Operacje specjalistyczne

Procedura zgłoszenia wykonywania operacji specjalistycznych
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012

1. Podmiot, który chce wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub wziętych w leasing zgodnie z ORO.SPO.100 lit. c, przed rozpoczęciem planowanych operacji powinien:

a)    wyznaczyć osoby odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór nad operacjami lotniczymi, szkoleniem załóg, operacjami naziemnymi oraz ciągłą zdatnością do lotu - zgodnie z ORO.AOC.135,
b)    ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania – zgodnie z ORO.GEN.200,
c)    zapewnić odpowiednią infrastrukturę naziemną do obsługi swoich lotów i zaplecze wsparcia operacyjnego – zgodnie z ORO.AOC.140,
d)    opracować Instrukcję Operacyjną – zgodnie z ORO.MLR.100 i AMC4 ORO.MLR.100,
e)    sporządzić wykaz wyposażenia minimalnego „MEL” lub dokument równoważny umożliwiający eksploatację statku powietrznego w podanych warunkach, w sytuacji gdy w momencie rozpoczęcia lotu poszczególne przyrządy, elementy wyposażenia lub funkcje nie działają,
f)    określić obowiązki specjalistów zdaniowych, właściwych dla rodzaju planowanych operacji – zgodnie z SPO.GEN.106.

2. Po spełnieniu powyższych wymagań podmiot powinien złożyć zgłoszenie swojej działalności zgodnie z ORO.DEC.100 na druku ULC-NCC_SPO-_965.
docplik do pobrania371.5 KB

W przypadku, gdy działalność jest operacją specjalistyczną wysokiego ryzyka SPO HR, operator przed rozpoczęciem wykonywania operacji lotniczych jest obowiązany  uzyskać odpowiednie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (patrz informacje poniżej).


Jeżeli zgłoszenie zostało przedstawione zgodnie z wymaganiami to Prezes Urzędu informuje podmiot o jego przyjęciu. Kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych powinna znajdować się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem, w wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

3. Po przyjęciu zgłoszenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.

  1. Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
  2. Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Tylko zrealizowanie wszystkich powyższych zapisów upoważnia do prowadzenia operacji specjalistycznych zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

 

Wykaz operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, dla których wymagane jest uzyskanie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z ORO.SPO.110

1. Operacjami specjalistycznymi wysokiego ryzyka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
a)    operacje wykonywane na wysokości niższej niż określona w przepisach SERA.5005 lit. f  rozporządzenia (UE)  nr 923/2012,
b)    operacje wykonywane na wysokościach lub obszarach, gdzie w sytuacji awarii silnika nie ma zapewnionego bezpiecznego kontynuowania lotu lub wykonania bezpiecznego przymusowego lądowania,
c)    operacje śmigłowcowe z podwieszonym ładunkiem (HESLO), w szczególności operacje naciągania linii energetycznych,
d)    operacje śmigłowcowe z podwieszoną osobą (HEC), w szczególności operacje z osobami w koszach roboczych,
e)    operacje związane z przewożeniem osób na zewnątrz statku powietrznego, w szczególności: operacje konserwacji linii energetycznych, operacje dostarczania i opuszczania osób na linach oraz  operacje opuszczania i podnoszenia osób na dźwigu (HHO),
f)    operacje, do których wykonania wymagane jest mocowanie wyposażenia znacznie ograniczającego manewrowość statku powietrznego, w szczególności operacje z podwieszaną piłą.

Operator każdorazowo planując wykonywanie operacji specjalistycznych powinien rozważyć czy nie będą one zaliczały się do operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka. Po stwierdzeniu, że operacja, którą zamierza wykonywać, zalicza się do operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, należy wystąpić do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na jej wykonywanie.

 

Procedura uzyskania zezwolenia na operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012

 

1. Podmiot, który chce wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka (wykaz powyżej) z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub wziętych w leasing zgodnie z ORO.SPO.100 lit. c, jest obowiązany zgłosić wykonywanie operacji specjalistycznych zgodnie z procedurą powyżej, a ponadto uzyskać odpowiednie zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa.
2. Przed złożeniem wniosku o zezwolenie podmiot powinien spełnić wymagania opisane w punkcie pierwszym procedury zgłoszenia wykonywania operacji specjalistycznych  zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 965/2012 (patrz wyżej) oraz:
a)    dokonać oceny ryzyka dla planowanych operacji – zgodnie z SPO.OP.230 lit. a,
b)    opracować Standardowe Procedury Operacyjne (SOP) dla planowanych operacji w oparciu o sporządzoną ocenę ryzyka – zgodnie z SPO.OP.230 lit. b,
c)    zapewnić, że planowane operacje specjalistyczne będą wykonywane na podstawie opracowanych SOP – zgodnie z SPO.OP.230 lit. c.

3. „Wniosek o zezwolenie na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka” wraz z załącznikami należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności, na druku ULC-SPO-HR_965

docplik do pobrania635 KB

4. Do złożonego wniosku należy dołączyć opracowaną dokumentację oceny ryzyka oraz przedstawić wszystkie informacje, o których mowa w ORO.SPO.110 lit. b.

a)    opis systemu zarządzania, w tym strukturę organizacyjną,
b)    opis proponowanej działalności, w tym typ/typy oraz liczbę statków powietrznych, które mają być eksploatowane,
c)    dokumentację dotyczącą oceny ryzyka oraz odpowiednie standardowe procedury operacyjne, wymagane na podstawie SPO.OP.230,
d)    oświadczenie, że całość dokumentacji wysłanej właściwemu organowi została sprawdzona przez operatora i uznana za spełniającą stosowne wymagania.

5. Dodatkowo podmiot powinien zadeklarować termin gotowości do ewentualnego przeprowadzenia testu praktycznego (audyt i/lub lot kontrolny), zgodnie z pkt. 7 poniżej.

6. Z przedstawionego wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji powinno wynikać, że podmiot:
a)    spełnia wymagania odpowiednich zapisów Załącznika III i załącznika VIII do  rozporządzenia (UE) 965/2012,
b)    posiada strukturę organizacyjną i system zarządzania odpowiedni do skali oraz zakresu planowanych operacji,
c)    dysponuje statkami powietrznymi, które posiadają świadectwa zdatności do lotu wydane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.
7. Po analizie przesłanej dokumentacji i pozytywnym jej ocenieniu Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podejmuje decyzję, czy wydanie zezwolenia powinno być poprzedzone testem praktycznym
a)    W takim przypadku podmiot jest informowany o terminie oraz składzie zespołu audytującego.
b)    Tylko po pozytywnym zakończeniu testu praktycznego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyda zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka.

8. Po otrzymaniu zezwolenia na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, operator zapewnia, że kopia zezwolenia oraz kopia zgłoszenia operacji specjalistycznych znajdują się na pokładzie każdego statku powietrznego zaangażowanego, zgodnie ze zgłoszeniem i zezwoleniem, w wykonywanie operacji. Nie wymaga się przewożenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
9. Po udzieleniu zezwolenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.
a)    Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od wydania zezwolenia.
b)    Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Druki:

  • Wniosek o zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka – ULC-SPO-HR_965
    docplik do pobrania722.5 KB

 

 

 


 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK