Operacje specjalistyczne

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie załącznik VIII do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z 5 października 2012 r – zmiana dotychczasowych usług lotniczych (AWC)
w operacje specjalistyczne (SPO) i operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka (SPO HR).

Procedura zgłoszenia wykonywania operacji specjalistycznych
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012

1. Podmiot, który chce wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub wziętych w leasing zgodnie z ORO.SPO.100 lit. c, przed rozpoczęciem planowanych operacji powinien:

 1. Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad operacjami lotniczymi, szkoleniem załóg, operacjami naziemnymi oraz ciągłą zdatnością do lotu (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1321/2014 - zgodnie z ORO.AOC.135
 2. Ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania – zgodnie z ORO.GEN.200
 3. Zapewnić odpowiednią infrastrukturę naziemną do obsługi swoich lotów i zaplecze wsparcia operacyjnego – zgodnie z ORO.AOC.140
 4. Zorganizować proces opracowywania instrukcji i wszelkich wymaganych dokumentów oraz określić zasady ich dystrybuowania – zgodnie z ORO.AOC.150
 5. Uzyskać zatwierdzenie Prezesa Urzędu dla Listy Wyposażenia Minimalnego (MEL) – zgodnie z ORO.MLR.105:
  1. W przypadku szybowców i balonów można złożyć deklarację, że operacje będą wykonywane tylko i wyłącznie, jeżeli wyposażenie określone w Instrukcji Wykonywania Lotów (AFM) lub dokumencie równoważnym będzie sprawne.
  2. Do celu właściwej oceny MEL należy przedstawić listę konfiguracji statku powietrznego na druku EQP-SPO_965 (link do pliku).
  3. Jeżeli operator planuje użytkować statek powietrzny, którego Główna Lista Wyposażenia Minimalnego (MMEL) nie jest powszechnie dostępny, wówczas do wniosku o zatwierdzenie MEL należy dołączyć właściwy MMEL.

  f. Określić obowiązki specjalistów zdaniowych, właściwych dla rodzaju planowanych operacji – zgodnie z SPO.GEN.106
  g. Opracować Instrukcję Operacyjną – zgodnie z ORO.MLR.100 i AMC4 ORO.MLR.100

2. spełnieniu powyższych wymagań podmiot powinien złożyć zgłoszenie swojej działalności zgodnie z ORO.DEC.100 Załącznika II do Rozporządzenia) 9665/2012, na druku ULC-NCC_SPO-_965
docplik do pobrania371.5 KB

 1. Jeżeli zgłoszenie zostało przedstawione zgodnie z wymaganiami to Prezes Urzędu w ciągu 10 dni informuje podmiot o jego przyjęciu.
 2. Kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych powinna znajdować się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem, w wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

3. Po przyjęciu zgłoszenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.

 1. Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
 2. Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. W ramach audytu sprawdzeniu będzie podlegać zgodność przesłanego zgłoszenia z charakterem wykonywanych operacji, w tym posiadanie i właściwe archiwizowanie wymaganej dokumentacji operacyjnej.

Tylko zrealizowanie wszystkich powyższych zapisów upoważnia do prowadzenia operacji specjalistycznych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Procedura uzyskania zezwolenia na operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012

1. Podmiot, który chce wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka (wykaz poniżej) z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub wziętych w leasing zgodnie z ORO.SPO.100 lit. c, jest obowiązany zgłosić wykonywanie operacji specjalistycznych zgodnie z procedurą powyżej, a ponadto uzyskać odpowiednie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa.

2. Przed złożeniem wniosku o zezwolenie podmiot powinien:

 1. Dokonać oceny ryzyka dla planowanych operacji – zgodnie z SPO.OP.230 lit. a
 2. Opracować Standardowe Procedury Operacyjne (SOP) dla planowanych operacji w oparciu o sporządzoną ocenę ryzyka – zgodnie z SPO.OP.230 lit. b
 3. Zapewnić, że planowane operacje specjalistyczne będą wykonywane na podstawie opracowanych SOP – zgodnie z SPO.OP.230 lit. c

3. „Wniosek o zezwolenie na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka” wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności, na druku ULC-SPO-HR_965

docplik do pobrania635 KB

4. Do złożonego wniosku należy dołączyć opracowaną dokumentację oceny ryzyka oraz przedstawić wszystkie informacje, o których mowa w ORO.SPO.110 lit. b.

5. Dodatkowo podmiot powinien zadeklarować termin gotowości do ewentualnego przeprowadzenia testu praktycznego (audyt i/lub lot kontrolny)., zgodnie z pkt. 7 poniżej.

6. Z przedstawionego wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji powinno wynikać, że podmiot:

 1. Spełnia wymagania odpowiednich zapisów Załącznika III i załącznika VIII do  rozporządzenia 965/2012.
 2. Posiada strukturę organizacyjną i system zarządzania odpowiedni do skali oraz zakresu planowanych operacji.
 3. Dysponuje statkami powietrznymi, które posiadają świadectwa zdatności do lotu wydane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.

7. Po analizie przesłanej dokumentacji i pozytywnym jej ocenieniu Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podejmuje decyzję, czy wydanie zezwolenia powinno być poprzedzone testem praktycznym

 1. W takim przypadku podmiot jest informowany o terminie oraz składzie zespołu audytującego.
 2. Tylko po pozytywnym zakończeniu testu praktycznego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyda zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka.

8. Po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, operator zapewnia, że kopia zezwolenia oraz kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych znajdują się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem i zezwoleniem, w wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

9. Po udzieleniu zezwolenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.

 1. Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od Wydania zezwolenia
 2. Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. W ramach audytu sprawdzeniu będzie podlegać zgodność przesłanego Wniosku z charakterem wykonywanych operacji, w tym posiadanie i właściwe archiwizowanie wymaganej dokumentacji operacyjnej.

Uwaga:

Operatorzy, którzy chcą wykonywać operacje RVSM, LVT, PBN czy przewozić materiały niebezpieczne (DG), powinni uzyskać odpowiednie zatwierdzenie szczególne, zgodnie z
Załącznikiem V do rozporządzenia 965/2012 (Part SPA). Wnioski do zatwierdzeń specjalnych znajdują się w zakładce „Operacje lotnicze – Certyfikacja – Procedura uzyskania AOC wg 965/2012” części „Druki” (tutaj).

Wykaz operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, dla których wymagane jest uzyskanie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
zgodnie z ORO.SPO.110

1. Wszystkie operacje:

  1. wykonywane nad „obszarem gęsto zaludnionym” (def. 24[1]) bez możliwości zapewnienia bezpiecznego przymusowego lądowania (def. 105[2]).
  2. związane z pracami budowlanymi, w tym operacje naciągania linii energetycznych
  3. w ramach których na zewnątrz śmigłowca jest przenoszony ładunek.
  4. wykonywane w odległościach mniejszych niż 50 m od przeszkód terenowych, w tym patrolowanie linii energetycznych lub rurociągów

2. Operacje związane z przewożeniem osób na zewnątrz statku powietrznego, w tym konserwacji linii energetycznych.

3. Operacje, podczas których osoby wchodzą lub wychodzą ze statku powietrznego podczas lotu.

4. Operacje, do których wykonania wymagane jest mocowanie wyposażenia znacznie ograniczającego manewrowość statku powietrznego.

Operator każdorazowo planując wykonywanie operacji specjalistycznych powinien rozważyć czy nie będą one zaliczały się do operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka. Po stwierdzeniu, że operacja, którą zamierza wykonywać, zalicza się do operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, należy wystąpić do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na jej wykonywanie.

Reprezentowanie strony przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 33 § 2 a kpa).  Zgodnie z art. 33 § 3 kpa pełnomocnik dołącza do akt każdej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

W celu przyspieszenia procesu uzgadniania Wniosków, Urząd Lotnictwa Cywilnego prosi o dodatkowe przesyłanie wersji elektronicznej Wniosku (wraz z załącznikami) na adres:

- dla SPO_HR – dkluj@ulc.gov.pl
Wersje elektroniczne będą wykorzystywane do równoległego uzgadniania Wniosków we wszystkich zainteresowanych departamentach ULC.

Druki:

 • Wniosek o zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka – ULC-SPO-HR_965
  docplik do pobrania722.5 KB
 • Druki załączników (OPQ_965, Form_4) dostępne są w zakładce „Operacje lotnicze – Certyfikacja – Procedura uzyskania AOC wg 965/2012” w części „Druki” (tutaj)

 


[1] Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r.

[2] Ibid.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK