Lotniska

Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji w sprawie usunięcia przeszkód naturalnych stanowiących przeszkody lotnicze:

Wniosek o usunięcie przeszkody naturalnej (drzew, krzewów) powinien zostać zgłoszony pisemnie przez zarządzającego lotniskiem po upewnieniu się, że obiekt stanowi przeszkodę lotniczą, wykazaną w dokumentacji rejestracyjnej lotniska.
Należy zaznaczyć, że dokumentacja rejestracyjna lotniska powinna być aktualizowana na bieżąco, tzn. być zgodna ze stanem faktycznym w terenie.

Wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

 • aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla nieruchomości, na której usytuowane są drzewa stanowiące przeszkody lotnicze,
 • aktualny adres właściciela/władającego nieruchomością,
 • dane o przeszkodach lotniczych, tj.:


1. lokalizację i nr przeszkód lotniczych figurujących na planie ograniczeń zabudowy wokół lotniska w skali 1:25 000 lub innej skali w przypadku dużego zagęszczenia drzew, np. na sekcjach planu ograniczeń zabudowy w skali 1:10 000 (z odpowiednią legendą podziału sekcji na planie 1: 25 000),
2. lokalizację przeszkody lotniczej pojedynczej lub rozległej (grupy drzew) na wyrysie z mapy ewidencyjnej,
3. inwentaryzację przeszkody lotniczej, którą  należy wykonać:

- dla pojedynczych lub grupy przeszkód (drzew) w formie określającej poszczególne drzewa jednocześnie uwzględniając ich wysokość (rzędną terenu, wysokość przeszkody w metrach nad poziom terenu i nad poziom morza oraz przewyższenie przeszkody, tj. przekroczenie powierzchni ograniczającej zabudowę) i ich lokalizację według współrzędnych geograficznych WGS-84,

dla obszarów zalesionych jako określenie poszczególnych drzew uwzględniając ich wysokość (rzędną terenu, wysokość przeszkody w metrach nad poziom terenu i nad poziom morza oraz przewyższenie przeszkody, tj. przekroczenie powierzchni ograniczającej zabudowę), lokalizację według współrzędnych geograficznych WGS-84 lub jako profile/przekroje wzdłuż lub równolegle do osi startu-podejścia do lądowania (ilość zależna od szerokości działki) wszystkich działek wchodzących w zakres tej przeszkody uwzględniające: niweletę gruntu, pochylenie wznoszenia płaszczyzny ograniczającej, największe wysokości przeszkód oraz wskazania na tych profilach pól obejmujących przewyższenia przeszkody ponad tą płaszczyznę ograniczającą, co ma wskazać jednoznacznie, które skupiska drzew stanowią naruszenie tej płaszczyzny, a tym samym, że są przeszkodą lotniczą w myśl ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2012 roku., poz. 933 z późn. zm.); ponadto należy określić granice (punkty charakterystyczne) obszaru zalesionego kwalifikowanego jako przeszkoda lotnicza we  współrzędnych geograficznych WGS-84 na analizowanej działce lub granice całej działki.

*) załączniki winny być przygotowane osobno dla każdej nieruchomości, na której usytuowane są drzewa stanowiące przeszkody lotnicze (obowiązuje ochrona danych osobowych),

**) w przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji lub dokumentów, wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku,

***) jeśli w/w załączniki nie zostaną dostarczone, wówczas wniosek zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego pozostanie bez rozpoznania.

ULC nie jest upoważniony do uwiarygodniania dokumentów zawierających dane z ewidencji gruntów – czynności zastrzeżonej dla organów prowadzących ewidencję gruntów, bądź geodetów posiadających uprawnienia do opracowywania map do celów prawnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 roku., poz. 933 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130 roku, poz. 1192, z 2006 r. Nr 134, poz.946).

