Lotniska

Informacja dotycząca zgłaszania przeszkód lotniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych z dnia 25 czerwca 2003 (Dz.U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.)

Informacje ogólne

Uregulowania prawne:

 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 roku., poz. 933 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.).

Posiadacz nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza, zgłasza Prezesowi i właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym informacje o przeszkodzie lotniczej.
W przypadku gdy osoba zgłaszająca nie jest posiadaczem nieruchomości na której znajduje się przeszkoda, proszę o dołączenie aktualnego upoważnienia od posiadacza

Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności:

 • stałe lub tymczasowe obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające, określone w przepisach w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska,
 • obiekty budowlane o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na polskich wodach terytorialnych Morza Bałtyckiego,
 • obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części trudno dostrzegalne
  z powietrza na tle otoczenia z powodu ich barwy, położenia lub konstrukcji oraz inne naziemne obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, zlokalizowane w strefach dolotu do lotniska i odlotu, szczególnie w terenie pagórkowatym i górskim, uznane przez Prezesa lub przez właściwy organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym za przeszkody lotnicze.

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

Informacje jakie powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

 • Określenie danych posiadacza przeszkody lotniczej, jego adres, numer telefonu, numer faksu,
 • Określenie rodzaju przeszkody lotniczej, w szczególności: komin, budynek, maszt,
 • Lokalizację przeszkody lotniczej, określoną nazwą miejscowości oraz za pomocą współrzędnych według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, z dokładnością do 1/10 sekundy w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska oraz do 1 sekundy poza otoczeniem lotniska,
 • Mapę w skali 1:50 000 lub 1:100 000 w przypadku przeszkody lotniczej poza otoczeniem lotniska i w skali 1:25 000 lub dokładniejszej w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska, z zaznaczeniem lokalizacji tej przeszkody,
 • Wysokość przeszkody lotniczej powyżej poziomu terenu, z dokładnością do trzech metrów poza otoczeniem lotniska oraz do pół metra w otoczeniu lotniska,
 • Wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody lotniczej, w odniesieniu do poziomu morza, z dokładnością do jednego metra poza otoczeniem lotniska i pół metra w otoczeniu lotniska,
 • Opis oznakowania dziennego i nocnego,
 • Przewidywany termin ukończenia budowy przeszkody lotniczej o wysokości do 100 m powyżej poziomu terenu,
 • Przewidywane terminy osiągnięcia wysokości 100 m powyżej poziomu terenu i wysokości całkowitej, przy czym informacje te mogą być zgłaszane sukcesywnie,
 • Opis tymczasowego oznakowania przeszkodowego, jeżeli zostało ono zastosowane,
 • Potwierdzenie wykonania stałego oznakowania przeszkodowego.

***

W celu ułatwienia przekazywania wyczerpujących informacji o zgłaszanych przeszkodach lotniczych prosimy o skorzystanie z poniższego formularza zgłaszania przeszkód, który należy wypełnić według zamieszczonej w nim instrukcji. Współrzędne poziome przeszkód oraz ich wartości pionowe muszą być potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

Formularz zgłaszania przeszkód
xlsxplik do pobrania160.66 KB

Przykład wypełnionego formularza zgłaszania przeszkód

pdfplik do pobrania1.9 MB

FORMULARZ ZGŁASZANIA PRZESZKÓD NIE DOTYCZY DŹWIGÓW BUDOWLANYCH!

Sposób przekazania danych:

•    Kwestionariusz przeszkody lotniczej (aktualny plik .xlsx z linku powyżej)
•    Zdjęcie istniejącej przeszkody lotniczej
•    Operat geodezyjny (dziennik pomiarowy + szkic z pomiaru/kodowanie punktów pomiarowych)
Powyższe materiały należy skompresować (spakować) do pojedynczego pliku .zip oraz przesłać na adres mailowy przeszkodytrasowe@ulc.gov.pl Po weryfikacji przesłanych danych przez Pracownika ULC oraz otrzymaniu informacji zwrotnej, należy przesłać oryginał podpisanego kwestionariusza na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi lokalizacji obiektów stałych o charakterze czasowym, tj. żurawi budowlanych, dźwigów oraz innych obiektów ruchomych, przekraczających wysokości wyznaczone przez powierzchnie ograniczające przeszkody dla danego lotniska, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuję, że powyższą kwestię reguluje art. 87 ust. 4, znowelizowanej z dniem 1 kwietnia 2019 r., ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.).

Uzgadnianie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, itp.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie art. 877 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.) dla terenów, na których:
•    znajduje się lotnisko,
•    wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody,
•    wydano promesę zezwolenia,
•    wydano zezwolenie na założenie lotniska,
w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitarnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa.

Ponadto Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 877 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.) może wydać na prośbę wnioskodawcy opinię o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy. Wydanie opinii podlega opłacie lotniczej*


Wniosek o opinię powinien zawierać następujące informacje:

 • rodzaj inwestycji,
 • planowana lokalizacja inwestycji (miejscowość – adres, nr działki, gmina, powiat, województwo),
 • rzędna terenu w metrach nad poziom morza,
 • wysokość całkowita inwestycji w metrach nad poziom terenu (wraz z urządzeniami na dachu, tj. kominy, anteny, itp.),
 • mapa w dowolnej skali z widocznymi rzędnymi terenu i numerami działek oraz ze wskazaną lokalizacją inwestycji,
 • współrzędne geograficzne w układzie WGS 84,
 • dane teleadresowe,
 • inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą być pomocne przy wydawaniu opinii.

*W związku z  art. 87 7 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają obowiązku zajęcia stanowiska przez Prezesem Urzędu, podlega opłacie lotniczej w wysokości 1068 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r., tabelą nr 1, część III, podczęść 3.13, ust. 32.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na jego rachunek:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW


W tytule przelewu należy podać numery: tabeli, części, podczęści, ustępu. Dodatkowo w tytule przelewu musi znaleźć się informacja identyfikująca daną czynność urzędową z daną opłatą lotniczą (numer sprawy, lokalizacja inwestycji). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do akt sprawy.

Uprzejmie informujemy o powstaniu nowej strony internetowej dedykowanej kolizjom statków powietrznych z ptakami www.kolizjezptakami.pl Strona powstała w związku z realizacją jednego z zadań Komitetu– poszerzaniem świadomości związanej z zarządzaniem zagrożeniami, jakie może powodować obecność zwierząt na lotnisku i w jego otoczeniu.
Na stronie znajduje się m.in. 5 zasad jak uniknąć kolizji z ptakami jeszcze przed startem, procedurę zgłaszania zdarzeń, informacje na temat obszarów koncentracji ptaków i wiele innych rad i wskazówek.

***

Zachęcamy Państwa to korzystania z przygotowanych w ramach działalności Komitetu ulotki oraz plakatu promującego konieczność zgłaszania wszelkich zdarzeń dot. kolizji statków powietrznych z ptakami (oraz innymi zwierzętami).
Mamy nadzieję, że zarówno ulotka jak i plakat zaktywizują wszystkich użytkowników statków powietrznych do jeszcze większej uważności w kontekście współdzielenia przestrzeni powietrznej z ptakami.

pdfKolizje z ptakami, B2 ulotka7.6 MB

jpgKolizje z ptakami, A1 plakat.jpg14.4 MB

***

W dniach 15-19 maja 2017 roku Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), we współpracy z Międzynarodowym Zrzeszeniem Portów Lotniczych (ACI) zorganizowała sympozjum „Wildlife Strike Hazard Reduction” - dotyczące zmniejszania zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla bezpieczeństwa operacji lotniczych. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi kwestiami omówionymi podczas konferencji.
docplik do pobrania66 KB

***

Spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami planowane jest na dzień 19 grudnia 2017 r. Tegoroczne podsumowanie zagadnień znajdujących się w obszarze dotyczącym zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla bezpieczeństwa operacji lotniczych odbędzie się dzięki uprzejmości Zarządzającego lotniskiem Chopina w Warszawie.
 
Do uczestniczenia w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli portów lotniczych, specjalistów z zakresu zagrożeń powodowanych przez zwierzęta oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem, ornitologów, teriologów, biologów, przedstawicieli strony wojskowej, resortu środowiska, jak i przedstawicieli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dodatkowe informacje dotyczące komitetu uzyskać można również na stronie www.kolizjezptakami.pl a szczegóły dotyczące spotkania uzyskać można również pod numerem telefonu 22 520 74 67.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas spotkania:

pdfPodsumowanie działań komitetu Beata Grabowska

pdfStatystyki zderzeń Piotr Kaczmarczyk

pdfZmiany ustawy Prawo wodne Bartłomiej Grzędziński

pdfInnowacyjne technologie w walce z zagrożeniami ze strony ptaków

pdfIncydenty i analizy. Michał Skakuj

pdfKolizje ptaków z dronami. Adam Zbyryt

pdfSMS wildlife. Od tłumaczenia do ograniczenia Michał Skakuj

pdfSystem zarządzania zagrożeniami G. Sulkowski

 

 Spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

W dniu 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Komitet działa na podstawie Decyzji nr 3 Prezesa Urzędu z 2013 roku i pełni rolę platformy wymiany informacji i doświadczeń uczestników, umożliwia zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w kraju i za granicą oraz ułatwia rozpowszechnianie wiedzy w zakresie zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt i krzewienie świadomości istniejących zagrożeń dla lotnictwa cywilnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele portów lotniczych, specjaliści z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta, ornitolodzy, przedstawiciele strony wojskowej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W czasie spotkania przedstawiono szereg prezentacji, które dotyczyły m.in. aktualnie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych (UE, ICAO) w zakresie zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt i projektowanych zmian, zaprezentowano działanie systemu raportowania zdarzeń (ECCARIS) oraz przedstawiono praktyczne przykłady zderzeń statków powietrznych z ptakami, ich konsekwencje oraz podejmowane środki zaradcze i działania profilaktyczne. Szczególnie interesujące były przykłady zderzeń z ptakami w Lotnictwie Sił Zbrojnych PR oraz wyniki realizacji Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w bazach lotniczych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z najnowszymi urządzeniami wykorzystywanymi do ochrony lotnisk przed zagrożeniami ze strony zwierząt, takimi jak: kamery termowizyjne, radary służące do wykrywania aktywności ptaków oraz systemy monitorowania lotniska stosowane m.in. w Danii i Wielkiej Brytanii.

W czasie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych prac komitetu i zaplanowano działania na przyszły rok, w tym zmianę decyzji powołującej komitet. Najważniejszym zadaniem Komitetu jest obecnie wsparcie stworzenia spójnego systemu regulacji w zakresie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta na lotniskach cywilnych i wojskowych oraz doregulowanie kwestii związanych z wykonywaniem operacji lotniczych m.in. nad obszarem rezerwatów i parków narodowych. W celu realizacji tych zadań niezbędna będzie aktywna współpraca wszystkich zainteresowanych stron, w tym instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, przewoźników lotniczych oraz Ministerstwa Środowiska.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas spotkania. Za koordynację prac Komitetu odpowiada pani Beata Grabowska p.o. Naczelnika Wydziału Analiz i Standardów Lotniskowych ULC. e-mail: bgrabowska@ulc.gov.pl, tel.: +48 22 520 74 89

pdfZajmujący przypadek kolizji z czajką

pdfSystem Eccairs w raportowaniu zdarzeń ze zwierzętami

pdfWskaźniki bezpieczeństwa SPI w zakresie zdarzeń lotniczych z udziałem zwierząt

pdfPtaki na lotnisku inaczej

pdfStandardy szacowania zagrozeń ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami i zwierzetami

pdfStrefy R nad Parkami Narodowymi ochrona przyrody bezpieczenstwo lotnictwa

pdfRegulacje ICAO UE krajowe w zakresie wildlife


***

Uprzejmie informujemy, iż dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A., kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami odbędzie się w dniach 15-16 stycznia 2015 roku we Wrocławiu.

Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyć będą m.in.:

 •  uzgodnienia propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6 ustawy Prawo lotnicze;
 •  identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka;
 •  zaangażowania ATC, linii lotniczych, pilotów;
 •  współpracy lotniska z otoczeniem;
 •  hodowli gołębi w otoczeniu lotnisk.

Komitet powołany został w celu identyfikowania i monitorowania zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu, powodowanych przez zwierzęta (w tym również ptaki). Jednym z celów działalności komitetu jest m.in. wypracowanie działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń zderzeń.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli m.in. zarządzających lotniskami, przewoźników, kontrolerów ruchu lotniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w spotkaniach również udział mogą brać osoby zainteresowane lub posiadające doświadczenie, wiedzę i chęci współdziałania, dla których zagrożenia powodowane przez zwierzęta dla lotnictwa (i vice versa) są istotne.

Szczegóły dotyczące działalności komitetu dostępne są w zakładce „Lotniska”.

***

Decyzją nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego, podpisaną dnia 14 stycznia 2013 roku działalność „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami” została oficjalnie i formalnie usankcjonowana. Głównym celem Komitetu jest monitorowanie zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu powodowanych przez zwierzęta, a także wypracowywanie i proponowanie najbardziej efektywnych działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń dla operacji lotniczych.

Spotkania Komitetu (dwa razy w roku) mają na celu wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w kontekście sposobów postępowania z zagrożeniami ze strony zwierząt.

Prace Komitetu polegają również na proponowaniu i opiniowaniu opracowań, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z problematyką dotyczącą zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Niezwykle cennym wkładem w profilaktykę bezpieczeństwa jest również upowszechnianie wyników prac analitycznych, prac przeglądowych, opracowań statystycznych oraz poradników dotyczących kompleksowego zabezpieczenia lotnisk i ich otoczenia przed zagrożeniem powodowanym przez zwierzęta.

W zakresie swoich kompetencji Komitet współpracuje z Komitetami ds. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla operacji lotniczych państw członkowskich ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) w ramach funkcjonowania WBA (Międzynarodowego Stowarzyszenia ds Zderzeń z Ptakami).

Aktualnie w ramach Komitetu opracowywane są m.in. procedura związana ze zbieraniem i analizą szczątków zwierząt, które zostały znalezione na terenie lotniska oraz materiał analityczny związany z ryzykiem kolizji. Umożliwi to Zarządzającym lotniskami prawidłowe oszacowanie ryzyka kolizji z ptakami i innymi zwierzętami oraz opracowanie efektywnego Planu Kontroli Środowiska (zgodnie z zaleceniami Podręcznika ICAO 9137 punkt 3.4.1).

We współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, którego przedstawiciel uczestniczy w pracach Komitetu, opracowywany jest również wzór wniosku dotyczącego postępowania ze zwierzętami mogącymi zagrażać bezpieczeństwu operacji lotniczych, wraz z załącznikiem zawierającym listę gatunków zwierząt oraz krótką instrukcją dotyczącą składania wniosków. Będzie to istotne z punktu widzenia Zarządzających lotniskami, gdyż usprawni całą procedurę składania i rozpatrywania wniosków.

***

Uprzejmie informujemy, że na terenie Portu Lotniczego Kraków-Balice, w dniach 26-27 czerwca 2014 roku odbyło się piąte spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

pdfssaki_zagrozenia.pdf1.37 MB

pdfotoczenie_lotniska.pdf1.94 MB

pdfkolizje_ze_zwierzetami.pdf975.91 KB

pdfbociany_bezpieczenstwo.pdf2.46 MB

pdfanalizy_kolizji.pdf1.28 MB

***

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Kraków-Balice odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Krakowie.  


Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyć będą:

 • analizy przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 - w zakresie zagadnień dotyczących zagrożeń powodowanych przez zwierzęta;
 • uzgodnienia projektu procedury zbierania szczątków zwierząt i ich identyfikacji;
 • uzgodnienia propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6;
 • omówienia statystyki zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami w Polsce w latach 2010-2013;
 • zastosowania zasad SMS i zrównoważonego rozwoju w lotniskowym programie zarządzania zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta – dr Dionysios Ntampakis (prezentacja w języku angielskim);
 • problemu powodowanego przez bociany tj. lokalizacji gniazd i zagrożeń przez nie powodowanych;
 • statystki zdarzeń statków powietrznych ze zwierzętami rejestrowanych na lotniskach wojskowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie spotkania prosimy o przesłanie zapytania na adres bgrabowska@ulc.gov.pl

Decyzja nr 3 Prezesa ULC z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

pdfpobierz plik pdf495.16 KB

Wytyczne nr 10 Prezesa ULC z dnia 22 października 2013 roku Poz. 100, w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez ICAO w Doc 9137- „Podręcznik służb portu lotniczego”, część 3 „Kontrola i zmniejszanie zagrożenia ze strony zwierząt”

pdfpobierz plik pdf698.42 KB

 

Plakat BL 2014

jpg
pobierz plik384.66 KB

 

Plakat Komitetu na Krajową konferencję bezpieczeństwa lotów:

jpgPlakat_BL.jpg1.29 MB

Działania profilaktyczne podejmowane przez Zarządzających lotniskami:

pdfpobierz plik509.11 KB

Prezentacje z drugiego spotkania Komitetu:

pdfBC-Łódź.pdf1.57 MB

pdfBiologiczna_ochrona_lotniska_metodą_sokolniczą_praca_sokolnika.pdf768.25 KB

pdfKolizje_w_lotnictwie_sił_zbrojnych_RP.pdf2.28 MB

pdfKolizje_w_portach_lotniczych.pdf1.38 MB

pptprobl_odp_skarbu_panstwa.ppt1.88 MB

Prezentacje z trzeciego spotkania Komietu:

pdfPrezentacja_MERLIN.pdf2.42 MB

ppsstatystyki_Prezentacja_12_06_2013_ZAB.pps516.5 KB

ppsOdpowiedzialnosc_lotniska_M_Gierada_ZAB.pps165.5 KB

ppsOdpowiedzialnosc producenta w przypadku BS Sznajder ZAB.pps682.5 KB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 roku na zaproszenie Zarządu Lotniska Warszawa - Modlin odbyło się kolejne, czwarte spotkanie uczestników „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami”. Miło nam, iż spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem i dają możliwość ich uczestnikom wymiany informacji m.in. na temat sposobów postępowania z pojawiającymi się w otoczeniu lotnisk zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta. Jednocześnie zachęcamy również do udziału w spotkaniach przedstawicieli przewoźników lotniczych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Dowództwa Sił Powietrznych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały następujące informacje:

 • Zgłaszanie zdarzeń lotniczych – a ograniczenie ryzyka kolizji;
 • Gatunki ptaków i kolizje – wielkość, zachowanie, zagrożenie;
 • Otoczenie lotniska – rozważenie zmiany art. 87  ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393);
 • Ochrona biologiczna, jako element zarządzania przyrodą na terenie Lotniska Warszawa- Modlin;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Wstęp do prezentacji terenowe radaru;
 • Bird Strike Management doświadczenia Wizzair;
 • Planowanie i realizacja inwestycji infrastruktury lotniskowej (zabudowa lotniskowa) w aspekcie odstraszania ptaków.

Organizatorzy spotkania umożliwili uczestnikom zapoznanie się z infrastrukturą lotniska, a przede wszystkim z możliwościami praktycznymi radaru „ptasiego” stosowanego przez Zarządzającego lotniskiem oraz specjalnie przystosowaną sokolarnią. W ramach licznych dyskusji podejmowanych podczas spotkania, zwrócono szczególną uwagę na konieczność przygotowania procedury (wraz z wnioskami) umożliwiającej służbom operacyjnym zbierania szczątków zwierząt, w celu określenia ich gatunków oraz zawarcia tych informacji w raportach dot. zderzeń oraz uszczegółowienia zapisów dot. otoczenia lotniska w zakresie dot. obecności zwierząt.

Prezentacje z czwartego spotkania Komitetu:

pdfGatunki ptaków2.27 MB

pdfOtoczenie3.9 MB

pdfZgłaszanie zderzeń3.27 MB

pdfZgłaszanie zderzeń - doświadczenia Wizz Air1.89 MB

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK