25.05.2017 Aktualizacja: 02.12.2020

Orzeczenia lotniczo-lekarskie

Wydział Bezzałogowych Statków Powietrznych ULC uprzejmie przypomina zainteresowanym podmiotom szkolącym oraz kandydatom do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO, że zgodnie z § 31 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 664, z późn. zm.) uczestnik szkolenia praktycznego powinien posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie, jeżeli jest ono wymagane dla świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia, o które ubiega się kandydat. Orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego jest jednym z enumeratywnie wymienionych w przepisach art. 96 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.- Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.) dokumentów, na podstawie których Prezes Urzędu podejmuje decyzję o wydaniu licencji/świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego lub przedłużeniu jego ważności.

 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2019 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 94), osoby ubiegające się o uprawnienie do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) bezzałogowym statkiem powietrznym o masie nieprzekraczającej 5 kg, zwolnione są z obowiązku posiadania badań lotniczo-lekarskich.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»