11.06.2014 Aktualizacja: 11.06.2014

Czy licencję muszę odbierać osobiście czy też mogę kogoś upoważnić? A jeśli mogę upoważnić to jaki dokument musi ze soba mieć ta osoba?

Zgodnie z art. 32 KPA strona postępowania administracyjnego, (m.in. postępowania o wydanie świadectwa kwalifikacji lub licencji, może zawsze działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Zgodnie z KPA pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (a więc nawet sąsiad czy kolega).

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, a pełnomocnik powinien dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.  Opłaty tej nie uiszcza się, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny (tj.wnuki i dzieci) oraz rodzeństwo. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu pełnomocnictwa w organie, a opłatę uiszcza się z chwilą powstania obowiązku zapłaty. Zatem do ULC powinien co do zasady trafić dokument pełnomocnictwa + dowód wniesienia opłaty. Jednakże można dostarczyć dowód zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powstawania obowiązku zapłaty. Więcej na temat opłaty skarbowej:

http://www.ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe/1309-konto-bankowe-urzedu-dzielnicy-wlochy-oplaty-skarbowe

UWAGA:
Zapłatę opłaty skarbowej należy uiszczać na konto Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wskazane linkiem powyżej, nie zaś na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeznaczone do wpłat w ramach opłat lotniczych.

Zgodnie z art. 33 § 4 KPA w sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Reasumując: pełnomocnik odbierający licencję/świadectwo kwalifikacji, jeśli nie jest członkiem najbliższej rodziny,  musi posiadać oryginał pełnomocnictwa, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz poprzednią licencję (jeśli nie jest to pierwsze wydanie licencji) w celu jej zwrotu do organu.
W przypadku, gdy pełnomocnik jest członkiem najbliższej rodziny i nie ma wątpliwości co do istnienia pełnomocnictwa i jego zakresu, pełnomocnik w chwili odbioru licencji musi posiadać poprzednią licencję w celu jej zwrotu do organu, chyba, że jest to pierwsze jej wydanie.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»