Infolinia ogólna ULC: +48 22 520 72 00 | Infolinia dla klientów Komisji Ochrony Praw Pasażerów: +48 22 520 72 34 czynna w godz. 8.15-10.00 i 14.00-16.15
Uwaga. Zmiana procedury rozpatrywania skarg pasażerów wraz z linkiem do poniższego komunikatu  >>>

Ważne

ikona patronaty Prezesa ULC

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub udziału Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Komitecie Honorowym określone są w Regulaminie.

Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym może dotyczyć przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, ogólnokrajowym lub regionalnym, w tym: konferencji naukowych, seminariów, konkursów i studiów podyplomowych dotyczących zagadnień związanych z lotnictwem cywilnym, w szczególności związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, rozwojem transportu lotniczego oraz uregulowaniami prawnymi.

Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym podejmowane jest na podstawie wniosku organizatora przedsięwzięcia, złożonego na formularzu:

Zgłoszenie należy przesłać na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem: „Patronat” lub na adres e-mail: media@ulc.gov.pl.

Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia.

 

Wykaz wydarzeń objętych patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2019 roku:

pdfWykaz_patronatow_2019 r.pdf71.51 KB

Wykaz wydarzeń objętych patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2018 roku:

pdfWykaz_patronatow.doc264.58 KB

Wykaz wydarzeń objętych patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2017 roku:

pdfWykaz patronatów188.48 KB

STRUKTURA INFOLINII ULC + 48 22 520 72 00:

1. Język Polski

2. English

1. Punkt Obsługi Klienta

2. Komórki organizacyjne                       

1. Personel lotniczy 

 • 1 Odbiór licencji / świadectwa kwalifikacji; 
 • 2 Zapisy na sesje egzaminacyjne;
 • 3 Egzaminy z j. angielskiego; 
 • 4 Skierowanie na egzamin praktyczny; 
 • 5 Certyfikacja i nadzór nad ośrodkami szkolenia pilotów i skoczków; 
 • 6 Odbiór licencji mechanika PART 66; 
 • 7 Orzecznictwo lotniczo–lekarskie; 
 • 8 Sekretariat;
 • 9 POK 

2. Technika lotnicza 

 • 1 Rejestracja, rezerwacja znaków i zgłoszenie stałego pobytu SP; 
 • 2 Zdatność do lotu SP lotnictwa ogólnego; 
 • 3 Zdatność do lotu SP lotnictwa transportowego; 
 • 4 Sekretariat; 
 • 5 POK 

3. Certyfikacja przewozów lotniczych, usług lotniczych i obsługi naziemnej

 • 1 Inspekcje polskich i obcych SP; 
 • 2 AOC; 
 • 3 AWC; 
 • 4 AHAC; 
 • 5 Uznanie zagranicznych certyfikatów, umowy leasingowe; 
 • 6 Sekretariat; 
 • 7 POK

4. Prawa pasażerów

5. Lotniska, lądowiska, uzgadnianie przeszkód w otoczeniu lotnisk 

 

6. Koncesja na przewóz, zezwolenia na obsługę naziemną, zarządzanie lotniskami, przewóz i prawa sprzedaży przewozów lotniczych

7. Żegluga powietrzna, zgody na przelot i LUN

8. Ochrona i ułatwienia, przedmioty zabronione w przewozie lotniczym 

9. Kancelaria ULC 

0. POK

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO – EASA (European Aviation Safety Agency)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest jednym z instytucjonalnych filarów europejskiego systemu bezpieczeństwa lotniczego obok Komisji Europejskiej, organizacji EUROCONTROL oraz krajowych władz lotniczych. Została powołana do życia na mocy rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1592/2002 i rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2003 roku. Obecnie podstawą prawną jej funkcjonowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. U. L 79 z 19.3.2008).  
Link do wersji skonsolidowanej rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20091214:PL:PDF

Siedziba
Siedzibą EASA była początkowo Bruksela. Od listopada 2004 r. mieści się ona w Kolonii w Niemczech.

Struktura Organizacyjna
Do głównych organów Agencji należą: Zarząd, Dyrektor Wykonawczy oraz Komisje odwoławcze. Całą Agencją zarządza Dyrektor Wykonawczy. Oprócz pionu Dyrektora Wykonawczego istnieją jeszcze cztery inne piony właściwe ds. certyfikacji, ds. stanowienia przepisów, ds. standaryzacji i zatwierdzeń oraz ds. finansowych i administracyjnych.  
Poniżej link do schematu struktury organizacyjnej EASA: http://easa.europa.eu/agency-structure.php

Zarząd
W skład Zarządu (Managment Board) Agencji wchodzi obecnie 33 członków. Są to reprezentanci państw członkowskich (28), jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz członkowie z Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii (te 4 państwa - bez prawa głosu). Ponadto na podstawie umów stowarzyszeniowych oraz art. 27 i 66 rozporządzenia 216/2008 w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć reprezentanci państw trzecich z Europy jako obserwatorzy. Obecnie status taki posiadają Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Albania i Czarnogóra.

Kadencja członków Zarządu wynosi 5 lat, z kolei Prezesa Zarządu oraz jego Zastępcy 3 lata. Do głównych zadań Prezesa Zarządu należy zwoływanie posiedzeń co najmniej dwa razy do roku.

Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością Agencji. Do najważniejszych zadań Zarządu należy:

 • mianowanie Dyrektora Wykonawczego oraz na jego wniosek innych dyrektorów
 • przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji
 • ustalanie rocznego programu prac Agencji
 • powoływanie członków komisji odwoławczej
 • przyjmowanie wytycznych ws. przydzielania zadań certyfikacyjnych krajowym nadzorom lotniczym i kwalifikowanym jednostkom
 • ustalania procedur podejmowania decyzji przez Dyrektora Wykonawczego
 • uchwala swój regulamin wewnętrzny
 • decyduje o systemie językowym Agencji
 • ustala strukturę organizacyjna oraz politykę personalną Agencji

Informacja o obecnym składzie Zarządu EASA: http://easa.europa.eu/management-board/management-board-members.php

Dyrektor Wykonawczy

Dyrektor Wykonawczy jest mianowany i odwoływany przez Zarząd na wniosek Komisji większością 3/4 głosów na okres pięcioletniej kadencji.

Do kompetencji Dyrektora Wykonawczego należy:

 • zatwierdzanie środków Agencji
 • decyduje o przeprowadzeniu inspekcji w państwach członkowskich i kontroli przedsiębiorstw lotniczych
 • przydzielenie zadań certyfikacyjnych krajowym władzom lotniczym lub uprawnionym organom, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez zarząd
 • pełnienie wszelkich funkcji międzynarodowych oraz prowadzenie współpracy technicznej z państwami trzecimi
 • przyjmowanie wewnętrznych instrukcji administracyjnych oraz publikowanie zawiadomień
 • przygotowywanie corocznie projektu ogólnego sprawozdania rocznego i przekazanie go zarządowi
 • sprawowanie i nadzorowanie polityki personalnej
 • oszacowanie przychodów i wydatków Agencji oraz wykonywanie budżetu
 • podejmowanie, za zgodą zarządu, decyzji dotyczących otwierania biur terenowych w państwach członkowskich
 • przygotowywanie i realizacja rocznego programu prac
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie wsparcia skierowane przez Komisję

Pierwszym Dyrektorem Wykonawczym Agencji został Francuz, pan Patrick Goudou (więcej informacji: http://easa.europa.eu/executive-director.php ). 1 września 2013 roku stanowisko Dyrektora Wykonawczego EASA objął Patrick Ky, były szef programu SESAR.

