28.10.2007 Aktualizacja: 16.10.2019

Zatwierdzenie wewnętrznego audytora kontroli jakości

Egzamin certyfikacyjny dla wewnętrznych audytorów kontroli jakości

Egzamin certyfikacyjny dla wewnętrznych audytorów kontroli jakości
W 2019 roku egzaminy na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego prowadzone będą w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajdującego się przy ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa , o godz. 09:00 w następujących terminach:

 • 04.02.2019 r.
 • 04.03.2019 r.
 • 01.04.2019 r.
 • 06.05.2019 r.
 • 03.06.2019 r.
 • 01.07.2019 r.
 • 05.08.2019 r.
 • 02.09.2019 r.
 • 07.10.2019 r.
 • 04.11.2019 r.
 • 02.12.2019 r.

 

Procedura wyznaczania wewnętrznego audytora kontroli jakości
(podstawa prawna art. 188 d ustawy Prawo lotnicze oraz § 7 KPKJ)

Audytorem wewnętrznym może zostać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 188d ust. 4 i 7 ustawy, a dodatkowo:
•    posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
•    przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem na potwierdzenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
•    ukończyła szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy;
•    posiada udokumentowane doświadczenie i znajomość funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane w wyniku co najmniej rocznego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;
•    posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „zastrzeżone” lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”;
•    posiada znajomość krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
•    posiada praktyczne umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli zgodności oraz  stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
•    posiada znajomość zadań i procedur związanych z prowadzeniem wewnętrznej kontroli zgodności oraz znajomość uprawnień audytorów wewnętrznych.

Za szkolenie o którym mowa w pkt 3  uznaje się szkolenie przeprowadzone  na podstawie  programu szkolenia  zgodnego z rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.  

Jednocześnie zgodnie z par. 2  KPS na podstawie programów szkoleń specjalistycznych (w tym dla audytorów wewnętrznych) zatwierdzonych do dnia 19 marca 2013 r., można do 12 kwietnia 2014 r.  prowadzić szkolenia dla audytorów wewnętrznych.

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji uprawniających do przystąpienia do egzaminu certyfikującego należy składać nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu.

UWAGA! Osoby, które nie dotrzymają terminu zgłoszenia na egzamin certyfikujący nie zostaną dopuszczone przez Komisję Egzaminującą do przystąpienia do egzaminu.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu w celu uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego jest zobowiązana do złożenia wniosku o jego wydanie wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

Opłatę skarbową za wydanie certyfikatu audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego należy wnieść na następujący rachunek bankowy:

Nr rachunku:                 77 1030 1508 0000 0005 5003 5049
Nazwa odbiorcy:           Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Adres:                            al. Krakowska 257, 02-133
Tytuł:                             Opłata za wydanie certyfikatu audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie     ochrony lotnictwa cywilnego
Kwota:                            10,00 PLN

Lista certyfikowanych wewnętrznych audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

docxplik do pobrania21.08 KB

 

Kontakt:

Karol Dymek
Główny Specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego
tel.: (22) 520-74-80
fax: (22) 520-74-71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»