Zatwierdzenie programu szkolenia

PROGRAMY SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

 

Procedura zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego programu szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Na podstawie § 17 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1852), zwanego dalej „KPS”, program szkolenia podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu, zgodnie z pkt 11.2.1.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku zawierającego wszystkie informacje określone w ust. 2, z zastrzeżeniem § 73 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1519).

W celu zatwierdzenia programu szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, określonego w § 2 KPS, należy go w tym celu przedłożyć Prezesowi ULC wraz z treściami szkoleniowymi w postaci prezentacji w formie elektronicznej.

Program szkolenia powinien zawierać informacje określające:

 • tematykę szkolenia;
 • podmiot organizujący szkolenie;
 • kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane;
 • czas trwania szkolenia i maksymalną liczebność grupy szkoleniowej;
 • formę szkolenia;
 • zaplanowany sposób przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie;
 • rozkład zajęć, przedstawiający czasy przewidziane na przeprowadzenie poszczególnych zagadnień i ewentualny sposób ich realizacji (wykład, ćwiczenie itp.);
 • treść szkolenia przedstawioną w formie prezentacji lub szczegółowego opisu przekazywanych informacji;
 • opis ćwiczeń i zajęć praktycznych, jeśli są przewidziane;
 • wykorzystywany sprzęt specjalistyczny i inne pomoce dydaktyczne;
 • wzór zaświadczenia wydawanego po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu, zawierającego co najmniej:

          - nazwę przeprowadzonego szkolenia,

          - imię i nazwisko osoby, której wydawane jest zaświadczenie,

          - datę wydania zaświadczenia,

          - podpis instruktora,

           -numer PESEL osoby, której wydawane jest zaświadczenie, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL

           - datę urodzenia - w odniesieniu do szkolenia, o którym mowa w pkt 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporzadzenia 2015/1998.

 

Program szkolenia przedkładany do zatwierdzenia powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła.

Dokument należy złożyć w kancelarii ULC, wraz z pismem przewodnim adresowanym do Prezesa ULC, zawierającym wniosek o jego zatwierdzenie.

W imieniu Prezesa Urzędu Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym (LOB) dokonuje oceny merytorycznej nadesłanych programów szkolenia.

Po dokonaniu przez LOB oceny przedłożonego do zatwierdzenia programu szkolenia, Prezes Urzędu w formie decyzji zatwierdza program szkolenia lub wzywa do jego uzupełnienia przez wnioskodawcę oraz ponownego przekazania do ULC.

 

Dane kontaktowe do komórki odpowiedzialnej za realizację procedury:

Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym Inspektorat Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

tel. +48 22 520 72 36

fax.: +48 22 520 74 71

Marek Lebedów (p.o. naczelnika Inspektoratu)

Dariusz Kaczmarczyk (główny specjalista)

mlebedow@ulc.gov.pl
dkaczmarczyk@ulc.gov.pl

 

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od 1 stycznia 2012 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 18 sierpnia 2011 r. Nr 170 Poz. 1015), obowiązuje opłata lotnicza za przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programów szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Ta czynność urzędowa została ujęta w Tabeli nr 1, część III, pkt. 3.13.31 Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenie oraz dokumenty.

 

Zgodnie z Tabelą nr 1, część III, pkt. 3.13.31 Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty, stanowiącą załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z dnia 15 lutego 2018 r. poz. 193), opłata za przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia wynosi aktualnie 215 zł.

 

W związku z art. 261 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „Kpa”, jeżeli strona nie wpłaciła należności z tytułu opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, prosimy o wniesienie należności w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie programu szkolenia. Zgodnie z art. 261 § 2 Kpa – jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, czynność uzależniona od opłaty ulegnie zaniechaniu.

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na konto, a kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do programu szkolenia.

 

Dane do przelewu:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

NBP o/o Warszawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

rachunek bankowy dochodów budżetu państwa

IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

SWIFT CODE: NBPLPLPW

z dopiskiem „opłata lotnicza za przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego (tytuł szkolenia)”.

 

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów dysponujących zatwierdzonymi przez Prezesa ULC programami szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zgodnych z aktualnymi przepisami.

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia podstawowego, o którym mowa w pkt 11.2.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

ACS Sp. z o. o.

AERO

Avsec.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Falcon Training & Solution

Impel Security Polska/Gwarant

JET S.C.

Konsalnet Holding

LS Airport Services

Ośrodek Szkolenia Kursowego Perfect w Głogowie

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Port Lotniczy Bydgoszcz

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Katowice

Port Lotniczy Kraków

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Rzeszów

Port Lotniczy Wrocław

POZ Airport Services

Securitas Polska

Solid Security

SprintAir Aviation School

S&S Training&Consulting

Straż Graniczna

UPS Polska

Port Lotniczy Lublin

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 11.2.3.1 – 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

ACS Sp. z o. o.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Impel Security Polska/Gwarant

JET S.C.

Konsalnet Holding

Ośrodek Szkolenia Kursowego Perfect w Głogowie

Politechnika Śląska

Port Lotniczy Katowice

Port Lotniczy Kraków

Port Lotniczy Łódź

Securitas Polska

Solid Security

Straż Graniczna

Port Lotniczy Lublin

Poczta Polska S.A.

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób wykonujących badania pojazdów, o którym mowa w pkt 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

Avsec.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Impel Security Polska/Gwarant

JET S.C.

Konsalnet Holding

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Port Lotniczy Bydgoszcz

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Katowice

Port Lotniczy Kraków

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Radom

Port Lotniczy Rzeszów

Port Lotniczy Warmia i Mazury

Port Lotniczy Wrocław

POZ Airport Services

Securitas Polska

Port Lotniczy Szczecin

Port Lotniczy Lublin

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole, o którym mowa w pkt 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

ACS Sp. z o. o.

Avsec.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Falcon Training & Solutions

Impel Security Polska/Gwarant

JET S.C.

Konsalnet Holding

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Port Lotniczy Bydgoszcz

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Katowice

Port Lotniczy Kraków

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Radom

Port Lotniczy Rzeszów

Port Lotniczy Warmia i Mazury

Port Lotniczy Wrocław

POZ Airport Services

Securitas Polska

Straż Graniczna

Port Lotniczy Szczecin

Port Lotniczy Lublin

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony, o którym mowa w pkt 11.2.3.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

AERO

5 Aero Team

Avsec.pl

Bingo Airways

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Enter Air

Eurolot

Fly Jet

Konsalnet Holding

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

MAYDAY

PLL LOT

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Radom

Port Lotniczy Rzeszów

POZ Airport Services

Securitas Polska

Sky Taxi

S&S Training&Consulting

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób zajmujących się ochroną statków powietrznych, o którym mowa w pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

AERO

Avsec.pl

Bingo Airways

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Enter Air

Eurolot

Fly Jet

GTL LOT Usługi Lotniskowe

Impel Security Polska/Gwarant

Konsalnet Holding

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

MAYDAY

PLL LOT

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Port Lotniczy Katowice

Port Lotniczy Lublin

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Radom

Port Lotniczy Rzeszów

Port Lotniczy Warmia i Mazury

Port Lotniczy Wrocław

POZ Airport Services

Securitas Polska

S&S Training&Consulting

SKY TAXI

Welcome Airport Services

LS Airport Services

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem, o którym mowa
w pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

Avsec.pl

GTL LOT Usługi Lotniskowe

Impel Security Polska/Gwarant

Konsalnet Holding

LS Airport Services

PLL LOT

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Port Lotniczy Bydgoszcz

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Rzeszów

POZ Airport Services

SprintAir Aviation School

S&S Training&Consulting

Welcome Airport Services

WRO LOT Usługi Lotniskowe

Port Lotniczy Warmia i Mazury

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty, o którym mowa w pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

A&A Kretowicz

Aviation Support

Avsec.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Fly Safe

GTL LOT Usługi Lotniskowe

Impel Security Polska/Gwarant

JET S.C.

Konsalnet Holding

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Port Lotniczy Bydgoszcz

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Rzeszów

POZ Airport Services

Securitas Polska

Sky Taxi

SprintAir Aviation School

S&S Training&Consulting

UPS Polska

Welcome Airport Services

AERO

 

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

AERO

Avsec.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Falcon Training & Solutions

GTL LOT Usługi Lotniskowe

Impel Security Polska/Gwarant

Konsalnet Holding

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Lotniczy Catering Service

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Katowice

Port Lotniczy Lublin

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Rzeszów

Port Lotniczy Wrocław

POZ Airport Services

Securitas Polska

Sky Taxi

SprintAir Aviation School

S&S Training&Consulting

Welcome Airport Services

WRO LOT Usługi Lotniskowe

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych), o którym mowa w pkt 11.2.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

AERO

Avsec.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Falcon Training & Solution

Impel Security Polska/Gwarant

JET S.C.

Konsalnet Holding

PLL LOT

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Port Lotniczy Bydgoszcz

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Kraków

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Rzeszów

POZ Airport Services

Securitas Polska

S&S Training&Consulting

Straż Graniczna

UPS Polska

Welcome Airport Services

Port Lotniczy Katowice

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą, o którym mowa w pkt 11.2.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

AERO

Avsec.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Enter Air

Falcon Training & Solution

Impel Security Polska/Gwarant

JET S.C.

Konsalnet Holding

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Port Lotniczy Bydgoszcz

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

POZ Airport Services

Securitas Polska

S&S Training&Consulting

UPS Polska

Welcome Airport Services

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Port Lotniczy Katowice

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

Avsec.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Eurolot

Impel Security Polska/Gwarant

JET S.C.

Konsalnet Holding

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Lotniczy Catering Service (Pyrzowice)

PLL LOT

Poczta Polska

Policja

Politechnika Śląska

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Port Lotniczy Bydgoszcz

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Katowice

Port Lotniczy Kraków

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Modlin

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Radom

Port Lotniczy Rzeszów

Port Lotniczy Wrocław

POZ Airport Services

Securitas Polska

Sky Taxi

Służba Celna

SprintAir Aviation School

S&S Training&Consulting

Straż Graniczna

Travel Service Polska

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Welcome Airport Services

WRO LOT Usługi Lotniskowe

Port Lotniczy Warmia i Mazury

Port Lotniczy Szczecin

Port Lotniczy Lublin

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia ogólnego w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

Avsec.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

DO&CO Poland

Falcon Training & Solution

Fly Safe

JET S.C.

Konsalnet Holding

Lotniczy Catering Service (Pyrzowice)

PLL LOT

Poczta Polska

Politechnika Śląska

Port Lotniczy Bydgoszcz

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Katowice

Port Lotniczy Kraków

Port Lotniczy Łódź

Port Lotniczy Poznań

Port Lotniczy Rzeszów

Securitas Polska

SprintAir Aviation School

S&S Training&Consulting

AERO

Enter Air

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa, o której mowa w pkt 11.3.1 lit. b załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Impel Security Polska/Gwarant

JET S.C.

Konsalnet Holding

MAYDAY

Poczta Polska

Port Lotniczy Kraków

Port Lotniczy Lublin

Port Lotniczy Łódź

Securitas Polska

Solid Security

Straż Graniczna

ACS Sp. z o.o.

Port Lotniczy Katowice

Port Lotniczy Warmia i Mazury

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w § 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:

AERO

Avsec.pl

Impel Security Polska/Gwarant

JET S.C.

Konsalnet Holding

Poczta Polska

Port Lotniczy Katowice

Port Lotniczy Łódź

S&S Training&Consulting

Welcome Airport Services

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia instruktorów szkolenia
w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
, o którym mowa w § 2 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:

Avsec.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych PPL w Warszawie

JET S.C.

Konsalnet Holding

Poczta Polska

Port Lotniczy Łódź

Securitas Polska

Straż Graniczna

S&S Training&Consulting

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Port Lotniczy Katowice

Welcome Airport Services

AERO

Służba Celna

Impel/Gwarant


Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco, wraz z zatwierdzaniem kolejnych programów szkolenia.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK