25.03.2020 Aktualizacja: 05.06.2020

Modelarstwo lotnicze

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947, Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował wskazówki dla pilotów modeli latających, które pomogą im w realizowaniu swojego hobby lub we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych, w tym modeli latających, które będą obowiązywały od 31 grudnia 2020 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przepisy te wprowadzają szereg nowych obowiązków i ograniczeń dla pilotów wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi (w dalszej części zwanymi też dronami), do których zalicza się także zdalnie sterowane modele latające. W stosunku do modelarzy rozporządzenie wprowadza szereg ułatwień.

Naprzeciw oczekiwaniom modelarzy, wychodzi art. 16 rozporządzenia (UE) 2019/947, który mówi o możliwości wyłączenia wielu przepisów, które ograniczają możliwości wykonywania lotów dronami (w odniesieniu do klubów i stowarzyszeń modelarskich). Ten artykuł ma otworzyć pasjonatom modelarstwa lotniczego drogę do kontynuowania działalności hobbystycznej w sposób zbliżony do dotychczasowego i umożliwi uprawianie modelarstwa - jako dyscypliny sportu lotniczego, w taki sam sposób, jak przed wejściem w życie nowych przepisów.

Regulacje unijne udostępniają pilotom zdalnie sterowanych modeli latających, dwie możliwości wykonywania operacji:

 • loty w kategorii „otwartej”,
 • wykonywanie lotów w ramach klubów i stowarzyszeń modelarskich.


Loty w kategorii „otwartej”


Loty zdalnie sterowanymi modelami latającymi będzie można wykonywać w kategorii otwartej po spełnieniu odpowiednich warunków (m.in. rejestracja operatora oraz zaliczenie szkolenia on-line). Loty te będą mogły być wykonywane modelami latającymi w podkategorii A3, które będą użytkowane zgodnie z warunkami określonymi w ustępie UAS.OPEN.040 części A załącznika do rozporządzenia (UE) 2019/947 i będą to następujące urządzenia:

 • modele latające ze znakiem CE klasy C0, C1, C2, C3, C4;
 • modele latające uwzględniające przepisy szczególne, które spełniają wymagania określone w art. 20 lit. b rozporządzenia (UE) 2019/945 – tzn. statki powietrzne, które nie są zgodne z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/945 (nie posiadają znaczka CE) i których nie skonstruowano do użytku prywatnego, mogą być nadal eksploatowane na następujących warunkach: jeżeli wprowadzono je do obrotu przed dniem 1 lipca 2022 r. - w podkategorii A3 zdefiniowanej w części A załącznika do ww. rozporządzenia, pod warunkiem że bezzałogowy statek powietrzny ma maksymalną masę startową wynoszącą mniej niż 25 kg wraz z paliwem i obciążeniem użytkowym;
 • konstrukcje własne z MTOM mniejszym niż 25 kg.

Loty w ramach klubów i stowarzyszeń


Swoje hobby lub modelarstwo sportowe, będzie można również uprawiać w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego. Tworzący takie organizacje piloci, sami zdecydują jaka forma zrzeszania się, będzie dla nich najbardziej odpowiednia. Aktualnie w Polsce istnieją następujące formy prawne zrzeszeń:

 • Klub (sekcje w klubie) - osobowość prawna
 • Stowarzyszenie (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego) - osobowość prawna
 • Stowarzyszenie zwykłe (wpisane do ewidencji stowarzyszeń) – nie ma osobowości prawne


Podstawy prawne działalności klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego znajdą Państwo pod następującymi linkami:


Istotną informacją jest to, że loty w ramach stowarzyszeń lub klubów modelarstwa lotniczego będą mogły być kontynuowane na dotychczasowych zasadach (uwzględniając przepisy krajowe i nie naruszając art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/947 – dotyczącego obowiązkowej rejestracji operatorów BSP) do dnia 1 lipca 2022 r.
Ta data określa, do kiedy należy zwrócić się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na wykonywanie operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego. Zezwolenie takie będzie zawierało warunki na jakich operacje będą wykonywane i będzie ograniczone do terytorium Polski.
Kluby lub stowarzyszenia modelarstwa lotniczego chcąc uzyskać stosowne zezwolenie, będą musiały złożyć do ULC wniosek zawierający zbiór wymaganych informacji oraz procedur zawierających m.in.: minimalny wiek członków, strukturę organizacyjną oraz regulamin organizacyjny. ULC opublikuje proponowane wzory dokumentów, które będą wymagane.
Zgoda będzie zawierała konkretne warunki, na jakich członkowie klubu lub stowarzyszenia będą mogli wykonywać loty. Warunki będą wydawane na podstawie przepisów krajowych, które specjalnie na tę okoliczność zostaną wydane i będą określały między innymi rodzaj dozwolonych lotów (np. VLOS, FPV), minimalne odległości od zabudowy lub zgromadzeń osób czy kwestie związane z ubezpieczeniem OC. Nowe zasady będą bardzo zbliżone do tych, które obowiązywały do tej pory.

Po uzyskaniu zgody, klub lub stowarzyszenie będzie odpowiedzialne za nadzór nad członkami organizacji i zapewnienie, że:

 • zrzeszeni piloci są informowani o warunkach i ograniczeniach określonych w zezwoleniu wydanym dla ich organizacji;
 • zrzeszonych pilotów wspiera się w osiąganiu minimalnego poziomu kompetencji wymaganych do obsługi zdalnie sterowanego modelu latającego w bezpieczny sposób oraz zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w zezwoleniu; 
 • klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego podejmuje odpowiednie działania w przypadku uzyskania informacji, że pilot modelu latającego wykonujący operacje w ramach klubu lub stowarzyszenia nie spełnia warunków i nie przestrzega ograniczeń określonych w zezwoleniu oraz, w razie konieczności, informuje o tym ULC;
 • klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego udostępnia, na wniosek ULC, dokumentację wymaganą do celów nadzoru i monitorowania.


Zezwolenie nie zwalnia jednak członków klubów lub stowarzyszeń z obowiązku rejestracji operatorów BSP. Klub lub stowarzyszenie będzie mogło wystąpić w imieniu członków o ich rejestrację w systemie rejestracji ULC. Jeżeli jednak organizacja nie zdecyduje się na taki krok, jej członkowie będą rejestrować się sami zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/947.

Wszystkie aktualne akty prawne dotyczące bezzałogowych statków powietrznych znajdują się w zakładce Drony na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego >>>

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»