15.09.2020 Aktualizacja: 18.01.2021

100 KSA i nowe cele szkoleniowe

Kontekst formalny


W lutym 2018 roku EASA opublikowała Decyzję Dyrektora Wykonawczego (ED) 2018/001/R. Zawierała ona zaaktualizowane Cele Szkoleniowe (dalej: ”LO”) do sylabusa wiedzy teoretycznej oraz egzaminów teoretycznych, jak również wprowadziła do nich koncepcję Zarządzania Ryzykiem Zagrożeń i Błędów (TEM) i jej zastosowanie. Zmienione LO dostosowane są do aktualnych potrzeb lotnictwa komercyjnego i mają zapewnić pilotom zawodowym wyposażenie w wiedzę teoretyczną oraz zrozumienie potrzeb i wyzwań jakie stoją przed nimi w nowoczesnym środowisku ich przyszłej pracy. Szczególną uwagę zwrócono uwagę na rozszerzenie kluczowych kompetencji pilotów oraz umiejętność podejmowania świadomych decyzji.


Wyżej wymieniona Decyzja wprowadziła również nowe LO w Obszarze 100 KSA (ang. Knowledge, Skills, Attitude – Wiedza, Umiejętności, Postawa) które mają na celu rozszerzenie kluczowych kompetencji szkolonych pilotów już w czasie szkolenia teoretycznego do licencji profesjonalnych. Decyzja ta nakłada również na ATO obowiązek oceny z Obszaru 100 KSA szkolonych kandydatów. Umiejętności te koncentrują się na zastosowaniu posiadanej wiedzy, rozumieniu jej na poziomie wielu przedmiotów jednocześnie i możliwości zademonstrowania zarówno wiedzy i umiejętności zarówno technicznych jak i pozatechnicznych. Nowe LO w zakresie obszaru 100 KSA nie podlegają egzaminowaniu przez Władzę Lotniczą lecz podlegają ocenie na poziomie ATO, po to aby zapewnić kursantom możliwość uzyskania właściwego poziomu kompetencji jeszcze przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej w ULC.

W listopadzie 2018 roku EASA opublikowała Decyzję Dyrektora Wykonawczego (ED) 2018/011/R, która uporządkowała szereg zagadnień związanych z AMC i GM zarówno do PART-FCL jak i PART-ARA Regulacji (UE) 1178/2011 w tym:
• Szczegółowy sylabus i LO do licencji ATPL, CPL, MPL oraz uprawnienia IR dla samolotów (A) i śmigłowców (H),
• Zmieniono procedury egzaminacyjne związane z w/w sylabusami.

W sierpniu 2019 roku EASA opublikowała Decyzję Dyrektora Wykonawczego (ED) 2019/017/R. Zawierała ona nowy przedmiot „090 Łączność” który zastępuje dotychczasowe przedmioty „ 091 Łączność VFR” i „092 Łączność IFR”) zgodnie ze zmianą (UE) 2018/1974 z 14 grudnia 2018 roku zmieniającą Rozporządzenie (UE) 1178/11. Zmieniła ona również stosowne AMC do ARA.FCL.300(b) zmieniając procedury egzaminacyjne w zakresie wprowadzenia nowego przedmiotu „090 Łączność”. Dokonano w niej też szeregu zmian edytorskich do AMC z dodatku 6 i w celach szkoleniowych (LO) (np. AMC1 FCL310, FCL.515(b), FCL615(b) „Egzaminy z wiedzy teoretycznej” do wyżej wspomnianych Decyzji (ED) 2018/001/R i 2018/011/R.
Wszystkie wymienione wyżej Decyzje Dyrektora Wykonawczego (ED) mają datę stosowania „najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 r”.

Kandydaci do egzaminów powinni również odnotować, że zdawanie egzaminów w starym formacie powinno zakończyć się do dnia 31 stycznia 2022 roku, co wynika z zaleceń EASA:


„ECQB opiera się na szczegółowym sylabusie wiedzy teoretycznej i przedmiotach nauczania opublikowanych w AMC / GM do Part-FCL. Główne zmiany w nich zostały opublikowane w 2018 i 2019 r., przy czym ostateczny termin dostosowania się do tych zmian upływa z końcem stycznia 2022 r. Kursy szkoleniowe i egzaminy do tej daty mogą zatem być zgodne ze „starym” programem nauczania i celami szkoleniowymi opublikowanymi w 2014 r. i 2016 r. lub z „nowym” programem nauczania i celami szkoleniowymi opublikowanymi w 2018 i 2019 r. Od lutego 2022 r. wszystkie egzaminy powinny być prowadzone w oparciu o najnowszą wersję ECQB, która jest zgodna z „nowym” sylabusem.

W grudniu 2019 roku ULC przypomniał wszystkim ATO, których dotyczą zmiany w przepisach o konieczności dostosowania programów szkoleń i konsekwencjach jakie niesie dla szkolonych opóźnienie tych zmian.

 

Ramy Czasowe
Obecnie ATO szkolą zarówno według:
- nowego formatu (LO zawarte w Decyzjach (ED): 2018/001/R, 2018/011/R i 2019/017/R wraz ocenami z obszaru 100 KSA);
- starego formatu, bez uwzględnienia wyżej wymienionych LO oraz ocen z obszaru 100 KSA, co jest możliwe gdyż najpóźniejszy termin na dostosowanie się ATO do nowego formatu to dzień 31 stycznia 2022 roku.
Kandydaci którzy wybrali lub wybiorą ATO szkolące według starego formatu muszą się liczyć z ryzykiem skróconego terminu na zdawanie egzaminów (mniej niż 18 miesięcy na zdawanie) o którym mowa jest wyżej.


Aby zapewnić przejście ze starego formatu na nowy ULC przyjmuje egzaminy w oparciu o dwie bazy:
ECQB 7.0 – dla kandydatów którzy przeszli szkolenie według starego formatu;
ECQB 2020 – dla kandydatów, którzy przeszli szkolenie według nowego formatu.

Zmiany związane z nową bazą pytań egzaminacyjnych ECQB 2020 to:
- Usunięto nieaktualne pytania związane z zagadnieniami które nie zostały uwzględnione w nowym formacie szkolenia. Fakt ten powoduje to, że kandydaci szkoleni w nowym formacie nie są narażeni na zetknięcie się w czasie egzaminu z pytaniami których nie obejmowało szkolenie, a które znajdują się w bazie pytań ECQB 7.
- Nowe cele szkoleniowe przyczyniły się do wprowadzenia nowych pytań egzaminacyjnych. Kandydaci którzy ukończyli szkolenie w starym formacie, powinni uzupełnić swoją wiedzę o te zagadnienia w ramach kursu pomostowego, czyli szkolenia uwzględniającego różnice pomiędzy starymi a nowymi celami szkoleniowymi.
- Generalnie kandydaci powinni przystąpić do procesu egzaminowania w ramach jednej bazy pytań czego powodem są: przegrupowania zagadnień pomiędzy przedmiotami, zmiany liczby pytań w obrębie przedmiotów oraz co za tym idzie zmiany maksymalnych czasów przeznaczonych na ich zdawanie. Szkolenie pomostowe daje kandydatowi, który ukończył szkolenie w starym formacie, możliwość do przystąpienia (w tym ponownego przystąpienia) do wszystkich egzaminów w oparciu o ECQB 2020. W przypadku skorzystania przez kandydata z takiej możliwości zastosowanie ma FCL.025(b)(2), czyli czas na zdanie wszystkich egzaminów wynosi 18 miesięcy liczone od końca miesiąca w którym kandydat przystąpił do zdawania egzaminów wg ECQB 2020.
Szczegóły zmian dostępne są w arkuszu kalkulacyjnym na stronie EASA  https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/TK-Syllabus-Comparison-Document-v2.xlsx . Zielonym kolorem oznaczono w nim nowe elementy formatu, oznaczono tam również usunięte oraz przegrupowane elementy sylabusa.

Na decyzję LKE (zgodnie z AMC1.ARA.FCL300(b)) o zakwalifikowaniu kandydata do zdawania egzaminów teoretycznych z wykorzystaniem ECQB 2020 nie ma obecnie wpływu brak przedmiotu „100 KSA” w programie ATO które przeprowadzało szkolenie, ponieważ przedmiot ten nie podlega egzaminowaniu za pomocą ECQB w ULC, a ponadto ATO ma prawo wprowadzić przedmiot „100 KSA” do programu szkolenia w okresie późniejszym tj. przedmiot „100 KSA” stanie się obowiązkowym elementem nowego formatu najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku. Brak pozytywnych ocen z przedmiotu „100 KSA” od tej daty skutkował będzie zgodnie z AMC1.FCL.025(a)(2) ograniczeniami w wydawaniu rekomendacji do egzaminów w ULC przez ATO. Jedynym kryterium decyzji o przydzieleniu bazy egzaminacyjnej (nie jest to decyzja ATO, ani kandydata) jest stwierdzenie czy zatwierdzony sylabus szkolenia ATO które przeprowadzało szkolenie z pozostałych przedmiotów (poza „100 KSA”) zawierał cele szkoleniowe zawarte w Decyzji (ED): 2018/001/R i kolejnych.

Celem uniknięcia potencjalnych nieporozumień w czasie sesji egzaminacyjnych w okresie przejściowym prosimy kandydatów o upewnienie się czy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego zawiera stosowne informacje na ten temat. Zgodnie z przepisem ORA.ATO.130(b) wszystkie programy i instrukcje szkolenia dostępne są dla szkolonych. Kandydaci w czasie szkolenia mogą zweryfikować czy zatwierdzony sylabus zgodny jest ze zmianą 4 do AMC/GM do PART-FCL. ( https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/part-fcl-amcgm-amendment-4 ). Kwestia sprecyzowania stosowanego sylabusa oraz dostępności przedmiotu „100 KSA” i ocen z nim związanych powinna być również brana pod uwagę przy zawieraniu umów na szkolenie. Obowiązkiem każdego ATO jest szkolenie zgodnie z zatwierdzonym sylabusem, a nie „szkolenie do którejkolwiek z baz ECQB”. W interesie każdego kandydata jest osiągnięcie celów szkoleniowych związanych z sylabusem (patrz wskazany wyżej arkusz na stronie EASA) , a nie nauka odpowiedzi na pytania z ECQB.
Na dzień 18 stycznia 2021 roku średnia wyników z przeprowadzonych w ULC egzaminów w oparciu o ECQB 2020 wynosi 85 %.


Baza ECQB 2020 miała być dostępna od sesji w sierpniu 2020 EASA (pierwsza sesja na w terminie 18 miesięcy przed datą 31 stycznia 2022 r) i taki termin jej dostępności został również zgłoszony do EASA. Ze względu na pandemię termin ten zmuszeni byliśmy przenieść termin dostępności bazy ECQB 2020 na sesję w listopadzie 2020 roku.
Kandydaci, którzy nie zdadzą egzaminów w starym formacie o czasie, będę musieli przejść przed ponownym przystąpieniem do egzaminów specjalne szkolenia pomostowe. Podobnie rekomendujemy przejście szkolenia pomostowego ze starego formatu na nowy dla kandydatów, którzy nie zdali egzaminu z wiedzy teoretycznej i muszą go powtórzyć, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie utrzymanie możliwości zdawania egzaminów w terminie 18 miesięcy.
Nie bez znaczenia również jest, że nowy format (w tym ocena 100 KSA) powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie przyszłych pracodawców (głównie linie lotnicze), którzy w efekcie mogą preferować kandydatów, którzy wyszkoleni byli w oparciu o ten format i posiadają uwidocznioną na zaświadczeniu tę ocenę.

Odnośniki do w/w Decyzji (ED):
ED 2018/001/R  https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2018001r
ED 2018/011/R  https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2018011r
ED 2019/017/R  https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2019017r

Arkusz z zestawieniem zmian w formatach (sylabusy i cele szkoleniowe)
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/TK-Syllabus-Comparison-Document-v2.xlsx

Przykładowe pytania I załączniki do nowego formatu
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/ecqb-sample-annexes-v1.pdf

Więcej informacji o 100 KSA i nowych celach szkoleniowych oraz nowej ECQB na stronie EASA:
https://www.easa.europa.eu/domains/aircrew-and-medical/european-central-question-bank-ecqb

 

***

SUBJECT AREA 100 – KNOWLEDGE, SKILLS AND ATTITUDES (KSA) AND NEW LEARNING OBJECTIVES (LOs)
Formal context


In February 2018, EASA published the Executive Director (ED) Decision 2018/001/R. It contained the updated Learning Objectives (LOs) for the theoretical knowledge (TK) syllabi and ground school examinations, and introduced the threat and error management (TEM) concept and its application. The updated LOs correspond to today’s operational environment and ensure that commercial pilots are equipped with the knowledge and understanding relevant to modern flight deck and current industry needs. Particular attention was paid to the overall enhancement of the pilots’ core competencies and their ability to make informed decisions.


The Decision also introduced new LOs under Area 100 KSA (Knowledge, skills and attitudes) whose aim is to enhance the core competences of the trained pilots already during theoretical training to professional licenses. This Area 100 contains requirements for approved training organisations (ATOs) to assess student pilots’ KSA. These skills focus on the pilots’ ability to apply their knowledge and understanding across subjects and to demonstrate technical and non-technical skills. New LOs are not the subject of examinations organised by competent authorities, but will be assessed by the ATOs to ensure that student pilots have an adequate level of competency before they are allowed to sit their final TK examinations.


In November 2018, EASA published the Executive Director (ED) Decision 2018/011/R, which set in order a number of AMC and GM issues both into PART-FCL and PART-ARA of Regulation (EU) 1178/2011, including:
 Detailed syllabus and LOs for ATPL, CPL, MPL as well as IR(A) and IR(H),
 The examination procedures related to the above syllabi were changed.


In August 2019, EASA published the Executive Director (ED) Decision 2019/017/R. It contained the new merged Subject 090 ‘Communications’, which replaced Subjects 091 ‘VFR Communications’ and 092 ‘IFR Communications’, as amended by Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1974 of 14 December 2018 amending Commission Regulation (EU) No 1178/2011. It also amended the relevant AMC to ARA.FCL.300(b) by modifying the examination procedures due to introduction of the new subject ‘090 Communications’. It also made a number of editorial changes to AMC of Appendix 6 and to LOs (e.g. AMC1 FCL310, FCL.515(b), FCL615(b) ‘Theoretical knowledge examinations’ to the above ED Decisions 2018/001/R and 2018/011/R.


All of the above mentioned Executive Director (ED) Decisions shall apply ‘31 January 2022 at the latest’.


Examination candidates should also note that old-format examinations should be completed by 31 January 2022 as recommended by EASA:
‘The ECQB is based on the detailed theoretical knowledge (TK) syllabus and LOs published in AMC/GM to Part-FCL. Major changes to these were published in the course of 2018 and 2019, with the deadline for compliance with these changes being the end of January 2022. Training courses and examinations until that date may therefore align with the “old” syllabus and LOs published in 2014 and 2016, or with the “new” syllabus and LOs published in 2018 and 2019. From February 2022 onwards all examinations should be based on the latest release of the ECQB that aligns to the “new” syllabus.’


In December 2019, the Civil Aviation Authority reminded all ATOs affected by the changes about the necessity to adjust syllabi and about consequences of delay for the trainees.


Timeframe


Currently, ATOs provide training both according to:
new format with LOs contained in ED Decisions: 2018/001/R, 2018/011/R and 2019/017/R including assessments in Area 100 KSA;
old format, without accounting for the above mentioned LOs and Area 100 KSA, which is possible because the latest date for ATO to adapt to the new syllabus is 31January 2022.
Candidates who chose or will choose ATO providing training according to the old format must take into account the risk of reduced deadline for taking the exams (less than 18 months).


To ensure the transition from the old to the new format, the Civil Aviation Authority is providing/planning to provide exams based on two bases:
 ECQB 7.0 – for candidates who have undergone training in the old format;
 ECQB 2020 – for candidates who have undergone training in the new format.


The ECQB 2020 database was to be available from August 2020 session (the first session provided 18 months before 31 January 2022) and such availability date was reported to EASA. Due to COVID-19 outbreak, we were forced to move the availability date of the ECQB 2020 database to November 2020 session.


Candidates failing the old format exams within specified timeframe will need to undergo special bridge training before retaking the exams. Likewise, we recommend bridge training from the old to new format for candidates who have not passed the theoretical knowledge exam and must retake it, since only in this way they will be able to retain the ability to pass the exams within 18 months.


It is also not without significance that the new format (including Area 100 KSA assessment) was created in response to the needs of future employers (mainly airlines), who may prefer candidates who have been trained on the basis of new format and have this form of assessment shown on their certificate.

Links to the above mentioned ED Decisions:
ED 2018/001/R  https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2018001r
ED 2018/011/R  https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2018011r
ED 2019/017/R  https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2019017r


Worksheet with a breakdown of the format changes (syllabi and LOs):
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/TK-Syllabus-Comparison-Document-v2.xlsx


Sample questions and attachments to the new format:
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/ecqb-sample-annexes-v1.pdf


More about Area 100 KSA, new LOs and new ECQB see:
https://www.easa.europa.eu/domains/aircrew-and-medical/european-central-question-bank-ecqb

 

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies