16.05.2016 Aktualizacja: 08.11.2019

Egzaminowanie dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

Na podstawie art. 150 ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.) w zw. z brzmieniem § 21 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. poz. 99), podaje się do publicznej wiadomości informację, iż z dniem 21 stycznia 2015 r. uległy zmianie zasady egzaminowania dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Podstawą do wydania ww. świadectwa operatora urządzeń radiowych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z § 21 ust. 5 ww. rozporządzenia, jest załączenie do wniosku:

- uwierzytelnionej kopii licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego z wpisanym uprawnieniem radiotelefonicznym, lub uwierzytelnionej kopii licencji lub świadectwa kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu wydane przez Prezesa ULC i odbycie szkolenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu wydane przez Prezesa ULC i zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Osoby, które ubiegają się o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych, a nie wchodzące w skład personelu lotniczego i nie ubiegające się o wydanie licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego zobowiązane są zdać egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych z wykorzystaniem techniki komputerowej w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do ww. egzaminu składa do Prezesa ULC wniosek o egzamin teoretyczny na świadectwo operatora urządzeń radiowych, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną sesją egzaminacyjną.

 

 

Wniosek o egzamin teoretyczny na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej WAŻNE do pobrania tylko dla osób, które chcą zdawać jedynie egzamin na świadectwo operatora, a nie zdawały, nie zdają i nie będą zdawać egzaminu na licencję
plik do pobrania192 KB

Materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych:
Załącznik 10 do Konwencji Chicagowskiej – „Łączność lotnicza” tom II, III część II, tom V
Załącznik 2 do Konwencji Chicagowskiej - „Przepisy ruchu lotniczego”

Wyżej wymienione dokumenty można znaleźć w poniższym linku:
http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-mi%C4%99dzynarodowe/206-konwencje

Opłatę za egzamin teoretyczny na świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty lub egzamin teoretyczny na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej w wysokości 100 zł (zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia) należy wnieść na poniższe konto bankowe z dopiskiem: „opłata za egzamin na świadectwo operatora radiotelefonisty + Imię i Nazwisko kandydata”:


Urząd Lotnictwa Cywilnego
NBP O/O Warszawa  31 1010 1010 0022 9322 3100 0000


Zgodnie z § 27 ust. 2 ww. rozporządzenia opłata za egzamin poprawkowy wynosi 50 zł, zaś na podstawie § 27 ust. 4: W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu opłata za przeprowadzenie egzaminu:
1)  na wniosek zainteresowanego podlega zwrotowi albo
2) podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

Szczegółowe informacje dot. wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Zapraszamy do zapoznania się z informacją

Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia:

ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH ORAZ NIEZBĘDNYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ

1. Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej lub świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty powinna wykazać się wiedzą w zakresie:

1) znajomości ogólnej budowy i zasad działania urządzeń radiotelefonicznych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej, znajomości ogólnych zasad wykorzystania innych urządzeń najczęściej stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej;

2) znajomości podstawowych zasad radiotelefonii;

3) znajomości procedur łączności radiotelefonicznej zgodnie z międzynarodowymi przepisami obowiązującymi w telekomunikacji lotniczej;

4) szczegółowej znajomości regulaminów stosowanych w radiokomunikacji lotniczej, a szczególnie części dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego (procedury w języku polskim lub angielskim);

2. Szkolenie w obsłudze i regulacji urządzeń radiotelefonicznych w zakresie pełnionej służby powinno obejmować:

1) co najmniej 10 godzin ćwiczeń na symulatorach kontroli ruchu lotniczego lub przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych w stacji lotniskowej - dla osób ubiegających się o świadectwo operatora stacji lotniskowej;

2) co najmniej 10 godzin ćwiczeń na symulatorach pokładowych urządzeń radiotelefonicznych lub przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych podczas lotu na statkach powietrznych – dla osób ubiegających się o świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty.

3. Do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty może przystąpić osoba, która ukończyła 15 lat;

4. Na przystąpienie do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty osoby, która nie ukończyła 18 lat, wymagana jest pisemna zgoda jej rodziców lub prawnych opiekunów.

 

UWAGA! Osoby, które zdały, zdają lub zamierzają zdawać egzamin na licencję NIE MUSZĄ ZDAWAĆ egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, gdyż ten egzamin jest częścią egzaminu teoretycznego na licencję.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies