Ważne komunikaty

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące rozporządzenia 261/2004 oraz 889/2002

W dniu 10 czerwca 2016 roku Komisja Europejska opublikowała Wytyczne interpretacyjne dotyczące rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenia rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Niniejsze Wytyczne interpretacyjne mają na celu lepsze wyjaśnienie niektórych przepisów zawartych w rozporządzeniu, zwłaszcza w świetle orzecznictwa Trybunału. Wytyczne dotyczą kwestii najczęściej poruszanych przez krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów, pasażerów i ich stowarzyszenia, Parlament Europejski i przedstawicieli branży. Zastępują one poprzednie informacje opublikowane w postaci listy nadzwyczajnych okoliczności.
pdfWytyczne KE1.07 MB
pdfWytyczne KE - wersja angielska975.88 KB

***

Uprzejmie informujemy, że w związku z wybuchem epidemii Ebola w krajach Afryki Zachodniej oraz wydanym w dniu 8 sierpnia 2014 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oświadczeniem o międzynarodowym zagrożeniu zdrowia publicznego Urząd Lotnictwa Cywilnego prosi o zapoznanie się z informacjami przygotowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny http://gis.gov.pl oraz przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w zakładce Aktualności http://www.msz.gov.pl/ przed planowaną podróżą lotniczą.

***

Dobrowolna pomoc w powrocie do kraju dla pasażerów pozostawionych z daleka od ich miejsca zamieszkania w skutek upadłości linii lotniczych.

Zgodnie z Raportem Brytyjskiej Komisji Ochrony przed Upadłością Przewoźników Lotniczych z 2013 r., ryzyko ogłoszenia upadłości przez linie lotnicze jest obecnie wyjątkowo niskie. Przy zwiększeniu wszechstronności oferowania przelotów ratunkowych, znacznie zwiększa się możliwość udzielenia pomocy w dotarciu do miejsca zamieszkania dla pasażerów dotkniętych upadłością przewoźnika, u którego wykupili przelot.

W związku z powyższym, linie lotnicze będące członkami IATA (ang. Intermational Air Transport Association) oraz ELFAA (ang. The European Low Fares Assosiatio ) obsługujące loty z i do Unii Europejskiej dopełnią wszelkich starań by zapewnić pasażerom możliwość powrotu w przypadkach gdy przebywają z daleka od miejsca zamieszkania i nie mają możliwości powrotu przez wzgląd na niepowodzenia finansowe innego przewoźnika. Zgodnie  z informacjami przekazanymi przez IATA, tacy pasażerowie będą mieli możliwość powrotu, w ramach dostępności miejsc, do pierwszego miejsca odlotu lub do najbliższego portu obsługującego przewoźnika zrzeszonego w IATA, po zaniżonej cenie (znanej również jako „cena ratunkowa”). Taka pomoc, ograniczona do przewozu lotniczego oraz powyższymi zastrzeżeniami, będzie dostępna do maksymalnie dwóch tygodni po dacie ogłoszenia upadłości przewoźnika lotniczego.

W celu uzyskania jak najpełniejszej świadomości, państwa odpowiedzialne za udzielanie licencji upadłemu przewoźnikowi powinno poinformować pasażerów pozostawionych z daleka od ich miejsca zamieszkania o możliwości uzyskania usług ratunkowych, np. poprzez strony internetowe odpowiednich urzędów. Usługa ratunkowa będzie dostępna jedynie dla pasażerów nie posiadających ubezpieczenia pokrywającego ich koszty powrotu.

***

Informacja dot. sposobu dochodzenia od przewoźnika należności stwierdzonych w decyzjach administracyjnych przez Prezesa ULC

W związku z wątpliwościami stron postępowania odnośnie sposobu  dochodzenia  od przewoźnika należności stwierdzonych w decyzjach  administracyjnych  przez Prezesa ULC wydanych na podstawie rozporządzenia WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91 (Dz. U. UE L 46 z 17.2.2004.), przedstawiamy poniżej następującą informację:

Informacja KOPP – jak dochodzić od przewoźnika należności stwierdzonych w decyzji administracyjnych przez Prezesa ULC wydanych na podstawie rozporządzenia WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91 (Dz. U. UE L 46 z 17.2.2004.)

1. Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 3 lipca 2003 roku Prawo lotnicze (tj. Dz.U. 2012r., poz. 933 ze zm.), art. 205b ust. 3;
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964r., Nr 43, poz. 296 ze zm.), art. 777 § 1 pkt 3, art. 781;
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 1015);

2. Możliwe rozwiązania

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa egzekucja należności stwierdzonych w decyzji administracyjnych w obowiązującym stanie prawnym może odbyć się w drodze egzekucji administracyjnej, prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w drodze egzekucji sądowej, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (w szczególności art. 758 – 1088 k.p.c.), z tym że zgodnie z art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c. tytułami egzekucyjnymi są inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

3. Praktyka sądów powszechnych

Z posiadanych przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów postanowień sądów powszechnych wynika niejednolita praktyka orzecznicza sądów w przedmiocie egzekucji należności stwierdzonych w drodze decyzji, o której mowa w art. 205b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze. Sądy powszechne zarówno oddalały wnioski pasażerów o nadanie klauzuli wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z 28 maja 2009 roku, II Co 735/09; + inne posiadane przez KOPP), jak również wydawały postanowienia o nadaniu im klauzuli wykonalności (postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z 9 maja 2013 roku, I Co 760/13; + inne posiadane przez KOPP).

4. Aktualny stan prawny

Zgodnie z art. 205b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze w sytuacji naruszenia przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia Prezes Urzędu stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, naruszenie prawa przez przewoźnika lotniczego, określając zakres nieprawidłowości oraz nakładając karę, o której mowa w art. 209b ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, zaś w razie stwierdzenia naruszenia przepisu art. 7, art. 8 ust. 1 lit. a lub art. 10 ust. 2 rozporządzenia określa również obowiązek i termin jego usunięcia. W myśl z art. 205b ust. 6 ustawy Prawo lotnicze, znowelizowanym na podstawie art. 1 pkt 147 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz innych ustaw, do egzekucji należności stwierdzonych w decyzji, o której mowa w art. 205b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Spór kompetencyjny

Zgodnie z art. 66 § 4 k.p.a. organ nie może jednak zwrócić podania z tej przyczyny, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za niewłaściwy. Z kolei zgodnie z art. 1991 k.p.c. Sąd nie może odrzucić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy właściwy jest organ administracji publicznej lub sąd administracyjny jeżeli organ administracji publicznej lub sąd administracyjny uznały się w tej sprawie za niewłaściwe.

***

KE opublikowała listę nadzwyczajnych okoliczności w przypadku odwołania/opóźnienia lotu

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że na stronie internetowej Komisji Europejskiej została opublikowana lista nadzwyczajnych okoliczności, stworzona wspólnie przez organy wykonawcze Państw Członkowskich odpowiedzialnych za wdrożenie rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. 

Dokument ma pomóc pasażerom i przewoźnikom w dokonywaniu oceny, czy dane zdarzenie ma charakter nadzwyczajny i czy pasażerom należy się odszkodowanie na mocy rozporządzenia. Ponieważ lista jest wynikiem porozumienia wielu krajów, zatem niektóre sytuacje mogą być odmiennie oceniane w poszczególnych Państwach Członkowskich, w zależności od interpretacji dokonanych przez sądy krajowe. Może ona stanowić jedynie wskazówkę interpretacyjną przy ocenie zdarzenia przez przewoźników i organy wykonawcze.

Dokument jest odpowiedzią na bieżące potrzeby rynku w zakresie ujednolicenia interpretacji przepisów przez krajowe organy wykonawcze. Należy pamiętać, że nie jest to lista wiążąca organy wykonawcze i sądy. Nie jest to również wyczerpujący katalog zdarzeń.

Za nadzwyczajne okoliczności uznaje się m.in. nieprzewidziane zakłócenia wynikające z wojny i niestabilności politycznej, w trakcie których podróż nie jest zalecana, zamknięcie ze względów bezpieczeństwa lotniska odlotu lub lotniska przylotu bez wcześniejszego powiadomienia, porwanie statku powietrznego oraz zamknięcie zarówno lotniska odlotów, jak i lotniska przylotów z powodu warunków meteorologicznych. Ponadto lista zawiera dość obszerny katalog usterek technicznych samolotów, które można zakwalifikować jako nadzwyczajną okoliczność oraz katalog zdarzeń, których jako taką okoliczność uznać nie można.

