15.09.2015 Aktualizacja: 31.10.2022

Operacje specjalistyczne

Operacje specjalistyczne

A. Operacje specjalistyczne SPO oraz operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka SPO HR wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012.
B. Zarobkowe operacje specjalistyczne wykonywane statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust.2 pkt 2 zgodnie z art. 163d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze.
C. Zarobkowe operacje przeciwpożarowe i gaśnicze wykonywane na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z art. 163c ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo lotnicze.
D. Zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka wykonywane statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust.2 pkt 2 na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z art. 163c ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze.
E. Niezarobkowe operacje specjalistyczne wykonywane przy użyciu statków powietrznych innych niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012.

A. Operacje specjalistyczne SPO praz operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka SPO HR wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012

UWAGA!

Został zaktualizowany druk Zgłoszenia zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012 w sprawie operacji lotniczych (druk ULC-NCC_SPO-_965)

A.1 Operacje specjalistyczne SPO

1. Podmiot, który chce wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub wziętych w leasing zgodnie z ORO.SPO.100 lit. oraz podmiot, który chce wykonywać niezarobkowe operacje specjalistyczne przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych, przed rozpoczęciem planowanych operacji powinien:

a) wyznaczyć osoby odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad operacjami lotniczymi, szkoleniem załóg, operacjami naziemnymi oraz ciągłą zdatnością do lotu - zgodnie z ORO.AOC.135;
b) ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania – zgodnie z ORO.GEN.200;
c) zapewnić odpowiednią infrastrukturę naziemną do obsługi swoich lotów i zaplecze wsparcia operacyjnego – zgodnie z ORO.AOC.140;
d) opracować Instrukcję Operacyjną – zgodnie z ORO.MLR.100 i AMC4 ORO.MLR.100;
e) sporządzić wykaz wyposażenia minimalnego „MEL” lub dokument równoważny umożliwiający eksploatację statku powietrznego w podanych warunkach, w sytuacji gdy w momencie rozpoczęcia lotu poszczególne przyrządy, elementy wyposażenia lub funkcje nie działają;
f) określić obowiązki specjalistów zdaniowych, właściwych dla rodzaju planowanych operacji – zgodnie z SPO.GEN.106;
2. Po spełnieniu powyższych wymagań podmiot powinien złożyć zgłoszenie swojej działalności zgodnie z ORO.DEC.100 na druku ULC-NCC_SPO-_965. plik do pobrania


W przypadku, gdy działalność jest operacją specjalistyczną wysokiego ryzyka SPO HR, operator przed rozpoczęciem wykonywania operacji lotniczych jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (patrz informacje poniżej).


Jeżeli zgłoszenie zostało przedstawione zgodnie z wymaganiami to Prezes Urzędu informuje podmiot o jego przyjęciu. Kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych powinna znajdować się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem, w wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

3. Po przyjęciu zgłoszenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.

a) Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
b) Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Operator z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który zgłosił wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych lub posiada zezwolenie na wykonywanie transgranicznych zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, jest obowiązany zgłosić Prezesowi Urzędu zamiar wykonywania danej operacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed jej rozpoczęciem (art. 163e ustawy Prawo lotnicze).

A2 Operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka SPO-HR

Wykaz operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, dla których wymagane jest uzyskanie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z ORO.SPO.110.

Operacjami uznawanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka są operacje:

1) wykonywane nad terenami oraz na wysokościach niższych niż określone w przepisach SERA.5005 lit. f załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
2) wykonywane na wysokościach lub nad terenami, gdzie w sytuacji awarii silnika statku powietrznego nie ma zapewnionego bezpiecznego kontynuowania lotu lub wykonania bezpiecznego lądowania przymusowego, o którym mowa w pkt 105 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
3) śmigłowcowe z podwieszonym ładunkiem - HESLO (Helicopter external sling load operations), w tym operacje naciągania linii energetycznych;
4) śmigłowcowe z podwieszoną osobą - HEC (Human external cargo operations), w tym operacje z osobami w koszach roboczych;
5) związane z przewożeniem osób na zewnątrz statku powietrznego, w tym operacje konserwacji linii energetycznych, operacje dostarczania i opuszczania osób na linach oraz operacje opuszczania i podnoszenia osób na dźwigu - HHO (Helicopters used for commercial air transport hoist operations);
6) do których wykonania jest wymagane mocowanie wyposażenia znacznie ograniczającego manewrowość statku powietrznego, w tym operacje z podwieszaną piłą;
7) wykonywane w odległości mniejszej niż 50 m od przeszkody terenowej, w tym patrolowanie linii energetycznych lub rurociągów;
8) agrolotnicze.

Operator każdorazowo planując wykonywanie operacji specjalistycznych powinien rozważyć czy nie będą one zaliczały się do operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka. Po stwierdzeniu, że operacja, którą zamierza wykonywać, zalicza się do operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, należy wystąpić do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na jej wykonywanie.

Procedura uzyskania zezwolenia na operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012.

1. Podmiot, który chce wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka (wykaz powyżej) z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub wziętych w leasing zgodnie z ORO.SPO.100 lit. c, jest obowiązany zgłosić wykonywanie operacji specjalistycznych zgodnie z procedurą powyżej, a ponadto uzyskać odpowiednie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa.
2. Przed złożeniem wniosku o zezwolenie podmiot powinien spełnić wymagania opisane w punkcie pierwszym procedury zgłoszenia wykonywania operacji specjalistycznych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 965/2012 (patrz wyżej) oraz:
a) dokonać oceny ryzyka dla planowanych operacji – zgodnie z SPO.OP.230 lit. a,
b) opracować Standardowe Procedury Operacyjne (SOP) dla planowanych operacji w oparciu o sporządzoną ocenę ryzyka – zgodnie z SPO.OP.230 lit. b,
c) zapewnić, że planowane operacje specjalistyczne będą wykonywane na podstawie opracowanych SOP – zgodnie z SPO.OP.230 lit. c.
3. Wniosek o zezwolenie na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności, na druku ULC-SPO-HR_965. plik do pobrania
4. Do złożonego wniosku należy dołączyć opracowaną dokumentację oceny ryzyka oraz przedstawić wszystkie informacje, o których mowa w ORO.SPO.110 lit. b:
a) opis systemu zarządzania, w tym strukturę organizacyjną;
b) opis proponowanej działalności, w tym typ/typy oraz liczbę statków powietrznych, które mają być eksploatowane;
c) dokumentację dotyczącą oceny ryzyka oraz odpowiednie standardowe procedury operacyjne, wymagane na podstawie SPO.OP.230;
d) oświadczenie, że całość dokumentacji wysłanej właściwemu organowi została sprawdzona przez operatora i uznana za spełniającą stosowne wymagania.
5. Dodatkowo podmiot powinien zadeklarować termin gotowości do ewentualnego przeprowadzenia testu praktycznego (audyt i/lub lot kontrolny), zgodnie z pkt. 7 poniżej.
6. Z przedstawionego wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji powinno wynikać, że podmiot:
a) spełnia wymagania odpowiednich zapisów Załącznika III i załącznika VIII do rozporządzenia (UE) 965/2012,
b) posiada strukturę organizacyjną i system zarządzania odpowiedni do skali oraz zakresu planowanych operacji,
c) dysponuje statkami powietrznymi, które posiadają świadectwa zdatności do lotu wydane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.
7. Po analizie przesłanej dokumentacji i pozytywnym jej ocenieniu Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podejmuje decyzję, czy wydanie zezwolenia powinno być poprzedzone testem praktycznym:
a) w takim przypadku podmiot jest informowany o terminie oraz składzie zespołu audytującego,
b) tylko po pozytywnym zakończeniu testu praktycznego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyda zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka.
8. Po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, operator zapewnia, że kopia zezwolenia oraz kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych znajdują się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem i zezwoleniem na wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
9. Po udzieleniu zezwolenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.
a) Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od wydania zezwolenia.
b) Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku transgranicznych zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, niezbędne jest uprzednie zawarcie porozumienia między Urzędem Lotnictwa Cywilnego a Władzą Lotniczą państwa operatora (ARO.OPS.150 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 965/2012). W momencie otrzymania wniosku o wydanie zezwolenia na ww. operacje - właściwy organ dla operatora weryfikuje Analizę Ryzyka oraz Standardowe Procedury Operacyjne w porozumieniu z właściwym organem dla miejsca, w którym planuje się przeprowadzenie operacji. Jeśli oba organy stwierdzą, że ocena ryzyka i SOP są zgodne z wymaganiami, właściwy organ dla operatora wydaje zezwolenie.

Druki:
• Zgłoszenie wykonywania operacji specjalistycznych –docULC-NCC_SPO-965.doc281 KB
• Wniosek o zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka – ULC-SPO-HR_965 plik do pobrania

B. Zarobkowe operacje specjalistyczne wykonywane statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust.1 lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 zgodnie z art. 163d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze.
OBOWIĄZUJE OD 20.05.2021 r.

Podmiot, który chce wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, oraz statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze, przed rozpoczęciem planowanych operacji powinien:

1. spełnić wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze - PL-6 opublikowane w załączniku 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 262, poz. 2609), w tym ustanowić Instrukcję Operacyjną,
2. nie później niż 10 dni przed dniem planowanej operacji danego rodzaju złożyć Prezesowi Urzędu zgłoszenie swojej działalności.
3. Jeżeli zgłoszenie zostało przedstawione zgodnie z wymaganiami to Prezes Urzędu informuje podmiot o jego przyjęciu. Kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych powinna znajdować się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem, w wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
4. Po przyjęciu zgłoszenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.
a) Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
b) Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Druki:
• Zgłoszenie wykonywania operacji specjalistycznych – zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze ULC-SPO-KRAJ plik do pobrania

C. Zarobkowe operacje przeciwpożarowe i gaśnicze.

Zmiana dotycząca statków powietrznych kategorii specjalnej, o których mowa w art. 53a ust. 1 i statków powietrznych, o których mowa w art. 53a ust.2 pkt 2, obowiązuje od 20.05.2021 r.

1. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na zarobkowe operacje polegające na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust.2 pkt 2, podmiot powinien spełnić wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 – ustawy Prawo lotnicze, PL-6 opublikowane w Załączniku 2 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 262, poz. 2609), w tym ustanowić Instrukcję Operacyjną.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zarobkowe operacje polegające na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności, na druku ULC-SPO-HR_PPOZ.
3. Do złożonego wniosku należy dołączyć:
a) opis proponowanej działalności, w tym typ/typy oraz liczbę statków powietrznych, które mają być eksploatowane;
b) Instrukcję Operacyjną;
d) oświadczenie, że Instrukcja Operacyjna wysłana właściwemu organowi została sprawdzona przez operatora i uznana za spełniającą stosowne wymagania.
4. Dodatkowo podmiot powinien zadeklarować termin gotowości do ewentualnego przeprowadzenia testu praktycznego (audyt i/lub lot kontrolny), zgodnie z pkt. 6 poniżej.
5. Z przedstawionego wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji powinno wynikać, że podmiot spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 – ustawy Prawo lotnicze, PL-6 opublikowane w załączniku 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 262, poz. 2609).
6. Po analizie przesłanej dokumentacji i pozytywnym jej ocenieniu Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podejmuje decyzję, czy wydanie zezwolenia powinno być poprzedzone testem praktycznym
a) w takim przypadku podmiot jest informowany o terminie oraz składzie zespołu audytującego,
b) tylko po pozytywnym zakończeniu testu praktycznego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyda zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.
7. Kopia zezwolenia powinna znajdować się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego w wykonywanie operacji.
8. Po udzieleniu zezwolenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.
a) Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od wydania zezwolenia.
b) Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Druki:
Wniosek o zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka przeciwpożarowe i gaśnicze ULC-SPO-HR_PPOZ plik do pobrania 

D. Zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka wykonywane statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust.1 lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2, na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z art. 163c ust. 1 pkt 2

1. Operacjami uznawanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka są operacje:
a) wykonywane nad terenami oraz na wysokościach niższych niż określone w przepisach SERA.5005 lit. f załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
b) wykonywane na wysokościach lub nad terenami, gdzie w sytuacji awarii silnika statku powietrznego nie ma zapewnionego bezpiecznego kontynuowania lotu lub wykonania bezpiecznego lądowania przymusowego, o którym mowa w pkt 105 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
c) śmigłowcowe z podwieszonym ładunkiem - HESLO (Helicopter external sling load operations), w tym operacje naciągania linii energetycznych;
d) śmigłowcowe z podwieszoną osobą - HEC (Human external cargo operations), w tym operacje z osobami w koszach roboczych;
e) związane z przewożeniem osób na zewnątrz statku powietrznego, w tym operacje konserwacji linii energetycznych, operacje dostarczania i opuszczania osób na linach oraz operacje opuszczania i podnoszenia osób na dźwigu - HHO (Helicopters used for commercial air transport hoist operations);
f) do których wykonania jest wymagane mocowanie wyposażenia znacznie ograniczającego manewrowość statku powietrznego, w tym operacje z podwieszaną piłą;
g) wykonywane w odległości mniejszej niż 50 m od przeszkody terenowej, w tym patrolowanie linii energetycznych lub rurociągów;
h) agrolotnicze.
2. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust.2 pkt 2, podmiot powinien spełnić wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 – ustawy Prawo lotnicze, PL-6 opublikowane w Załączniku 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 262, poz. 2609), w tym ustanowić Instrukcję Operacyjną.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 lub statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust.2 pkt 2 wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności, na druku ULC-SPO-HR-KRAJ.
4. Do złożonego wniosku należy dołączyć:
a) opis proponowanej działalności, w tym typ/typy oraz liczbę statków powietrznych, które mają być eksploatowane;
b) Instrukcję Operacyjną;
d) oświadczenie, że Instrukcja Operacyjna wysłana właściwemu organowi została sprawdzona przez operatora i uznana za spełniającą stosowne wymagania.
5. Dodatkowo podmiot powinien zadeklarować termin gotowości do ewentualnego przeprowadzenia testu praktycznego (audyt i/lub lot kontrolny), zgodnie z pkt. 7 poniżej.
6. Z przedstawionego wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji powinno wynikać, że podmiot spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 – ustawy Prawo lotnicze, PL-6 opublikowane w załączniku 2 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 262, poz. 2609).
7. Po analizie przesłanej dokumentacji i pozytywnym jej ocenieniu Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podejmuje decyzję, czy wydanie zezwolenia powinno być poprzedzone testem praktycznym
a) w takim przypadku podmiot jest informowany o terminie oraz składzie zespołu audytującego,
b) tylko po pozytywnym zakończeniu testu praktycznego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyda zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.
8. Kopia zezwolenia powinna znajdować się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego w wykonywanie operacji.
9. Po udzieleniu zezwolenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.
a) Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od wydania zezwolenia.
b) Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Druki:
Wniosek o zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka ULC-SPO-HR-KRAJ plik do pobrania 

E. Niezarobkowe operacje specjalistyczne wykonywane przy użyciu statków powietrznych innych niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012.

1. Operatorzy innych niż skomplikowane, samolotów i śmigłowców posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 uczestniczący w niezarobkowych operacjach specjalistycznych, eksploatują statki powietrzne zgodnie z przepisami określonymi w załączniku VII (część NCO) rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.
2. Załącznik VII zawiera między innymi w podczęści E – NCO.SPEC wymagania szczególne, których przestrzegać musi pilot dowódca wykonujący niezarobkowe operacje specjalistyczne przy użyciu statku powietrznego innego niż skomplikowany statek powietrzny z napędem silnikowym.
3. Wykonywanie niezarobkowych operacji specjalistycznych przy użyciu innych niż skomplikowane, samolotów i śmigłowców posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 nie podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
4. Treść rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 wraz z AMC/GM dostępna jest na stronie:
https://www.easa.europa.eu/regulations#regulations-air-operations

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies