Informacje ogólne - Ultralekkie statki powietrzne

Zasady eksploatacji i obsługi ultralekkich statków powietrznych zawarte są w części ogólnej Rozporządzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 marca 2013 r.w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków oraz w: pdfplik do pobrania2.17 MB

a także:

 • Załączniku nr 4 Spadochrony - między innymi w zakresie spadochronowych systemów ratowniczych używanych w ultralekkich statkach powietrznych pdfplik do pobrania2.34 MB
 • Załączniku nr 7 Wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pdfplik do pobrania210.06 KB

Tabela - Podział statków powietrznych klasy urządzenia latające kategorii kwalifikowanej ze względu na ograniczenia w zakresie masy, prędkości i liczby miejsc dla poszczególnych podkategorii
pdfplik do pobrania283.74 KB

  • dodatkowo prędkość przeciągnięcia lub minimalna prędkość lotu poziomego w konfiguracji do lądowania VS0 (CAS) nie może przekraczać 65 km/h (35 knots).

Stan techniczny USP

Do lotu może być użyty jedynie taki ultralekki statek powietrzny, który jest sprawny technicznie i posiada ważne Pozwolenie na wykonywanie lotów (gif plik do pobrania 8.58 Kb) wpisane przez osobę upoważnioną przez Prezesa ULC do Książki ultralekkiego statku powietrznego (wzór ksiązki zamieszczony jest w Rozdziale 11 w 5 Załączniku Rozp. MTBiGM z dnia 26 marca 2013 r. poz. 440).

Ewidencję podmiotów prowadzących działalność techniczną w zakresie ultralekkich statków powietrznych prowadzi w imieniu Prezesa ULC Inspektorat Certyfikacji  Wyrobów Lotniczych (LTT-3).

Nie wszystkie podmioty posiadają kompetencje do wydawania lub przedłużania pozwoleń na wykonywanie lotów, a także do wykonywania złożonych napraw i obsługi sprzętu z ingerencją w strukturę podzespołów. Do powyższych działań wymagane jest poza wpisem do ewidencji posiadanie odpowiedniego zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań rozporządzenia.

Obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do wymiany lub naprawy uszkodzonych części, ale bez ingerencji w strukturę podzespołów, może być wykonywana przez podmioty nie posiadające zatwierdzenia / certyfikatu, a jedynie wpisane do ewidencji.

W przypadku wykonywania napraw poważnych, wymagających ingerencji w strukturę zasadniczą ultralekkiego statku powietrznego (np. uszkodzenia struktury kadłuba, podwozia lub skrzydła itp.) konieczne jest zgłoszenie naprawy do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na Wniosku (doc plik do pobrania 50.00 Kb), a następnie wykonanie naprawy w zatwierdzonym / certyfikowanym ośrodku lub pod nadzorem Prezesa ULC i wykonanie lotów próbnych kontrolnych na podstawie Pozwolenia na wykonywanie  prób w locie.

Wykaz podmiotów umieszczonych w ewidencji (USP) zajmujących się działalnością techniczną w zakresie ultralekkich statków powietrznych oraz zakres ich działalności.

Przegląd USP w dniu lotów

Fakt posiadania Książki ultralekkiego statku powietrznego z aktualnym Pozwoleniem na wykonywanie lotów nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania w dniu lotów przeglądu zasadniczego (który pokrywa się z zakresem przeglądu przed dniem lotnym wykonywany przez mechanika poświadczenia obsługi ultralekkich statków powietrznych mający na celu przygotowanie statku powietrznego do lotu) oraz bezpośrednio przed lotem przeglądu przedlotowego (pdf plik do pobrania 15.17 Kb). Użytkownik ma obowiązek używać do lotu statek powietrzny w wymaganym dla niego stanie technicznym, zgodnie z Instrukcją Obsługi Technicznej sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez Instrukcję Użytkowania w Locie ograniczeń.

Działalność techniczna – zgłoszenie do ewidencji – profilaktyka

Wieloosobowe podmioty, a także mechanicy indywidualnie podejmujący działalność techniczną w zakresie obsługi ultralekkich statków powietrznych są obowiązani  zgłosić Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamiar podjęcia takiej działalności na 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.

Prowadzenie jednocześnie działalności zarówno w zakresie ultralekkich statków powietrznych i spadochronów używanych w tych statkach wymaga zgłoszenia i uzyskania wpisów do odrębnych ewidencji (USP oraz P).

W oparciu o zgłoszenia Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi ewidencję podmiotów i osób zajmujących się działalnością techniczną w zakresie ultralekkich statków powietrznych oraz przesyła zestaw dokumentów obowiązujących w prowadzonej działalności. Podstawowy wpis do ewidencji nie upoważnia do prowadzenia działalności w pełnym zakresie.

W ramach nadzoru i bieżącej działalności profilaktycznej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przekazuje podmiotom wpisanym do ewidencji zalecenia związane z obsługą i eksploatacją ultralekkich statków powietrznych oraz informacje dotyczące ograniczeń wynikające z analizy zdarzeń lotniczych, a także przeprowadza kontrole podmiotów.

Obsługa USP

Podmioty chcące uzyskać kompetencje do przedłużania przedłużania lub wznawiania ważności pozwoleń na wykonywanie lotów, a także do wykonywania poważnych napraw i obsługi sprzętu z ingerencją w strukturę podzespołów, powinny wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie procesu zatwierdzenia (dawniej certyfikacji) o przeprowadzenie procesu zatwierdzenia (dawniej certyfikacji), potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków określonych w ww. rozporządzeniu (Rozdział 9 załącznika nr 5). Wraz z wydaniem zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia).

Projektowanie, produkcja i obsługa USP

Podjęcie działań związanych z projektowaniem, produkcją i obsługą ultralekkich statków powietrznych wymaga uzyskania zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) potwierdzającego spełnienie wymagań w/w rozporządzenia przewidzianych dla zakresu projektowania, produkcji i obsługi. Proces zatwierdzenia prowadzony jest na wniosek zainteresowanego. Wraz z wydaniem zatwierdzenia dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia). W załączeniu do Certyfikatu, wystawiana jest specyfikacja określająca szczegółowy zakres uprawnień podmiotu.

Pojedyncze egzemplarze ultralekkich statków powietrznych mogą być produkowane pod nadzorem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przez podmioty nie posiadające zatwierdzenia / certyfikatu, po uprzednim każdorazowym zgłoszeniu budowy w trybie indywidualnym.

Skreślenie podmiotu z ewidencji

W przypadku prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami  w/w rozporządzenia (pdf plik do pobrania 21.87 Kb), Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może ograniczyć zakres wykonywanej działalności, a nawet dokonać skreślenia podmiotu z prowadzonej ewidencji, skutkującego zakazem prowadzenia przedmiotowej działalności do czasu usunięcia uchybień i uzyskania ponownego wpisu.

Spadochrony używane w ultralekkich statkach powietrznych

Użytkownik spadochronu ma obowiązek używać do lotu spadochronu w wymaganym dla niego stanie technicznym, a także zgodnie z instrukcją sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez instrukcję ograniczeń.

Przeglądy techniczne spadochronów, wystawianie kart spadochronów oraz wydawanie dopuszczeń do użycia wykonywane jest przez podmioty wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wykaz podmiotów umieszczonych w ewidencji spadochronowej (P) oraz zakres ich działalności.

Sposób prowadzenia przez mechaników zapisów w kartach spadochronów znajduje się w części spadochronowej (uwaga: wyłącznie do celów poglądowych):

pdf plik do pobrania 2.15 Mb

Odmienne wymogi formalne dla spadochronów ratowniczych

Spadochrony używane w ultralekkich statkach powietrznych należą do:

 • spadochrony ratownicze - przeznaczone do wykonywania skoków w celach ratowniczych i zaliczane do kategorii spadochrony osobowe 
 • spadochronowe systemy ratownicze wykorzystywane do ratowania całych statków powietrznych z załogą lub bez, nie są przeznaczone do wykonywania skoków i należą do kategorii spadochrony innego przeznaczenia.

 

Do spadochronów ratowniczych oraz spadochronowych systemów ratowniczych stosuje się zróżnicowane wymogi formalne; poniżej szczegółowa informacja na ten temat.

spadochrony ratownicze

 • jako spadochrony osobowe we wszystkich zastosowaniach muszą posiadać kartę zestawu spadochronowego (jpg plik do pobrania 600.02 Kb)z ważnym dopuszczeniem do skoków. Obsługa tych spadochronów, w tym także ich układanie i dopuszczanie do skoków, może być przeprowadzona tylko przez mechaników spadochronowych (świadectwo kwalifikacji P) działających w ramach podmiotów wpisanych do ewidencji (P)

spadochronowe systemy ratownicze

 • nie we wszystkich zastosowaniach muszą posiadać kartę spadochronu innego  przeznaczenia jpg plik do pobrania 577.29 Kb
 • do lotów na ultralekkich statkach powietrznych, wykonywanych przez osoby nie posiadające świadectwa kwalifikacji pilota lub licencji pilota, lotów więcej niż jednoosobowych [lotów z pasażerem], działalności gospodarczej i szkolenia personelu lotniczego muszą być używane tylko spadochronowe systemy ratownicze posiadające kartę spadochronu innego przeznaczenia z aktualnym dopuszczeniem do użycia. Obsługa tych spadochronów, w tym także ich układanie, montaż i dopuszczanie do użycia, może być przeprowadzona, przy braku dodatkowych zastrzeżeń ze strony producenta, przez działających w ramach podmiotów wpisanych do ewidencji (P lub USP) zarówno mechaników spadochronowych (świadectwo kwalifikacji z uprwanieniami TM(P)), jak i mechaników poświadczenia obsługi ultralekkiego statku powietrznego (świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem TM(A), TM(H), TM(AG), TM(UGL)).
 • do lotów innych niż wymienione wyżej karta spadochronu nie jest obowiązkowa, a za stan techniczny spadochronowego systemu ratowniczego odpowiedzialna jest osoba używająca tego sprzętu. Brak obowiązku posiadania karty spadochronu nie zwalnia użytkownika z obowiązku używania do lotu sprzętu w wymaganym dla niego stanie technicznym i zgodnie z instrukcją, w tym stosowania zaleceń producenta oraz nadzorów krajowych, a także monitorowania bieżących publikacji w tym zakresie.

Spełnienie wymagań technicznych przez USP

Zarówno w procesie kwalifikowania jak i w procesie amatorskiej budowy ultralekkiego statku powietrznego stosowane są wymagania techniczne, które określa Prezes ULC, każdorazowo na wniosek zainteresowanego.

W przypadku braku tłumaczenia obcych wymagań technicznych na język polski, wnioskujący zobowiązany jest dostarczyć ich tłumaczenie do ULC.

Dla samolotów ultralekkich mogą zostać zastosowane Tymczasowe Wymagania Zdatności Samolotów Ultralekkich (pdf plik do pobrania 3.12 Mb), opublikowane w Załączniku nr 1 Wytycznych nr 3 Prezesa ULC z dnia 20 kwietnia 2005 r. wraz z Wytycznymi nr 2 Prezesa ULC z dnia 18 maja 2006 r. (pdf plik do pobrania 394.47 Kb), opublikowanymi w Dz. Urz. ULC Nr 5 z dnia 26 czerwca 2006 r.

Amatorska budowa USP

Amatorską budowę ultralekkiego statku powietrznego prowadzi się pod nadzorem Prezesa ULC na wniosek (doc plik do pobrania 50.00 Kb) zainteresowanego złożony przed rozpoczęciem budowy, przy zastosowaniu odpowiednich wymagań Rozdział 7 – „Dopuszczenie sprzętu do lotów”, Załącznika nr 5 ww. Rozporządzenia MTBiGM.

Lista typów zakwalifikowanych

Na wniosek (doc plik do pobrania 47.00 Kb) zainteresowanego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisuje ultralekki statek powietrzny na Listę typów zakwalifikowanych po spełnieniu wymagań Rozdział 7 – „Dopuszczenie sprzętu do lotów”, Załącznika nr 5 Rozporządzenia MTBiGM – patrz wymagane dokumenty do kwalifikacji:

Typ ultralekkiego statku powietrznego, wpisanego na Listę typów zakwalifikowanych definiują niżej wymienione podstawowe dokumenty:

 • Świadectwo spełnienia wymagań technicznych (dla konstrukcji polskiej – wystawione przez Prezesa ULC), Certyfikat Typu lub dokument równoważny (dla konstrukcji zagranicznych – wystawione przez obcy nadzór lotniczy)
 • Arkusz danych technicznych (wystawiony przez Prezesa ULC na podstawie danych przekazanych przez wnioskującego)
  pdf plik do pobrania 46.73 Kb

Proces kwalifikowania kończy się wpisaniem typu statku powietrznego na Listę typów zakwalifikowanych

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK