05.07.2016 Aktualizacja: 05.07.2016

Czy można zaliczyć nalot uzyskany na samolotach w kategorii „Special” w poczet godzin wymaganych do uzyskania licencji pilota zawodowego samolotowego (CPL(A))?

Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605), do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej dopuszcza się, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2, wyłącznie cywilne statki powietrzne:
1) wpisane do polskiego lub obcego rejestru cywilnych statków powietrznych;
2) mające wymagane znaki rozpoznawcze;
3) posiadające zdatność do lotów, potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1.
Ponadto, art. 4 ust. 1 lit. b w zw. z ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.), stanowi, że statki powietrzne – włącznie ze wszystkimi zainstalowanymi na nich wyrobami, częściami i akcesoriami – które są zarejestrowane w państwie członkowskim, […] spełniają wymagania wynikające z przepisów niniejszego rozporządzenia.
Dodatkowo, zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 216/2008, personel uczestniczący w użytkowaniu statków powietrznych, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) lub d), spełnia wymagania wynikające z przepisów niniejszego rozporządzenia, a użytkowanie statków powietrznych, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) lub d), jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
Mając na względzie brzmienie powyższych przepisów należy stwierdzić, że statek powietrzny, na którym pilot miałby uzyskać nalot do licencji CPL(A) musi być wpisany do Rejestru Statków Powietrznych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze.
Równocześnie informuje się, że szkolenie lotnicze do licencji wymienionych rozporządzeniem UE nr 1178/2011 (w tym również do licencji CPL(A)) powinno odbywać się wyłącznie na statkach powietrznych posiadających EASA-owskie świadectwo zdatności do lotu, których lista (spis) została załączona do dokumentów regulaminowych organizacji szkolenia lotniczego ATO, zgodnie z § 19 pkt 1 rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 421).

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»