Kliknij, by wydrukować tę stronę

29.11.2007 Aktualizacja: 10.02.2016

Informacje ogólne – Motolotnie

Zasady eksploatacji i obsługi motolotni zawarte są w części ogólnej rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/

wraz z załącznikami do rozporządzenia:

tabela motolotnie

Stan techniczny motolotni

Do lotu może być użyta jedynie motolotnia, która jest sprawna technicznie i posiada ważne pozwolenie na wykonywanie lotów wpisane przez upoważniony podmiot do metryki motolotni.

Ewidencję podmiotów prowadzących działalność techniczną w zakresie motolotni prowadzi w imieniu Prezesa ULC Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych (LTT-3).

Nie wszystkie podmioty posiadają kompetencje do wydawania lub przedłużania pozwoleń na wykonywanie lotów, a także do wykonywania złożonych napraw i obsługi sprzętu z ingerencją w strukturę podzespołów. Do powyższych działań wymagane jest poza wpisem do ewidencji posiadanie odpowiedniego zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań rozporządzenia.

Wykaz podmiotów umieszczonych w ewidencji (PHG) zajmujących się działalnością techniczną w zakresie motolotni oraz zakres ich działalności:
http://www.ulc.gov.pl/pl/technika-lotnicza/spadochrony-paralotnie-lotnie-motolotnie/phg-motolotnie/361-wykaz-organizacji-prowadzcych-dziaalno-techniczn-produkcja-lub-obsuga

Przegląd motolotni w dniu lotów

Fakt posiadania metryki motolotni z aktualnym pozwoleniem na wykonywanie lotów nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania w dniu lotów przeglądu podstawowego oraz bezpośrednio przed lotem przeglądu przedlotowego. Użytkownik motolotni ma obowiązek używać do lotu motolotni w wymaganym dla niej stanie technicznym, a także zgodnie z instrukcją sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez instrukcję ograniczeń.

Działalność techniczna

Wieloosobowe podmioty, a także pojedynczy mechanicy motolotniowi podejmujący działalność techniczną w zakresie obsługi motolotni są obowiązani zgłosić tutaj Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamiar podjęcia takiej działalności na 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.

Prowadzenie jednocześnie działalności zarówno w zakresie motolotni i spadochronów do motolotni wymaga zgłoszenia i uzyskania wpisów do odrębnych ewidencji (PHG oraz P).

W oparciu o zgłoszenia Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi ewidencję podmiotów i osób zajmujących się działalnością techniczną w zakresie motolotni.

W ramach nadzoru i bieżącej działalności profilaktycznej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przekazuje podmiotom wpisanym do ewidencji zalecenia związane z obsługą i eksploatacją motolotni oraz informacje dotyczące ograniczeń wynikające z analizy zdarzeń lotniczych, a także przeprowadza kontrole podmiotów.

Podstawowy wpis do ewidencji nie upoważnia do prowadzenia działalności w pełnym zakresie.

Działalność mechaników podlegająca zatwierdzeniu

Podmioty chcące uzyskać kompetencje do wydawania lub przedłużania pozwoleń na wykonywanie lotów, a także do wykonywania złożonych napraw i obsługi sprzętu z ingerencją w strukturę podzespołów, powinny wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie procesu zatwierdzenia (dawniej certyfikacji), potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków określonych w ww. rozporządzeniu. Wraz z wydaniem zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia).

Skreślenie podmiotu z ewidencji

W przypadku prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami w/w rozporządzenia, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może ograniczyć zakres wykonywanej działalności, a nawet dokonać skreślenia podmiotu z prowadzonej ewidencji.

Wytwarzanie motolotni

Wytwarzanie motolotni wymaga uzyskania zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) potwierdzającego spełnienie wymagań w/w rozporządzenia przewidzianych dla producentów. Proces zatwierdzenia prowadzony jest na wniosek zainteresowanego. Wraz z wydaniem zatwierdzenia dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia).

Pojedyncze egzemplarze motolotni mogą być produkowane pod nadzorem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez podmioty nie posiadające zatwierdzenia / certyfikatu.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dla motolotni określa każdorazowo na wniosek zainteresowanego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do motolotni mogą mieć zastosowanie poniższe wymagania techniczne:

Spadochrony używane przez motolotniarzy

Użytkownik spadochronu ma obowiązek używać do lotu spadochronu w wymaganym dla niego stanie technicznym, a także zgodnie z instrukcją sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez instrukcję ograniczeń.

Przeglądy techniczne spadochronów, wystawianie kart spadochronów oraz wydawanie dopuszczeń do użycia wykonywane jest przez podmioty wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Sposób prowadzenia przez mechaników zapisów w kartach spadochronów (uwaga wyłącznie do celów poglądowych):
docplik do pobrania3.7 MB

Odmienne wymogi formalne dla spadochronów ratowniczych

Spadochrony używane przez motolotniarzy należą do jednej z dwóch grup:

Do spadochronów ratowniczych oraz spadochronowych systemów ratowniczych stosuje się zróżnicowane wymogi formalne; poniżej szczegółowa informacja na ten temat.

spadochrony ratownicze

spadochronowe systemy ratownicze

Brak obowiązku posiadania karty spadochronu nie zwalnia użytkownika z obowiązku używania do lotu sprzętu w wymaganym dla niego stanie technicznym i zgodnie z instrukcją, w tym stosowania zaleceń producenta oraz nadzorów krajowych, a także monitorowania bieżących publikacji w tym zakresie.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies