28.10.2007 Aktualizacja: 21.10.2013

Uzgodnienie przebiegu granicy strefy zastrzeżonej

Procedura przedkładania do uzgodnienia przez Prezesa ULC projektów zmiany przebiegu granic stref zastrzeżonych, części krytycznych tych stref oraz przejść do tych stref:

Podstawą prawną obowiązku wyznaczenia przez zarządzającego lotniskiem stref zastrzeżonych i części krytycznych tych stref, a także przejść do tych stref jest art. 188a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134, 628, 829 i 912)

1. Projekty stref zastrzeżonych, części krytycznych tych stref oraz przejść do tych stref należy przedłożyć do uzgodnienia przez Prezesa ULC po uprzednim uzgodnieniu ich ze Strażą Graniczną, Policją oraz Służbą Celną – art. 188a ust. 2 ustawy Prawo lotnicze.

2. We wniosku o uzgodnienie przedmiotowych stref (pismo przewodnie), kierowanym do Prezesa ULC, należy powołać się na ww. uregulowania prawne.

3. Projekty stref zastrzeżonych, części krytycznych tych stref oraz przejść do tych stref powinny zawierać następujące elementy:

  • oznaczenie kierunków świata – północ/południe,  
  • precyzyjne oznaczenie strefy ogólnodostępnej, zastrzeżonej, części krytycznej tej strefy, a także strefy operacyjnej oraz wydzielonej (jeśli dotyczy), (najlepiej różnymi kolorami),
  • oznaczenie separacji stref, w których przebywają odlatujący pasażerowie do krajów Schengen oraz przylatujący pasażerowie z państw trzecich,
  • oznaczenie wszystkich przejść pomiędzy ww. strefami (włącznie z oznaczeniem przejść eksploatacyjnych i awaryjnych, bram wjazdowych i furt osobowych, przejść służbowych, a także przejść na stałe wyłączonych z eksploatacji),
  • oznaczenie lokalizacji wszystkich punktów kontroli bezpieczeństwa (wraz z punktami kontroli bezpieczeństwa dla personelu lotniska),
  • oznaczenie ciągów komunikacyjnych (oddzielnie ciągów pasażerskich i dla personelu lotniska – np. w formie przerywanych linii w dwóch różnych kolorach),
  • oznaczenie lokalizacji wszystkich klatek schodowych (wraz ze wskazaniem dokąd prowadzą),
  • oznaczenie odniesienia do Terminala,
  • szczegółową legendę na każdym planie.

4. Po uzyskaniu uzgodnienia Prezesa ULC, zgodnie z 188a ust.3 „strefy i przejścia, o których mowa w art. 188 a ust. 1, zarządzający lotniskiem określa w programie ochrony lotniska” w trybie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. 2012 poz. 912).

UWAGA: O zmianach tymczasowych przebiegu stref, granic i przejść zarządzający informuje Prezesa Urzędu (obok Policji, SG i Służby Celnej), nie później niż 7 dni przed ich wprowadzeniem.

Zmiany tymczasowe przebiegu stref, na okres nie dłuższy niż 90 dni, nie wymagają zamieszczania w programie ochrony lotniska (zgodnie z §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. 2012 poz. 912).

W przypadku konieczności przedłużenia zmiany tymczasowej na okres przekraczający 90 dni należy procedować w ramach § 16 ust. 1 w oparciu o §12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. 2012 poz. 912).

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»