Pełna lista jest dostępna na stronie:
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/index_en.htm    w zakładce:  ‘Preliminary list of extraordinary circumstances following the NEB meeting held on 12 April 2013’.
Polska wersja językowa:
pdfplik do pobrania245.08 KB

English version:
pdfplik do pobrania45.24 KB


***

Poznaj swoje prawa przed podróżą

Przedstawiciele Komisji Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego włączają się do kampanii informacyjnej Komisji Europejskiej „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”.

Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie praw jakie przysługują klientom korzystającym z różnych środków transportu.

W ramach kampanii, w najbliższy piątek tj. 28 czerwca br., na lotnisku Chopina w Warszawie, organizowany jest „Dzień Podróżującego Konsumenta”. Jego inicjatorem jest Europejskie Centrum Konsumenckie, a partnerami i czynnymi uczestnikami m.in. pracownicy Komisji Ochrony Praw Pasażerów ULC. 

W godzinach od 10:00 do 16:00, na warszawskim lotnisku, podróżni oczekujący na swój lot będą mogli zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych i konsultacji w zakresie praw jakie im przysługują m.in. w sytuacji odwołania, opóźnienia lotu, bądź odmowy zabrania na pokład samolotu. Zbliżający się sezon wakacyjny jest doskonałą motywacją aby zainteresować się tym tematem.

Z obserwacji Komisji Ochrony Praw Pasażerów ULC wynika, że świadomość praw, jakie przysługują pasażerom podróżującym samolotami sukcesywnie wzrasta. Pojawiają się również na polskim rynku firmy prawnicze, które pośredniczą w rozwiązywaniu sporów pomiędzy przewoźnikami, a pasażerami. Nie jest to jednak świadomość, którą można by uznać za wystarczającą w stosunku do liczby klientów linii lotniczych.

W pierwszym półroczu 2013 roku do Komisji Ochrony Praw Pasażerów ULC wpłynęło prawie 1.400 spraw. Rekordowym, pod względem ich ilości był rok ubiegły, w którym zanotowano ich aż 4.000. Pasażerowie, od lat,  najczęściej skarżą się na odwołania lotów lub długie opóźnienia. Pracownicy KOPP udzielają również porad i wyjaśnień. Instruują w jaki sposób skarga powinna być prawidłowo wniesiona i co można uzyskać w wyniku jej złożenia.

Zachęcamy Państwa do wizyty na lotnisku i pytania o swoje prawa jeszcze przed udaniem się na podkład samolotu.

***

Zmiany przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych

Komisja Europejska w Komunikacie z dnia 13 marca 2013r. na stronie internetowej  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_pl.htm podała następującą informację:

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj pakiet przepisów mających na celu wzmocnienie i rozszerzenie praw pasażerów linii lotniczych, zwłaszcza prawa do informacji, opieki i zmiany planu podróży w sytuacji, gdy pasażerowie utkną na lotnisku. Aby pasażerowie naprawdę mogli korzystać z przysługujących im praw, usprawnione zostaną również procedury składania skarg oraz środki egzekwowania prawa. (…)

Nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych usuwają niepewność prawną i w stosownych przypadkach wprowadzają nowe prawa (pełen wykaz: zob. MEMO/13/203).

Wiceprzewodniczący Siim Kallas powiedział: „Niezwykle istotne jest, aby prawa pasażerów nie istniały tylko na papierze. Wszyscy musimy mieć możliwość odwołania się do nich w momencie, kiedy są nam najbardziej potrzebne, tzn. w przypadku problemów. Wiemy, że prawdziwym priorytetem zablokowanych pasażerów jest po prostu jak najszybszy powrót do domu. Dlatego też kładziemy nacisk na zapewnienie informacji, opieki i skutecznej zmiany planu podróży. Chodzi przede wszystkim o to, aby pasażerowie jak najszybciej dotarli do swojego celu i aby linie lotnicze dysponowały czasem potrzebnym na rozwiązanie problemów”.

Propozycja Komisji aktualizuje prawa pasażerów w czterech ważnych obszarach. Są to:

1. Usunięcie niepewności prawnej: prawo do informacji na temat opóźnienia lub odwołania lotu; nadzwyczajne okoliczności; prawa przysługujące w przypadku dużych opóźnień i opóźnień z powodu przestoju na płycie; ustalenie planu postępowania awaryjnego; prawo do zmiany planu podróży i prawa w zakresie zastępczego połączenia lotniczego.

2. Nowe prawa: w przypadku zmiany rozkładu; błędów ortograficznych w nazwach/nazwiskach; nowe prawa w odniesieniu do niewłaściwej obsługi bagażu i wymogów w zakresie przejrzystości dotyczących bagażu podręcznego i rejestrowanego.

3. Egzekwowanie prawa, procedury wnoszenia skarg i sankcje wzmocnienie nadzoru nad przewoźnikami lotniczymi przez organy krajowe i europejskie (monitorowanie i wspólne dochodzenia), a także zwiększenie skuteczności rozpatrywania skarg i egzekwowania indywidualnych praw (w tym wymóg udzielenia przez przewoźnika lotniczego odpowiedzi na skargi w terminie dwóch miesięcy); upadłość.

4. Nieproporcjonalne obciążenia finansowe: ograniczenia w zakresie pomocy; ograniczenia dotyczące działalności regionalnej; podział obciążeń ekonomicznych.

Jednocześnie na stronie http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_pl.htm została zamieszczona notatka szerzej opisująca problemy i proponowane rozwiązania oraz na stronie http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-air-revision_en.htm umieszczono projekt zmiany rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91 (Dz. U. UE L 46 z 17 lutego 2004r.) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych.

W kwietniu planowane jest spotkanie Krajowych Organów Wykonawczych (NEB) w Komisji Europejskiej. Ponadto projekt będzie niedługo przedmiotem obrad Rady. Przewoźnicy, którzy chcą zgłosić jakieś uwagi do projektu, proszeni są o ich przesłanie pocztą na adres urzędu oraz mailem na adres aolchowik@ulc.gov.pl   Wierzytelności OLT Express Poland sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ogłosił upadłość OLT Express Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 45D, obejmującą likwidację majątku upadłego i zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 116/12. Sąd uznał postępowanie upadłościowe OLT Express Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.

Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka masy upadłości w osobie Lechosława Kochańskiego.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie, w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", co nastąpiło 15 listopada 2012 r., a więc do 15 lutego 2013 r.  Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100, sygn. akt X GUp 116/12. Więcej informacji na ten temat, w tym rady praktyczne dotyczące zgłoszenia wierzytelności, można znaleźć na stronie internetowej www.syndycy.com.pl

Poniżej znajduje się przykładowy formularz zgłoszenia wierzytelności.
doc plik do pobrania 51.00 Kb


***

Najnowszy wyrok ETS traktujący o prawach pasażerów

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-581 i C-629 wydał wyrok, który przyznaje prawo do odszkodowania pasażerom, których loty były opóźnione o co najmniej trzy godziny w stosunku do planowanej godziny przylotu do miejsca docelowego.

ETS utrzymał tym samym linię orzeczniczą (zapoczątkowaną „głośnym” rozstrzygnięciem z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawach połączonych C-402 i C-432) zrównującą w pewnych sytuacjach prawa pasażerów lotów opóźnionych z prawami pasażerów lotów odwołanych.  Luksemburscy sędziowie orzekli m.in., że wykładni art. 5-7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 należy dokonywać w ten sposób, że pasażerom opóźnionych lotów przysługuje prawo do odszkodowania na mocy tego rozporządzenia w sytuacji, gdy z powodu tych lotów ponoszą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli gdy docierają na ich miejsce docelowe co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Takie opóźnienie nie daje jednak pasażerom prawa do odszkodowania jeżeli przewodnik lotniczy jest w stanie dowieść, iż duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

Pełna treść wyroku
doc plik do pobrania 130.50 Kb

***

Informacja o upadłości OLT Express Poland sp. z o.o.
doc plik do pobrania 25.00 Kb

***


Wierzytelności pasażerów OLT Express Regional sp. z o.o

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 12 września br. ogłosił upadłość OLT Express Regional sp. z o.o.  Wierzyciele wspomnianej spółki mogą zgłaszać wierzytelności (w tym m.in. ubiegać się o zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety) listownie lub za pośrednictwem biura podawczego sądu- Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy (sprawy upadłościowe i naprawcze), ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.  

Poniżej zamieszczamy wzór zgłoszenia wierzytelności, który należy pobrać, wydrukować, wypełnić, a następnie wysłać lub dostarczyć pod wskazany w nim adres.  Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że 24 sierpnia br. warszawski sąd oddalił wniosek OLT Express Poland o ogłoszenie upadłości. Rzecznik sądu okręgowego w Warszawie, sędzia Igor Tuleya, tłumaczył wówczas przedstawicielom środków masowego przekazu, że "sąd stwierdził, że bezcelowe jest wszczynanie postępowania upadłościowego w sytuacji, gdy z góry wiadomo, że trzeba je będzie umorzyć, ponieważ majątek OLT Express Poland nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego".

Sąd oszacował, że koszty postępowania upadłościowego wyniosłyby ok. 5 mln 700 tys. zł, natomiast majątek spółki określono na ok. 803 tys. zł.

Wzór zgłoszenia wierzytelności
doc plik do pobrania 51.00 Kb.

***

Szanowni Pasażerowie, pp1.jpgKomisja Ochrony Praw Pasażerów informuje, że pasażerowie podróżujący samolotem zmuszeni do oczekiwania m.in. na opóźnione lub alternatywne loty będą mogli skorzystać z aplikacji na smartfony, która umożliwi im natychmiastowe sprawdzenie przysługujących im praw. Aplikacja dostępna jest w 22 językach UE na cztery mobilne platformy: Google Android, RIM Blackberry, Microsoft Windows Phone 7 oraz Apple iPhone i iPad. W chwili obecnej aplikacja obejmuje przewozy lotnicze i kolejowe, ale w 2013 r. zostanie uzupełniona o przewozy autokarowe i przewozy statkami, ponieważ obowiązywać zaczną wtedy przepisy dotyczące praw pasażerów w transporcie autokarowym i morskim.

Aplikacja stanowi część prowadzonej przez Komisję kampanii informacyjnej „Prawa pasażera w zasięgu ręki” i zawiera wyjaśnienie praw przysługujących podróżującym w każdej potencjalnie trudnej sytuacji. Jeżeli podróżujący uzna, że złamano przysługujące mu prawa, znajdzie w aplikacji dane kontaktowe instytucji, do których może złożyć skargę.

Wszyscy użytkownicy smartfonów będą mogli pobrać aplikację na swoje urządzenie ze strony:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/mobile.html lub za pomocą poniższego kodu QR:      

pp2.jpg

 ***

Szanowni Pasażerowie,

Mając na uwadze duże zainteresowanie prawami pasażerów linii lotniczych w ogóle, a ostatnio w kontekście erupcji wulkanicznych, Komisja Ochrony Praw Pasażerów informuje, iż:

 • wszelkie zjawiska pogodowe o nasilonym charakterze mające wpływ na operacje lotnicze np. mgły, burze, wyładowania atmosferyczne, opady deszczu, śniegu i gradu, porywiste wiatry;
 • zdarzenia losowe np. zderzenia samolotów z ptakami, oraz
 • następstwa niektórych katastrof naturalnych np. chmura pyłu wulkanicznego jako następstwo erupcji wulkanicznej,

są zjawiskami pozostającymi poza skuteczną kontrolą przewoźników lotniczych. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli może dowieść, że odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Wyłączenie obowiązku odszkodowawczego nie oznacza jednakże, iż przewoźnicy są zwolnieni z pozostałych obowiązków względem pasażerów opóźnionych i odwołanych lotów. Przewoźnicy mają obowiązek zapewnić bezpłatnie pasażerom potrzebującym tej pomocy:

 • posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania na lot opóźniony lub na lot alternatywny zaoferowany w związku z odwołaniem lotu, na który posiadali rezerwację;
 • zakwaterowanie w hotelu, w przypadku gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym);
 • dwukrotny dostęp do środków łączności;
 • zwrot pełnej kwoty ceny biletu w przypadku, gdy pasażerowie zrezygnują z odwołanego albo opóźnionego powyżej 5 godzin lotu;
 • zmianę rezerwacji na najbliższy albo najbardziej dogodny dla obu stron umowy przewozu lot, na który dostępne są wolne miejsca.

Obowiązki, o których mowa powyżej spoczywają jedynie na przewoźnikach, którzy na podstawie taryfy powszechnie dostępnej oferują odpłatnie przelot samolotem sklasyfikowanym jako stałopłat o napędzie silnikowym. Nieistotną jest przy tym okoliczność, czy przelot ten jest przelotem regularnym, czy też nieregularnym.

***

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, iż w związku ze zmianami w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, które weszły w życie z dniem 11 kwietnia 2011 r., strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

*** 

passenger_logo_pl_lr.jpgKomisja rozpoczyna kampanię informacyjną na temat praw pasażerów

29 czerwca 2010 r. Komisja Europejska rozpoczęła ogólnoeuropejską kampanię informacyjną, dzięki której pasażerowie podróżujący samolotem lub koleją będą mieć łatwiejszy dostęp do informacji o przysługujących im prawach.

 

Mimo iż Komisja wprowadziła w ciągu ostatnich kilku lat przepisy, na mocy których pasażerowie samolotów i kolei traktowani są w jednakowy sposób w całej Unii Europejskiej, nie wszyscy pasażerowie są świadomi swoich praw.  Aby temu zaradzić, przed rozpoczęciem sezonu urlopowego w portach lotniczych i na dworcach we wszystkich państwach członkowskich umieszczone zostaną plakaty informujące pasażerów o przysługujących im prawach. Pasażerowie będą również otrzymywać darmowe ulotki informacyjne oraz będą mogli skorzystać ze specjalnej strony internetowej dostępnej we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. 

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „W czasie gdy miliony Europejczyków przygotowują się do wyjazdu na zasłużony letni urlop chcemy ułatwić im podróżowanie, przypominając, jakie przysługują im prawa oraz gdzie mogą uzyskać pomoc w ich dochodzeniu.  Przydatnych informacji nigdy nie jest za dużo. Mamy nadzieję, że dzięki przyciągającym uwagę plakatom rozwieszonym na lotniskach w całej Europie, dzięki ulotkom i dzięki stronie internetowej, dostępnym we wszystkich językach UE, uda nam się dotrzeć z naszą kampanią do milionów pasażerów wybierających się w podróż tego lata i w dalszych nadchodzących miesiącach.”

W ramach kampanii „Prawa pasażera w zasięgu ręki” uruchomiono stronę internetową http://ec.europa.eu/passenger-rights. Pasażerowie będą mogli na niej znaleźć informacje na temat przysługujących im praw w zależności od środka transportu. Na dworcach kolejowych i w portach lotniczych dostępne będą również ulotki i plakaty informujące o podstawowych prawach, jakie przysługują pasażerom. Informacje będą dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, tak aby można się z nimi zapoznać w języku ojczystym.

W prawach pasażera określono, co przysługuje podróżującym w sytuacji gdy podczas podróży pojawią się problemy. Przykłady takich problemów to opóźnienie lub odwołanie lotu lub przejazdu oraz utrata lub uszkodzenie bagażu. Przepisy te gwarantują również równe traktowanie osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Komisja pracuje obecnie nad rozszerzeniem zakresu praw pasażera o inne środki transportu. Przedstawione niedawno wnioski legislacyjne dotyczą praw pasażerów podróżujących drogą morską lub wodnymi drogami śródlądowymi oraz pasażerów korzystających z autobusów i autokarów.  W zależności od tego, jak będą przebiegać prace legislacyjne w Parlamencie Europejskim i w Radzie, wnioski te mogą zostać przyjęte jeszcze w tym roku.

Zaraz potem pasażerowie zostaną poinformowani o nowych prawach za pomocą kampanii informacyjnej, która potrwa dwa lata.

Informacji z ramienia Komisji Europejskiej udzielają:
Helen Kearns : +32 2298 7638    helen.kearns@ec.europa.eu
Dale Kidd : +32 2295 7461    dale.kidd@ec.europa.eu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK