04.09.2013 Aktualizacja: 06.12.2013

Jakie dokumenty regulaminowe powinna opracować ATO?

 

Zgodnie z pkt: ORA.ATO.125, ORA.ATO.130, ORA.ATO225 oraz ORA.ATO.230 Załącznika VII (Part-ORA) do rozporządzenia UE nr 1178/2011, ATO zobowiązana jest do opracowania m.in.:
• Instrukcji Szkolenia;
• Instrukcji Operacyjnej;
• Podręcznika Zarządzania Bezpieczeństwem (SMM);
• Instrukcji (Podręcznika) Monitorowania Zgodności z wymaganiami i procedurami.

- Instrukcja Szkolenia powinna obejmować elementy opisane w akceptowalnych sposobach potwierdzenia spełnienia wymagań (AMC)w pkt: AMC1 ORA.ATO.230(a).
- Instrukcja Operacyjna powinna obejmować elementy opisane w  pkt AMC1 ORA.ATO.230(b).
- Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem (SMM), zgodnie z pkt AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) powinien stanowić kluczowy instrument komunikowania podejścia do bezpieczeństwa w całej organizacji oraz obejmować:
1. zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem;
2. polityka i cele bezpieczeństwa;
3. zakres odpowiedzialności kierownika odpowiedzialnego związany z bezpieczeństwem;
4. zakres obowiązków kluczowego personelu związanego z bezpieczeństwem;
5. procedury kontroli dokumentacji;
6. procedura identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem;
7. planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa;
8. monitorowanie wyników w zakresie bezpieczeństwa;
9. zgłaszanie i badanie incydentów;
10. planowanie działań w sytuacjach awaryjnych;
11. zarządzanie zmianą (łącznie ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi zakresu obowiązków związanych z bezpieczeństwem);
12. promowanie bezpieczeństwa.
 - Instrukcja (Podręcznik) Monitorowania Zgodności powinna zgodnie z pkt AMC1 ORA.GEN.200(a)(6)(d) zawierać odpowiednie części dokumentacji systemu zarządzania organizacji oraz następujące elementy (punktu):
1. terminologia;
2. określone standardy działań;
3. struktura organizacji;
4. przyporządkowanie obowiązków i odpowiedzialności;
5. procedury zapewniające zgodność z przepisami;
6. program monitorowania zgodności odzwierciedlający:
7. harmonogram programu monitorowania;
8. procedury audytowe;
9. procedury zgłaszania zdarzeń;
10.  procedury audytu sprawdzającego i działań naprawczych; oraz
11.  system rejestrowania.
12.  program szkolenia, o którym mowa w punkcie (e)(2);
13.  kontrola dokumentów.
Uwaga: Przy opracowywaniu dokumentacji regulaminowej w ATO należy uwzględnić wskazówki zawarte w Materiałach zawierających wytyczne (GM) w pkt GM1 ORA.GEN.200(a)(5) – stanowiącym o dokumentacji systemu zarządzania organizacji. Zgodnie z powyższym:
„Nie wymaga się powielania informacji w kilku dokumentach. Informacje mogą być zawarte w jakimkolwiek podręczniku/instrukcji organizacji (np. instrukcja operacyjna, instrukcja szkoleniowa), które również mogą być łączone.
Organizacja może również zdecydować o dokumentowaniu niektórych informacji podlegających wymogowi dokumentowania w oddzielnych dokumentach (np. w procedurach). W takim przypadku należy zapewnić, że podręczniki/instrukcje zawierają odpowiednie odniesienia do każdego oddzielnego dokumentu. Każdy z takich dokumentów powinien być uznawany za integralną część dokumentacji systemu zarządzania organizacji.”

Jednocześnie należy zauważyć, iż w związku z dużą różnorodnością certyfikowanych organizacji szkoleniowych do licencji pilotów na terytorium Polski, organ nie zamierza w najbliższej przyszłości tworzyć ani publikować jednolitych szablonów (wzorów) ww. dokumentów regulaminowych.

Celem uzyskania dodatkowej pomocy w ramach tworzenia Podręcznika Zarządzania Bezpieczeństwem (SMM) zachęca się Państwa do lektury przykładowych wytycznych w zakresie oraz przykładowej dokumentacji SMS dostępnych na stronie internetowej Urzędu: www.ulc.gov.pl → Personel lotniczy → Certyfikacja organizacji, rejestracja podmiotów → SMS w ATO.

 

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»