Procedura uzyskania certyfikatu AOC i AWC

 

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 oraz zastosowanego przez Rzeczpospolitą Polska odstępstwa opt-out następujące rodzaje zarobkowych operacji lotniczych wymagają uzyskania certyfikatu zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze oraz przepisami dotychczas obowiązującymi, odpowiednio:

 • zarobkowy transport lotniczy rozpoczynający się i kończący na tym samym lotnisku/w tym samym miejscu operacji lotniczej wykonywany przy użyciu samolotów w klasie osiągów B (posiadających świadectwo zdatności do lotu zgodne z Part-21):
  •do dnia 21 kwietnia 2017 r zgodnie z przepisami EU-OPS (patrz punkt B1 poniżej);
  •po tym terminie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012;
 • zarobkowy transport lotniczy rozpoczynający się i kończący na tym samym lotnisku/w tym samym miejscu operacji lotniczej wykonywany przy użyciu śmigłowców nieskomplikowanych  (posiadających świadectwo zdatności do lotu zgodne z Part-21) :
  •do dnia 21 kwietnia 2017 r zgodnie z przepisami JAR-OPS 3 (patrz punkt B2 poniżej);
  •po tym terminie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012;
 • zarobkowy transport lotniczy przy użyciu śmigłowców posiadających „krajowe” świadectwo zdatności do lotu zgodne z Załącznikiem 8 ICAO:
  •zgodnie z przepisami JAR-OPS 3 (patrz punkt B2 poniżej);
 • zarobkowy transport lotniczy przy użyciu balonów na uwięzi:
  •zgodnie z przepisami PL-6 (patrz punkt B3 poniżej).
 • Zarobkowe usługi lotnicze:
  •do dnia 31.12.2015 r zgodnie z przepisami PL-6 (patrz punkt B3 poniżej).
  •po tym terminie, dla statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu zgodne z Part-21, na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 wymagane będzie zgłoszenie działalności (ORO.SPO.100) i ewentualnie dodatkowe uzyskanie zezwolenia na wykonywanie operacji specjalistycznych podwyższonego ryzyka (ORO.SPO.110).

UWAGA: Zarobkowy przewóz lotniczy z wykorzystaniem następujących statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu zgodne z Part-21 wykonywany jest zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012 (patrz zakładka: Procedura uzyskania AOC wg 965):
• samoloty,
• śmigłowce,
• szybowce
• balony wolne.

A) Przepisy prawa:

1. Ustawy z dnia 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2012, poz. 933, z późn. zm.) (w szczególności Dział VII, Rozdział 2 – certyfikacja);
2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz.U. z 43 kwietnia, poz. 421) zawierającego szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne w procesie certyfikacji;

B) Wymagania techniczne i procedury administracyjne:

1. EU-OPS -  opublikowany jako załącznik III do wymagań rozporządzenia Komisji (WE) Nr 859/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r., zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (Dz. U. UE z 20.09.2008 Nr L 254/01);
plik do pobrania

2. JAR-OPS 3 (wprowadzone do stosowania Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 224, poz. 2282)  i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Prezesa ULC z dnia 10 sierpnia 2009 r. nr 7 poz. 137;
plik do pobrania

3. PL-6 - opublikowane w Załączniku 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz.2609);

Podstawowy proces certyfikacji składa się z pięciu kolejno następujących po sobie etapów:

proces-certyfikacji.jpg
 
 
Etap informacyjny (opcjonalny) – Zainteresowany podmiot ubiegający się o certyfikat po raz pierwszy może przed etapem złożenia wniosku wystąpić o przeprowadzenie etapu informacyjnego, który polega na zapoznaniu z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres i kryteria oceny oraz kontroli i procedury prowadzenia procesów certyfikacji.

Etap złożenia wniosku – polegającego na złożeniu przez podmiot wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, oraz na formalnej ocenie zgodności dostarczonych przez podmiot dokumentów z przepisami prawa oraz wymaganiami ustalonymi dla wnioskowanego procesu certyfikacji;

Etap oceny – polegającego na ocenie, akceptacji lub zatwierdzaniu personelu oraz instrukcji wykonawczych lub innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia certyfikowanej działalności w lotnictwie cywilnym, wymaganych przez przepisy, o których mowa w rozdziale 5;.

Etap kontroli
– polegającego na przeprowadzeniu czynności sprawdzających, w tym testów praktycznych, o ile wymagają tego przepisy, o których mowa w rozdziale 5, prowadzących do wykazania przez podmiot trwałej zdolności do zapewnienia bezpiecznego wykonywania wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym, spełniania wymagań przepisów prawa, które były podstawą certyfikacji, zapewnienia wykonywania przedmiotowej działalności zgodnie z warunkami i ograniczeniami, jakie zostały dla niej określone w instrukcjach wykonawczych lub innych dokumentach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu;
Etap wydania decyzji – o której mowa w art. 161 ust. 8 ustawy, w zależności od wyników przeprowadzonego procesu certyfikacji.

Do  wniosku o wszczęcie procesu certyfikacji doc AOC (plik do pobrania) 560.00 Kb lub doc AWC (plik do pobrania) 619.50 Kb) (podpisanego przez osobę upoważnioną w firmie – Kierownika Odpowiedzialnego) należy załączyć następujące dokumenty:

Reprezentowanie strony przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 33 § 2 a kpa).  Zgodnie z art. 33 § 3 kpa pełnomocnik dołącza do akt każdej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

UWAGA:

W zakresie certyfikatu AOC (OPS-1, JAR-OPS-3) Wnioski o zatwierdzenie Kierownika Odpowiedzialnego, Kierownika Jakości oraz Kierownika Zarządzania Ciągłą zdatnością do lotu należy kierować do Departamentu  Operacyjno-Lotniczego a nie do Departamentu Techniki Lotniczej.

W celu przyspieszenia procesu uzgadniania projektów Instrukcji Operacyjnych, Urząd Lotnictwa Cywilnego prosi o dodatkowe przesyłanie wersji elektronicznej projektu na adresy:
-dla AOC – mniewiadomska@ulc.gov.pl
-dla AWC akrzatala
@ulc.gov.pl
Wersje elektroniczne będą wykorzystywane do równoległego uzgadniania projektów we wszystkich zainteresowanych departamentach ULC.

 • Kopia umowy leasingu statku powietrznego (jeśli zachodzi taka potrzeba).
 • Informacja nt. zatwierdzenia Programu Ochrony Operatora złożonego do zatwierdzenia w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym ULC.
 • Kopia Certyfikatu Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAMO), którym jest lub ma być objęta wymieniona we wniosku flota.
 • Oświadczenie o wprowadzeniu do stosowania instrukcji zakładowych.
 • Program lotu pokazowego.
 • Listę Minimalnego Wyposażenia (MEL)  - dla każdego typu użytkowanego statku powietrznego (tylko w OPS).
 • Program NEF (wg decyzji wnioskodawcy). 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK