02.09.2013 Aktualizacja: 19.11.2019

Jakie dokumenty trzeba złożyć przed przystąpieniem do egzaminu?

Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego:
Wniosek o egzamin teoretyczny
https://ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/egzaminy-teoretyczne/3962-egzaminy-teoretyczne 
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego:
Zgodnie z pkt FCL.025 rozporządzenia UE nr 1178/2011, zaświadczenie wydane przez ATO zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy. W przypadku gdy osoba wnioskująca nie przystąpi w tym okresie do co najmniej jednego egzaminu teoretycznego, ATO określa potrzebę dodatkowego szkolenia w oparciu o potrzeby osoby wnioskującej.
- Dowód opłaty za egzamin teoretyczny;

- Oryginał lub potwierdzona kopia dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki (potwierdzone przez ULC, organ wydający lub notarialnie), jeżeli dotyczy;

Uwaga: Należy pamiętać o podpisaniu wniosku!

Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego:
Zgodnie z pkt FCL.030 rozporządzenia UE nr 1178/2011, od osoby wnioskującej wymaga się, żeby przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego w celu wydania licencji, uprawnienia lub certyfikatu zdała wymagany egzamin z wiedzy teoretycznej. Powyższe nie dotyczy osób przechodzących zintegrowane szkolenie lotnicze.
W każdym przypadku ukończenie szkolenia teoretycznego jest wymagane przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego.

Z wyjątkiem przypadków wydawania licencji pilota liniowego (ATPL), osoba wnioskująca o przystąpienie do egzaminu praktycznego jest kierowana do tego egzaminu przez instytucję/osobę odpowiedzialną za szkolenie, po ukończeniu tego szkolenia. Dokumentacja szkolenia jest udostępniana egzaminatorowi.

Wniosek o egzamin praktyczny
http://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/komisja-egzaminacyjna/wn_o_egz_praktyczny.pdf
UWAGA!!! Wniosek o egzamin praktyczny dotyczy:

1. Licencji: ATPL, ATCL, S-ATCL, FDL i licencji wydanych przez kraje trzecie;

2. Świadectw kwalifikacji: AFISC, FISC;

3. Uprawnień wpisywanych do licencji i świadectw kwalifikacji, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:
- Zaświadczenie o zdanym egzaminie teoretycznym (W przypadku zaświadczeń wydawanych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1178/2011 zaleca się, żeby zaświadczenie, w momencie składania wniosku, było ważne przynajmniej przez kolejne trzy miesiące);

- Dowód opłaty za egzamin praktyczny;

- Oryginał lub kopia dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki (potwierdzony przez ULC, organ wydający lub notarialnie);

- Zaświadczenie o ukończeniu praktycznego szkolenia lotniczego;

- Kopia licencji (jeżeli posiada);

- Świadectwo radiotelefonisty UKE;

- Właściwe orzeczenie lotniczo-lekarskie (kopia).

Po egzaminie praktycznym:
Po zakończeniu egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności egzaminator musi:
1.    poinformować kandydata o wyniku egzaminu. W przypadku częściowego zaliczenia lub niezaliczenia egzaminator informuje kandydata o tym, że nie może on korzystać z odpowiednich uprawnień do czasu uzyskania pełnego zaliczenia. Egzaminator podaje szczegółowe informacje o wszelkich dalszych wymaganiach dotyczących szkolenia i udziela wyjaśnień dotyczących prawa kandydata do odwołania się;
2.    w przypadku zaliczenia kontroli umiejętności lub oceny kompetencji przeprowadzanej na potrzeby przedłużenia lub wznowienia ważności, wpisać do licencji lub upoważnienia kandydata nową datę ważności uprawnienia lub upoważnienia, o ile został specjalnie w tym celu upoważniony przez właściwy organ odpowiadający za licencję kandydata;
3.    dostarczyć kandydatowi podpisane sprawozdanie z egzaminu praktycznego lub kontroli umiejętności oraz niezwłocznie przedłożyć drugie i trzecie egzemplarze tego sprawozdania właściwemu organowi odpowiadającemu za licencję kandydata, a także właściwemu organowi, który wydał egzaminatorowi jego upoważnienie. Sprawozdanie musi zawierać:
a)    oświadczenie mówiące o tym, że egzaminator otrzymał od kandydata informacje dotyczące jego doświadczenia i wyszkolenia oraz że stwierdził, iż są one zgodne z określonymi wymaganiami;
b)    potwierdzenie wykonania wszystkich wymaganych manewrów i ćwiczeń, a także informacje o ustnym egzaminie z wiedzy teoretycznej, jeżeli takowy miał miejsce. W przypadku niezaliczenia którejkolwiek z części egzaminator odnotowuje powody wydania takiej oceny;
c)    wynik egzaminu, kontroli lub oceny kompetencji.

Wniosek o wydanie licencji  
http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=128&Itemid=593

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:

- Zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu teoretycznego;

- Właściwe orzeczenie lotniczo-lekarskie;

- Dowód wniesienia opłaty za wydanie licencji;

- Dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu praktycznego;

- Protokół z egzaminu praktycznego;

- Certyfikat organizacji szkolenia ATO w przypadku szkolenia w innym kraju UE;

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»