04.01.2017 Aktualizacja: 13.11.2017

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej w 2017 r.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, iż w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. podmioty zainteresowane mogą składać wnioski o dofinansowanie przez tutejszy organ zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w zakresie bezpieczeństwa. Wysokość udzielonej pomocy nie może przekroczyć 50% łącznej wartości planowanych kosztów zakupu sprzętu lub urządzenia, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

W rozdziale 56 działu 600 części 56 ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO WEDŁUG DZIAŁÓW WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2017 stanowiącego Załącznik nr 2 USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r przewiduje, iż Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może rozdysponować w 2017 zł pomiędzy podmioty ubiegające się o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w zakresie bezpieczeństwa kwotę 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy).

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezesa Urzędu w terminie do dnia 15 marca 2017 r., w którym zostały złożone, chyba że ustawa budżetowa na rok, w którym wnioski zostały złożone, nie wejdzie w życie do dnia 1 lutego. W takim przypadku Prezes Urzędu rozpatrzy wnioski w terminie sześciu tygodni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. 2012 r. poz. 904) i dostępny jest na stronie Dziennika Ustaw.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy aktualne dane nie zostały ujawnione w rejestrze – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określającego formę prawną podmiotu ubiegającego się o pomoc oraz sposób jego reprezentacji, w szczególności kopię umowy spółki lub innego przewidzianego przepisami dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji podmiotu ubiegającego się o pomoc;
2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo w przypadku nieotrzymania pomocy de minimis – oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.6);
3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);
4) zatwierdzone sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat obrotowych, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez okres krótszy niż 2 lata przed złożeniem wniosku – za okres 1 roku obrotowego, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości bez uwzględnienia ewentualnych przychodów z otrzymanej pomocy de minimis objętej wnioskiem albo poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych sprawozdań.

Kryteria podziału kwoty, której dysponentem jest Prezes tut. Urzędu:
Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy bierze pod uwagę zwiększenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz poprawę ruchu lotniczego, polegające na:
• zapewnieniu usunięcia w całości zagrożenia bezpieczeństwa istniejącego w działalności podmiotu;
• dostosowaniu podmiotu do standardów bezpieczeństwa wynikających z wymogów zawartych w krajowych oraz międzynarodowych przepisach z zakresu lotnictwa cywilnego;
• zwiększeniu bezpieczeństwa lotów przez wyposażenie załóg statków powietrznych w środki bezpieczeństwa;
• dostosowaniu sprzętu lotniczego w środki zwiększające poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu lotów w zmiennych warunkach atmosferycznych;
• wyposażeniu we wzrokowe pomoce nawigacyjne;
• zapewnieniu bezpieczeństwa utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego;
• zapewnieniu zasilania stanowisk kierowania ruchem lotniczym;
• przyczynieniu się do realizacji zaleceń pokontrolnych z zakresu lotnictwa cywilnego.

W przypadku gdy zostaną złożone w 2017 r. wnioski przewyższające łącznie kwotę 500.000 zł, Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy, oprócz kryteriów, o których mowa powyżej weźmie pod uwagę:
1) ilość i wysokość dofinansowania przyznanego podmiotowi na zakup sprzętu i urządzeń w latach poprzednich;
2) poprawność wypełniania obowiązków wynikających z przyznanego w latach poprzednich przez Prezesa Urzędu dofinansowania na zakup sprzętu i urządzeń, w tym realizacji postanowień umów o dofinansowanie.
3) potrzeby podmiotów, których celem statutowym jest prowadzenie działalności lotniczej lub realizacja nadzoru w tym zakresie, a których dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, wspólników albo akcjonariuszy.

W przypadku pytań bądź wątpliwości informacji udzielać będą:

Przewodniczący Komisji ds. rozdziału środków budżetowych ULC Tomasz Kęska-Leszyński tel. 22 520-73-75
Sekretarz Komisji ds. rozdziału środków budżetowych Kinga Kulig - Białkowska tel. 22 520-77-18

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»