Uzgadnianie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, itp

Uzgadnianie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, itp.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na podstawie art. 877 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.) dla terenów, na których:
•    znajduje się lotnisko,
•    wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody,
•    wydano promesę zezwolenia,
•    wydano zezwolenie na założenie lotniska,
w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitarnego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa.

Ponadto Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 877 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 poz. 1183 z późn. zm.) może wydać na prośbę wnioskodawcy opinię o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy. Wydanie opinii podlega opłacie lotniczej*


Wniosek o opinię powinien zawierać następujące informacje:

  • rodzaj inwestycji,
  • planowana lokalizacja inwestycji (miejscowość – adres, nr działki, gmina, powiat, województwo),
  • rzędna terenu w metrach nad poziom morza,
  • wysokość całkowita inwestycji w metrach nad poziom terenu (wraz z urządzeniami na dachu, tj. kominy, anteny, itp.),
  • mapa w dowolnej skali z widocznymi rzędnymi terenu i numerami działek oraz ze wskazaną lokalizacją inwestycji,
  • współrzędne geograficzne w układzie WGS 84,
  • dane teleadresowe,
  • inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą być pomocne przy wydawaniu opinii.

*W związku z  art. 87 7 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają obowiązku zajęcia stanowiska przez Prezesem Urzędu, podlega opłacie lotniczej w wysokości 1068 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r., tabelą nr 1, część III, podczęść 3.13, ust. 32.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na jego rachunek:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW


W tytule przelewu należy podać numery: tabeli, części, podczęści, ustępu. Dodatkowo w tytule przelewu musi znaleźć się informacja identyfikująca daną czynność urzędową z daną opłatą lotniczą (numer sprawy, lokalizacja inwestycji). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do akt sprawy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK