Urząd - Urząd Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad Mon, 22 Oct 2018 19:03:48 +0200 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl it_ulc@ulc.gov.pl (www ulc) Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019 http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/3652-plan-strategiczny-ulc-na-lata-2015-2019 http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/3652-plan-strategiczny-ulc-na-lata-2015-2019 Misja Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 

misja ulc


Wartości Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 • Profesjonalizm
   
 • Efektywność
   
 • Transparentność
   
 • Orientacja na klienta
   
 • Praca zespołowa

 

Cele Planu Strategicznego


Cel strategiczny 1:
Skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym

Cele operacyjne:

1.1. Spełnianie przez podmioty rynku lotniczego wymagań z zakresu bezpieczeństwa (w tym ochrony środowiska) adekwatnych do rodzaju i skali działania.
1.2. Wdrożony Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.
1.3. Wysoki poziom kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
1.4. Skuteczne i szybkie reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
1.5. Zwiększenie efektywności nadzoru nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
1.6. Pełna standaryzacja nadzoru w zakresie zgodności z przepisami i standardami (dwustopniowa: ICAO i EASA oraz wewnętrzna krajowa).
1.7. Aktywny, zgodny z interesami Polski udział w międzynarodowych organizacjach i agencjach lotnictwa cywilnego.

Cel strategiczny 2: Zrównoważony rozwój rynku lotniczego

Cele operacyjne:

2.1. Zapewnienie w ramach umów międzynarodowych konkurencyjnych warunków uczestnictwa polskich podmiotów rynku lotniczego.
2.2. Dostęp do infrastruktury lotniczej dla wszystkich użytkowników na równych i ekonomicznie uzasadnionych warunkach.
2.3. Ograniczenie nieadekwatnych wymagań w stosunku do podmiotów lotniczych.
2.4. Ochrona praw pasażerów.

Cel strategiczny 3: Wysoka sprawność działania Urzędu

Cele operacyjne:

3.1. Wysoka jakość usług Urzędu i efektywne procesy wewnętrzne.
3.2. Wysoki poziom kompetencji pracowników Urzędu.
3.3. Wysoka jakość działalności legislacyjnej Urzędu.
3.4. Skuteczne narzędzia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
3.5. Pozytywny wizerunek Urzędu.
3.6. Motywujące środowisko pracy.

 

Zarządzanie Planem strategicznym

Zarządzanie Planem strategicznym wykonywane jest w sposób określony w poniższych punktach:

1) Za osiągnięcie celów Planu strategicznego ULC na lata 2015 – 2019 odpowiada Kierownictwo ULC.
2) Za bieżącą koordynację realizacji Planu strategicznego odpowiada Dyrektor Generalny ULC.
3) Realizacja Planu strategicznego oparta jest o pakiety zadań realizacyjnych dla komórek organizacyjnych.
4) Realizacja Planu strategicznego jest systematycznie monitorowana w ramach systemu kontroli zarządczej.
5) Monitoring dokonywany jest w oparciu o syntetyczne wskaźniki, prezentowane na następnej stronie dokumentu.
6) Wyniki monitoringu są podstawą do okresowej weryfikacji Planu strategicznego.
7) Decyzję o weryfikacji Planu strategicznego podejmuje Prezes Urzędu.
8) Wykonanie celów strategicznych będzie odzwierciedlone w rocznym sprawozdaniu z działalności Urzędu.
9) W przypadku zajścia zdarzeń w otoczeniu mających szczególne znaczenie dla zdolności realizacji Planu strategicznego, Kierownictwo ULC analizuje je niezwłocznie po uzyskaniu informacji na ich temat.
10) W przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających realizacji Planu strategicznego, Kierownictwo ULC zwołuje doraźne spotkanie dyrektorów komórek organizacyjnych, dokonuje oceny sytuacji i formułuje wnioski w zakresie niezbędnych zmian w tym planie.
11) Na podstawie wniosków sformułowanych przez dyrektorów komórek organizacyjnych Kierownictwo ULC  dokonuje zmian w Planie strategicznym.

Wzór formularza wskaźników celów strategicznych

Cel strategiczny Definicja wskażnika  Wartość wskażnika w roku
 Planowana (w %)  Osiągnięta (w %)
 1. Skuteczny nadzór nad  bezpieczeństwem w  lotnictwie cywilnym  A. Stopień realizacji rocznych planów kontroli w nadzorowanych podmiotach (%)    
 2. Zrównoważony rozwój  rynku lotniczego  A. Liczba połączeń w ruchu regularnym w letnim sezonie rozkładowym do/z polskich portów lotniczych (połączenia krajowe liczone tylko raz)    
 3. Wysoka sprawność  działania Urzędu

 A. Liczba decyzji administracyjnych zakończonych negatywnym dla ULC, prawomocnym wyrokiem przez sąd ostatniej instancji, w stosunku do liczby wszystkich decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu

   
 B. Poziom satysfakcji klienta Urzędu (wyniki ankiety)    

 

Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019 a Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)

Plan strategiczny ULC na lata 2015 – 2019 nawiązuje do przyjętej 22 stycznia 2013 roku Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SRT).

W ramach celu szczegółowego 1 SRT: stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej, jednym z kierunków interwencji jest zapewnienie zrównoważonego dla środowiska rozwoju polskiego rynku lotniczego. Zrównoważony rozwój rynku lotniczego został zapisany w Planie strategicznym w celu strategicznym nr 2. Aspekt środowiskowy natomiast został zapisany w celu operacyjnym 1.1. Spełnianie przez podmioty rynku lotniczego wymagań z zakresu bezpieczeństwa (w tym ochrony środowiska) adekwatnych do rodzaju i skali działania przypisanym do celu strategicznego 1: skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

W ramach celu szczegółowego 3 SRT: poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów, jako kierunek interwencji w obszarze transportu lotniczego wskazano: wprowadzenie systemu opartego na zarządzaniu ryzykiem – przewidywanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i wdrażania takich rozwiązań, które będą służyć całemu systemowi, a nie wyłącznie wybranym jego elementom. Bezpieczeństwo w lotnictwie zostało w Planie ujęte w celu strategicznym nr 1.

W ramach podrozdziału 5.1.2. SRT Organizacja i zarządzanie w pozostałych gałęziach transportu wskazano, iż usprawnienie zarządzania w transporcie lotniczym powinno obejmować m.in. monitoring funkcjonowania rynku przewozów lotniczych, w szczególności pod względem respektowania zasad uczciwej konkurencji przez przewoźników, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Zapis ten koresponduje z celem strategicznym 1: skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym oraz 2: zrównoważony rozwój rynku lotniczego.

Podrozdział 6.3. SRT Bezpieczeństwo lotnicze w całości koresponduje z celem strategicznym 1:  skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym oraz przypisanymi do niego poniższymi celami operacyjnymi.

1.1. Spełnianie przez podmioty rynku lotniczego wymagań z zakresu bezpieczeństwa (w tym ochrony środowiska) adekwatnych do rodzaju i skali działania.
1.2. Wdrożony Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.
1.3. Wysoki poziom kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
1.4. Skuteczne i szybkie reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
1.5. Zwiększenie efektywności nadzoru nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.
1.6. Pełna standaryzacja nadzoru w zakresie zgodności z przepisami i standardami (dwustopniowa: ICAO i EASA oraz wewnętrzna krajowa).
1.7. Aktywny, zgodny z interesami Polski udział w międzynarodowych organizacjach i agencjach lotnictwa cywilnego.

]]>
mkotlinski@ulc.gov.pl (Mateusz Kotliński) ULC Fri, 06 Feb 2015 12:36:06 +0100
Zmiany wprowadzone do konspektu Planu strategicznego ULC na lata 2015-2019 w związku z ustaleniami podjętymi przez Kierownictwo Urzędu Lotnictwa Cywilnego na przeglądzie zarządzania ULC w dniu 9 marca 2017 roku http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/3989-zmiany-wprowadzone-do-konspektu-plan-strategiczny-ulc-na-lata-2015-2019 http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/3989-zmiany-wprowadzone-do-konspektu-plan-strategiczny-ulc-na-lata-2015-2019  
 1. Z listy wartości Urzędu Lotnictwa Cywilnego usunięto zapis „Bezstronność”, dodano natomiast zapis „Praca zespołowa”.
 2. Wprowadzono korektę do nazwy celu operacyjnego 2.3.: „Ograniczenie nieadekwatnych wymagań w stosunku do podmiotów lotniczych” (poprzednia wersja: „Ograniczenie nieracjonalnych wymagań w stosunku do podmiotów lotniczych”).
 3. Z działu „Zarządzanie Planem strategicznym” usunięto dwa pierwsze akapity oraz schemat narzędzi zarządzania.
 4. We wzorze formularza wskaźników celów strategicznych:

  a. Usunięto wskaźnik A celu strategicznego nr 2: „Stopień realizacji planu inicjatyw legislacyjnych”. W jego miejsce wprowadzono wskaźnik: „Liczba połączeń w ruchu regularnym w letnim sezonie rozkładowym do/z polskich portów lotniczych (połączenia krajowe liczone tylko raz)”.
  b. Usunięto wskaźnik A celu strategicznego nr 3: „Liczba uzasadnionych skarg na działanie lub bezczynność Urzędu w stosunku do  liczby wszystkich wydanych decyzji administracyjnych przez Prezesa  Urzędu”.
  c. Wprowadzono korektę do nazwy dotychczasowego wskaźnika B (obecnie wskaźnika A) celu strategicznego nr 3: „Liczba decyzji administracyjnych zakończonych negatywnym dla ULC, prawomocnym wyrokiem przez sąd ostatniej instancji, w stosunku do liczby wszystkich decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu” (poprzednia wersja: „Liczba decyzji administracyjnych, zakwestionowanych oraz zakończonych negatywnym dla ULC, prawomocnym wyrokiem przez sąd ostatniej instancji, w stosunku do liczby wszystkich decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu”).
]]>
maciek@ulc.gov.pl (Wydział Informatyki MK) ULC Thu, 16 Jun 2016 12:29:03 +0200
Quality policy http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/2525-quality-policy http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/2525-quality-policy CAA’s quality policy is achieved by:

 • Effective supervision over the safety of civil aviation.
 • Full implementation of the commitments of the national aviation authority under international and law.
 • The high quality of activities to support the implementation of policies, programs and guidelines of the Minister responsible for transport.
 • Equal rights provided and the competition in Polish aviation market.
 • The high level of efficiency of the Authority.


The Civil Aviation Authority is committed to achieving the objectives under the Quality Policy through the implementation, maintenance and improvement of the Quality Management System according to PN-EN ISO 9001:2009.

 

 

]]>
mkotlinski@ulc.gov.pl (Mateusz Kotliński) ULC Mon, 19 Aug 2013 13:05:06 +0200
Misja Urzędu Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/misja-i-wartosci http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/misja-i-wartosci Działamy na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce


Wartości Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 • Profesjonalizm
   
 • Efektywność
   
 • Transparentność
   
 • Orientacja na klienta
   
 • Praca zespołowa
]]>
ULC Mon, 01 Oct 2007 21:47:46 +0200
Plan strategiczny http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/plan-strategiczny http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/plan-strategiczny Szanowni Państwo,

