06.05.2015 Aktualizacja: 06.05.2015

Odpowiedzi na pytania z seminarium z dnia 28.01.2015 r.

1.  Czy wymagany jest Certyfikat ATO na szkolenie w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania:
- lotów żaglowych na szybowcach, motoszybowcach;
- lotów falowych na szybowcach, motoszybowcach;
- lotów na szybowcach z wykorzystaniem startu z lin gumowych lub startu grawitacyjnego;
- lotów połączonych z wywożeniem skoczków  spadochronowych;
- lotów grupowych, w tym holowania dwóch i więcej szybowców (wielohol);
- lotów nocnych na szybowcach.
 Jeżeli  TAK, to czy przy szkoleniu do uzyskania w/w kwalifikacji stosujemy zasady obowiązujące i opisane w dokumentacji ATO ?
 lub
 jeżeli NIE, to wg jakich wymagań, zasad, jak i gdzie opisanych możemy prowadzić szkoleniu do uzyskania w/w kwalifikacji?

Certyfikat ATO i specyfikacja będąca załącznikiem do certyfikatu określają szkolenia , które organizacja może prowadzić. Do specyfikacji wpisywane są kursy szkoleniowe określone w części  FCL (zał. Nr.1) do rozp. UE 1178/201. Powyższe wynika z brzmienia pkt. ARA.GEN. 310 zał. VI do ww. rozporządzenia.

W związku z przytoczonymi przepisami, do specyfikacji szkoleniowej ATO szkolenia wymienione  powyżej nie są wpisywane, z wyjątkiem metody startu z wykorzystaniem lin gumowych wpisywanej do licencji SPL i LAPL(S), która jest opisana w FCL.130.S

Pozostałe szkolenia regulują przepisy rozp. MTBiGM z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego- kwalifikując pozostałe szkolenia jako szkolenia specjalistyczne , które zgodnie z § 26 ust.4 nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa ULC , a są zatwierdzane przez HT organizacji w ramach dokumentacji wewnętrznej, jeżeli takowe występują. Z powyższego wynika, że szkolenia, które nie są objęte prawem wspólnotowym , a jedynie prawem krajowym nie mogą występować w specyfikacji szkoleniowej ATO.

W zakresie lotów nocnych na szybowcach wpis do specyfikacji szkoleniowej ATO może być dokonany ale tylko w odniesieniu do lotów na TMG, wynika to z przepisu pkt.FCL 810( a) do rozp. UE 1178/2011.

2.  Do licencji wpisywane jest uprawnienie TMG, ( wg. Rozp. 1178  „Motoszybowiec turystyczny (TMG – Touring Motor Glider)” , określona klasa szybowca z integralnie zabudowanym silnikiem niechowanym w locie oraz niechowanym w locie śmigłem. Musi być zdolny do wykonania startu i wznoszenia przy użyciu własnego napędu zgodnie z instrukcją użytkowania w locie).

Nigdzie nie spotkałem „definicji motoszybowca” a niektóre loty możemy wykonywać tylko na motoszybowcu NIE turystycznym, np. loty chmurowe  (FCL.830 lit. a).

Proszę o podanie różnicy pomiędzy motoszybowcem a motoszybowcem turystycznym?

Wersja angielska rozróżnia tylko motoszybowiec turystyczny i szybowiec z napędem, zgodnie z zapisami FCL.010 i FCL.830. Określenie  „motoszybowiec inny niż TMG” wynika z  różnicy w tłumaczeniu i należy przez to rozumieć szybowiec z napędem

3.  Wstępny lot sprawdzający (wymagany wg. FCL.110.A LAPL(A) lit. c, FCL.110.H LAPL(H) lit. b, FCL.110.S LAPL(S) lit. c, FCL.110.B LAPL(B) lit. b), wykonujemy na statku powietrznej kategorii, z której zaliczamy wcześniej nabyte doświadczenie czy na st. pow. kategorii na której ma być szkolony?

Zgodnie z zapisami zawartymi w FCL.110.A LAPL(A) lit. c, FCL.110.H LAPL(H) lit. b, FCL.110.S LAPL(S) lit. c, FCL.110.B LAPL(B) lit. b w odniesieniu do poszczególnych kategorii statków powietrznych w związku z FCL.035 lit. a) pkt 1 czasu lotu, który ma być zaliczony do uzyskania licencji musi być wykonany na tej samej kategorii statku powietrznego co kategoria o którą kandydat się ubiega. W związku z tym wstępny lot sprawdzający powinien się odbyć na kategorii statku powietrznego, na której kandydat będzie szkolony i zdawać będzie egzamin praktyczny.

4.  Jak należy postąpić z kontynuacją szkolenia kandydata do licencji np. PPL(A), jeżeli wystąpiły przerwy w szkoleniu praktycznym oraz w między czasie nastąpiła zmiana programu szkolenia? Wg Wytycznych Nr 5 Prezesa ULC taki przypadek nie kwalifikuje się do sporządzenia IPS (§1 Wytycznych Nr 5 Prezesa ULC).

Przykład Kandydat szkolił się w latach 2005-2006 do licencji PPL(A) wg Programu AP 2004. Pozostał mu do wykonania tylko przelot 150 Nm z dwoma obcymi lotniskami. Z powodów nie zależnych od OSL wystąpiła przerwa, a teraz kandydat chce odbyć szkolenie wznawiające i dokończyć szkolenie w celu spełnienia wymagań do licencji PPL(A) wg. PART FCL.

Kandydaci, którzy rozpoczęli szkolenie wg. Programów obowiązujących przed wejściem w życie przepisów zgodnych z Rozporządzeniem (WE) 216/2008 mogą kontynuować szkolenie zgodnie z tymi programami pod warunkiem , że szkolenie i egzamin praktyczny zakończą się nie później niż 8 kwietnia 2016 roku. W przypadku wystąpienia długich przerw w szkoleniu, kandydat przed przystąpieniem do dalszego szkolenia powinien odbyć loty wznawiające , których ilość i zakres określa HT organizacji na podstawie analizy kandydata i propozycji instruktora szkolącego. W przypadku jeżeli kontynuacja szkolenia ma odbywać się na podstawie nowych programów zgodnych z Rozp. 1178/2011, należy opracować Indywidualny Program Szkolenia, który sporządza i zatwierdza HT organizacji. IPS powinien być sporządzony z uwzględnieniem Wytycznych Prezesa ULC w zakresie IPS.

5. Jak należy traktować  zapis FCL.700 lit. a) w stosunku do licencji LAPL(A) tj. czy np. pilot
z licencją LAPL(A) z uprawnieniem SEP(L) lub TMG może wykonywać loty  bez ważnego uprawnienia na klasę samolotu?

Zgodnie z zapisem FCL. 700 nie dotyczy licencji LAPL, SPL, BPL. W odniesieniu do posiadaczy  licencji LAPL stosuje się zapisy FCL.140. Posiadacz licencji LAPL może korzystać z wynikających z niej uprawnień po zaliczeniu, w okresie ostatnich 24 miesięcy , jako pilot co najmniej 12 godzin czasu lotu w charakterze dowódcy, w tym 12 startów i lądowań oraz szkolenia odświeżającego obejmującego 1 godzinę lotu z instruktorem. Jeżeli pilot nie spełnia tych wymagań, musi poddać się kontroli umiejętności przed egzaminatorem przed ponownym korzystaniem z uprawnień wynikających z licencji.

6. Jak należy traktować  uzyskiwanie kwalifikacji do lotów na szybowcu w świetle zapisów FCL.710  Uprawnienia na klasę i typ – warianty statków powietrznych?

Zgodnie z zapisami podczęści H FCL szybowce nie są klasą statków powietrznych wpisywanych do licencji.

7. Jak to jest w końcu z obowiązywaniem Rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych, Zał. 2 (PL-6)?

Czy jeżeli ATO prowadzi szkolenie na statku pow. nie EASA, musi posiadać dodatkowo IWL i inne dokumenty wg. PL-6?

Załącznik 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych  (PL-6) w dalszym ciągu funkcjonuje w naszym systemie prawnym.

Ponieważ kwestie eksploatacji statków powietrznych posiadających certyfikat typu EASA zostały uregulowane w rozporządzeniu 965/2012, to tych statków powietrznych PL-6 nie dotyczy.

Z kolei statki powietrzne, które nie posiadają certyfikatu typu EASA i spełniają kryteria określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r., objęte są w całości regulacjami zawartymi w PL-6.

Podsumowując, jeżeli ATO użytkuje(np. do holowania szybowców) statek powietrzny, który nie posiada certyfikatu typu EASA i spełnia kryteria załącznika II do rozporządzenia 216/2008 to ten statek powietrzny podlega w całości regulacjom zawartym w PL-6.

8. Czy piloci szybowcowi posiadający kwalifikacje do lotów chmurowych uzyskane przed 2004 r. i wpisane do osobistej dokumentacji pilota, będą mogli uzyskać wpis tego uprawnienia tylko po zaliczeniu egzaminu praktycznego przed egzaminatorem FE, beż konieczności szkolenia, zgodnego z FCL.830 lit. b, pkt.2, tylko po zaliczeniu egzaminu praktycznego?

Zgodnie z zaakceptowaną przez EASA zmianą do konwersji licencji pilota szybowcowego , piloci którzy uzyskali wpis do osobistej dokumentacji pilota „loty chmurowe” przed 3.04.2014 roku, mogą uzyskać wpis do licencji  po pozytywnym zaliczeniu egzaminu praktycznego.

9.  Jakie będzie możliwe maksymalne zaliczenie dotychczasowego doświadczenia kandydatom do licencji SPL lub LAPL(S) szkolonym wg. wymogów krajowych i nie zakończonym  przed 7 kwietnia br. roku?

Maksymalne zaliczenie będzie zależeć od przerwy jaka będzie występować w trakcie szkolenia. W przypadku jeżeli przerwa w szkoleniu do licencji SPL/LAPL(S) jest krótsza niż 12 miesięcy, szkolenie kontynuowane jest wg IPS. IPS powinien zostać tak zaplanowany aby po ukończeniu szkolenia całkowite doświadczenie kandydata spełniało wymagania zapisu  FCL.110.S.a).

W pozostałych przypadkach szkolenie realizowane jest wg IPS, który musi spełnić wymagania zapisu FCL.110.S.c)

10. Czy w nawiązaniu do zapisu FCL.110.S lit. c) możliwe jest zaliczenie dotychczasowego doświadczenia kandydatowi do licencji LAPL(S) posiadającemu wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca np. samolotu ULM lub balonu wolnego?

NIE można zaliczyć doświadczenia z innych kategorii  statków powietrznych, zgodnie z zapisem  FCL.035 lit. a) pkt 1)  czas lotu zaliczany do licencji, uprawnienia lub certyfikatu musi być wykonany na tej samej kategorii statku powietrznego co kategoria objęta wnioskowaną  licencją lub uprawnieniem.

Pytania zadane na seminarium

11. Czy przed rozpoczęciem szkolenia na samolocie jednosilnikowym z przestawianym śmigłem, chowanym podwoziem i certyfikowanym do przewozu 4 osób (tzw. „complex”) w zakresie CPL(A) kandydat musi przejść przeszkolenie na typ statku powietrznego?

Zgodnie z FCL.710 lit. a) i GM1 FCL.700 nie ma poszczególnych przeszkoleń na typy statków powietrznych w klasie SEP(L). Szkolenia w różnicach jest wymagane na samolot charakteryzujący się innym rozwiązaniem konstrukcyjnym (wariant klasy SEP(L)), niż te na których pilot dotychczas wykonywał loty (tabela GM1 FCL.700). Szkolenie zapoznawcze jest wymagane przy tym samym wariancie, na których pilot już wykonywał loty.

Nie ma wymogu wcześniejszego szkolenia w różnicach lub zapoznawczego dla kandydata szkolonego do CPL(A) przed rozpoczęciem szkolenia na samolocie „complex”. Jednak zgodnie z FCL.710 lit. a) kandydat przed pierwszym lotem na samolocie „complex” powinien odbyć część teoretyczną szkolenia w różnicach w zakresie, który nie posiada lub tylko szkolenie zapoznawcze.

Programy niektórych organizacji uwzględniają w tym zakresie różnice w szkoleniu praktycznym. Dla kandydatów, którzy nie wykonywali dotychczas lotów na wersjach z chowanym podwoziem i przestawialnym śmigłem określony jest ścisły zakres ćwiczeń do wykonania na samolocie „complex”. Dla kandydatów, którzy już wykonywali loty na takich wersjach samolotu instruktor indywidualnie może dopasować zakres ćwiczeń do wykonania na samolocie „complex”.

12. Czy szkolenie praktyczne do uprawnienia FI(A) można przeprowadzić na motoszybowcu turystycznym?

Szkolenie do uprawnienia FI(A), zgodnie zapisem  FCL. 915. FI.FI a) 1 i 2 musi być przeprowadzone na statku powietrznym odpowiedniej kategorii, tj. na samolocie - zgodnie z definicją zawartą w FCL.010,: Kategoria statku powietrznego oznacza podział statków powietrznych na kategorie według określonych podstawowych właściwości, na przykład: samolot, pionowzlot, śmigłowiec, sterowiec, szybowiec, balon wolny. 

13  Czy „zlecenie na lot” jest upoważnieniem instruktora szkolącego do odbycia lotu samodzielnego?

Tak, jeżeli w zleceniu jest potwierdzenie dopuszczenia ucznia do wykonywania lotów samodzielnych.

14. Czy nalot instruktorski wymagany do FI(S )/FI jest liczony od zdjęcia ograniczenia „R” czy od uzyskania uprawnienia FI(S)/R?

Nalot instruktorski liczony jest od momentu uzyskania uprawnienia FI, czyli od zdjęcia ograniczenia „R”.

Zasada ta dotyczy uprawnienia instruktorskiego (FI/FI) na wszystkie kategorie statków powietrznych.

15. Czy HT i osoby funkcyjne w stowarzyszeniu jako „organizacji non-profit” mogą pracować jako  wolontariusze?

Wolontariat nie jest dopuszczalny.

16. Czy HT, CFI, CTKI i instruktorzy szkolenia teoretycznego mogą pełnić czynności w formie „samozatrudnienia”? Jeśli tak to czy są to czynności zlecone zgodnie z ORA.GEN.205?

Tak i w takim przypadku są to zlecone czynności zgodnie z ORA.GEN.205

17. Czy jednorazowe przeprowadzenie szkolenia w innym miejscu może być zmianą niezatwierdzaną?

Tak , dopuszczamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym miejscu, pod warunkiem że  zmiana jest uwzględniona w zatwierdzonej „Procedurze wprowadzania zmian niezatwierdzanych przez Prezesa ULC” zarządzana i zgłoszona zgodnie z tą procedurą, czyli  organizacja musi przeprowadzić analizę ryzyka oraz odnotować to w systemie zarządzania  i poinformować ULC przed przeprowadzeniem szkolenia.

18. Czy instruktor szkolący na symulatorze do uprawnienia IR(A) musi posiadać upoważnienie SFI(A)/STI(A), czy wystarczy ważny wpis uprawnienia FI/IR lub IRI wpisane do licencji pilota?

Zgodnie z FCL.905.IRI lit. a, instruktor IRI jest uprawniony do prowadzenia szkolenia w zakresie wydawania oraz przedłużania i wznawiania ważności uprawnień IR na odpowiednią kategorię statku powietrznego.

Zgodnie z FCL.905.SFI Instruktor SFI jest uprawniony do prowadzenia szkolenia w locie na urządzeniach syntetycznych w odpowiedniej kategorii statku powietrznego, w zakresie:

a) wydawania oraz przedłużania i wznawiania ważności uprawnień IR, o ile posiada lub posiadał uprawnienia IR na odpowiednią kategorię statku powietrznego i ukończył szkolenie IRI; […]

Zgodnie z FCL.905.STI lit. a, instruktor STI jest uprawniony do prowadzenia szkolenia w locie na urządzeniach syntetycznych w odpowiedniej kategorii statku powietrznego, w zakresie:
1) wydawania licencji;
2) wydawania oraz przedłużania lub wznawiania ważności uprawnień IR oraz uprawnień na klasę lub typ statków powietrznych z załogą jednoosobową, z wyjątkiem samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową.

W związku z powyższym, uprawnienie FI/IR i IRI mają szerszy zakres niż upoważnienia SFI(A) lub STI(A), ponieważ pozwalają na szkolenie zarówno na samolocie, jak i na urządzeniu syntetycznym. Natomiast upoważnienia SFI(A) i SFI(A) ograniczają się wyłącznie do prowadzenia szkolenia na urządzeniu syntetycznym.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»