Komisje odwoławcze
Komisje są powoływane do rozpatrywania odwołań od decyzji wydawanych przez EASA. Ich członkowie są powoływani przez Zarząd na pięcioletnią kadencję. Odwołania mogą składać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których decyzja dotyczy. W pierwszej kolejności odwołanie rozpatruje Dyrektor Wykonawczy i rozpoznaje czy odwołanie jest dopuszczalne i zasadne i ewentualnie dokonuje korekty decyzji. Jeśli w ciągu miesiąca Dyrektor nie rozpatrzy pozytywnie odwołania przekazuje je niezwłocznie do komisji odwoławczej.
Jeśli strona nie jest usatysfakcjonowana decyzją komisji istnieje możliwość wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Agencja ma obowiązek zastosować się do orzeczenia Trybunału.
 
Kompetencje Agencji
Do głównych zadań Agencji należy przede wszystkim pomoc Komisji w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. W tym celu Agencja wydaje opinie i zalecenia przeznaczone dla Komisji.
Agencja wykonuje również własne zadania np.: wydawanie certyfikatów na produkty lotnicze w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska (np.: statki powietrzne, silniki) czy zatwierdzanie i nadzorowanie organizacji projektujących i produkujących statki powietrzne. Jednak już certyfikacja poszczególnych statków powietrznych leży w gestii władz państw członkowskich.
Agencja ma również uprawnienia do przeprowadzania inspekcji, szkoleń oraz programów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zajmuje się również zbieraniem danych i przeprowadzaniem badań w celu zwiększenia bezpieczeństwa w lotnictwie.
Od momentu ustanowienia Agencji, była ona właściwa w sprawach certyfikacji sprzętu lotniczego i zdatności do lotu.
Na mocy rozporządzenia 216/2008 Agencja nabyła ponadto kompetencje w zakresie licencjonowania personelu lotniczego, operacji lotniczych oraz oceny bezpieczeństwa statków powietrznych z państw trzecich, co było skutkiem rozwiązania Zrzeszenia Władz Lotniczych (JAA).
Kolejne rozszerzenie kompetencji Agencji miało miejsce na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (WE) Nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r., poprzez włączenie w zakres kompetencji Agencji zagadnień dotyczących lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej.   

ROZSZERZENIE KOMPETENCJI EASA

Rozporządzenie Kompetencje EASA Wejście w życie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.

Personel lotniczy (art. 7) FCL do 8 kwietnia 2012
Operacje lotnicze (art.8) OPS
Ocena bezpieczeństwa statków powietrznych z państw trzecich (art.9) SAFA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Lotniska (art. 8a) do 31 grudnia 2013
Zarządzanie ruchem lotniczym ATM i Służby Żeglugi Powietrznej ANS (art. 8b) do 31 grudnia 2012
Kontrolerzy ruchu lotniczego (art. 8c) do 31 grudnia 2012

 

 

Wykaz podmiotów
Pliki Departament odpowiedzialny
Lotniska przejdź do tabelki
Departament Lotnisk
Tel. (22) 520 74 63
Fax (22) 520 74 62
e-mail: ltl@ulc.gov.pl
Lądowiska przejdź do tabelki
Przewoźnicy lotniczy - certyfikaty AOC przejdź do pliku
Departament Operacyjno-
Lotniczy
Tel. (22) 520 72 73
Fax (22) 520 75 13
e-mail: lol@ulc.gov.pl
Podmioty uprawnione do wykonywania usług lotniczych – AWC przejdź do pliku
Agenci obsługi naziemnej – certyfikaty AHAC przejdź do pliku
Przewoźnicy lotniczy - koncesje przejdź do pliku
Departament Rynku Transportu
Lotniczego
Tel. (22) 520 73 79
Fax (22) 520 73 49
e-mail: ler@ulc.gov.pl
Agenci obsługi naziemnej - zezwolenia przejdź do pliku
Ośrodki szkolenia lotniczego przejdź na stronę
Departament Personelu
Lotniczego
Tel. (22) 520 72 83
Fax (22) 520 72 94
e-mail: lpl@ulc.gov.pl
Organizacje obsługowe Part-145 przejdź do pliku
Departament Techniki Lotniczej
Tel. (22) 520 73 36
Fax (22) 520 73 73
e-mail: ltt@ulc.gov.pl
Organizacje Obsługowe PART MF  przejdź do pliku
Organizacje obsługowe certyfikowane wg Wymagań 1/2004  przejdź do pliku
Organizacje zarządzania ciągłą zdatnością CAMO (PART M/G) przejdź na stronę
Organizacje zarządzania ciągłą zdatnością CAMO wg PL-6 przejdź na stronę

 

 

Komisja Europejska przyjęła kolejną aktualizację tzw. „czarnej listy” przewoźników lotniczych objętych zakazem lub ograniczeniem wykonywania przewozów w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2214 z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii (link do rozporządzenia):

Wykaz przewoźników lotniczych objętych zakazem wykonywania połączeń do UE

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

pdfplik do pobrania326.13 KB

 

***

Podstawą do opublikowania przez Komisję Europejską "czarnej listy" było rozporządzenie nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE, które weszło w życie 16 stycznia 2006 r. (z wyjątkiem art. 10, 11 i 12, które stosuje się od dnia 16 lipca 2006 r., oraz art. 13 stosowanego od dnia 16 stycznia 2007 r.

plik do pobrania

***

Na "czarnej liście" może się znaleźć każdy przewoźnik lotniczy operujący do/z któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, który nie spełnia wspólnych kryteriów przy rozpatrywaniu zakazu wykonywania przewozów ze względów bezpieczeństwa na poziomie Wspólnoty, określonych w załączniku do Rozporządzenia. Na unijnej liście znaleźć się również mogą przewoźnicy nie wykonujący obecnie przewozów do krajów UE, lecz objęci zakazem wlotu na terytoria innych państw bądź też których samoloty ulegały w ostatnich latach usterkom i wypadkom.

Przewoźnicy lotniczy, organizatorzy wycieczek, sprzedawcy biletów oraz porty lotnicze mają obowiązek udostępniania pasażerom wspólnotowym wykazu przewoźników lotniczych, podlegających zakazowi wykonywania przewozów lotniczych na terytorium Wspólnoty. Wykaz ten powinien być umieszczony na ich stronach internetowych oraz w ich lokalach.

Rozporządzenie 2111/2005 nie ogranicza prawa poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej do jednostronnych działań zakazujących, ze względów bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu wspólnych kryteriów, przewoźnikom lotniczym nie znajdującym się na wspólnotowej liście wykonywania przewozów lotniczych terytorium odniesieniu do własnego terytorium. Państwo korzystające z tego uprawnienia musi niezwłocznie powiadomić o swojej decyzji Komisję Europejską a także złożyć wniosek o uaktualnienie wspólnotowego wykazu.

Omawiane rozporządzenie nakłada ponadto na przewoźników lotniczych, organizatorów wycieczek oraz sprzedawców biletów lotniczych (tzw. dostawców usług przewozu lotniczego) obowiązek informowania pasażerów o tożsamości przewoźnika faktycznie wykonującego przewóz. Ma to istotne znaczenie w przypadku wykonywania operacji w oparciu o porozumienia dotyczące podziału oznaczeń linii lub wynajmu statku powietrznego z załogą. Pasażerowie muszą być też niezwłocznie informowani o zmianach przewoźników operujących. Przepisy dotyczące obowiązku informowania pasażerów o tożsamości przewoźnika faktycznie wykonującego przewóz weszły w życie 16 lipca 2006r.

Pierwsza czarna lista została sporządzona i wprowadzona do obowiązującego prawa UE rozporządzeniem Komisji (WE) 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiającym wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady.  

plik do pobrania

Strona 1 z 2

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK