26.10.2015 Aktualizacja: 03.07.2019

Zgody na loty w strefach R

Dla lotów w strefach „R” obowiązuje poniższe rozporządzenie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 106, poz. 678 z późn. zm.)

R — (Restricted Area) strefę ograniczeń, obejmującą przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad aglomeracjami miejskimi, parkami narodowymi oraz obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;

§ 7. 1. Zakazów wykonywania lotów w strefach R nie stosuje się do lotów:

1)     operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE;
2)    wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;
3)    wykonywanych zgodnie z zamieszczonymi w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, procedurami podejścia do lądowania i odlotu dla lotnisk i lądowisk położonych wewnątrz tych stref;
4)    związanych z wykonywaniem prac lotniczych mających na celu patrolowanie linii energetycznych, gazociągów, obszarów leśnych oraz realizację usług agrotechnicznych;
5)    związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych położonych w zasięgu powierzchni ograniczających obiektów lotniskowych użytkowanych przez polskie państwowe statki powietrzne;
6)    wykonywanych za zgodą Prezesa Urzędu, o której mowa w ust. 2.

2. Prezes Urzędu, na wniosek burmistrza (prezydenta miasta) albo innego podmiotu zawierający akceptację burmistrza (prezydenta miasta), może wydać zgodę na wykonywanie lotów w strefach R, o których mowa w lp. 20-23 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione potrzebami gospodarczymi, kulturalnymi albo związanymi z zapewnianiem informacji publicznej, jeżeli:

  1. wykonawca tych lotów:
    1. używa śmigłowca posiadającego I klasę osiągową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 139, poz. 1333 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 592), lub samolotu posiadającego takie parametry techniczne, aby w przypadku uszkodzenia jednostki napędowej możliwa była kontynuacja lotu do lotniska lub miejsca lądowania - zgodnie z ograniczeniami użytkowymi samolotu określonymi w pkt 6.2 załącznika C Część I Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
    2. posiada aktualny certyfikat, jeśli jest wymagany, do prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej w zakresie usług stanowiących cel wykonania lotów;
  2. wniosek został złożony do Prezesa Urzędu w terminie co najmniej 14 dni przed planowanymi lotami.
  3. (W zgodzie, o której mowa w ust. 2, określa się termin jej ważności oraz warunki wykonania lotów lub ograniczenia w tym zakresie.

Wydanie zgody podlega opłacie lotniczej w wysokości 869 zł, którą należy wnieść na nw. konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Tytułem:  Wydanie zgody na wykonywanie lotów w strefach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 

Załączniki
 
1.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 106, poz. 678 z późn. zm.).
2.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące. (Dz.U.2011.251.1507). 

 

 

jQuery('a.jce_file').each(function() { jQuery(this).addClass('wf_file').removeClass('jce_file'); });
UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»