    We współczesnym świecie lotnictwo cywilne to obszar o istotnym znaczeniu dla większości obywateli. Umożliwia bezpieczne, wygodne i szybkie przemieszczanie się pasażerów, a także zapewnia najszybszy transport towarów. Pozytywnie wpływa na rozwój biznesu, jest istotnym elementem aktywności rekreacyjnej, dostarcza pola dla innowacji w wielu najrozmaitszych dziedzinach gospodarki.
Niezwykle liczna i wciąż powiększająca się grupa obywateli naszego kraju korzystających z usług lotnictwa cywilnego słusznie oczekuje oferty, która zaspokoi ich zróżnicowane potrzeby, a zarazem zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa. Urząd Lotnictwa Cywilnego musi zatem działać w jak najlepiej pojętym interesie publicznym – poprzez wieloaspektową kontrolę bezpieczeństwa, ochronę praw pasażerów oraz nadzór nad lotniczą działalnością gospodarczą.
    Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez rozwój lotnictwa cywilnego w Polsce i na świecie, przedstawiamy Państwu kolejny Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tym razem na lata 2015-2019. Dokument ten określa najistotniejsze cele służące realizacji misji Urzędu oraz sposoby ich osiągnięcia. Plan został zbudowany na podstawie kompleksowych analiz, biorących pod uwagę wszystkie zidentyfikowane potrzeby naszych interesariuszy. Obejmuje wszystkie merytoryczne obszary działania Urzędu, uwzględnia także aspekty zapewnienia sprawności działania.
    Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisuje się w cele określone w rządowej strategii Sprawne Państwo 2020, przyjętej w 2013 r. i zakładającej podniesienie sprawności i efektywności działania administracji publicznej – na rzecz obywatela i poprzez szeroką z nim współpracę. Nasz dokument jest również zgodny z założeniami szczegółowych programów rozwoju nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów. Przede wszystkim zaś jego treść nawiązuje do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030) – poprzez skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, dążenie do zapewnienia zrównoważonego dla środowiska rozwoju polskiego rynku lotniczego, wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem w obszarze lotnictwa cywilnego oraz monitoring funkcjonowania rynku przewozów lotniczych.
    Prezentowany dokument odpowiada także na proponowane Państwom Członkowskim Unii Europejskiej przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego wyzwania związane z poprawą konkurencyjności sektora lotniczego oraz działaniami mającymi sprawić, aby Unia Europejska była najbezpieczniejszym regionem dla sektora lotnictwa cywilnego na świecie. Strategia Urzędu jest ponadto zgodna z kluczowymi obszarami działalności ICAO w latach 2013-2016 w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości systemu żeglugi powietrznej, ochrony i ułatwień, rozwoju ekonomicznego transportu lotniczego oraz ochrony środowiska.   

 
 
 
 

 

]]>
ULC Fri, 16 Sep 2011 07:45:46 +0200
Struktura http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/struktura http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/struktura schemat ulc V.2017

Infolinia Urzędu Lotnictwa Cywilnego: (+48 22) 520 72 00

 

***

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego - Piotr Samson

sekretariat@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
***

 

Biuro Prezesa ULC
Dyrektor: Karina Lisowska
tel.: 022 520 72 40, fax 022 520 75 21
dgca@ulc.gov.pl

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Stanowisko ds. Mediów

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Piotr Krukowski.

tel.: 022 520 73 41
zoi@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Kancelaria Tajna
 • Kancelaria Tajna Międzynarodowa
 • Kancelaria Materiałów Zastrzeżonych
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

 

Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych - Michał Witkowski
Sekretariat: tel.: 022 520 72 46, fax 022 520 73 83

Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
Dyrektor: Roman Ożóg
Sekretariat: tel.: 022 520 75 22, fax 022 520 73 83
lbb@ulc.gov.pl

 • Inspektorat Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym
 • Stanowisko ds. Analiz i Standardów Zarządzania Bezpieczeństwem

Departament Techniki Lotniczej
Dyrektor: Andrzej Kotwica
Zastępca Dyrektora: Marcin Perkowski
tel.: 022 520 73 36, fax 022 520 73 73
ltt@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych
 • Inspektorat Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością
 • Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych
 • Wydział Analiz, Standardów i Dokumentacji Technicznej
 • Wydział Planowania i Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Technicznego
 • Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych
 • Wydział Ochrony Środowiska
 • Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
 • Delegatura Północno - Zachodnia z siedzibą w Gdańsku z jednostkami terenowymi w Poznaniu i Szczecinie - Goleniowie
 • Delegatura Południowo - Zachodnia z siedzibą we Wrocławiu z jednostkami terenowymi w Krakowie i Bielsku - Białej
 • Delegatura Południowo - Wschodnia z siedzibą w Rzeszowie z jednostkami terenowymi w Świdniku i Mielcu
 • Jednostka terenowa w Łodzi

Departament Operacyjno-Lotniczy
Dyrektor: Zdzisław Szwed
Zastępca Dyrektora:
Mirosław Romanowski

tel.: 022 520 72 06, fax 520 72 24
lol@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Inspektorat Operacyjny Transportu Lotniczego
 • Inspektorat operacji specjalistycznych, lotów lokalnych i lotnictwa ogólnego
 • Wydział Analiz i Standardów Operacyjnych
 • Inspektorat Kontroli Naziemnej SAFA i SANA
 • Wydział Zarządzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego
 • Inspektorat materiałów niebezpiecznych oraz agentów obsługi naziemnej

Departament Personelu Lotniczego
Dyrektor: Wiktor Rosiński
Zastępca Dyrektora: Bogusław Rak

tel.: 022 520 72 83, fax 022 520 72 94
lpl@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Inspektorat Licencjonowania Personelu Lotniczego
 • Inspektorat Certyfikacji i Nadzoru
 • Inspektorat Personelu Technicznego
 • Wydział Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego
 • Wydział Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej
 • Wydział Rejestru Personelu Lotniczego

Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego - dr Izabela Szymajda-Wojciechowska
Sekretariat: tel.: 022 520 72 44, fax 022 520 73 84

Departament Prawno-Legislacyjny
Dyrektor: Iwona Grochowalska
Zastępca Dyrektora: Joanna Bończyk

tel.: 022 520 72 17, fax 022 520 72 78
lep@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Wydział I Systemu Prawa Lotniczego
 • Wydział II Systemu Prawa Lotniczego
 • Stanowisko ds. Dziennika Urzędowego ULC
 • Zespół Radców Prawnych

Departament Rynku Transportu Lotniczego
Dyrektor: Joanna Lotz

Zastępca Dyrektora: Olga Kaźmierska
tel.: 022 520 73 79, fax 022 520 73 49
ler@ulc.gov.pl        

 • Wydział Lotniczej Działalności Gospodarczej
 • Wydział Przewozów Lotniczych
 • Wydział Analiz Finansowo - Ekonomicznych
 • Stanowisko ds. Statystyk i Analiz
 • Stanowisko ds. Analiz i Standardów Rynku Transportu Lotniczego

Departament Spraw Międzynarodowych
Dyrektor: Julian Rotter
tel.: 022 520 73 90, fax: 022 520 72 51
lsm@ulc.gov.pl

 • Wydział Umów Międzynarodowych (LSM-1)
 • Wydział Organizacji Międzynarodowych (LSM-2)
 • Stanowisko do spraw Standaryzacji (LSM-3)
 • Wydział do spraw Analiz i Koordynacji Europejskiej (LSM-4)

Komisja Ochrony Praw Pasażerów
Dyrektor: Renata Piwowarska

Zastępca Dyrektora: Eliza Jakubowska
tel.: 022 520 74 84, fax 022 520 73 47
kopp@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Wydział Kontroli Przestrzegania Praw Pasażerów
 • Wydział Prawno - Administracyjny
 • Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

 

Wiceprezes ds. Infrastruktury Lotniczej
Sekretariat: tel.: 022 520 74 79, fax 022 520 74 62

Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym
Dyrektor: Jacek Zalewski
Zastępca Dyrektora: Michał Lebioda

tel.: 022 520 74 70, fax 520 74 71
lob@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Inspektorat Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Inspektorat Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Inspektorat Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Stanowisko ds. Analiz i Standardów Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Stanowisko ds. Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym

Departament Lotnisk
Dyrektor: Arkadiusz Gmurzyński

tel.: 022 520 73 87

Zastęca Dyrektora: Magdalena Paś
Sekretariat tel.: 022 520 74 63, fax 520 74 62
ltl@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Wydział Rejestru Lotnisk i Ewidencji Lądowisk
 • Wydział Współpracy z Organami Administracji Publicznej
 • Inspektorat Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych
 • Inspektorat Lotnisk o Organiczonej Certyfikacji i Lotnisk Użytku Wyłącznego
 • Wydział Analiz i Standardów Lotniskowych

Departament Żeglugi Powietrznej
Dyrektor: Marek Cisłowski

tel.: 022 520 75 01, fax 022 520 72 26
loz@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Inspektorat ATM
 • Inspektorat AIS i DAT
 • Inspektorat CNS
 • Inspektorat MET
 • Inspektorat Personelu ATS
 • Wydział Analiz i Standardów Żeglugi Powietrznej

Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych
Dyrektor: Paweł Szymański
tel.: 022 520 72 57
lbsp@ulc.gov.pl

 • Stanowisko ds. Licencjonowania Personelu BSP
 • Stanowisko ds.  Bezpieczeństwa Lotów Bezzałogowych
 • Stanowisko ds. Analiz i Standardów

przejdź do góry

Dyrektor Generalny - Jolanta Baran
Sekretariat: tel. 022 520 74 16, fax 022 520 73 05

Biuro Dyrektora Generalnego
Dyrektor: Magdalena Kapuściak
tel.: 022 520 74 21, fax 022 520 73 86
bdg@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Wydział Administracyjny
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Organizacyjny
 • Główny Księgowy
 • Wydział Księgowości
 • Wydział Płac
 • Stanowisko ds. Należności Urzędu
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych
 • Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
 • Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Elżbieta Mieczkowska
tel.: 022 520 74 93
saw@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
Kinga Kulig-Białkowska
tel.: 022 520 74 18
kkulig@ulc.gov.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

przejdź do góry

 

]]>
ULC Tue, 02 Oct 2007 13:53:17 +0200
Delegatury http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/delegatury http://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/delegatury Szanowni Państwo,
przed wizytą w Delegaturze, bądź Jednostce Terenowej prosimy o kontakt telefoniczny z danym biurem w celu ustalenia terminu spotkania. Jest to niezbędne z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe.

 

Łódź

Jednostka Terenowa w Łodzi

Plac Komuny Paryskiej 5A p. 505
90-007 Łódź
email: bdlugosz@ulc.gov.pl, tkulinski@ulc.gov.pl
tel/fax.: 42 639 87 74


Delegatura Północno - Zachodnia

Gdańsk

Pracę Delegatury Pólnocno - Zachodniej w Gdańsku koordynuje p. Franciszek Miłkowski

Delegatura ULC w Gdańsku
ul. Chmielna 26
80-748 Gdańsk
email: dt_g@ulc.gov.pl
tel/fax.: 58 320 20 10 

Poznań

Jednostka Terenowa w Poznaniu
Delegatura Północno - Zachodnia

ul. 27 grudnia17/19, I piętro, pokój nr 8
61-737 Poznań
email: dt_p@ulc.gov.pl
tel/fax.: 61 852 26 63  

Szczecin-Goleniów

Jednostka Terenowa w Szczecinie - Goleniowie
Delegatura Północno - Zachodnia

ul. Młynarska 16
72-100 Szczecin-Goleniów
email: aborys@ulc.gov.pl, zskowronski@ulc.gov.pl
tel/fax.: 91 407 15 90

 

Delegatura Południowo - Zachodnia

Wrocław

Pracę Delegatury Południowo - Zachodniej we Wrocławiu koordynuje p. Jarosław Zaprzelski

Delegatura ULC we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 48
51-162 Wrocław
email: dt_w@ulc.gov.pl
tel.: 71 372 71 99 fax.: 71 372 71 99

Kraków

Jednosta Terenowa w Krakowie
Delegatura Południowo - Zachodnia
 
ul. Dzielskiego 2
31-465 Kraków
email: dt_k@ulc.gov.pl
tel/fax.: 12 412 73 66

Bielsko - Biała

 
Jednostka Terenowa w Bielsku - Białej
Delegatura Południowo - Zachodnia

ul. Cieszyńska 317
43-300 Bielsko - Biała
email: dtz_b@ulc.gov.pl
tel/fax.: 33 812 44 94

 

Delegatura Południowo - Wschodnia

Rzeszów

Pracę Delegatury Południowo - Wschodniej w Rzeszowie koordynuje p. Ryszard Łuksik

Delegatura ULC w Rzeszowie
ul. Szopena 38/4
35-055 Rzeszów
email: dt_r@ulc.gov.pl
tel.: 17 854 35 86, tel/fax.: 17 854 75 59

Mielec

Jednostka Terenowa w Mielcu
Delegatura Południowo - Wschodnia

ul. Sikorskiego 2A
39-300 Mielec
email: zmielec@ulc.gov.pl
tel/fax.: 17 586 33 26

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku przestała funkcjonować Jednostka Terenowa w Lublinie. Korespondencję przeznaczoną do Jednostki Terenowej w Lublinie należy kierować na adres Delegatury Południowo-Wschodniej w Rzeszowie.

Świdnik

Jednostka Terenowa w Świdniku
Delegatura Południowo - Wschodnia

ul. Niepodległości 13 lok. 92
21-040 Świdnik
email: zswidnik@ulc.gov.pl
tel/fax.: 81 532 74 47

]]>
ULC Wed, 03 Oct 2007 06:50:20 +0200