 

Departament lotnisk jest odpowiedzialny za ewidencjonowanie oraz nadzór nad wzrokowymi pomocami nawigacyjnymi – VAN, które zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 3 lipca 2002 - Prawo lotnicze (Dz.U. 2017 poz. 959 z późn. zm.) podlegają wpisowi do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych (RLUN).
Przed rozpoczęciem eksploatacji VAN, zarządzający lotniskiem musi dokonać wpisu urządzenia do RLUN oraz uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, potwierdzającą przedmiotowy wpis LUN do RLUN. Wpisanie urządzenia naziemnego do rejestru urządzeń naziemnych następuje na wniosek zarządzającego lotniskiem.
Za wpisanie LUN do rejestru pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w opublikowanym Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych (Tabela nr 1, Część III, pkt 3.13, nr czynności 34).

Opłatę lotniczą należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na nw. Konto bankowe:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa

Tytułem: "Wpis do RLUN (podać rodzaj i typ LUN) / Tab. 1, cz. III, pkt 3.13. cz. 34"

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz.U. 2017 poz. 55) reguluje zasady klasyfikacji, warunki techniczne i eksploatacyjne lotniczych urządzeń naziemnych oraz zasady prowadzenia rejestru lotniczych urządzeń naziemnych.


CHARAKTERYSTYKA VAN

VAN (Visual Aids for Navigation) – wzrokowe pomoce nawigacyjne, zwane dalej „VAN”, zapewniające statkom powietrznym pomoce nawigacyjne zainstalowane na stałe na terenie albo w rejonie lotniska, w skład których wchodzą:

 1. świetlne systemy podejścia (Approach Lighting Systems):
  • uproszczone,
  • precyzyjnego kategorii I,
  • precyzyjnego kategorii II/III,
 2. systemy świateł drogi startowej, w których skład wchodzą światła:
  • krawędzi drogi startowej,
  • progu drogi startowej oraz światła poprzeczki skrzydłowej,
  • końca drogi startowej,
  • osi drogi startowej,
  • strefy przyziemienia,
 3. systemy wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia, w których skład wchodzą:
  • wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego PAPI (Precision Approach Path Indicator), zwane dalej „PAPI”,
  • uproszczone wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego APAPI (Abbreviated Precision Approach Path Indicator),zwane dalej „APAPI”,
 4. systemy świateł drogi kołowania, w których skład wchodzą światła:
  • osi drogi kołowania,
  • krawędzi drogi kołowania,
  • poprzeczki zatrzymania,
  • pośredniego miejsca oczekiwania,
  • ochronne drogi startowej,
  • wskazania drogi szybkiego zjazdu RETILS,
 5. systemy podświetlanych znaków pionowych,
 6. systemy świetlne lotnisk dla śmigłowców, w których skład wchodzą:
  • systemy świateł strefy końcowego podejścia i startu FATO (Final Approach and Takeoff Area),
  • systemy świateł strefy przyziemienia i oderwania od ziemi TLOF (Touchdown Lift-Off Surface),
  • świetlne systemy podejść do lądowania dla śmigłowców,
  • świetlne systemy naprowadzania,
  • wskaźniki ścieżki podejścia dla śmigłowców HAPI (Helicopter Approach Path Indicator).

Załącznik: Wniosek o wpis do RLUN (VAN)

docWniosek o wpis do RLUN-VAN.doc87.5 KB

 

Informacja dotycząca zgłaszania przeszkód lotniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych z dnia 25 czerwca 2003 (Dz.U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.)

Informacje ogólne

Uregulowania prawne:

 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 roku., poz. 933 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.).

Posiadacz nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza, zgłasza Prezesowi i właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym informacje o przeszkodzie lotniczej.
W przypadku gdy osoba zgłaszająca nie jest posiadaczem nieruchomości na której znajduje się przeszkoda, proszę o dołączenie aktualnego upoważnienia od posiadacza

Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności:

 • stałe lub tymczasowe obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające, określone w przepisach w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska,
 • obiekty budowlane o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na polskich wodach terytorialnych Morza Bałtyckiego,
 • obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części trudno dostrzegalne
  z powietrza na tle otoczenia z powodu ich barwy, położenia lub konstrukcji oraz inne naziemne obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, zlokalizowane w strefach dolotu do lotniska i odlotu, szczególnie w terenie pagórkowatym i górskim, uznane przez Prezesa lub przez właściwy organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym za przeszkody lotnicze.

W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

Informacje jakie powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

 • Określenie danych posiadacza przeszkody lotniczej, jego adres, numer telefonu, numer faksu,
 • Określenie rodzaju przeszkody lotniczej, w szczególności: komin, budynek, maszt,
 • Lokalizację przeszkody lotniczej, określoną nazwą miejscowości oraz za pomocą współrzędnych według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, z dokładnością do 1/10 sekundy w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska oraz do 1 sekundy poza otoczeniem lotniska,
 • Mapę w skali 1:50 000 lub 1:100 000 w przypadku przeszkody lotniczej poza otoczeniem lotniska i w skali 1:25 000 lub dokładniejszej w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska, z zaznaczeniem lokalizacji tej przeszkody,
 • Wysokość przeszkody lotniczej powyżej poziomu terenu, z dokładnością do trzech metrów poza otoczeniem lotniska oraz do pół metra w otoczeniu lotniska,
 • Wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody lotniczej, w odniesieniu do poziomu morza, z dokładnością do jednego metra poza otoczeniem lotniska i pół metra w otoczeniu lotniska,
 • Opis oznakowania dziennego i nocnego,
 • Przewidywany termin ukończenia budowy przeszkody lotniczej o wysokości do 100 m powyżej poziomu terenu,
 • Przewidywane terminy osiągnięcia wysokości 100 m powyżej poziomu terenu i wysokości całkowitej, przy czym informacje te mogą być zgłaszane sukcesywnie,
 • Opis tymczasowego oznakowania przeszkodowego, jeżeli zostało ono zastosowane,
 • Potwierdzenie wykonania stałego oznakowania przeszkodowego.

***

W celu ułatwienia przekazywania wyczerpujących informacji o zgłaszanych przeszkodach lotniczych prosimy o skorzystanie z poniższego formularza zgłaszania przeszkód, który należy wypełnić według zamieszczonej w nim instrukcji. Współrzędne poziome przeszkód oraz ich wartości pionowe muszą być potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

Formularz zgłaszania przeszkód
xlsxplik do pobrania160.66 KB

Przykład wypełnionego formularza zgłaszania przeszkód

pdfplik do pobrania1.9 MB

NIE DOTYCZY DŹWIGÓW BUDOWLANYCH!

Sposób przekazania danych:

•    Kwestionariusz przeszkody lotniczej (aktualny plik .xlsx z linku powyżej)
•    Zdjęcie istniejącej przeszkody lotniczej
•    Operat geodezyjny (dziennik pomiarowy + szkic z pomiaru/kodowanie punktów pomiarowych)
Powyższe materiały należy skompresować (spakować) do pojedynczego pliku .zip oraz przesłać na adres mailowy przeszkodytrasowe@ulc.gov.pl Po weryfikacji przesłanych danych przez Pracownika ULC oraz otrzymaniu informacji zwrotnej, należy przesłać oryginał podpisanego kwestionariusza na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Postawienie dźwigu budowlanego o wysokości naruszającej powierzchnię ograniczającą lotniska wymaga złożenia do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających.

Informacje niezbędne do złożenia wniosku dostępne są: TU
U właściwego miejscowo wójta, burmistrza albo prezydenta miasta można pozyskać informacje o dopuszczalnej wysokości zabudowy [zarządzający lotniskiem udostępnia mapę z naniesionymi powierzchniami ograniczającymi wysokość zabudowy, zgodnie z § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 810)].
Dopuszczalną wysokość dla planowanego dźwigu budowlanego można również sprawdzić w serwisie mapowym ArcGIS Online na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod ikonką „Mapy Online” (Mapy online > Rejestr Lotnisk Cywilnych (RLC) i ich powierzchni ograniczających wysokość zabudowy (OLS) lub bezpośrednio: TU).
Serwis mapowy przedstawia powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy dla części lotnisk cywilnych. Brakujące dane będą sukcesywnie uzupełniane.
Przykładowe powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy w otoczeniu lotniska dostępne w serwisie mapowym:

przyklad lotniska dzwigi

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających, w odniesieniu do lokalizacji dźwigu budowlanego, powinien zawierać następujące informacje:        
•    rodzaj inwestycji,
•    planowana lokalizacja dźwigu budowlanego (miejscowość – adres, nr działki, gmina, powiat, województwo),
•    planowana lokalizacja dźwigu budowlanego w układzie współrzędnych WGS – 84,
•    rzędna terenu w metrach nad poziom morza,
•    wysokość dźwigu budowlanego w metrach nad poziom terenu,
•    data montażu i demontażu dźwigu budowlanego,
•    mapa w skali 1:10 000 – 1:25 000 z widocznymi warstwicami terenu ze wskazana lokalizacją dźwigu budowlanego,
•    mapa w dowolnej skali z widocznymi rzędnymi terenu i numerami działek oraz ze wskazaną lokalizacją dźwigu budowlanego,
•    dane teleadresowe,
•    pełnomocnictwo (w przypadku występowania w imieniu inwestora) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa,
•    inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą być pomocne w uzgodnieniu.
Proszę o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w czterech egzemplarzach.
Wniosek należy złożyć co najmniej 2 miesiące przed planowanym postawieniem dźwigu budowlanego.
W związku z  art. 26e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających podlega opłacie lotniczej w wysokości 2713 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, tabela nr 1, część III, podczęść 3.8, ust. 17, w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych (M. P. z 2019 r. poz. 177).


Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na jego rachunek:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
W tytule przelewu należy podać numery: tabeli, części, podczęści, ustępu. Dodatkowo w tytule przelewu musi znaleźć się informacja identyfikująca daną czynność urzędową z daną opłatą lotniczą (numer sprawy, lokalizacja inwestycji). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do akt sprawy.

 

Uzgadnianie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, itp.
W związku z licznie wpływającymi wnioskami dotyczącymi uzgadniania lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, itp., uprzejmie informujemy o sposobie postępowania i załatwiania spraw.
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzgadnia decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczące obiektów na lotniskach i w ich otoczeniu oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) decyzje o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta i projekt tej decyzji podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 87   ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.). Dotyczy to terenów pod planowane inwestycje, które nie mają uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzgadnia na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 28 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) w związku z art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
W przypadku konieczności uzyskania opinii o możliwości lokalizacji inwestycji należy złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:
•    rodzaj inwestycji,
•    planowana lokalizacja inwestycji (miejscowość – adres, nr działki, gmina, powiat, województwo),
•    rzędna terenu w metrach nad poziom morza,
•    wysokość całkowita inwestycji w metrach nad poziom terenu (wraz z urządzeniami na dachu, tj. kominy, anteny, itp.),
•    mapa w dowolnej skali z widocznymi rzędnymi terenu i numerami działek oraz ze wskazaną lokalizacją inwestycji,
•    dane teleadresowe,
•    inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą być pomocne przy wydawaniu opinii.
W związku z  art. 26e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na dopuszczalną wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają na organy publiczne uzgodnienia lokalizacji z Prezesem Urzędu, podlega opłacie lotniczej w wysokości 1086 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, tabela nr 1, część III, podczęść 3.13, ust. 32,
w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych (M. P. z 2019 r. poz. 177).


Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na jego rachunek:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
W tytule przelewu należy podać numery: tabeli, części, podczęści, ustępu. Dodatkowo w tytule przelewu musi znaleźć się informacja identyfikująca daną czynność urzędową z daną opłatą lotniczą (numer sprawy, lokalizacja inwestycji). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do akt sprawy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK