Zgoda na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających, w odniesieniu do lokalizacji dźwigu budowlanego

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających, w odniesieniu do lokalizacji dźwigu budowlanego, powinien zawierać następujące informacje:        
•    rodzaj inwestycji,
•    planowana lokalizacja dźwigu budowlanego (miejscowość – adres, nr działki, gmina, powiat, województwo),
•    planowana lokalizacja dźwigu budowlanego w układzie współrzędnych WGS – 84,
•    rzędna terenu w metrach nad poziom morza,
•    wysokość dźwigu budowlanego w metrach nad poziom terenu,
•    data montażu i demontażu dźwigu budowlanego,
•    mapa w skali 1:10 000 – 1:25 000 z widocznymi warstwicami terenu ze wskazana lokalizacją dźwigu budowlanego,
•    mapa w dowolnej skali z widocznymi rzędnymi terenu i numerami działek oraz ze wskazaną lokalizacją dźwigu budowlanego,
•    dane teleadresowe,
•    pełnomocnictwo (w przypadku występowania w imieniu inwestora) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa,
•    inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą być pomocne w uzgodnieniu.
Proszę o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w czterech egzemplarzach.
Wniosek należy złożyć co najmniej 2 miesiące przed planowanym postawieniem dźwigu budowlanego.
W związku z  art. 26e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających podlega opłacie lotniczej w wysokości 2713 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, tabela nr 1, część III, podczęść 3.8, ust. 17, w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych (M. P. z 2019 r. poz. 177).


Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na jego rachunek:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
W tytule przelewu należy podać numery: tabeli, części, podczęści, ustępu. Dodatkowo w tytule przelewu musi znaleźć się informacja identyfikująca daną czynność urzędową z daną opłatą lotniczą (numer sprawy, lokalizacja inwestycji). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do akt sprawy.

 

Uzgadnianie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, itp.
W związku z licznie wpływającymi wnioskami dotyczącymi uzgadniania lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, itp., uprzejmie informujemy o sposobie postępowania i załatwiania spraw.
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzgadnia decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczące obiektów na lotniskach i w ich otoczeniu oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) decyzje o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta i projekt tej decyzji podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 87   ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.). Dotyczy to terenów pod planowane inwestycje, które nie mają uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzgadnia na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 28 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) w związku z art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
W przypadku konieczności uzyskania opinii o możliwości lokalizacji inwestycji należy złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:
•    rodzaj inwestycji,
•    planowana lokalizacja inwestycji (miejscowość – adres, nr działki, gmina, powiat, województwo),
•    rzędna terenu w metrach nad poziom morza,
•    wysokość całkowita inwestycji w metrach nad poziom terenu (wraz z urządzeniami na dachu, tj. kominy, anteny, itp.),
•    mapa w dowolnej skali z widocznymi rzędnymi terenu i numerami działek oraz ze wskazaną lokalizacją inwestycji,
•    dane teleadresowe,
•    inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą być pomocne przy wydawaniu opinii.
W związku z  art. 26e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na dopuszczalną wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają na organy publiczne uzgodnienia lokalizacji z Prezesem Urzędu, podlega opłacie lotniczej w wysokości 1086 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, tabela nr 1, część III, podczęść 3.13, ust. 32,
w brzmieniu nadanym obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych (M. P. z 2019 r. poz. 177).


Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na jego rachunek:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
W tytule przelewu należy podać numery: tabeli, części, podczęści, ustępu. Dodatkowo w tytule przelewu musi znaleźć się informacja identyfikująca daną czynność urzędową z daną opłatą lotniczą (numer sprawy, lokalizacja inwestycji). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do akt sprawy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK