) rozporządzenia nr 1008/2008 oraz art. 167a ust. 2 w zw. z art. 167a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze oraz § 4 w związku z § 2 rozporządzenia MI
wzór informacji Załącznik nr 2- rozporządzenie MI

8. przedstawiać Prezesowi Urzędu na jego żądanie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w Rozdziale II rozporządzenia nr 1008/2008, bowiem koncesja zachowuje ważność tak długo, jak długo przewoźnik spełnia wymogi rozdziału II rozporządzenia nr 1008/2008.

podstawa prawna - z art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008


Ponadto przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wskazanych w wydanej mu koncesji.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies