29.11.2007 Aktualizacja: 10.02.2016

Informacje ogólne – Motolotnie

Zasady eksploatacji i obsługi motolotni zawarte są w części ogólnej rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/

wraz z załącznikami do rozporządzenia:

  • Załącznikiem nr 3 Motolotnie
  • Załącznikiem nr 8 Sposób prowadzenia ewidencji statków powietrznych
  • Załącznikiem nr 4 Spadochrony - między innymi w zakresie spadochronowych systemów ratowniczych oraz spadochronów ratowniczych używanych podczas lotów na motolotniach

tabela motolotnie

Stan techniczny motolotni

Do lotu może być użyta jedynie motolotnia, która jest sprawna technicznie i posiada ważne pozwolenie na wykonywanie lotów wpisane przez upoważniony podmiot do metryki motolotni.

Ewidencję podmiotów prowadzących działalność techniczną w zakresie motolotni prowadzi w imieniu Prezesa ULC Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych (LTT-3).

Nie wszystkie podmioty posiadają kompetencje do wydawania lub przedłużania pozwoleń na wykonywanie lotów, a także do wykonywania złożonych napraw i obsługi sprzętu z ingerencją w strukturę podzespołów. Do powyższych działań wymagane jest poza wpisem do ewidencji posiadanie odpowiedniego zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań rozporządzenia.

Wykaz podmiotów umieszczonych w ewidencji (PHG) zajmujących się działalnością techniczną w zakresie motolotni oraz zakres ich działalności:
http://www.ulc.gov.pl/pl/technika-lotnicza/spadochrony-paralotnie-lotnie-motolotnie/phg-motolotnie/361-wykaz-organizacji-prowadzcych-dziaalno-techniczn-produkcja-lub-obsuga

Przegląd motolotni w dniu lotów

Fakt posiadania metryki motolotni z aktualnym pozwoleniem na wykonywanie lotów nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania w dniu lotów przeglądu podstawowego oraz bezpośrednio przed lotem przeglądu przedlotowego. Użytkownik motolotni ma obowiązek używać do lotu motolotni w wymaganym dla niej stanie technicznym, a także zgodnie z instrukcją sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez instrukcję ograniczeń.

Działalność techniczna

Wieloosobowe podmioty, a także pojedynczy mechanicy motolotniowi podejmujący działalność techniczną w zakresie obsługi motolotni są obowiązani zgłosić tutaj Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamiar podjęcia takiej działalności na 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.

Prowadzenie jednocześnie działalności zarówno w zakresie motolotni i spadochronów do motolotni wymaga zgłoszenia i uzyskania wpisów do odrębnych ewidencji (PHG oraz P).

W oparciu o zgłoszenia Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi ewidencję podmiotów i osób zajmujących się działalnością techniczną w zakresie motolotni.

W ramach nadzoru i bieżącej działalności profilaktycznej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przekazuje podmiotom wpisanym do ewidencji zalecenia związane z obsługą i eksploatacją motolotni oraz informacje dotyczące ograniczeń wynikające z analizy zdarzeń lotniczych, a także przeprowadza kontrole podmiotów.

Podstawowy wpis do ewidencji nie upoważnia do prowadzenia działalności w pełnym zakresie.

Działalność mechaników podlegająca zatwierdzeniu

Podmioty chcące uzyskać kompetencje do wydawania lub przedłużania pozwoleń na wykonywanie lotów, a także do wykonywania złożonych napraw i obsługi sprzętu z ingerencją w strukturę podzespołów, powinny wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie procesu zatwierdzenia (dawniej certyfikacji), potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków określonych w ww. rozporządzeniu. Wraz z wydaniem zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia).

Skreślenie podmiotu z ewidencji

W przypadku prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami w/w rozporządzenia, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może ograniczyć zakres wykonywanej działalności, a nawet dokonać skreślenia podmiotu z prowadzonej ewidencji.

Wytwarzanie motolotni

Wytwarzanie motolotni wymaga uzyskania zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) potwierdzającego spełnienie wymagań w/w rozporządzenia przewidzianych dla producentów. Proces zatwierdzenia prowadzony jest na wniosek zainteresowanego. Wraz z wydaniem zatwierdzenia dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia).

Pojedyncze egzemplarze motolotni mogą być produkowane pod nadzorem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez podmioty nie posiadające zatwierdzenia / certyfikatu.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dla motolotni określa każdorazowo na wniosek zainteresowanego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do motolotni mogą mieć zastosowanie poniższe wymagania techniczne:

Spadochrony używane przez motolotniarzy

Użytkownik spadochronu ma obowiązek używać do lotu spadochronu w wymaganym dla niego stanie technicznym, a także zgodnie z instrukcją sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez instrukcję ograniczeń.

Przeglądy techniczne spadochronów, wystawianie kart spadochronów oraz wydawanie dopuszczeń do użycia wykonywane jest przez podmioty wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Sposób prowadzenia przez mechaników zapisów w kartach spadochronów (uwaga wyłącznie do celów poglądowych):
docplik do pobrania3.7 MB

Odmienne wymogi formalne dla spadochronów ratowniczych

Spadochrony używane przez motolotniarzy należą do jednej z dwóch grup:

  • spadochrony ratownicze - przeznaczone do wykonywania skoków w celach ratowniczych i zaliczane do kategorii spadochrony osobowe
  • spadochronowe systemy ratownicze - wykorzystywane do ratowania całych motolotni z załogą lub bez, które nie są przeznaczone do wykonywania skoków i należą do kategorii spadochrony innego przeznaczenia.

Do spadochronów ratowniczych oraz spadochronowych systemów ratowniczych stosuje się zróżnicowane wymogi formalne; poniżej szczegółowa informacja na ten temat.

spadochrony ratownicze

  • jako spadochrony osobowe we wszystkich zastosowaniach muszą posiadać kartę zestawu spadochronowego z ważnym dopuszczeniem do skoków. Obsługa tych spadochronów, w tym także ich układanie i dopuszczanie do skoków, może być przeprowadzona tylko przez mechaników spadochronowych (świadectwo kwalifikacji z uprawniwniem TM(P)) działających w ramach podmiotów wpisanych do ewidencji (P)

spadochronowe systemy ratownicze

  • nie we wszystkich zastosowaniach muszą posiadać jpg kartę spadochronu innego przeznaczenia 577.29 KB
  • między innymi do lotów na motolotni wykonywanych przez osoby nie posiadające świadectwa kwalifikacji pilota motolotni, lotów więcej niż jednoosobowych, działalności gospodarczej i szkolenia personelu lotniczego mogą być używane tylko spadochronowe systemy ratownicze posiadające kartę spadochronu innego przeznaczenia z aktualnym dopuszczeniem do użycia. Obsługa tych spadochronów, w tym także ich układanie, montaż i dopuszczanie do użycia, może być przeprowadzona, przy braku dodatkowych zastrzeżeń ze strony producenta, przez działających w ramach podmiotów wpisanych do ewidencji (P) zarówno mechaników spadochronowych (świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem TM(P)), jak i mechaników motolotniowych (świadectwo kwalifikacjiTM(PHG))

Brak obowiązku posiadania karty spadochronu nie zwalnia użytkownika z obowiązku używania do lotu sprzętu w wymaganym dla niego stanie technicznym i zgodnie z instrukcją, w tym stosowania zaleceń producenta oraz nadzorów krajowych, a także monitorowania bieżących publikacji w tym zakresie.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies