15.09.2015 Aktualizacja: 11.10.2019

Operacje specjalistyczne

Operacje specjalistyczne:


A.     Operacje specjalistyczne SPO oraz SPO HR wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012.
B.     Operacje specjalistyczne wykonywane zgodnie z art. 163d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze.
C.     Operacje przeciwpożarowe i gaśnicze wykonywane na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z art. 163c ust. 1 ustawy Prawo lotnicze.

 

Procedura zgłoszenia wykonywania operacji specjalistycznych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012

1. Podmiot, który chce wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub wziętych w leasing zgodnie z ORO.SPO.100 lit. c, przed rozpoczęciem planowanych operacji powinien:

a)    wyznaczyć osoby odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad operacjami lotniczymi, szkoleniem załóg, operacjami naziemnymi oraz ciągłą zdatnością do lotu - zgodnie z ORO.AOC.135,
b)    ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania – zgodnie z ORO.GEN.200,
c)    zapewnić odpowiednią infrastrukturę naziemną do obsługi swoich lotów i zaplecze wsparcia operacyjnego – zgodnie z ORO.AOC.140,
d)    opracować Instrukcję Operacyjną – zgodnie z ORO.MLR.100 i AMC4 ORO.MLR.100,
e)    sporządzić wykaz wyposażenia minimalnego „MEL” lub dokument równoważny umożliwiający eksploatację statku powietrznego w podanych warunkach, w sytuacji gdy w momencie rozpoczęcia lotu poszczególne przyrządy, elementy wyposażenia lub funkcje nie działają,
f)    określić obowiązki specjalistów zdaniowych, właściwych dla rodzaju planowanych operacji – zgodnie z SPO.GEN.106.

2. Po spełnieniu powyższych wymagań podmiot powinien złożyć zgłoszenie swojej działalności zgodnie z ORO.DEC.100 na druku ULC-NCC_SPO-_965.
docplik do pobrania254 KB

W przypadku, gdy działalność jest operacją specjalistyczną wysokiego ryzyka SPO HR, operator przed rozpoczęciem wykonywania operacji lotniczych jest obowiązany  uzyskać odpowiednie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (patrz informacje poniżej).


Jeżeli zgłoszenie zostało przedstawione zgodnie z wymaganiami to Prezes Urzędu informuje podmiot o jego przyjęciu. Kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych powinna znajdować się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem, w wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

3. Po przyjęciu zgłoszenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.

  1. Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
  2. Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Operator z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który zgłosił wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych lub posiada zezwolenie na wykonywanie transgranicznych zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, jest obowiązany zgłosić Prezesowi Urzędu zamiar wykonywania danej operacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed jej rozpoczęciem (art. 163e ustawy Prawo lotnicze).

 

Wykaz operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, dla których wymagane jest uzyskanie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z ORO.SPO.110

1. Operacjami specjalistycznymi wysokiego ryzyka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
a) operacje wykonywane na wysokości niższej niż określona w przepisach SERA.5005 lit. f  rozporządzenia (UE)  nr 923/2012,
b) operacje wykonywane na wysokościach lub obszarach, gdzie w sytuacji awarii silnika nie ma zapewnionego bezpiecznego kontynuowania lotu lub wykonania bezpiecznego przymusowego lądowania,
c)  operacje śmigłowcowe z podwieszonym ładunkiem (HESLO), w szczególności operacje naciągania linii energetycznych,
d)  operacje śmigłowcowe z podwieszoną osobą (HEC), w szczególności operacje z osobami w koszach roboczych,
e) operacje związane z przewożeniem osób na zewnątrz statku powietrznego, w szczególności: operacje konserwacji linii energetycznych, operacje dostarczania i opuszczania osób na linach oraz  operacje opuszczania i podnoszenia osób na dźwigu (HHO),
f)  operacje, do których wykonania wymagane jest mocowanie wyposażenia znacznie ograniczającego manewrowość statku powietrznego, w szczególności operacje z podwieszaną piłą.

Operator każdorazowo planując wykonywanie operacji specjalistycznych powinien rozważyć czy nie będą one zaliczały się do operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka. Po stwierdzeniu, że operacja, którą zamierza wykonywać, zalicza się do operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, należy wystąpić do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na jej wykonywanie.

 

Procedura uzyskania zezwolenia na operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012

 

1. Podmiot, który chce wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka (wykaz powyżej) z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub wziętych w leasing zgodnie z ORO.SPO.100 lit. c, jest obowiązany zgłosić wykonywanie operacji specjalistycznych zgodnie z procedurą powyżej, a ponadto uzyskać odpowiednie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa.
2. Przed złożeniem wniosku o zezwolenie podmiot powinien spełnić wymagania opisane w punkcie pierwszym procedury zgłoszenia wykonywania operacji specjalistycznych  zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 965/2012 (patrz wyżej) oraz:
a)    dokonać oceny ryzyka dla planowanych operacji – zgodnie z SPO.OP.230 lit. a,
b)    opracować Standardowe Procedury Operacyjne (SOP) dla planowanych operacji w oparciu o sporządzoną ocenę ryzyka – zgodnie z SPO.OP.230 lit. b,
c)    zapewnić, że planowane operacje specjalistyczne będą wykonywane na podstawie opracowanych SOP – zgodnie z SPO.OP.230 lit. c.

3. Wniosek o zezwolenie na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności, na druku ULC-SPO-HR_965

docplik do pobrania635 KB

4. Do złożonego wniosku należy dołączyć opracowaną dokumentację oceny ryzyka oraz przedstawić wszystkie informacje, o których mowa w ORO.SPO.110 lit. b.

a)    opis systemu zarządzania, w tym strukturę organizacyjną,
b)    opis proponowanej działalności, w tym typ/typy oraz liczbę statków powietrznych, które mają być eksploatowane,
c)    dokumentację dotyczącą oceny ryzyka oraz odpowiednie standardowe procedury operacyjne, wymagane na podstawie SPO.OP.230,
d)   oświadczenie, że całość dokumentacji wysłanej właściwemu organowi została sprawdzona przez operatora i uznana za spełniającą stosowne wymagania.

5. Dodatkowo podmiot powinien zadeklarować termin gotowości do ewentualnego przeprowadzenia testu praktycznego (audyt i/lub lot kontrolny), zgodnie z pkt. 7 poniżej.

6. Z przedstawionego wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji powinno wynikać, że podmiot:
a)    spełnia wymagania odpowiednich zapisów Załącznika III i załącznika VIII do  rozporządzenia (UE) 965/2012,
b)    posiada strukturę organizacyjną i system zarządzania odpowiedni do skali oraz zakresu planowanych operacji,
c)    dysponuje statkami powietrznymi, które posiadają świadectwa zdatności do lotu wydane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.
7. Po analizie przesłanej dokumentacji i pozytywnym jej ocenieniu Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podejmuje decyzję, czy wydanie zezwolenia powinno być poprzedzone testem praktycznym:
a)    w takim przypadku podmiot jest informowany o terminie oraz składzie zespołu audytującego,
b)  tylko po pozytywnym zakończeniu testu praktycznego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyda zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka.

8. Po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, operator zapewnia, że kopia zezwolenia oraz kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych znajdują się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem i zezwoleniem na wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
9. Po udzieleniu zezwolenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.
a)    Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od wydania zezwolenia.
b)    Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku transgranicznych zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, niezbędne jest uprzednie zawarcie porozumienia między Urzędem Lotnictwa Cywilnego a Władzą Lotniczą państwa operatora (ARO.OPS.150 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 965/2012). W momencie otrzymania wniosku o wydanie zezwolenia na ww. operacje - właściwy organ dla operatora weryfikuje Analizę Ryzyka oraz Standardowe Procedury Operacyjne w porozumieniu z właściwym organem dla miejsca, w którym planuje się przeprowadzenie operacji. Jeśli oba organy stwierdzą, że ocena ryzyka i SOP są zgodne z wymaganiami, właściwy organ dla operatora wydaje zezwolenie.

Druki:

  • Wniosek o zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka – ULC-SPO-HR_965
    docplik do pobrania722.5 KB

 

B. Procedura zgłoszenia wykonywania operacji specjalistycznych zgodnie z art. 163d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze (obowiązuje od dnia 01.04.2019r.)


Podmiot, który chce wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, oraz statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze, przed rozpoczęciem planowanych operacji powinien:
1.    spełnić wymagania o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze -  PL-6  opublikowane w załączniku 2 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 262, poz. 2609), w tym ustanowić Instrukcję Operacyjną,
2.    nie później niż 10 dni przed dniem planowanej operacji danego rodzaju złożyć Prezesowi Urzędu zgłoszenie swojej działalności.
3.    Jeżeli zgłoszenie zostało przedstawione zgodnie z wymaganiami to Prezes Urzędu informuje podmiot o jego przyjęciu. Kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych powinna znajdować się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem, w wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
4.    Po przyjęciu zgłoszenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.
a)    Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
b)    Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Druki:
•    Zgłoszenie wykonywania operacji specjalistycznych – zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze ULC-SPO-KRAJ
 plik do pobrania

docplik do pobrania295 KB

C. Operacje przeciwpożarowe i gaśnicze (obowiązuje od dnia 01.04.2019r.).


1. Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka polegające na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub wziętych w leasing zgodnie z ORO.SPO.100 lit. c, podmiot powinien spełnić wymagania opisane ORO.AOC.135, ORO.AOC.140 i ORO.AOC.150 rozporządzenia (UE) nr 965/2012 oraz:
a)    dokonać oceny ryzyka dla planowanych operacji – zgodnie z SPO.OP.230 lit. a,
b)    opracować Standardowe Procedury Operacyjne (SOP) dla planowanych operacji w oparciu o sporządzoną ocenę ryzyka – zgodnie z SPO.OP.230 lit. b,
c)    zapewnić, że planowane operacje specjalistyczne będą wykonywane na podstawie opracowanych SOP – zgodnie z SPO.OP.230 lit. c.
d) spełnić wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 – ustawy Prawo lotnicze, PL-6 opublikowane w Załączniku 2 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 262, poz. 2609), w tym ustanowić Instrukcję Operacyjną.

2. Wniosek o zezwolenie na przeciwpożarowe i gaśnicze zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności, na druku ULC-SPO-HR_PPOZ.
3. Do złożonego wniosku należy dołączyć opracowaną dokumentację oceny ryzyka oraz przedstawić wszystkie informacje, o których mowa w ORO.SPO.110 lit. b.
a)    opis systemu zarządzania, w tym strukturę organizacyjną,
b)    opis proponowanej działalności, w tym typ/typy oraz liczbę statków powietrznych, które mają być eksploatowane,
c)    dokumentację dotyczącą oceny ryzyka oraz odpowiednie standardowe procedury operacyjne, wymagane na podstawie SPO.OP.230,
d)    oświadczenie, że całość dokumentacji wysłanej właściwemu organowi została sprawdzona przez operatora i uznana za spełniającą stosowne wymagania.
4. Dodatkowo podmiot powinien zadeklarować termin gotowości do ewentualnego przeprowadzenia testu praktycznego (audyt i/lub lot kontrolny), zgodnie z pkt. 6 poniżej.
5. Z przedstawionego wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji powinno wynikać, że podmiot:
a)    spełnia wymagania ORO.SPO.100 Załącznika III do rozporządzenia (UE) 965/2012, oraz
b)    spełnia wymagania o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 – ustawy Prawo lotnicze, PL-6 opublikowane w załączniku 2 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 262, poz. 2609), w tym ustanowił Instrukcję Operacyjną.

6. Po analizie przesłanej dokumentacji i pozytywnym jej ocenieniu Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podejmuje decyzję, czy wydanie zezwolenia powinno być poprzedzone testem praktycznym
a)    w takim przypadku podmiot jest informowany o terminie oraz składzie zespołu audytującego,
b)    tylko po pozytywnym zakończeniu testu praktycznego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyda zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka.
7. Po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, operator zapewnia, że kopia zezwolenia oraz kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych znajdują się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem i zezwoleniem, w wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
8. Po udzieleniu zezwolenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.
a)    Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od wydania zezwolenia.
b)    Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Druki:
Wniosek o zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka przeciwpożarowe i gaśnicze” ULC-SPO-HR_PPOZ

docplik do pobrania679.5 KB

 

 


 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»