21.12.2022 Aktualizacja: 17.01.2023

Sprawdzenia przeszłości

1. Rozszerzone sprawdzenie przeszłości przeprowadzane przez zarejestrowanego agenta, zarejestrowanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego, znanego nadawcę, zarządzającego lotniskiem innym niż port lotniczy oraz znanego dostawcę zaopatrzenia portu lotniczego.


W ramach rozszerzonego sprawdzenia przeszłości Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 189d ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2022 r. Prawo lotnicze, dalej „ustawa Prawo lotnicze”, na wniosek:
1) zarejestrowanego agenta - wobec osób, o których mowa w art. 189c ust. 3 pkt 6 ustawy Prawo lotnicze;
2) zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego - wobec osób, o których mowa w art. 189c ust. 3 pkt 6 ustawy Prawo lotnicze;
3) znanego nadawcy - wobec osób, o których mowa w art. 189c ust. 3 pkt 6 lit. c ustawy Prawo lotnicze;
4) zarządzającego lotniskiem innym niż port lotniczy - wobec osób, o których mowa w art. 189c ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo lotnicze;
5) znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego albo zarządzającego lotniskiem - wobec osób, o których mowa w pkt 11.1.1. lit. b załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, dalej „załącznik do rozporządzenia nr 2015/1998”;
6) podmiotu ubiegającego się o wyznaczenie jako zarejestrowanego agenta - wobec osób, o których mowa w art. 186c ust. 1 i 4 ustawy Prawo lotnicze;
7) podmiotu ubiegającego się o wyznaczenie jako zarejestrowanego dostawcę zaopatrzenia pokładowego - wobec osób, o których mowa w art. 186d ust. 1 ustawy Prawo lotnicze;
8) podmiotu ubiegającego się o wyznaczenie jako znanego nadawcę - wobec osób, o których mowa w art. 186d ust. 1 ustawy Prawo lotnicze
- składa do komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wniosek o udzielenie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku.


2. Rozszerzone sprawdzenie przeszłości wobec osoby kierowanej na szkolenie w celu uzyskania certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa:
1) przeznaczonej do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998, w danym porcie lotniczym, zgodnie z art. 189c ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy Prawo lotnicze, przeprowadza zarządzający lotniskiem. W ramach rozszerzonego sprawdzenia przeszłości zarządzający lotniskiem występuje do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o udzielenie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku;
2) przeznaczonej do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998, na rzecz zarejestrowanego agenta lub zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, przeprowadza zarejestrowany agent albo zarejestrowany dostawca. W ramach rozszerzonego sprawdzenia przeszłości Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 189d ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, na wniosek zarejestrowanego agenta lub zarejestrowanego dostawcy, składa do komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wniosek o udzielenie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku;
3) zatrudnionej w Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochrony, dalej „SUFO”, która nie została przydzielona do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998, w porcie lotniczym, lub u zarejestrowanego agenta lub u zarejestrowanego dostawcy, przeprowadza SUFO zatrudniająca ww. osobę. W ramach rozszerzonego sprawdzenia przeszłości Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 189d ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, na wniosek SUFO, składa do komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wniosek o udzielenie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2 wobec osoby, która uzyskała certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa, zarządzający lotniskiem lub zarejestrowany agent lub zarejestrowany dostawca, przed dopuszczeniem tej osoby do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998, nie przeprowadza ponownie rozszerzonego sprawdzenia przeszłości;
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 wobec osoby, która uzyskała certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa, zarządzający lotniskiem, zgodnie z art. 189c ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy Prawo lotnicze oraz zarejestrowany agent lub zarejestrowany dostawca, zgodnie z art. 189c ust. 3 pkt 6 lit. a ustawy Prawo lotnicze, przed dopuszczeniem tej osoby do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, przeprowadzają rozszerzone sprawdzenie przeszłości.


Podmioty, o których mowa w pkt 1.1-1.8 oraz 2.3, wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie informacji o istnieniu negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 189e ust.1 ustawy Prawo lotnicze lub ich braku, doręczają Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez operatora pocztowego na adres Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa albo przez ePUAP albo składają w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
pdfFormularz wniosku (edytowalny PDF)351.26 KB

3. Rozszerzone sprawdzenie przeszłości przeprowadzane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wobec osób ubiegających się albo posiadających uprawnienia instruktora, audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz unijnego podmiotu zatwierdzającego.
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie art. 189c ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo lotnicze, przeprowadza wobec osób ubiegających się albo posiadających uprawnienia instruktora, audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz unijnego podmiotu zatwierdzającego - rozszerzone sprawdzenie przeszłości, o którym mowa w art. 189c ust. 1 ustawy Prawo lotnicze.
Podmioty, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 4 i 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, dalej „KPS”, w przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień instruktora i instruktora oraz osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego lub unijnego podmiotu zatwierdzającego, audytor wewnętrzny kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego i unijny podmiot zatwierdzający, składają do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:


1) wypełniony i podpisany wniosek o przeprowadzenie rozszerzonego sprawdzenia przeszłości (dostępny poniżej);
2) oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podlegającej sprawdzeniu (zaświadczenie z Urzędu Gminy, zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych albo zaświadczenie od notariusza potwierdzającego tożsamość osoby);
3) oryginał informacji z rejestrów karnych we wszystkich obcych państwach pobytu z ostatnich 5 lat;
Wniosek, o którym mowa powyżej, w przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień instruktora lub audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego lub unijnego podmiotu zatwierdzającego, składa się przed odbyciem przez te osoby szkolenia, o którym mowa w § 2 pkt 6, 7 i 9 KPS, stosownie do zakresu uprawnień, o które te osoby się ubiegają.

Podmioty i osoby, o których mowa w akapicie drugim, dokumenty wymienione w pkt 3.1-3.3 doręczają Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez operatora pocztowego na adres Urząd Lotnictwa Cywilnego, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa albo przez ePUAP albo składają w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Formularz wniosku_instruktor_audytor wew._UPZ pdfedytowalny PDF574.15 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies