Zgoda na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających, w odniesieniu do lokalizacji dźwigu budowlanego

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających, w odniesieniu do lokalizacji dźwigu budowlanego, powinien zawierać następujące informacje:        

 • Rodzaj inwestycji,
 • Planowana lokalizacja dźwigu budowlanego (miejscowość – adres, nr działki, gmina, powiat, województwo),
 • Planowana lokalizacja dźwigu budowlanego w układzie współrzędnych WGS – 84,
 • Rzędna terenu w metrach nad poziom morza,
 • Wysokość dźwigu budowlanego w metrach nad poziom terenu,
 • Data montażu i demontażu dźwigu budowlanego,
 • Mapa w skali 1:10 000 – 1:25 000 z widocznymi warstwicami terenu ze wskazana lokalizacją dźwigu budowlanego,
 • Mapa w dowolnej skali z widocznymi rzędnymi terenu i numerami działek oraz ze wskazaną lokalizacją dźwigu budowlanego,
 • Dane teleadresowe,
 • Pełnomocnictwo (w przypadku występowania w imieniu inwestora) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa,
 • Inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą być pomocne w uzgodnieniu.

Wniosek należy złożyć co najmniej 2 miesiące przed planowanym postawieniem dźwigu budowlanego.

 

W związku z art. 26e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn. zm.) wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających podlega opłacie lotniczej w wysokości 2617 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, tabela nr 1, część III, podczęść 3.8, ust. 17, w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych (M. P. z 2017 r. poz. 190).

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na jego rachunek:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW

W tytule przelewu należy podać numery: tabeli, części, podczęści, ustępu. Dodatkowo w tytule przelewu musi znaleźć się informacja identyfikująca daną czynność urzędową z daną opłatą lotniczą (numer sprawy, lokalizacja inwestycji). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do akt sprawy.

 


Uzgadnianie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, itp.

W związku z licznie wpływającymi wnioskami dotyczącymi uzgadniania lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, itp., uprzejmie informujemy o sposobie postępowania i załatwiania spraw.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzgadnia decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczące obiektów na lotniskach i w ich otoczeniu oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzgadnia decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczące obiektów na lotniskach i w ich otoczeniu oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) decyzje o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta i projekt tej decyzji podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn. zm.). Dotyczy to terenów pod planowane inwestycje, które nie mają uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzgadnia na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 28 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn. zm.) w związku z art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).

W przypadku konieczności uzyskania opinii o możliwości lokalizacji inwestycji należy złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:

 • Rodzaj inwestycji,
 • Planowana lokalizacja inwestycji (miejscowość – adres, nr działki, gmina, powiat, województwo),
 • Rzędna terenu w metrach nad poziom morza,
 • Wysokość całkowita inwestycji w metrach nad poziom terenu (wraz z urządzeniami na dachu, tj. kominy, anteny, itp.),
 • Mapa w dowolnej skali z widocznymi rzędnymi terenu i numerami działek oraz ze wskazaną lokalizacją inwestycji,
 • Dane teleadresowe,
 • Inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą być pomocne przy wydawaniu opinii.

W związku z art. 26e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn. zm.) wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na dopuszczalną wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają na organy publiczne uzgodnienia lokalizacji z Prezesem Urzędu, podlega opłacie lotniczej w wysokości 1047 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, tabela nr 1, część III, podczęść 3.13, ust. 32, w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych (M. P. z 2017 r. poz. 190).

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na jego rachunek:31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW

W tytule przelewu należy podać numery: tabeli, części, podczęści, ustępu. Dodatkowo w tytule przelewu musi znaleźć się informacja identyfikująca daną czynność urzędową z daną opłatą lotniczą (numer sprawy, lokalizacja inwestycji). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do akt sprawy.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK