Dokumenty pozalegislacyjne

Komunikat Komisji dla Rady - Wypowiedzenie Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. imiennego rejestru pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące bezpieczeństwa transportu i możliwości jego finansowania

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący planu działania w zakresie przepustowości, efektywności i bezpieczeństwa portów lotniczych w Europie

Sprawozdanie Komisji w sprawie stosowania dyrektywy Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r.

Komunikat Komisji Rozwój wspólnotowej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Kanady

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej poprzez funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej: Śródokresowe sprawozdanie na temat zaawansowania projektu

Komunikat Komisji Stopień zaawansowania projektu w zakresie opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego i Rady na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w sprawie funkcjonowania i skutków tego rozporządzenia, ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doświadczeń wyniesionych z wykonania rozporządzenia (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Drugie sprawozdanie z wykonania rozporządzenia (WE) Nr 2320/2002 w sprawie ochrony lotnictwa cywilnego

Komunikat Komisji w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 793/2004 dotyczącego wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty:

Komunikat Komisji – Pierwsze sprawozdanie na temat wykonania przepisów dotyczących Jednolitej Przestrzeni Powietrznej - dotychczasowe osiągnięcia i dalsze działania:

Plan działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego (Komunikat Komisji):

Sprawozdanie Komisji dla Rady i parlamentu Europejskiego - Ograniczenie działalności powodującej hałas w portach lotniczych UE - (Sprawozdanie na temat stosowania dyrektywy 2002/30/WE)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia dotyczącego operatorów statków powietrznych w UE ? sprawozdanie z funkcjonowania rozporządzenia nr 785/2004

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie stosowania rozporządzenia (EWG) nr 95/93 dotyczącego wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, z późniejszymi zmianami

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna II: w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju lotnictwa i poprawy jego efektywności

Zmieniony wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r.

Komunikat Komisji Komunikat w sprawie zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych i portów lotniczych w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do poruszania się pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżujących transportem lotniczym

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów ? Trzecie sprawozdanie z wykonania rozporządzenia WE nr 2320/2002 ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

Komunikat Komisji - wspólny obszar lotniczy z krajami sąsiadującymi do 2010 r. - sprawozdanie okresowe

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Centralny Plan Zarządzania ruchem Lotniczym (Centralny Plan ATM)

Komunikat Komisji – Plan działania na rzecz wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych w Europie

Dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej w sprawie zintegrowanego systemu biletów lotniczych i kolejowych

Komunikat Komisji - Zrównoważona przyszłość transportu : w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu

Zielona księga - TEN-T: Przegląd polityki - W Kierunku Lepiej Zintegrowanej Transeuropejskiej Sieci Transportowej W Służbie Wspólnej Polityki Transportowej

Sprawozdanie Komisji dla Rady, parlamentu europejskiego, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów z wdrażania wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej w latach 2004–2005 przewidziane w art. 18 decyzji 1692/96/WE

Komunikat Komisji - Utworzenie wspólnego obszaru lotniczego z Gruzją

Sprawozdanie Komisji dotyczące finansowania ochrony lotnictwa

Komunikat Komisji - Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu regionów - Czwarte sprawozdanie ze stosowania Rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu europejskiego i Rady - Program Wspólnoty Europejskiej SAFA

Sprawozdanie Komisji dla Rady i parlamentu Europejskiego na temat stosowania rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika wykonującego przewóz oraz uchylającego art. 9 dyrektywy 2004/36/WE

Komunikat Komisji - Rozwój unijnej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Brazylii

Dokument roboczy Komisji - Konsultacje na temat przyszłej polityki w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie użytkowania skanerów ciała w portach lotniczych UE

Komunikat Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Piąte sprawozdanie ze stosowania Rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK