04.08.2016 Aktualizacja: 04.08.2016

Informacja w sprawie raportu NIK

W związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego podkreślamy, że kontrolerzy NIK w swoim raporcie oceniali działalność ULC w okresie od stycznia 2011 do czerwca 2013 roku, tymczasem od lipca 2016 roku nowym p.o. Prezesa ULC jest Piotr Samson, którego zadaniem jest m.in. usprawnienie funkcjonowania Urzędu.

„Dynamiczny rozwój lotnictwa pociąga za sobą konieczność zmian koncepcyjnych i legislacyjnych, w tym stworzenia podstaw do bardziej efektywnego funkcjonowania zarówno tego sektora, jak i jego regulatora” – podkreśla P.Samson.
Mimo, iż raport NIK w dużej mierze dotyczy nieprawidłowości historycznych, które w znacznym stopniu zostały wyeliminowane lub poprawione to wiele obszarów działalności urzędu nadal wymaga usprawnienia. W ULC trwa audyt Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, po którym będzie można precyzyjniej wskazać obszary wymagające działań naprawczych. Wnioski z raportu NIK z pewnością będą pomocne w pracach nad zwiększaniem efektywności funkcjonowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Kontrolerzy NIK jako pozytywne zmiany wskazali m.in. poprawę organizacji wydawania zezwoleń, koncesji i realizacji procesów certyfikacyjnych, poprawę nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność certyfikowaną oraz lepszą organizację obsługi prawnej departamentów.
NIK pozytywnie ocenił pracę Urzędu również w innych obszarach. Najwyższą ocenę kontrolerzy przyznali działaniom Urzędu w zakresie zapewniania ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji oraz wydawania przez Prezesa ULC koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, a także zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej na lotniskach użytku publicznego w zakresie zarządzania lotniskiem.
Odnośnie raportu dotyczącego nadzoru Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nad zdatnością do lotów statków powietrznych eksploatowanych przez EUROLOT S.A. podkreślamy, że we wnioskach końcowych kontrolerzy NIK stwierdzili jedynie nieznaczne niezgodności, które zostały już usunięte poprzez szybkie wdrożenie działań naprawczych.
Zalecenia pokontrolne miały przede wszystkim charakter organizacyjny i dotyczyły jedynie uzupełnienia już istniejących procedur o przesłanki do przeprowadzenia audytów, określenia decyzji Prezesa ULC, których wydanie wymaga wcześniejszego zaopiniowania pod względem formalno-prawnym oraz uaktualnienia zakresów obowiązków pracowników.
„Urząd Lotnictwa Cywilnego, od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, cyklicznie poddawany jest kontrolom Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Kontrole te zapewniają bezpieczeństwo procedur i operacji lotniczych we wszystkich obszarach objętych regulacjami unijnymi. Audyty potwierdzają utrzymanie należytych standardów w sprawowaniu nadzoru, co w konsekwencji oznacza zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu lotniczego i wykonywania operacji lotniczych” – zaznacza Piotr Samson.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»