Kliknij, by wydrukować tę stronę

11.10.2007 Aktualizacja: 07.01.2021

Eksploatacja lotnisk

Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji w sprawie usunięcia przeszkód naturalnych stanowiących przeszkody lotnicze:

Wniosek o usunięcie przeszkody naturalnej (drzew, krzewów) powinien zostać zgłoszony pisemnie przez zarządzającego lotniskiem po upewnieniu się, że obiekt stanowi przeszkodę lotniczą, wykazaną w dokumentacji rejestracyjnej lotniska.
Należy zaznaczyć, że dokumentacja rejestracyjna lotniska powinna być aktualizowana na bieżąco, tzn. być zgodna ze stanem faktycznym w terenie.

Wniosek powinien zawierać następujące załączniki:


1. lokalizację i nr przeszkód lotniczych figurujących na planie ograniczeń zabudowy wokół lotniska w skali 1:25 000 lub innej skali w przypadku dużego zagęszczenia drzew, np. na sekcjach planu ograniczeń zabudowy w skali 1:10 000 (z odpowiednią legendą podziału sekcji na planie 1: 25 000),
2. lokalizację przeszkody lotniczej pojedynczej lub rozległej (grupy drzew) na wyrysie z mapy ewidencyjnej,
3. inwentaryzację przeszkody lotniczej, którą  należy wykonać:

- dla pojedynczych lub grupy przeszkód (drzew) w formie określającej poszczególne drzewa jednocześnie uwzględniając ich wysokość (rzędną terenu, wysokość przeszkody w metrach nad poziom terenu i nad poziom morza oraz przewyższenie przeszkody, tj. przekroczenie powierzchni ograniczającej zabudowę) i ich lokalizację według współrzędnych geograficznych WGS-84,

dla obszarów zalesionych jako określenie poszczególnych drzew uwzględniając ich wysokość (rzędną terenu, wysokość przeszkody w metrach nad poziom terenu i nad poziom morza oraz przewyższenie przeszkody, tj. przekroczenie powierzchni ograniczającej zabudowę), lokalizację według współrzędnych geograficznych WGS-84 lub jako profile/przekroje wzdłuż lub równolegle do osi startu-podejścia do lądowania (ilość zależna od szerokości działki) wszystkich działek wchodzących w zakres tej przeszkody uwzględniające: niweletę gruntu, pochylenie wznoszenia płaszczyzny ograniczającej, największe wysokości przeszkód oraz wskazania na tych profilach pól obejmujących przewyższenia przeszkody ponad tą płaszczyznę ograniczającą, co ma wskazać jednoznacznie, które skupiska drzew stanowią naruszenie tej płaszczyzny, a tym samym, że są przeszkodą lotniczą w myśl ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2012 roku., poz. 933 z późn. zm.); ponadto należy określić granice (punkty charakterystyczne) obszaru zalesionego kwalifikowanego jako przeszkoda lotnicza we  współrzędnych geograficznych WGS-84 na analizowanej działce lub granice całej działki.

*) załączniki winny być przygotowane osobno dla każdej nieruchomości, na której usytuowane są drzewa stanowiące przeszkody lotnicze (obowiązuje ochrona danych osobowych),

**) w przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji lub dokumentów, wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku,

***) jeśli w/w załączniki nie zostaną dostarczone, wówczas wniosek zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego pozostanie bez rozpoznania.

ULC nie jest upoważniony do uwiarygodniania dokumentów zawierających dane z ewidencji gruntów – czynności zastrzeżonej dla organów prowadzących ewidencję gruntów, bądź geodetów posiadających uprawnienia do opracowywania map do celów prawnych.

Podstawa prawna:

 

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»